Atzinums

Projekta ID
22-TA-593
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
27.04.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Iebildums
Atkārtoti vēršam uzmanību, ka pēc projekta precizēšanas pēc būtības nepieciešams atkārtoti izvērtēt projekta tekstu un nodrošināt tā atbilstību Ministru kabineta 2009. gada 3. februāra noteikumiem Nr. 108 "Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi" (turpmāk - noteikumi Nr. 108). Tai skaitā un it īpaši nepieciešams novērst regulējuma dublēšanos projekta normās (iebildumi sniegti arī pie atsevišķām normām). Tāpat nepieciešams ievērot prasības par juridiskās terminoloģijas konsekvenci, valsts valodas literāro un gramatisko normu un pareizrakstības prasību ievērošanu, kā arī normatīvajiem aktiem atbilstošas vienotās stilistikas izmantošanu, lietot vienveidīgas un standartizētas vārdiskās izteiksmes. Norādām, ka šobrīd, ņemot vērā iepriekš minēto prasību neievērošanu daudzviet projektā, projekts ir grūti lasāms un dažviet pat grūti saprotams. Tāpat nepieciešams izvērtēt projekta normu izvietojumu un tās sistēmiski ietvert attiecīgās nodaļās. Attiecīgi lūdzam izvērtēt un precizēt projektu.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu projekts
Iebildums
Ņemot vērā, ka projekta 2.11. apakšpunktā ir ietverta norāde uz noslēgto līgumu, nav loģiska norāde uz lēmumu "par noraidīšanu". Turklāt normā nav norādīts, par kā apstiprināšanu pieņemts attiecīgais lēmums. Attiecīgi lūdzam precizēt.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Noteikumu projekts
Iebildums
Ņemot vērā, ka 14. punktā minētos nosacījumus saskaņā ar 16. punktu izvērtē Ekonomikas ministrija, kas arī atbilstības gadījumā apstiprina projektu iesniegumus, nav pilnībā saprotama norāde 14.3. apakšpunktā uz nodokļu un nodevu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, izvērtēšanu pēdējā datu aktualizācijas dienā pirms līguma slēgšanas (salīdzinājumam sk. iepriekšējā saskaņošanā nodotās projekta redakcijas 26.2. apakšpunktu, tostarp norādi "CFLA pirms līguma slēgšanas pārliecinās").
Norādām arī, ka nepieciešams izmantot vienveidīgas un standartizētas izteiksmes. Piemēram, projekta 77. punktā ietverts šāds formulējums: "[..] nav nodokļu vai nodevu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, [..]".
Attiecīgi lūdzam precizēt projektu vai sniegt skaidrojumu. Līdzīgi lūdzam izvērtēt arī 18.2. apakšpunktu.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Noteikumu projekts
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka projekta 25. punktā nav noteikti izslēgšanas kritēriji. Attiecīgi lūdzam precizēt projekta 14.7. apakšpunktu.
Piedāvātā redakcija
-
5.
Noteikumu projekts
Iebildums
Projekta 15. punkts vismaz daļēji dublē 22. punkta ievaddaļu, attiecīgi lūdzam svītrot vai citādi atbilstoši precizēt projektu.
Piedāvātā redakcija
-
6.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam izvērtēt, vai projekta 18.8. apakšpunktā korekti ietverta frāze "un pēc apmācību kursu beigšanas izsniedz apliecinājumu par apmācību kursu apguvi", ņemot vērā, ka projekta 18. punktā ietverti kritēriji, kam biedrībai jāatbilst. Attiecīgi lūdzam precizēt vai sniegt skaidrojumu.
Piedāvātā redakcija
-
7.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam izvērtēt normu sistēmiskumu attiecībā uz 22.6. apakšpunktā minēto iekšējās kontroles sistēmas esamību un atbilstoši precizēt projektu. Norādām, ka tāda prasība attiecībā uz 2. atlases kārtu nav minēta, kaut arī ir minēta attiecībā uz 1. atlases kārtu (14.8. apakšpunkts), kā arī ir minēta 22.6. apakšpunktā attiecībā uz abām kārtām.
