Atzinums

Projekta ID
22-TA-2565
Atzinuma sniedzējs
Latvijas Lielo pilsētu asociācija
Atzinums iesniegts
17.02.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
LLPA saskaņo bez iebildumiem/ priekšlikumiem.

Liepājas valstspilsētas pašvaldības priekšlikums:
Nav iespējams korekti izvērtēt noteikumu projektu, jo nav zināms, kas būs vadošā iestāde, un kāda būs atbildīgās iestādes apstiprinātā un vadošās iestādes saskaņotā metodika. Nav saprotams, kādi 47. un 59.punktā minētie rādītāji jāsasniedz, “piemērojot vienas vienības izmaksu likmes un metodikā noteiktos aprēķinus un nosacījumus to noteikšanai” (48.punkts). Līdz ar to nav iespējams izvērtēt riskus vai un kādā apmērā grantu varēs saņemt.

Noteikumu projektā norādīt vadošo iestādi, noteikumu projektam pievienot izstrādātu metodiku.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
LLPA saskaņo bez iebildumiem/ priekšlikumiem.

Liepājas valstspilsētas pašvaldības priekšlikums:
Ko darīt, ja ēkā ir, piemēram, četri dzīvokļi un pirmajā stāvā nedzīvojamās telpas, kurās iedzīvotāji parasti nedeklarējas.

Noteikt, ka attiecībā uz nedzīvojamām telpām dzīvojamā mājā ir summas ierobežojums, piemēram, 10 000 euro  vai 100 euro/m2 un ir jāizpildās de minimis nosacījumiem.
 
Piedāvātā redakcija
-
3.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
LLPA saskaņo bez iebildumiem/ priekšlikumiem.

Liepājas valstspilsētas pašvaldības priekšlikums:
Nav saprotams, kādā veidā projekta iesniedzējs to varēs pierādīt.

 
Piedāvātā redakcija
-
4.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
LLPA saskaņo bez iebildumiem/ priekšlikumiem.

Liepājas valstspilsētas pašvaldības priekšlikums:
Jo mazāk energoefektīva ēka tiek kurināta ar cieto kurināmo, jo vairāk kaitīgo izmešu tiek radīts. Tāpēc nav skaidrs, kāpēc ēkas energoefektivitāte tiek ierobežota ar E klasi? Sanāk, ka visvairāk piesārņojošās ēkas turpinās to darīt un tas nav savienojams ar mērķu sasniegšanu.

Svītrot 23.4.apakšpunktu.
 
Piedāvātā redakcija
-
5.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
LLPA saskaņo bez iebildumiem/ priekšlikumiem.

Liepājas valstspilsētas pašvaldības priekšlikums:

Nav saprotams, kāds ieguvums ir no šāda ierobežojuma. Piemēram, ja mājā ir 10 dzīvokļi un katram vidēji nepieciešami 6 kW, tad māja neklasificējas, jo nepieciešami 60 kW.

Svītrot 23.5.punktu.

