Atzinums

PAZIŅOJUMS:
Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 7.martā.
Projekta ID
22-TA-2786
Atzinuma sniedzējs
Izglītības un zinātnes ministrija
Atzinums iesniegts
29.11.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
4. Pasākuma mērķis ir, sniedzot ieguldījumu Latvijas Viedās specializācijas stratēģijas mērķu sasniegšanā, veicināt inovācijas aktivitāti sīkajos (mikro), mazajos, vidējos un lielajos komersantos, tehnoloģiju pārneses ceļā, sniedzot tiem atbalstu jaunu vai būtiski uzlabotu produktu vai tehnoloģiju attīstībai, sekmēt jaunuzņēmumu veidošanos Latvijā, veicinot pētniecību, un inovatīvu ideju, produktu vai procesu izmantošanu saimnieciskajā darbībā – pētniecības rezultātu komercializāciju, kā arī atbalstīt pētniecības rezultātu komercializācijas kompetences attīstīšanu valsts pētniecības organizācijās, sekmējot šo pētniecības organizāciju īpašumā esošo pētniecības rezultātu komercializāciju gan Latvijā, gan ārvalstīs, lai palielinātu pētniecības organizāciju ienākumus no pētījumu rezultātu komercializēšanas vai pārvērstu pētījumu rezultātus veiksmīgā uzņēmējdarbībā.
Iebildums
Noteikumu projekta 2.punktā ir sniegta definīcija "jauns produkts" un "jauna tehnoloģija", tai pašā laikā noteikumu projekta 4.punkā ir lietoti termini "būtiski uzlaboti produkti" un "būtiski uzlabotas tehnoloģijas" lūdzam sniegt skaidrojumu, kas tiek saprasts zem minētiem terminiem.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu projekts
18.9. līdzdalība šo noteikumu 49.1. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai, lai nodrošinātu uzraudzības, kontroles un pārbaužu funkcijas;
Iebildums
Anotācijā paredzēts, ka finansējuma saņēmējs būs Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (turpmāk - LIAA), tai pašā laikā noteikumu projekta 49.1.apakšpunktā paredzētas arī  pašas LIAA aktivitātes, lūdzam skaidrot, ko LIAA uzraudzīs, kontrolēs un pārbaudīs pašas rīkotajos nacionālajos stendos un tirdzniecības misijās.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Noteikumu projekts
26.7. komandējuma izmaksas centra darbiniekiem, tai skaitā transports, naktsmītnes un dienas nauda.
Iebildums
Lūdzu skaidrot kāda centra darbiniekiem plānotas komandējuma izmaksas.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Noteikumu projekts
27. Pasākuma atbalstāmo darbību ietvaros ir attiecināms pievienotās vērtības nodoklis tiešajām attiecināmajām izmaksām atbilstoši Regulas Nr. 2021/1060 64.panta 1.punkta c) apakšpunkta nosacījumiem, ja tas nav atgūstams atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā.
Iebildums
Noteikumu projekta 27.punktā lietota atsauce uz normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā, citos noteikuma projekta punktos (piemēram, 48.6., 50.11. un 52.5. apakšpunktā) lietota atsauce uz normatīvajiem aktiem nodokļu un nodevu jomā. Lūdzam skaidrot atšķirību, gadījumā, ja tādas nav, tad visā noteikumu projektā lietot vienādu atsauci. 
Piedāvātā redakcija
-
5.
Noteikumu projekts
38. Lēmumu par šo noteikumu 43. punktā minēto atbalsta finansējuma piešķiršanu šo noteikumu 49. un 51. punktā minēto darbību īstenošanai pieņem finansējuma saņēmējs saskaņā ar finansējuma saņēmēja izstrādātu atbalsta piešķiršanas kārtību un šo noteikumu 37. punktā minēto rekomendāciju. Finansējuma saņēmējs pirms tehnoloģiju pārneses vai ar saimniecisko darbību nesaistīta pētniecības pieteikuma iesniegšanas slēdz sadarbības līgumu ar šo noteikumu 42. punktā minēto pētniecības organizāciju.
