Atzinums

Projekta ID
22-TA-1823
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
27.10.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Iebildums
Ņemot vērā, ka noteikumu projektā ietvertas arī normas par attiecīgās investīcijas uzraudzības, ne vien īstenošanas kārtību, lūdzam atbilstoši papildināt noteikumu projekta 1.1. apakšpunktu.
Papildus, ievērojot, ka noteikumu projekta 1.2.-1.11. apakšpunktā ietvertais saturs atbilst investīcijas īstenošanas un uzraudzības kārtībai, lūdzam noteikumu projekta 1.1. apakšpunktu ietvert 1. punkta ievaddaļā, atbilstoši precizējot 1. punkta tālāko apakšpunktu numerāciju.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu projekts
Iebildums
Ņemot vērā, ka noteikumu projektā ietverti investīcijas īstenošanā iesaistīto institūciju, kā arī finansējuma saņēmēja pienākumi un tiesības, lūdzam atbilstoši precizēt noteikumu projekta 1.5., 1.9. un 1.10. apakšpunktu. Kā arī ierosinām apvienot minētos apakšpunktus, ņemot vērā, ka būtībā minētajos apakšpunktos ietverta norāde uz vairāku tiesību subjektu kompetenci.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Noteikumu projekts
Iebildums
Ņemot vērā, ka noteikumu projektā ietverti izmaksu attiecināmības nosacījumi, lūdzam atbilstoši precizēt noteikumu projekta 1.6. apakšpunktu.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Noteikumu projekts
Iebildums
Atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 3. februāra noteikumu Nr. 108 "Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi" (turpmāk - noteikumi Nr. 108) 3.3. apakšpunktam lūdzam svītrot noteikumu projekta 1.11. apakšpunktu kā noteikumu projekta 1.7. apakšpunktu dublējošu.
Piedāvātā redakcija
-
5.
Noteikumu projekts
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka ar numuru 1.1.1.3.i. ir apzīmēta investīcija, nevis pasākums, kādēļ lūdzam izvērtēt un atbilstoši precizēt noteikumu projekta 5. punktu.
Piedāvātā redakcija
-
6.
Noteikumu projekts
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka no noteikumu projekta anotācijas izriet, ka kopumā Rīgā un Pierīgā veloceļu infrastruktūru ir plānots attīstīt vienīgi noteikumu projekta 6. punktā minētajos maršrutos. Attiecīgi, ņemot vērā, ka noteikumu projekta 6. punktā paredzētie maršruti šobrīd norādīti piemērveidā ("tai skaitā"), lūdzam izvērtēt un svītrot minētajā punktā vārdus "tai skaitā" vai precizēt noteikumu projekta anotācijā sniegto informāciju.
Piedāvātā redakcija
-
7.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam noteikumu projektā vai tā anotācijā skaidrot, vai atbalstu saskaņā ar noteikumu projekta 10.1. apakšpunktu sniedz, ja sasniegts projektā paredzētais kvantitatīvais rādītājs vai sasniegts minētais rādītājs kopumā.
Piedāvātā redakcija
-
8.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam izvērtēt un skaidrot noteikumu projekta 10.2. apakšpunktā ietvertā regulējuma, kas pēc būtības paredz atbalstu sniegt gadījumā, ja projekta darbības ir pabeigtas līdz projekta iesnieguma apstiprināšanai, atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 12. februāra regulai (ES) Nr. 2021/241 ar ko izveido Atveseļošanas un noturības mehānismu (turpmāk - regula Nr. 2021/241). Nepieciešamības gadījumā lūdzam precizēt noteikumu projekta 10.2. apakšpunktu.
Piedāvātā redakcija
-
9.
Noteikumu projekts
Iebildums
Noteikumu projekta anotācijā norādīts, ja projekta iesnieguma iesniegšanas brīdī nav nodrošināta Vadības informācijas sistēma, projekta informāciju iesniedz Ministrijā elektroniska dokumenta veidā, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. Saistībā ar minēto lūdzam izvērtēt un salāgot noteikumu projekta anotācijā minēto ar noteikumu projekta 14. punktu.