Rīgas domes priekšlikums:
Saskaņā ar MK noteikumu projekta 2.punktu, 2.2.3.6. pasākuma mērķis ir samazināt gaisa piesārņojuma radīto negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību, veicot mājsaimniecību sektora dzīvojamās mājās  siltumapgādē izmantoto sadedzināšanas iekārtu aizstāšanu, uzlabojot individuālo siltumapgādes sistēmu efektivitāti, ieviešot tehnoloģijas, kas būtiski samazina gaisa piesārņojumu, tai skaitā dzīvojamās mājas pieslēdzot efektīvām pilsētu centralizētajām siltumapgādes sistēmām. Papildus minētajam VARAM MK noteikumu anotācijā jau norāda, ka 2.2.3.6. pasākuma mērķteritorija ir Latvijas Republikas valstspilsētu un novadu pilsētu teritorijām, jo tajās ir visaugstākais gaisa piesārņojuma līmenis.
Atbilstoši Rīgas domes izstrādātajai Rīgas pilsētas gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības programmai 2021. – 2025.gadam[1] vislielākais daļiņu PM10 un PM2,5 koncentrācijas līmenis (vidēji pārsniedz apakšējo novērtēšanas slieksni) ir tieši Rīgas pilsētas Centra, Vecpilsētas, Pārdaugavas, Teikas rajonos u.c.[2], kuros galvenais piesārņojuma avots ir tieši mājsaimniecību individuālās apkures sistēmas.
Ņemot vērā, ka atbilstoši MK noteikumu 23.5.apakšpunktam, kurā ir noteikts, ka siltumapgādes nominālā jauda nevar pārsniegt 50 kilovatus, tad no 2.2.3.6. pasākuma tiek izslēgts liels skaits ēku, it īpaši daudzdzīvokļu ēkas, kas pārsniedz 800 m2. Vēršam uzmanību, ka iepriekšminētajos Rīgas pilsētas rajonos ir liels ēku skaits, kuras ir aprīkotas ar malkas krāsnīm, tad 2.2.3.6.pasākumā ierobežojot jaudu līdz 50 kW, šādas ēkas tiek izslēgtas no atbalsta programmas. No 11699 ēkām aptuveni 5700 ēkas ir pieslēgtas pie centralizētās siltumapgādes. Pārējās ēkās aptuveni puse ir dabasgāze un otra puse biomasa. Lai arī atlikušajās ēkās platība ir dažāda, liels skaits ēku no nepieslēgtajām ēkām centralizētam siltumapgādes tīklam atrodas tieši pilsētas centrā, kuru platība ir lielāka par 800 m2. Rezultātā gaisa piesārņojuma samazinājums Rīgas pilsētas rajonos būs nebūtisks. Tāpēc aicinām VARAM paredzēt mērķorientētas investīcijas gaisa piesārņojuma samazināšanai un noteikt jaudu atbilstoši vienam m2, vienam dzīvoklim, vai izslēgt 23.5. apakšpunktu.
Vēršam uzmanību, ka MK noteikumu projekts pašreizējā redakcijā veicinās gaisa piesārņojuma samazināšanas tajos Rīgas pilsētas rajonos, kuros ir liels skaits mazdzīvokļu un privātmājas, nevis rajonos kuros ir būtiska gaisa piesārņojuma koncentrācija.
Papildus minētajam norādām, ka daļēji gaisa piesārņojuma daļiņu PM10 un PM2,5 koncentrācijas līmeņa samazinājumu risina grozījumi 2022. gada 1. marta Ministru kabineta noteikumos Nr. 150 "Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana mājsaimniecībās – atbalsts atjaunojamo energoresursu izmantošanai" nolikums" (turpmāk - EKII), kas atļauj daudzdzīvokļu ēkas pieslēgt pie centralizētās siltumapgādes sistēmas. Taču mūsu ieskatā grozījumi nerisina pilnībā problēmu, jo EKII noteikumos:
1.         daudzdzīvokļu ēkās nav attiecināma sadales sistēmas izveide vai atjaunošana, tai skaitā karstā ūdens sistēma, kas MK noteikumu projektā ir iekļautas 42.3. punktā. Līdz ar to ēkas, kurās ir malkas vai gāzes apkure visticamāk nepieteikties minētajai programmai;
2.         EKII noteikumos nav iekļautas aktivitātes, kas vērstas uz daudzdzīvokļu ēkām gaisa piesārņojuma mazināšanai, t.i.,:
a.         siltumsūkņa (zeme-ūdens, ūdens-ūdens vai gaiss-ūdens) iegāde un papildus aktivitātes, tai skaitā saules paneļu uzstādīšana (MK noteikumu 42.2. apakšpunktu);
b.         siltumsūkņa (gaiss-gaiss) iegādei un uzstādīšana un papildus aktivitātes, tai skaitā saules paneļu uzstādīšana (MK noteikumu 42.4. apakšpunktu);
c.         koksnes biomasas apkures katla, kas piemērots granulu kurināmajam, iegāde un papildus aktivitātes, tai skaitā saules paneļu uzstādīšana ( 42.1. apakšpunktu).
Minētās un MK noteikumos iekļautās aktivitātes ir atbilstoši pasākumi Rīgas gaisa piesārņojuma zonējumam gaisa piesārņojuma mazināšanai.[1]https://environment.lv/assets/upload/PDF/Rigas%20gaisa%20programma/R%C4%ABgas%20pils%C4%93tas%20gaisa%20kvalit%C4%81tes%20uzlabo%C5%A1anas%20r%C4%ABc%C4%ABbas%20programma%202021-2025.pdf

[2]https://environment.lv/assets/upload/PDF/Rigas%20gaisa%20programma/R%C4%ABgas%20pils%C4%93tas%20gaisa%20kvalit%C4%81tes%20uzlabo%C5%A1anas%20r%C4%ABc%C4%ABbas%20programma%202021-2025.pdf 5.5.2. attēls
 
Piedāvātā redakcija
-
6.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
LLPA saskaņo bez iebildumiem/ priekšlikumiem.