Iebildums
Lūdzam precizēt noteikuma projekta 38.punktā minēto atsauci uz noteikuma projekta 37.punktu aizstājot to ar atsauci uz noteikumu projekta 36.punktu, kurā ir pieminēta vērtēšanas komisijas sniegtā rekomendācija.
Piedāvātā redakcija

38. Lēmumu par šo noteikumu 43. punktā minēto atbalsta finansējuma piešķiršanu šo noteikumu 49. un 51. punktā minēto darbību īstenošanai pieņem finansējuma saņēmējs saskaņā ar finansējuma saņēmēja izstrādātu atbalsta piešķiršanas kārtību un šo noteikumu 36. punktā minēto rekomendāciju. Finansējuma saņēmējs pirms tehnoloģiju pārneses vai ar saimniecisko darbību nesaistīta pētniecības pieteikuma iesniegšanas slēdz sadarbības līgumu ar šo noteikumu 42. punktā minēto pētniecības organizāciju.
6.
Noteikumu projekts
41. Finansējuma saņēmējs šo noteikumu 18.8.., 18.12., un 18.13. apakšpunktā minētās darbības ietvaros var piesaistīt Eiropas Komisijas ekspertu datubāzē iekļautu ekspertu ar atbilstošu izglītību, profesionālo pieredzi un kompetenci.
Iebildums
Latvijas ekspertu pūls ir ļoti ierobežots, pastāv milzīgi interešu konflikta riski. Tāpēc 18.12., un 18.13. apakšpunktā minēto darbību ietvaros obligāti jāpiesaista Eiropas Komisijas ekspertu datubāzē iekļauti eksperti, kuri neatrodas interešu konfliktā. Lūdzam arī pievienot 23. priekšlikuma informāciju anotācijā
Piedāvātā redakcija
Finansējuma saņēmējs šo noteikumu 18.8. apakšpunktā minētās darbības ietvaros var piesaistīt, un 18.12., un 18.13. apakšpunktā minēto darbību ietvaros piesaista Eiropas Komisijas ekspertu datubāzē iekļautu ekspertu ar atbilstošu izglītību, profesionālo pieredzi un kompetenci.
7.
Noteikumu projekts
42. Uz atbalstu šo noteikumu 18.12. apakšpunktā minētā fonda ietvaros var pretendēt pētniecības organizācijas, kuras ir Izglītības un zinātnes ministrijas Zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētas augstskolas, kas ir atvasinātas publiskas personas, šo augstskolu aģentūras un augstskolu struktūrvienības, kā arī zinātniskie institūti, kas ir atvasinātas publiskas personas.
Iebildums
Noteikumu projekta 42.punktā noteikts, ka uz atbalstu 18.12.apakšpunktā minētā fonda ietvaros var pretendēt konkrēti subjekti, uz kuriem ir atsauce arī noteikumu projekta 36., 37. un 38.punktā, bet nav skaidrs, vai fonds rīkos neatkarīgu tehnoloģiju pārneses un ar saimniecisko darbību nesaistītu pētniecības projektu pieteikumu izskatīšanu no finansējuma saņēmēja? Lūdzam anotācijā secīgi aprakstīt pētniecības organizāciju un komersantu projektu iesniegumu atlases procedūru.
Piedāvātā redakcija
-
8.
Noteikumu projekts
43.2. šo noteikumu 49. punktā minētajām atbalstāmajām tehnoloģiju pārneses darbībām, ja ir izstrādāta komercializācijas stratēģija un tehniski ekonomiskā priekšizpēte atbilstoši Regulas Nr. 651/2014 2. panta 87. punkta definīcijai;
Iebildums
Lūdzam dzēst atsauci uz Regulu Nr. 651/2014.  "Tehniskā ekonomiskā priekšizpēte" ir jau definēta noteikumu projekta 2.15.punktā. Kā arī lūdzam precizēt 43.2. apakšpunkta redakciju skaidri nosakot, vai tehniski ekonomiskajai priekšizpētei ir jābūt izstrādāta vai tomēr veiktai.