Piedāvātā redakcija
-
10.
Noteikumu projekts
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka no noteikumu projekta nav skaidri saprotams, kuri ir projekta iesniegumu vērtēšanas kritēriji. Attiecīgi lūdzam atbilstoši precizēt noteikumu projektu, skaidri identificējot attiecīgos kritērijus, vai atbilstoši precizēt noteikumu projektā (tai skaitā 1. punktā) lietoto terminoloģiju.
Piedāvātā redakcija
-
11.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam izvertēt un noteikumu projekta 15. punktā norādīt konkrētu termiņu uzaicinājuma nosūtīšanai, 15.2. apakšpunktā - minimālo termiņu projekta iesnieguma iesniegšanai, bet 17. punktā - termiņu pārbaudes organizēšanai, tādējādi nodrošinot nepārprotamu attiecīgo normu izteiksmi, vai skaidrot noteikumu projekta anotācijā, kādēļ tas nav nepieciešams.
Piedāvātā redakcija
-
12.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam salāgot noteikumu projekta 14. punktu ar 16. punktu (arī 22. punktu u.c.) attiecībā uz to, no kura brīža projekta iesniedzējs kļūst par finansējuma saņēmēju.
Piedāvātā redakcija
-
13.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam noteikumu projekta 17. punkta apakšpunktus izdalīt kā atsevišķus noteikumu projekta punktus vai alternatīvi lūdzam šos apakšpunktus salāgot ar noteikumu projekta 17. punkta ievaddaļu, nodrošinot strukturāli skaidras normas.
Piedāvātā redakcija
-
14.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam salāgot noteikumu projekta 17. punktu ar 18. punktu attiecībā uz to, kura iestāde pārbauda, vai projekta iesniedzējs neatbilst šo noteikumu 20. punktā minētajiem izslēgšanas kritērijiem. Norādām, ja aģentūra pārbauda attiecīgo apstākļu esību, tad nozares ministrija lēmumu par projektu varētu pieņemt, pamatojoties uz aģentūras atzinumu.
Piedāvātā redakcija
-
15.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam noteikumu projekta 21. punktā ietvert noteikumu Nr. 108 137. punktam atbilstošu atsauci uz normatīvo aktu jomu.
Piedāvātā redakcija
-
16.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam izvērtēt un svītrot noteikumu projekta 21. punktā ietverto atsauci uz kārtību par AF plāna īstenošanu un uzraudzību Aģentūras un finansējuma saņēmēja atbildības sadalījumu. Norādām, ka attiecībā uz vienošanās noslēgšanas kārtību attiecīgie Ministru kabineta noteikumi neparedz tiesisko regulējumu saistībā ar atbildības sadalījumu, kā rezultātā 21. punktā ietvertā atsauce ir neskaidra.
Piedāvātā redakcija
-
17.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam salāgot noteikumu projekta 24.8. apakšpunktu ar šī apakšpunkta tālākiem apakšpunktiem, tādējādi nodrošinot strukturāli skaidras normas.
Piedāvātā redakcija
-
18.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam redakcionāli precizēt noteikumu projekta 24.13. apakšpunktu. Norādām, ka nav skaidri saprotams, kā izpaužas nepieciešamība tieši noteiktu darbību īstenošanai. Tā vietā lūdzam norādīt uz to, ka iegāde ir nepieciešama un tieši saistīta ar projektā paredzēto darbību īstenošanu.
Piedāvātā redakcija
-
19.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam izvērtēt un noteikumu projekta 25. punktā vai tā anotācijā skaidrot, vai nosacījums attiecībā uz vides prasību integrācija preču, pakalpojumu un būvdarbu iepirkumos (zaļais publiskais iepirkums), kā arī sociāli atbildīgu iepirkumu ir obligāti īstenojams. Ja attiecīgais nosacījums nav obligāti īstenojams, lūdzam to svītrot vai skaidrot noteikumu projekta anotācijā skaidrot attiecīgās normas juridisko slodzi.