Liepājas valstspilsētas pašvaldības priekšlikums:
41.punkta redakcija uzliek pārāk lielu tiesisko atbildību projekta iesniedzējam, jo lielākā pasākuma mērķa grupa nepārzin  visus Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktus vides aizsardzības jomā. Kopumā, iepazīstoties ar 41.punkta prasībām, dzīvokļa vai mājas īpašnieks sapratīs, ka ir lielāka iespēja grantu nesaņemt, nekā saņemt.

Iesniedzot projekta pieteikumu, atbildīgā iestāde pārbauda vai dokumentācija atbilst naudas devēju izvirzītajiem nosacījumiem un tiek noteikti konkrēti punkti, kas jāiekļauj līgumos par būvniecību vai pakalpojumu sniegšanu.

 
Piedāvātā redakcija
-
7.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
LLPA saskaņo bez iebildumiem/ priekšlikumiem.

Liepājas valstspilsētas pašvaldības priekšlikums:
Nav saprotams, kādā veidā šo prasību ir iespējams ievērot. Tādā gadījumā ir jāaizliedz ražot un tirgot biomasas kurināmo, kas nav no mazvērtīgās koksnes un koksnes atlikumiem, jo maz ticams, ka tirgotājs tādu apliecinājumu varēs izsniegt. Savukārt piecu gadu laikā pēc projekta īstenošanas atbrauks pārbaude un piemēros finanšu korekciju.
 
Piedāvātā redakcija
-
8.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
LLPA saskaņo bez iebildumiem/ priekšlikumiem.

Liepājas valstspilsētas pašvaldības priekšlikums:
Nav saprotams, kā tieši, lai dzīvokļa īpašnieks šo horizontālo principu ievēro?
 
Piedāvātā redakcija
-
9.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
LLPA saskaņo bez iebildumiem/ priekšlikumiem.

Liepājas valstspilsētas pašvaldības priekšlikums:
Nav saprotams, kā tieši, lai dzīvokļa īpašnieks šo prasību izpilda?
 
Piedāvātā redakcija
-
10.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
LLPA saskaņo bez iebildumiem/ priekšlikumiem.

Rīgas domes priekšlikums:
Lūdzam iekļaut 42. punktā attiecināmās izmaksās visu fosilo kurināmo nomaiņai, tai skaitā dabasgāzes apkures katlu nomaiņai, lai investīcijas būtu mērķorientētas gaisa kvalitātes uzlabošanai tieši tajos pilsētu rajonos, kuros problēma ir visaktuālākā. Norādām, ka Gaisa piesārņojuma samazināšanas rīcības plāns 2020.-2030. gadam paredz arī NOx samazināšanu, bet Eiropas Savienības kohēzijas politikas programma 2021.–2027.gadam Klimata neitralitātes atbalstošas aktivitātes CO2 emisiju samazināšanai, savukārt energoneatkarība definēta kā valsts prioritāte.

 
Piedāvātā redakcija
-
11.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
LLPA saskaņo bez iebildumiem/ priekšlikumiem.

Liepājas valstspilsētas pašvaldības priekšlikums:
Ļoti maz ticams, ka dzīvokļu īpašniekiem būs iespēja projektu realizēt par saviem brīvajiem līdzekļiem. Ja viena vai vairāku dzīvokļu dzīvojamo ēku dzīvokļu īpašniekiem ir jau esošas kredītsaistības, negatīva kredītvēsture vai pastāv citi iemesli, kuru dēļ kredītiestāde var atteikt izsniegt aizdevumu var atteikt, tad projektu realizēt nevar. Ja vairākiem dzīvokļu īpašniekiem ir kredītsaistības dažādās kredītiestādēs un tie būs vienojušies ņemt aizdevumu kādā konkrētā kredītiestādē, tad būs nepieciešams saņemt kreditoru piekrišanu, kas var izrādīties neiespējami. Daudzdzīvokļu mājām pastāv iespēja vērsties valsts attīstības finanšu institūcijā “Altum” (turpmāk – Altum) pēc Daudzdzīvokļu māju remonta aizdevuma (arī saņemot kreditoru piekrišanas), tomēr, pēc vairāku ēku apsaimniekotāju paustā, arī šī programma nav klientiem draudzīga un apsaimniekotāji to neizmanto. Arī Altum mājas lapā nav informācijas par šīs programmas izmantošanas apmēriem.

Liepājas valstspilsētas pašvaldības priekšlikums:
Paredzēt avansa maksājumu un iespēju norēķināties pēc paveiktajiem darbiem, kā prioritāro nosakot klienta līdzdalības maksājumu.
 
Piedāvātā redakcija
-