Atzinums

PAZIŅOJUMS:
LVRTC informē, ka 27. aprīlī plkst. 00.00 (naktī no 26. uz 27. aprīli) uzsāks eParaksta sistēmu migrāciju uz jaunu tehnoloģisko platformu un tā ilgs aptuveni diennakti. Līdz ar pāreju uz jaunu tehnoloģisko platformu, eParaksta lietotājiem 27. aprīlī būs ierobežota eParaksta rīku darbība, bet pēc darbības atsākšanas visiem eParaksts mobile lietotājiem būs jāizveido jauna eParaksta parole. Tā kā darbu laikā nebūs pieejami eParaksta pakalpojumi, aicinām ieplānot veikt darbības sistēmās un dokumentu parakstīšanu savlaicīgi, jo 27. aprīlī organizācijas sistēmās e-Identitātes apliecināšana un parakstīšana nebūs iespējama. Vairāk informācijas eparaksts.lv portālā.
Projekta ID
23-TA-1852
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
28.09.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Likumprojekts (grozījumi)
Iebildums
Uzturam iebildumu par likumprojekta 2.pantā izteiktā 72.panta pirmo daļu un lūdzam svītrot atsauci uz direktīvu, savukārt attiecīgās direktīvas normas nacionālajā normatīvajā aktā pārņemt pēc būtības, nevis ar atsauci uz direktīvā ietvertiem terminiem vai definīcijām. Likumprojektā piedāvātā redakcija pēc būtības piedāvā direktīvas normas tiešu piemērošanu, un tas neatbilst Līguma par Eiropas Savienības darbību 288. pantā noteiktajām dalībvalstu saistībām direktīvu pārņemšanā. Nepiekrītam izziņā paustajam skaidrojumam, ka piedāvātā redakcija atbilst līdzšinējai normatīvo aktu izstrādāšanas praksei (sk., piemēram, Enerģētikas likuma spēkā esošo 72.1 panta redakciju). Atsauces uz Eiropas Savienības direktīvām Latvijas normatīvajos aktos pieļaujamas atsevišķos īpašos izņēmuma gadījumos, turklāt šādu izņēmumu pastāvēšana nerada pamatu vispārējo direktīvu pārņemšanas principu maiņai. Vēršam uzmanību arī uz to, ka izziņā minētajā piemērā - Fizisko personu datu apstrādes likumā - nav ietvertas atsauces uz direktīvu definīcijām vai normām, kas būtu tieši jāpiemēro. Minētā likuma 34. pantā un Pārejas noteikumos direktīvas nosaukums norādīts, lai identificētu nacionālo normatīvo aktu jomu (t.i., nacionālos normatīvos aktus, kuros pārņemta direktīva) līdz brīdim, kamēr attiecīgais normatīvais akts stājas spēkā. Savukārt Dzīvnieku barības aprites likumā atsauču uz direktīvām nav, izņemot informatīvo atsauci.

Ievērojot minēto, atkārtoti lūdzam precizēt likumprojekta 2.pantā izteiktā 72.panta pirmo daļu, piemēram, izsakot to šādi: "Centrālās krājumu uzturēšanas struktūras uzdevumus pilda sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” (turpmāk – pārvaldnieks)".
Piedāvātā redakcija
-