Piedāvātā redakcija
-
8.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam projekta 23. punktā norādīt subjektu, uz ko attiecināms normā ietvertais pienākums.
Piedāvātā redakcija
-
9.
Noteikumu projekts
Iebildums
Vēršam uzmanību uz to, ka, tā kā projekta 24. punktā tiek noteikti nacionālie izslēgšanas kritēriji, atsauce uz regulas Nr. 2018/1046 136.pantu ir svītrojama. 
Piedāvātā redakcija
-
10.
Noteikumu projekts
Iebildums
Aicinām izvērtēt šo pēc atkārtotās saskaņošanas pievienoto kritēriju un nepieciešamības gadījumā precizēt, piemēram, paredzot, ka minētajam pārkāpumam jābūt konstatētam ar spēkā stājušos tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu (fiziskai personai), vai prokurora priekšrakstu par piespiedu ietekmēšanas līdzekļa piemērošanu (juridiskai personai). Vēršam uzmanību, ka attiecīgs noziedzīgs nodarījums paredzēts Krimināllikuma 190.1 pantā. Lūdzam izvērtēt arī citus 24. punkta apakšpunktus un nepieciešamības gadījumā precizēt.
Piedāvātā redakcija
-
11.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam izvērtēt un nepieciešamības gadījumā svītrot šo pēc atkārtotās saskaņošanas pievienoto kritēriju, proti, vērtēt, vai šāds uz komersantu attiecināms kritērijs ir iekļaujams noteikumu projektā. Vēršam uzmanību, ka Krimināllikuma 326.pantā "Neatļauta piedalīšanās mantiskos darījumos" paredzētā noziedzīgā nodarījuma sastāva subjekts ir valsts amatpersona. Nav skaidrs, kā šis kritērijs tiks attiecināts uz komersantu (vai komersanta valdes vai padomes locekli vai prokūristu, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt komersantu).
Piedāvātā redakcija
-
12.
Noteikumu projekts
Iebildums
Projekta 26. punktā nav ietverts saraksts, bet gan apmācību jomas, attiecīgi aicinām precizēt atsauci projekta 32. punktā.
Piedāvātā redakcija
-
13.
Noteikumu projekts
Iebildums
Projekta 33. punkts, šķiet, pēc būtības vismaz daļēji dublē projekta 27. punktu, attiecīgi lūdzam precizēt projektu vai sniegt skaidrojumu.
Piedāvātā redakcija
-
14.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam izmantot vienveidīgu terminoloģiju projektā (piemēram, finansējuma saņēmēji, nevis biedrības, gala labuma guvēji, nevis komersanti u.tml.). Turklāt norādām, ka projekta 40. punkts, šķiet, dublē 54.5. apakšpunktu.
Piedāvātā redakcija
-
15.
Noteikumu projekts
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka sistēmiski frāze "sedz tulka izmaksas (tulka izmaksās ir arī komandējuma izmaksas)" ievietojama citviet projektā, jo neattiecas uz apmācību sniedzēja kvalifikācijas prasībām.
Piedāvātā redakcija
-
16.
Noteikumu projekts
Iebildums
Projekta 44. punktā noteiktas darbības, kādām nepiešķir finansējumu, attiecīgi projekta 44.2. apakšpunkta formulējums neatbilst ievaddaļai, kā arī nav skaidrs, kādēļ šāds apakšpunkts vispār ietverts, ņemot vērā 46.2. apakšpunktu. Attiecīgi aicinām izvērtēt un precizēt projektu.
Piedāvātā redakcija
-
17.
Noteikumu projekts
Iebildums
Atkārtoti paužam bažas attiecībā uz noteikumu projektā ietverto regulējumu, kas paredz deleģēt privātpersonām komercdarbības atbalsta piešķiršanu gala labuma guvējiem un šā komercdarbības atbalsta izlietojuma uzraudzību un kontroli (t.sk. pienākumu izvērtēt gala labuma guvēju (komersantu) atbilstību komercdarbības atbalsta normām, kā arī pieņemt lēmumu par komercdarbības atbalsta piešķiršanu).

