Atzinums

Būsim pateicīgi, ja veltīsiet līdz 10 minūtēm Jūsu laika, lai piedalītos aptaujā par TAP portālu. Jūsu viedoklis ir nozīmīgs, lai uzlabotu TAP portāla funkcionalitāti. Lai uzsāktu aptauju, ievadiet saiti: https://survey.alchemer.com/s3/7625830/8063867ddcb5 Aptauja ir anonīma, un dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. Aptauju iespējams aizpildīt līdz 7. decembrim. Paldies!
PAZIŅOJUMS. Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 14.decembrī.
Projekta ID
22-TA-2741
Atzinuma sniedzējs
Latvijas Lielo pilsētu asociācija
Atzinums iesniegts
02.05.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu (grozījumu) projekts
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumos Nr. 787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība"
Iebildums
Maksas pakalpojumu lielais kāpums nav pieļaujams valsts iestādē, kura ģenerē dokumentus vai veic datu aktualizāciju bez kuriem iedzīvotāji nevar pabeigt būvniecību, īpašumu reģistrēšanu zemesgrāmatā, mantojuma lietu sakārtošanu.
Ņemot vērā minēto un to ka 2022.gadā ir jau veikti grozījumi cenrādī, iebilstam pret izstrādāto grozījumu projektu un atbalstam jau agrāk izteiktos pašvaldību, sertificēto mērnieku, VNI, LMB iebildumus un priekšlikumus, kuri nav ņemti vērā.
 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu (grozījumu) projekts
Pielikuma saturu skatīt dokumentā
Iebildums
28.2. punkts
Svītrot šādu maksas pakalpojumu.
VZD, veicot reorganizāciju, optimizāciju un veidojot reģionālās pārvaldes apakšstruktūrvienības atrašanās vietas tā, lai to atrašanās attālums ir lielāks par 45km, rada papildus slogu iedzīvotājiem.
Šāds pakalpojuma veids nav atbalstāms.
 
Piedāvātā redakcija
-
3.
Noteikumu (grozījumu) projekts
Pielikuma saturu skatīt dokumentā
Iebildums
28.1. punkts
Izteikt sekojošā redakcijā:
“Speciālista izbraukums uz objektu.     viena objekta apsekošana     19.63”
 
Piedāvātā redakcija
-
4.
Noteikumu (grozījumu) projekts
Pielikuma saturu skatīt dokumentā
Iebildums
24. punkts
Svītrot šādu maksas pakalpojumu, jo tas rada atšķirīgu attieksmi pret iedzīvotājiem ar dažādam prasmēm.   Satversme nosaka, ka ikviens var likumā paredzētajā veidā vērsties valsts un pašvaldību iestādēs ar iesniegumiem un saņemt atbildi pēc būtības, līdz ar to ja cilvēks to nevar izdarīt elektroniski, tad viņa Satversmē  noteiktās  tiesības nav ievērotas.
Piedāvātā redakcija
-
5.
Noteikumu (grozījumu) projekts
Pielikuma saturu skatīt dokumentā
Iebildums
8. punkts
Iebilstam un šādu maksas pakalpojumu uzskatām par nepamatotu.
Lēmuma sagatavošana ir administratīvs process un valsts iestāde primāri tos gatavo bez maksas.
Vai ierosinātāja nespēja veikt VZD noteikto apmaksu var būt iemesls nesagatavot Lēmumu?
Piedāvātā redakcija
-
6.
Noteikumu (grozījumu) projekts
Pielikuma saturu skatīt dokumentā
Iebildums
5.1. punkts:
Ir nesamērīgs izcenojums, reģistrējot jaunu kadastra objektu.  Piemēram: Ja zemes vienības īpašniekam no esošas zemes vienības tiek nodalīts zemes gabals, tad abiem zemes gabaliem tiek piešķirs jauns kadastra apzīmējums un tie tiek reģistrēti kā jauni kadastra objekti, kaut gan jauns īpašums netiks veidots līdz ar to izcenojums būs  par 31  Eur lielāks, nekā  ja vienai zemes vienībai tiek piemērots izcenojums par kadastra datu izmaiņas un otram kā jauna kadastra objekta reģistrācija.


 
Piedāvātā redakcija
-
7.
Noteikumu (grozījumu) projekts
1.1. izteikt 6. punktu šādā redakcijā:
Priekšlikums
Šobrīd pašvaldības savu normatīvajos aktos noteikto funkciju izpildes nodrošināšanai nepieciešamo informāciju pieprasa Valsts zemes dienestam, nosūtot elektroniski vēstuli. No piedāvātas redakcijas secināms, ka attiecībā uz šādiem pieprasījumiem vēstuļu veidā, nevis caur kadastrs.lv tiks piemērota papildus maksa.
Ņemot vērā, ka pašvaldībām nav izdevies vienoties ar Valsts zemes dienestu un iekļaut papildu lietotājus, kas varētu pārstāvēt pašvaldību un pieprasīt informāciju, kas pienākas bez maksas pašvaldības funkciju izpildes nodrošināšanai, pašvaldības uzskata, ka piedāvāta norma  radīs negatīvu ietekmi uz pašvaldības budžetu.
Piedāvātā redakcija
-