Piedāvātā redakcija
-
20.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam noteikumu projekta 25. punktā pieturzīmi iekavas aizstāt ar pieturzīmi domuzīme, jo iekavās ietvertais teksts ir būtisks tiesību normas piemērošanā. Norādām, ka iekavās ietvertie skaidrojumi un precizējumi var padarīt tiesību aktu neskaidru un var sašaurināt vai paplašināt tiesību normas tvērumu.
Piedāvātā redakcija
-
21.
Noteikumu projekts
Iebildums
Noteikumu projekta 27. punktu nepieciešams izvērtēt un precizēt. Norādām, ka minētajā punktā ietvertie nosacījumi nav skaidri saprotami un korekti formulēti, tai skaitā nav skaidrs, kā projekta ietvaros radušās izmaksas var atbilst atbalstāmajām darbībām un mērķim u.tml. Ierosinām attiecīgos nosacījumus formulēt līdzīgi, kā tas darīts, piemēram, Ministru kabineta 2022. gada 4. oktobra noteikumos Nr. 619 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1.1.5.i investīcijas "Izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide un aprīkošana" īstenošanas noteikumi".
Piedāvātā redakcija
-
22.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam salāgot 10.2. apakšpunktu ar noteikumu projekta 27.5. apakšpunktu. Norādām, ka nav saprotams, kā darbības, kas ir pabeigta pēc 2021. gada 13. jūlija (līdz projekta iesnieguma apstiprināšanai), ietvaros var rasties izmaksas pēc vienošanās par projekta īstenošanas noslēgšanas.
Piedāvātā redakcija
-
23.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam salāgot noteikumu projekta 27.6. un 27.7. apakšpunktu ar 27. punkta ievaddaļu, tādējādi nodrošinot skaidras normas.
Piedāvātā redakcija
-
24.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam noteikumu projekta 28. punkta otro teikumu izteikt atbilstoši juridiskās tehnikas prasībām, norādot attiecīgā pienākuma subjektu, kā arī pienākumu izsakot darāmās kārtas formā ("iekļauj").
Piedāvātā redakcija
-
25.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam noteikumu projektā svītrot atsauces uz Atveseļošanas un noturības mehānisma plānu, tai skaitā uz tā pielikumā ietverto principa "Nenodarīt būtisku kaitējumu" novērtējumu, ņemot vērā, ka minētie dokumenti nav saistoši finansējuma saņēmējam. Tā vietā, piemēram, 30. punktā ierosinām norādīt, ka projekta darbības ir vērstas uz regulas 2021/241 5. panta 2. punktā un Eiropas Parlamenta un Padomes 2020. gada 18. jūnija Regulas (ES) 2020/852 par regulējuma izveidi ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanai un ar ko groza Regulu (ES) 2019/2088, 17. pantā minētā principa "nenodari būtisku kaitējumu" vides mērķu sasniegšanu un saistībā ar to paredzēt konkrētus un izsmeļošus finansējuma saņēmēja pienākumus.
Piedāvātā redakcija
-
26.
Noteikumu projekts
Iebildums
 Noteikumu projekta 30. punktā (u.c.) ietverta atsauce uz Eiropas Savienības būvniecības un nojaukšanas atkritumu apsaimniekošanas protokolu (turpmāk - protokols). Saistībā ar minēto lūdzam skaidrot attiecīgā dokumenta pieejamību un saistošo spēku finansējuma saņēmējam noteikumu projekta anotācijā. Kā arī lūdzam saskaņā ar noteikumu Nr. 108 131. punktu svītrot atsauci uz protokolu, nepieciešamības gadījumā tā prasības iestrādājot noteikumu projektā, tādējādi izvairoties no atsaucēm uz grūti pieejamiem Eiropas Savienības tiesību aktiem svešvalodā. Ja noteikumu projektā tiek iestrādātas minētā protokola prasības, lūdzam atbilstoši papildināt arī noteikumu projekta anotācijas 5. sadaļu, attiecīgu skaidrojumu sniedzot ailītē "Cita informācija".
Piedāvātā redakcija
-
27.