Atkārtoti paužam bažas, ka, pirmkārt, šāds regulējums varētu būt nesamērīgs slogs privātpersonai. Izziņā bez izvērstāka pamatojuma minēts, ka šāda regulējuma uzlikšana privātpersonai nav nesamērīgs slogs un ka tā tam brīvprātīgi piekrīt. Tomēr norādām uz dažiem aspektiem - piemēram, saskaņā ar projekta 54.1. apakšpunktu finansējuma saņēmējam būs pienākums pārbaudīt arī tādus izslēgšanas nosacījumus kā projekta 24.5.-24.8. apakšpunktā minētie (kuros turklāt nav norādes uz to, ka minētie apstākļi ir konstatēti ar spēkā stājušos tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu (fiziskai personai), vai prokurora priekšrakstu par piespiedu ietekmēšanas līdzekļa piemērošanu (juridiskai personai)). Nav viennozīmīgi skaidrs, vai un kā privātpersona tādus varēs pārbaudīt un vai ir samērīgi uzlikt tai tādu pienākumu. Līdzīga apjoma un sarežģītības pārbaudes paredzētas, piemēram, bet ne tikai, projekta 70., 71. u.c. projektā. Turklāt projekta 85. punkts paredz, ka, ja tiek konstatēts, ka Komisijas regulas Nr. 1407/2013 prasību pārkāpuma dēļ gala labuma guvējs saņēmis nelikumīgu komercdarbības atbalstu, finansējuma saņēmējam ir pienākums atmaksāt CFLA visu projekta ietvaros saņemto de minimis atbalstu. Attiecīgi lūdzam sniegt anotācijā skaidrojumu attiecībā uz minētajiem apsvērumiem, kā arī lūdzam sniegt skaidrojumu anotācijā, vai un kādas alternatīvas ir apsvērtas.

Otrkārt, ja šāds regulējums par pārvaldes uzdevuma deleģēšanu privātpersonām projektā tiek atstāts, lūdzam arī ietvert anotācijā pamatojumu, tostarp jau izziņā sniegto, kādēļ šāds regulējums nav uzskatāms par neatļautu valsts pārvaldes uzdevuma deleģēšanu privātpersonai un nepārkāpj Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40. panta otrajā un trešajā daļā paredzētos nosacījumus.

Treškārt, paužam bažas, ka joprojām ne no projekta, ne tā anotācijas nav viennozīmīgi skaidrs, kas šo uzdevumu deleģē (sk. citstarp projekta 92. un 85. punktu) un līdz ar to – kura iestāde saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 43.panta pirmo daļu ir tā iestāde, kuras padotībā atrodas pilnvarotā persona (finansējuma saņēmējs) attiecībā uz konkrētā uzdevuma izpildi. Tai skaitā nav viennozīmīgi skaidrs, kas slēdz attiecīgo deleģēšanas līgumu, kā arī attiecīgais deleģētais uzdevums un tā robežas. Ne izziņā, ne anotācijā nav sniegtas viennozīmīgas atbildes uz minētajiem jautājumiem. Attiecīgi lūdzam papildināt anotāciju ar skaidrojumiem vai arī atbilstoši precizēt projektu.
Piedāvātā redakcija
-
18.
Noteikumu projekts
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka projekta 54.7. apakšpunktā ietverta, šķiet, atsauce uz nekorektām projekta vienībām. Lūdzam izvērtēt un precizēt vai sniegt skaidrojumu.
Piedāvātā redakcija
-
19.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam skaidrot, kas domāts ar pieteikumu atlases kritēriju izstrādi projekta 55.2. apakšpunktā kontekstā ar 61. punktā ietverto atsauci uz 2. pielikumā ietvertajiem vērtēšanas kritērijiem. Nepieciešamības gadījumā lūdzam precizēt. Papildus norādām, ka projektā lietota dažāda terminoloģija attiecībā uz iesniegumu (projekta iesniegums, projekta pieteikums, pieteikums u.tml.), kas traucē uztvert, vai attiecīgajās normās ir runa par vienu un to pašu vai par dažādiem iesniegumiem. Attiecīgi lūdzam lietot vienveidīgu terminoloģiju.
