Atzinums

PAZIŅOJUMS:
Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 7.martā.
Projekta ID
23-TA-908
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
19.05.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Ievērojot izziņas 2.punktā ietverto Finanšu ministrijas izteikto iebildumu, lūdzam nepārprotami norādīt, ka, nosakot atbalsta intensitātes, tiks ņemti vērā statistiskie reģioni, kas bija spēkā dalībvalstu reģionālā atbalsta karšu pieņemšanas brīdī, t.i. 2021.gada nomenklatūras 3.līmeņa (NUTS 3. līmenis) klasifikācija. Lūdzam ņemt vērā, ka normas nepārprotamai skaidrībai noteikumu projektā ir jāietver atsevišķas maksimālās intensitātes sīkajam (mikro), mazajam, vidējam un lielajam uzņēmumam Kurzemes, Zemgales, Latgales un Vidzemes 2021.gada NUTS 3 reģionā, kā arī atbalsta intensitātes, kas būtu piemērojamas administratīvajām vienībām Limbažu novadā, Ogres novadā, Saulkrastu novadā un Tukuma novadā, līdz ar to piedāvājam izteikt noteikumu projekta 43.8 punktu un tā apakšpunktus pēc līdzības, kā tas ir ietverts Grozījumos Ministru kabineta 2021. gada 6. jūlija noteikumos Nr. 503 "Noteikumi par aizdevumiem ar kapitāla atlaidi investīciju projektiem komersantiem konkurētspējas veicināšanai" (skat. 23-TA-266), pielāgojot zemāk minēto redakciju Ministru kabineta 2021. gada 30. novembra noteikumu Nr. 776 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība atklātu projektu konkursa veidā pasākumā "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" 2014.–2020. gada plānošanas perioda pārejas laikā 2021. un 2022. gadā" atbalsta programmas gadījumam:
"13.16.atbalsta intensitāte aizdevumu programmas ietvaros no investīciju projekta attiecināmām izmaksām ir:
13.16.1.Rīgā kopējās statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas 3. līmeņa (turpmāk – 2021. gada NUTS 3 dati) reģionā – 30 % lielajiem komersantiem vai 40 % vidējiem komersantiem;
13.16.2.Kurzemes, Zemgales, Vidzemes un Latgales 2021. gada NUTS 3 datu reģionā – 40 % lielajiem komersantiem vai 50 % vidējiem komersantiem;
13.16.3.Administratīvām vienībām Limbažu novadā, Ogres novadā, Saulkrastu novadā un Tukuma novadā piemēro 30% lielajiem komersantiem vai 40% vidējiem komersantiem".


Vienlaikus vēršam uzmanību, ka šī brīža noteikumu projekta 43.punkta redakcija izslēdz no atbalsta saņēmēju loka visus atbalsta saņēmējus, kas atrodas Pierīgas reģionā. Lūdzam pārskatīt un pārliecināties, vai Pierīgas reģiona atbalsta saņēmēju izslēgšana no atbalsta saņēmēju loka ir Zemkopības ministrijas mērķis un, pēc nepieciešamības, precizēt 43.punkta apakšpunktu redakciju.
Piedāvātā redakcija
-