Noteikumu projekts
Iebildums
Atbilstoši juridiskās tehnikas prasībām lūdzam noteikumu projekta 30.5. apakšpunktā atsauces uz Komisijas 2020. gada 3. maija Lēmumu 2000/532/EK, ar ko aizstāj Lēmumu 94/3/EK, ar kuru izveidots atkritumu saraksts saskaņā ar 1. panta a) punktu Padomes Direktīvā 75/442/EEK par atkritumiem, un Padomes Lēmumu 94/904/EK, ar kuru izveidots bīstamo atkritumu saraksts saskaņā ar 1. panta 4. punktu Padomes Direktīvā 91/689/EEK par bīstamajiem atkritumiem, vietā skaidrot attiecīgos dabā sastopamos materiālus, nepieciešamības gadījumā izdarot atsauces uz Ministru kabineta 2011. gada 19. aprīļa noteikumiem Nr. 302 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus" (vai normatīvo aktu jomu).
Piedāvātā redakcija
-
28.
Noteikumu projekts
Iebildums
Saskaņā ar noteikumu Nr. 108 137. punktu lūdzam noteikumu projekta 32. punktā norādīt konkrētu normatīvo aktu jomu.
Piedāvātā redakcija
-
29.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam noteikumu projekta 33.1. apakšpunktā svītrot norādi "lai Iepirkumu uzraudzības birojs un Aģentūra varētu plānot resursus iepirkumu pirmspārbaudēm un pārbaudēm", jo minētajai norādei nav juridiskas slodzes. Nepieciešamības gadījumā lūdzam attiecīgu skaidrojumu par plāna aktualizēšanas mērķi ietvert noteikumu projekta anotācijā.
Piedāvātā redakcija
-
30.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam noteikumu projekta 33.4. apakšpunktā paredzēt termiņus informācijas ievadīšanai (datumus līdz kuriem ievadāma informācija), tādējādi nodrošinot nepārprotamu attiecīgās normas izteiksmi.
Piedāvātā redakcija
-
31.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam pārskatīt un precizēt noteikumu projektu, nedublējot tajā regulējumu, kas paredz, ka Aģentūra ar finansējuma saņēmēju slēdz vienošanos par projekta īstenošanu.
Piedāvātā redakcija
-
32.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam noteikumu projekta 34. punktā dublēt Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra noteikumus Nr. 621 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna īstenošanas un uzraudzības kārtība". Tā vietā ierosinām norādīt vienīgi uz Aģentūras pienākumiem papildus minētajos noteikumos paredzētajiem.
Piedāvātā redakcija
-
33.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam noteikumu projektā lietot vienveidīgu un konsekventu terminoloģiju attiecībā uz to, vai noslēgta (arī īstenota) tiek vienošanās, vienošanās par projekta īstenošanu vai vienošanās par investīcijas projekta īstenošanu, tai skaitā noteikumu projektā (arī lēmuma projektā) norādot vienīgi uz projektu vai uz investīcijas projektu.
Piedāvātā redakcija
-
34.
Noteikumu projekts
Iebildums
Paužam bažas, ka no noteikumu projekta 36.2. apakšpunkta nav skaidri saprotams, kā tiek ievērota 36. punkta ievaddaļā ietvertā prasība par to, ka avanss nevar pārsniegt 30 % no kopējām projekta izmaksām, ja 36.2. apakšpunkts paredz ierobežojumu 30 % apmērā no kopējā projekta finansējuma vienam avansam, kādēļ lūdzam izvērtēt un precizēt minēto apakšpunktu un sniegt atbilstošu skaidrojumu noteikumu projekta anotācijā.
Piedāvātā redakcija
-
35.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam svītrot noteikumu projekta 39. punktu kā deklaratīvu un Komercdarbības atbalsta kontroles likuma normu piemērošanu skaidrojošu.