Piedāvātā redakcija
-
20.
Noteikumu projekts
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka nav loģiski, ka projekta 14.8. apakšpunktā ir prasība pēc jau izveidotas iekšējās kontroles sistēmas (sk. arī 22.6. apakšpunktu), taču projekta 55.3. apakšpunktā ietverta prasība finansējuma saņēmējam pēc līguma noslēgšanas ar CFLA izveidot iekšējās kontroles sistēmu. Attiecīgi lūdzam nodrošināt saskanīgu regulējumu un precizēt projektu.
Piedāvātā redakcija
-
21.
Noteikumu projekts
Iebildums
Ņemot vērā projekta 2.5. un 2.6. apakšpunktā ietverto sākotnējā un otrreizējā digitālā brieduma testa skaidrojumu (proti, "komersants veic pastāvīgi vai sadarbībā ar EDIC"), lūdzam izvērtēt projekta 55.5. apakšpunkta formulējumu, jo no tā pašreiz izriet, ka finansējuma saņēmējs (kas var būt ne tikai EDIC) veic komersantam Digitālā brieduma testu. Turklāt lūdzam konsekventi izmantot terminu "gala labuma guvējs".
Piedāvātā redakcija
-
22.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam atšifrēt saīsinājuma "KPVIS" pilno nosaukumu un atbilstoši noteikumu Nr. 108 43. un 44. punktam izveidot saīsinājumu.
Piedāvātā redakcija
-
23.
Noteikumu projekts
Iebildums
Projekta 55.8. un 55.9. apakšpunktā ir runa par "priekšpārbaudes" metodoloģiju, savukārt projekta 59.3. apakšpunktā ir norāde vienkārši uz metodoloģiju. Attiecīgi lūdzam lietot konsekventu terminoloģiju vai skaidrot. Turklāt paužam bažas, ka nav pilnībā saprotams, kas domāts ar priekšpārbaudi projekta 55.8. un 55.9. apakšpunktā. Attiecīgi lūdzam izvērtēt un nepieciešamības gadījumā precizēt vai sniegt skaidrojumu.
Piedāvātā redakcija
-
24.
Noteikumu projekts
Iebildums
Projekta 19. punktā paredzēts, ka CFLA izveido projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju. Tālāk projektā lietoti dažādi termini par institūcijām, kas izskata projektu iesniegumus, līdz ar ko nav skaidrs, vai ir runa par vienu un to pašu institūciju vai dažādām institūcijām (piemēram, projekta 55.12. un 55.23. apakšpunktā minēta "iesniegumu projektu atlases padome"). Attiecīgi lūdzam izvērtēt un precizēt projektu, nodrošinot vienveidīgu terminoloģiju, vai sniegt skaidrojumu.
Piedāvātā redakcija
-
25.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam izvērtēt, vai atsauce uz "šo noteikumu 62.8. apakšpunktā minēto ziņojumu" projekta 55.13. apakšpunktā ir korekta. Norādām, ka, šķiet, nepieciešama atsauce uz 62.7. apakšpunktu.
Piedāvātā redakcija
-
26.
Noteikumu projekts
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka administratīvā akta paziņošanu, kā arī tā sastāvdaļas jau regulē Administratīvā procesa likums. Attiecīgi lūdzam svītrot projekta 55.20. apakšpunktu.
Piedāvātā redakcija
-
27.
Noteikumu projekts
Iebildums
Paužam bažas, ka nav pilnībā skaidrs, kas par dokumentu projekta 55.22. apakšpunktā ir domāts (līgums par projekta īstenošanu, lēmums par projekta apstiprināšanu vai vēl kāds cits dokuments). Attiecīgi lūdzam izvērtēt un nepieciešamības gadījumā precizēt vai sniegt skaidrojumu.
Piedāvātā redakcija
-
28.