Piedāvātā redakcija
-
9.
Noteikumu projekts
43.3. šo noteikumu 51. punktā minētajām atbalstāmajām ar saimniecisko darbību nesaistītām pētniecības darbībām, ja ir izstrādāta komercializācijas stratēģija un tehniski ekonomiskā priekšizpēte atbilstoši Regulas Nr. 651/2014 2. panta 87. punkta definīcijai.
Iebildums
Lūdzam dzēst atsauci uz Regulu Nr. 651/2014.  "Tehniskā ekonomiskā priekšizpēte" ir jau definēta noteikumu projekta 2.15.punktā. Kā arī lūdzam precizēt 43.2. apakšpunkta redakciju skaidri nosakot, vai tehniski ekonomiskajai priekšizpētei ir jābūt izstrādāta vai tomēr veiktai.
Piedāvātā redakcija
-
10.
Noteikumu projekts
44.2. projektam ir augsts komercializācijas potenciāls.
Iebildums
Lūdzam noteikumu projekta anotācijā skaidrot, kas un pēc kādiem kritērijiem noteiks vai projektam ir augsts komercializācijas potenciāls.
Piedāvātā redakcija
-
11.
Noteikumu projekts
55. Ja šo noteikumu 47., 49. un 51. punktā minētais projekts neatbilst šo noteikumu 2.11. apakšpunktā un 45. punktā minētajiem nosacījumiem, labuma guvējam ir pienākums atmaksāt atbalsta sniedzējam visu projekta ietvaros saņemto publisko finansējumu kopā ar procentiem no līdzekļiem, kas brīvi no komercdarbības atbalsta, atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļas nosacījumiem.
Iebildums
Projektiem nenosaka atbilstību pētniecības organizācijas statusam (noteikumu projekta 2.11. apakšpunktā definēta pētniecības organizācija), lūdzam atbilstoši pārskatīt un precizēt atsauces uz punktiem, kuriem jāatbilst 47., 49. un 51. punktā minētajam projektam.
Piedāvātā redakcija
-
12.
Noteikumu projekts
63. Šo noteikumu 57.1., 57.2., 57.3. un 57.4. apakšpunktā minēto darbību izmaksas ir attiecināmas, ja tās nodrošina pētniecības organizācija, kura atbilst vienam no šādiem nosacījumiem:
Iebildums
Nav skaidrs vai šo noteikumu 57.1., 57.2., 57.3. un 57.4. apakšpunktā minēto darbību izmaksas ir attiecināmas, ja tiek ievēroti noteikuma projekta  63.punkta nosacījumi vai arī noteikuma projekta 66.punkta nosacījumi. Noteikumu projekta 63. un 66.punkts runā par vienu un to pašu darbību izmaksu attiecināmību. Lūdzam, ja nepieciešamas, anotācijā skaidrot  57.1., 57.2., 57.3. un 57.4. apakšpunktā minēto darbību izmaksu attiecināmas nosacījumu atšķirības.  
Piedāvātā redakcija
-
13.
Noteikumu projekts
83. Atbildīgā iestāde projekta ieviešanas laikā var izvērtēt šo noteikumu 16. punktā minēto projekta īstenošanas stratēģiju, bet šo noteikumu 80. punktā minētā konsultatīvā padome saskaņā ar atbildīgās iestādes atzinumu var veikt atbilstošas korekcijas projekta īstenošanas stratēģijā, izmaiņas saskaņojot ar sadarbības iestādi.