Piedāvātā redakcija
-
36.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam izvērtēt un noteikumu projekta 33.7. apakšpunktā, kā arī 40. punktā skaidrot (konkretizēt), kādi pasākumi katram no attiecīgajiem tiesību subjektiem ir jānodrošina, sniedzot atbilstošu skaidrojumu arī noteikumu projekta anotācijā. Papildus tiesiskās noteiktības nolūkā lūdzam izvērtēt un precizēt noteikumu projektu, konsekventi norādot, kādi pasākumi ir jānodrošina - informācijas un publicitātes, komunikācijas un publicitātes vai vienīgi publicitātes pasākumi -, nepieciešamības gadījumā noteikumu projekta anotācijā skaidrojot attiecīgo pasākumu saturu un tvērumu, tai skaitā to, kuri publicitātes pasākumi ir obligāti.
Piedāvātā redakcija
-
37.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Noteikumu projekta anotācijā norādīts uz iesniegtiem priekšlikumiem Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna grozījumiem, kuri paredz samazināt jaunizbūvētas vai atjaunotas veloinfrastruktūras garumu Rīgas pilsētā un Pierīgā no vismaz 60 km uz vismaz 52 km. Saistībā ar minēto lūdzam izvērtēt un noteikumu projektu iesniegt apstiprināšanai Ministru kabinetā vienīgi līdz ar attiecīgo grozījumu minētajā plānā spēkā stāšanos, nodrošinot, ka gadījumā, ja grozījumi netiktu apstiprināti, nebūtu nepieciešams izdarīt grozījumus noteikumu projektā (noteikumos).
Piedāvātā redakcija
-
38.
Anotācija (ex-ante)
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Iebildums
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra noteikumu Nr. 617 "Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtība" 9.19. apakšpunktu, lūdzam precizēt (papildināt) noteikumu projekta anotācijas 5. sadaļā ietverto informāciju:
pirmkārt, precizējot informāciju 5. sadaļas 1. tabulā par regulas Nr. 2021/241 17. panta panta 2. punkta prasību ieviešanu noteikumu projektā, kas ir acīmredzami neprecīza, kā arī papildinot ar informāciju par minētās regulas prasību ieviešanu noteikumu projekta 20., 33.4., 33.5. un 40. punktā;
otrkārt, papildinot ar informāciju par 2021. gada 3. septembra Komisijas un Latvijas Republikas Atveseļošanas un noturības mehānisma finansēšanas nolīgumā paredzētajām saistībām, kuras ar noteikumu projektu paredzēts izpildīt, to būtību un konkrētiem veicamiem pasākumiem vai uzdevumiem, kas nepieciešami šo saistību izpildei.
Piedāvātā redakcija
-
39.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Atbilstoši juridiskās tehnikas prasībām lūdzam noteikumu projektā saīsinājumos neizmantot abreviatūras.
Piedāvātā redakcija
-
40.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Atbilstoši juridiskās tehnikas prasībām lūdzam noteikumu projekta 29. punktā izdarīt korektu atsauci uz konkrētu likumu vai normatīvo aktu jomu.
Piedāvātā redakcija
-
41.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam noteikumu projekta 29.2. apakšpunktā (u.c. noteikumu projekta vienībās) lietot tagadnes formu.
Piedāvātā redakcija
-
42.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam noteikumu projekta 20. punktā atsauci uz Eiropas Savienības lēmumu izteikt atbilstoši juridiskās tehnikas prasībām, attiecīgā lēmuma pieņemšanas datumu norādot pēc izdevējinstitūcijas, neizmantojot pieturzīmi iekavas, kā arī svītrojot informāciju, kas neizriet no lēmuma nosaukuma (paziņošanas numurs, attiecināmība uz EEZ).
Piedāvātā redakcija
-
43.
MK sēdes protokollēmuma projekts
3. Atbalstīt investīcijas īstenošanai nepieciešamo priekšfinansējumu līdz 31 062 607,20 euro apmērā avansa un starpposma izmaksu segšanai no valsts budžeta līdzekļiem.
Priekšlikums
Ņemot vērā, ka lēmuma projektā nav atrunāts saīsinājums "investīcija", atbilstoši juridiskās tehnikas prasībām lūdzam minētajā punktā lietot pilnu attiecīgās investīcijas nosaukumu, nepieciešamības gadījumā atrunājot atbilstošu saīsinājumu.
Piedāvātā redakcija
-