Noteikumu projekts
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka projekta 59. punkts un citas projekta vienības (vai vismaz kādas to apakšvienības) sistēmiski neiederas 4. nodaļā, kas ir par projekta īstenošanas un finansējuma saņemšanas nosacījumiem. Turklāt lūdzam pārdomāt nodaļu izvietojumu, nosaukumus un saturu, lai regulējums būtu secīgs, sistēmisks un vieglāk uztverams.
Piedāvātā redakcija
-
29.
Noteikumu projekts
Iebildums
Projekta 59.1. apakšpunkts vismaz daļēji dublē projekta 19. punktu, attiecīgi lūdzam precizēt projektu.
Piedāvātā redakcija
-
30.
Noteikumu projekts
Iebildums
Paužam bažas, ka nav skaidrs, kas projekta 59.4. apakšpunktā domāts ar "atbildīgo iestādi", ar kuru saskaņojama līguma redakcija. Attiecīgi lūdzam precizēt, norādot konkrētu iestādi, vai sniegt skaidrojumu.
Piedāvātā redakcija
-
31.
Noteikumu projekts
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka projekta 59.7. apakšpunkts daļēji dublē Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra noteikumu Nr. 621 “Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna īstenošanas un uzraudzības kārtība” 9.1. un 9.2. apakšpunktu. Attiecīgi lūdzam precizēt. Lūdzam arī izvērtēt citas normas.
Piedāvātā redakcija
-
32.
Noteikumu projekts
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka projekta 59.11. apakšpunkts vismaz daļēji dublē projekta 59.5. apakšpunktu, attiecīgi lūdzam to svītrot.
Piedāvātā redakcija
-
33.
Noteikumu projekts
Iebildums
Projekta 59.12. un 59.13. apakšpunkts saturiski, šķiet, dublē viens otru, attiecīgi lūdzam precizēt projektu vai sniegt skaidrojumu.
Piedāvātā redakcija
-
34.
Noteikumu projekts
Iebildums
Ņemot vērā projekta 59.14. apakšpunkta formulējumu un ietverto vispārīgo norādi uz "Atveseļošanas fonda plāna investīcijām un reformām", lūdzam normu precizēt, jo noteikumu projekts ir par konkrētu investīciju.
Piedāvātā redakcija
-
35.
Noteikumu projekts
Iebildums
Norādām, ka nav skaidrs, par kādiem mērķiem projekta 61.4. apakšpunktā ir runa, attiecīgi lūdzam precizēt normu. Turklāt, ja ir runa par šo noteikumu mērķiem, tad lūdzam svītrot vārdu "projekta" un izdarīt korektu atsauci atbilstoši noteikumu Nr. 108 132. punktam.
Piedāvātā redakcija
-
36.
Noteikumu projekts
Iebildums
Projekta 62.8. apakšpunkts faktiski dublē Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra noteikumu Nr. 621 “Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna īstenošanas un uzraudzības kārtība” 8.5. apakšpunktu. Attiecīgi lūdzam to svītrot. Lūdzam izvērtēt arī citas normas un nepieciešamības gadījumā precizēt.
Piedāvātā redakcija
-
37.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam vai nu skaidrot, kādēļ projekta 68.1. apakšpunktā ietverta atsauce tieši uz Komisijas regulas 1407/2013 5. pantu, kas ir par atbalsta kumulēšanu, vai nu precizēt atsauci.
Piedāvātā redakcija
-
38.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam precizēt normu, ņemot vērā, ka tiek sniegts nevis lēmums par komercdarbības atbalsta piešķiršanu, bet gan komercdarbības atbalsts. Turklāt norma faktiski dublē projekta 69. punktu, attiecīgi lūdzam precizēt.
Piedāvātā redakcija
-
39.
Noteikumu projekts
Iebildums
Projekta 68.5. apakšpunkts dublē Ministru kabineta 2022.gada 13.septembra noteikumu Nr. 577 “Uzņēmējdarbības digitālās transformācijas pilna cikla atbalsta izveide ar reģionālo tvērumu" 2.2.1.1.i.  investīcijas "Atbalsts Digitālo inovāciju centru un reģionālo kontaktpunktu izveidei" īstenošanas noteikumi” 37. punktu, attiecīgi lūdzam svītrot.