Iebildums
Noteikumu projekta 82.punkts paredza, ka 16. punktā minēto projekta īstenošanas stratēģiju šo noteikumu 80. punktā minētā konsultatīvā padome saskaņo ar Izglītības un zinātnes ministriju un atbildīgo iestādi pirms projekta iesnieguma iesniegšanas sadarbības iestādē, kas paredz, ka  pirmreizēji izstrādātā stratēģija tiek saskaņota ar Izglītības un zinātnes ministriju. Noteikumu projekta 83.punkts paredz, ka, ja projekta ieviešanas laikā tiek veiktas izmaiņas projekta īstenošanas stratēģijā, tad tās vairs nav jāskaņo ar Izglītības un zinātnes ministriju. Lūdzam sniegt skaidrojumu, kāpēc projekta ieviešanas laikā veikās izmaiņas projekta īstenošanas stratēģijā nebūtu saskaņojamas arī ar Izglītības un zinātnes ministriju.
Piedāvātā redakcija
-
14.
Noteikumu projekts
91. Finansējuma saņēmējs pasākuma īstenošanā piemēro vadošās un atbildīgās iestādes sagatavotās 2021.-2027.gada plānošanas perioda vienkāršoto izmaksu metodikas, tiklīdz minētās metodikas stājas spēkā.
Iebildums
No noteikumu projekta 91.punkta nav skaidrs, vai finansējuma saņēmējam būs saistošanas un pārņemamas visas vadošās un atbildīgās iestādes sagatavotās 2021.-2027.gada plānošanas perioda vienkāršoto izmaksu metodikas, vai arī tikai tās, kas tiešā veidā attieksies uz projektu īstenošanu 1.2.1.4. pasākuma “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai” ietvaros.
Piedāvātā redakcija
-
15.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Anotācijas 1.3. sadaļas 6.punktā "Atbalsta pasākumu nodrošināšana komersantiem jaunu produktu izstrādei un komercializācijai" tiek pieminēti dažāda veida vaučeri, lai gan noteikumu projektā tādi nav izdalīti. Lūdzam sniegt skaidrojumu katram no vaučeru veidiem, kā arī, ja nepieciešams, papildināt noteikumu projektu ar dažādiem vaučeru veidiem. 
 
Piedāvātā redakcija
-
16.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Lūdzam anotācijas 1.3. sadaļā 3.punktā "Gala labuma guvēji, atbalsta saņēmēji" precizēt pasākuma numuru. Kā arī sniegt pētniecības organizācijai atbilstošu definīciju. 
Piedāvātā redakcija
-
17.
Noteikumu projekts
2. Noteikumos lietoti šādi termini:
Priekšlikums
Ņemot vērā, ka noteikumu projektā ir lietots termins jaunuzņēmums, izvērtēt iespēju papildināt noteikuma projekta 2.punktu ar definīciju terminam jaunuzņēmums.
Piedāvātā redakcija
-
18.
Noteikumu projekts
9.2.2. atbalstīto uzņēmumu skaits, kas sadarbojas ar pētniecības organizācijām
 – 38.
Priekšlikums
Lūdzu skaidrot, kāpēc mazāk par 25% no uzņēmumiem sadarbojas ar pētniecības organizācijām? Latvijā tikai dažiem lielajiem uzņēmumiem ir savas pētniecības un testēšanas jaudas. Nav saprotams, ar ko nodarbojas uzņēmumi, kuriem nav savu tehnoloģijas pārneses jaudu, un kas nesadarbojas ar pētniecības organizācijām.
Piedāvātā redakcija
-
19.
Noteikumu projekts
25. Šo noteikumu 18.7. apakšpunktā minētās darbības nodrošināšanai attiecināmas attiecināmas pieejas tiesību iegādes izmaksas ārējām datubāzēm, datu monitoringa un datu analīzes rīku iegādes un izmantošanas izmaksas.
Priekšlikums
Dzēst vienu no divas reizes lietotiem vārdiem "attiecināmas".
Piedāvātā redakcija

25. Šo noteikumu 18.7. apakšpunktā minētās darbības nodrošināšanai attiecināmas pieejas tiesību iegādes izmaksas ārējām datubāzēm, datu monitoringa un datu analīzes rīku iegādes un izmantošanas izmaksas.
20.