Piedāvātā redakcija
-
40.
Noteikumu projekts
Iebildums
Vairāki 70. punkta apakšpunkti neveido loģiskus teikumus kopsakarā ar 70. punkta ievaddaļu, attiecīgi nav arī iespējams saprast, kādi tad ir atbalsta piešķiršanas nosacījumi attiecībā uz nozarēm un darbībām. Attiecīgi lūdzam precizēt.
Piedāvātā redakcija
-
41.
Noteikumu projekts
Iebildums
Projekta 34. punktā ir minētas izmaksas, nevis projekta vadības veids. Attiecīgi lūdzam precizēt atsauci vai sniegt skaidrojumu.
Piedāvātā redakcija
-
42.
Noteikumu projekts
Iebildums
Projekta 78.4. apakšpunktā ietverta, šķiet, nekorekta atsauce uz 78. punktu, savukārt projekta 78.5. apakšpunktā ietverta nekorekta atsauce uz 92. punktu. Attiecīgi lūdzam precizēt. Lūdzam pārliecināties arī par citu atsauču korektumu noteikumu projektā.
Piedāvātā redakcija
-
43.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam precizēt projekta 92. punktu, ņemot vērā, ka nav viennozīmīgi skaidrs, par kādu lēmumu ir runa. Lūdzam svītrot vārdu "par" un vārdu "saņēmēju" izteikt pareizā locījumā (proti, saņēmēja). Atkārtoti arī norādām, ka citviet projektā minēts finansējuma saņēmēja lēmums par komercdarbības atbalsta piešķiršanu. Līdz ar to nav skaidrs, kas ir noteikumu projekta 80.punktā minētais lēmums - proti, vai tas ir lēmums par komercdarbības atbalsta piešķiršanu vai kāds cits, noteikumu projektā neminēts lēmums. Izziņā nav sniegts skaidrojums, kā arī projekta punkts nav precizēts. Attiecīgi lūdzam precizēt.
Piedāvātā redakcija
-
44.
Noteikumu projekts
Iebildums
Norādām, ka teikums projekta 2. pielikumā "Vienādu punktu skaita rezultāta apstiprināts tiek projekts, kas ieguvis plāno lielāko gala labuma guvēju apmācīšanu." nav saprotams. Attiecīgi nav arī saprotams, kam ir priekšroka vienādu punktu skaita gadījumā. Lūdzam precizēt projektu.
Piedāvātā redakcija
-
45.
Anotācija (ex-ante)
5.4. 1. tabula. Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka pēc projekta precizēšanas pēc būtības nepieciešams precizēt arī anotācijas 5. sadaļā ietvertās tabulas, jo tajās dažviet ietverta nekorekta informācija. Piemēram, bet ne tikai, projektā nav 24.11. apakšpunkts, savukārt Regulas Nr. 2021/241 34. pants, šķiet, nav ieviests projekta 40. punktā. Turklāt vēršam uzmanību, ka tabulā vairākās vietās ietverta norāde "Noteikumu projekta 80. punkts" --> "Noteikumu projekta 85. punkts" u.tml. Attiecīgi lūdzam precizēt, norādot regulu vienības, kas ir ieviestas attiecīgajās projekta vienībās.
Piedāvātā redakcija
-
46.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam konsekventi izmantot izveidoto saīsinājumu "ministrija".
Piedāvātā redakcija
-
47.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Ņemot vērā, ka atsauce uz 42.2. apakšpunktu jau ietver sevī atsauci tostarp uz 42.2.3. apakšpunktu, aicinām precizēt 51. punktu.
Piedāvātā redakcija
-
48.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Vairākus projekta 61. punkta apakšpunktus lasot kopsakarā ar 61. punkta ievaddaļu, veidojas neloģiski teikumi. Attiecīgi lūdzam precizēt. Minētais attiecas arī uz citām projekta normām.
Piedāvātā redakcija
-
49.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Aicinām vārda "apstiprināšanas" vietā lietot vārdu "spēkā stāšanās".
Piedāvātā redakcija
-