Noteikumu projekts
33. Finansējuma saņēmējs sadarbībā ar kompetentu starptautisko organizāciju īsteno šādas atbalstāmās darbības - prioritāro pētniecības, attīstības un inovāciju jomu ekosistēmu stratēģiskās attīstības izpēte, balstoties uz pētniecības, inovāciju un tehnoloģiju attīstības nākotnes scenārijiem. Šajā punktā minētās atbalstāmās darbības rezultāti sniedz ieguldījumu Viedās specializācijas stratēģijas īstenošanā.
Priekšlikums
Lūdzam izvērtēt, vai noteikumu projekta 33.punkts nebūtu iekļaujams pie citām atbalstāmajām darbībām, kas definētas finansējuma saņēmējam noteikumu projekta 18.punktā.
Piedāvātā redakcija
-
21.
Noteikumu projekts
34.4. Latvijas darba devējus, nozaru uzņēmumus un veselības nozari pārstāvošajām organizācijām;
Priekšlikums
Pašreizējā redakcija nerada skaidrību par šādu pārstāvju skaitu ar balsstiesībām. Lūdzam precizēt - 2 vai 3 pārstāvji??
Piedāvātā redakcija
-
22.
Noteikumu projekts
35. Tehnoloģiju pārneses un ar saimniecisko darbību nesaistītu pētniecības pieteikumu vērtēšanas komisijas ietvaros var pieaicināt arī citu institūciju pārstāvjus.
Priekšlikums
Ar vai bez balsstiesībām?
Piedāvātā redakcija
35. Tehnoloģiju pārneses un ar saimniecisko darbību nesaistītu pētniecības pieteikumu vērtēšanas komisijas ietvaros var pieaicināt arī citu institūciju pārstāvjus bez balsstiesībām.
23.
Noteikumu projekts
41. Finansējuma saņēmējs šo noteikumu 18.8.., 18.12., un 18.13. apakšpunktā minētās darbības ietvaros var piesaistīt Eiropas Komisijas ekspertu datubāzē iekļautu ekspertu ar atbilstošu izglītību, profesionālo pieredzi un kompetenci.
Priekšlikums
Lūdzam noteikumu projekta anotācijā plāšāk skaidrot Eiropas Komisijas ekspertu datubāzē iekļautu ekspertu lomu publisko pētniecības organizāciju pētniecības rezultātu komercializācijas un patentēšanas fonda darbības nodrošināšanā.
Piedāvātā redakcija
-
24.
Noteikumu projekts
45.3.4. zināšanu un tehnoloģiju pārneses darbības, ja tās veic pētniecības organizācijas nodaļa vai pētniecības organizācijas meitas uzņēmums (tāda komercsabiedrība, kurā mātes uzņēmuma līdzdalības daļa pārsniedz 50 procentu vai kurā mātes uzņēmumam ir balsu vairākums un kura atbilst šo noteikumu 2.11. apakšpunktā minētajai pētniecības organizācijas definīcijai), vai pētniecības organizācija kopīgi ar citām pētniecības organizācijām, vai pētniecības organizācija ar trešajām pusēm, atklātā konkursā slēdzot līgumus par noteiktiem pakalpojumiem, un vsi ienākumi no šādas darbības tiek atkal ieguldīti pētniecības organizācijas pamatdarbībās;
Priekšlikums
Lūdzam vārdu "vsi"aizstāt ar vārdiem "visi".
Piedāvātā redakcija

45.3.4. [...] visi ienākumi no šādas darbības tiek atkal ieguldīti pētniecības organizācijas pamatdarbībās;
25.
Noteikumu projekts
47.2. tehniski ekonomiskai priekšizpētei atbilstoši Regulas Nr. 651/2014 2. panta 87. punkta definīcijai.
Priekšlikums
Definīcija "tehniskai ekonomiskajai priekšizpētei" ir sniegta noteikumu projekta 2.15.apakšpunktā, lūdzam dzēst atsauci uz Regulu Nr.651/2014.
Piedāvātā redakcija

47.2. tehniski ekonomiskai priekšizpētei.
26.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Lūdzam sniegt atšifrējumus anotācijā lietotiem saīsinājumiem piemēram MVU.
Piedāvātā redakcija
-