Atzinums

PAZIŅOJUMS:
Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 7.martā.
Projekta ID
22-TA-2786
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
28.08.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka MKN projekta 2.4.apakšpunktā ietvertā pasākuma mērķa grupa atšķiras no MKN projektā anotācijā iekļautās informācijas (skat. anotācijas 7.lpp).
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam EM sniegt skaidrojumu, vienlaikus izvērtējot nepieciešamību iekļaut praktisku piemēru MKN anotācijā par to, kā inovācijas partnerības prasības var izpildīt lielais komersants, ņemot vērā MKN projekta 2.4.apakšpunkta nosacījumus lielajiem komersantiem par sadarbību ar MVU P&I aktivitātēs.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam skaidrot, kāpēc no pasākuma mērķa formulējuma ir izņemta ārā ieguldījuma sniegšana RIS3 mērķus sasniegšanai. Vēršam uzmanību, ka atbilstoši Kohēzijas politikas programmas 2021- 2027 PO1 pasākumiem ir jānodrošina ieguldījums kopējo RIS3 mērķu sasniegšanā.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Noteikumu projekts
Iebildums
Ņemot vērā to, ka pasākumā plānotais finansējums neatbilst DPP plānotajam (finansējums ir norādīts mazāks), lūdzam iesūtīt aktuālo DPP, t.sk. atspoguļot attiecīgas izmaiņas intervences kodos. Papildus lūdzam skaidrot (t.sk. anotācijā), kur tiks izmantots plānotā finansējuma atlikums. Ne anotācijā, ne izziņā šis nav skaidrots, t.sk., attiecīgi nav korekti norādīts finansējums pa intervences kodiem.
Piedāvātā redakcija
-
5.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam papildināt noteikumu projekta II. nodaļu ar jaunu punktu, nosakot, ka līdz ar projekta iesniegumu projekta iesniedzējs iesniedz tā izstrādātu kārtību, kādā tas nodrošinās komercdarbības atbalsta sniegšanu gala labuma guvējiem.
Piedāvātā redakcija
-
6.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam papildināt ar prasību par to, ka FS pasākuma īstenošanas stratēģijas ietvaros iestrādā gala labuma guvēju atlases kārtību, kas saskaņota ar EM, lai nodrošinātu pasākumu labas pārvaldības praksi  un vienotu pieeju visām LIAA administrētajām programmām.
Piedāvātā redakcija
-
7.
Noteikumu projekts
Iebildums
Uzturam FM pirmreizējā skaņošanā izteikto konceptuālo iebildumu attiecībā uz vaučeru atbalsta sniegšanu lielajiem komersantiem un atkārtoti lūdzam 17.9. apakšpunktā svītrot vārdus "un lielajiem". Atkāroti vēršam uzmanību, ka vaučeru koncepta pamatideja pēc būtības ir sniegt atbalstu MVU, piemēram to pirmajai sadarbībai ar zinātniskajām institūcijām, vienlaicīgi nodrošinot arī principu, ka ES fondu atbalsts tiek sniegts jomās, kuras nedarbojas tirgus. Savukārt lielajiem uzņēmumiem pašiem ir kapacitāte veikt maza apjoma pētījumus vai piesaistīt dizainerus (vaučers 5000 eur vērtībā). Lielajiem komersantiem to P&A atbalstam ir pieejama praktisko pētījumu atbalsta programma, kā arī KC programma. Attiecīgus precizējumus lūdzam veikt MKN projekta 2.4.apakšpunktā un 5.punktā attiecībā uz pasākuma mērķa grupu.
Piedāvātā redakcija
-
8.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam EM pārskatīt šī apakšpunkta redakciju attiecībā par RIS3 datiem un noteikt par pienākumu finansējuma saņēmējam ne tikai sniegt atbildīgajai iestādei informāciju pēc tās pieprasījuma, bet noteikt par pienākumu uzkrāt informāciju par noteiktiem RIS3 rādītājiem, norādot konkrētus rādītājus. Atgādinām, ka RIS3 rādītāju veidi iekļauti apkopojumā, kas patlaban tiek skaņots EM un IZM starpā, un vēlākā posmā tiks iestrādāti KPVIS kā RIS3 monitoringa rādītāji. Vēršam uzmanību, ka uz tehnoloģiju pārneses pasākumu attiecas t.sk. RIS3 rādītāji, kas uzkaita radīto intelektuālā īpašuma objektu veidus.
Piedāvātā redakcija
-
9.
Noteikumu projekts
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka šajā punktā noteiktā mērķa grupa neatbilst pasākuma sākotnējam konceptam, kas atrunāts arī Kohēzijas politikas programmas 2021-2027 (79) paragrāfa ietvaros, nodalot, ka:
- komercializācijas atbalsts tiek sniegts PO pētījumu rezultātu komercializēšanai (šobrīd netiek iekļauts MKN projektā);
- vaučeru atbalsts- MVU saiknes veidošanai ar publiskajām pētniecības institūcijām, kas, pirmkārt, sekmētu zināšanu tiešu pārnesi un, otrkārt, kļūtu par katalizatoru ilgtermiņa, padziļinātākas sadarbības veidošanai starp abām pusēm.
- atbalsts augsti kvalificētu darbinieku piesaistei un ārējo tirgu piesaistei- jaunuzņēmumiem.
Tā kā pašreizējā MKN redakcija paredz komercializācijas atbalstu visiem komersantiem, t.sk. lielajiem, nemērķējot atbalstu noteiktām komersantu grupām atbilstoši atbalsta specifikai, pašreizējā MKN projekta IV. nodaļas redakcijā veidojas savstarpēji konkurējošas atbalsta programmas ar praktisko pētījumu prpgrammu, kompetences centru atbalsta programmu programmu (abās atbalsts pētījumu veikšanai) un MVU atbalsta programmu (atbalsts ārējo tirgu piesaistei). Lūdzam veikt atbilstošus precizējumus gan šajā MKN projekta punktā, gan attiecībā uz pasākuma mērķa grupu (MKN projekta 2.4.apakšpunkts un 5.punkts), lai nodrōšinātu atbilstību Kohēzijas politikas programmā 2021-2027 noteiktajam par plānoto tehnoloģiju pārneses atbalstu.
Aicinām EM organizēt sarunu par šo jautājumu, pieaicinot arī IZM pārstāvjus.
Piedāvātā redakcija
-
10.
Noteikumu projekts
Iebildums

Skat. iebildumu arī pie MKN projekta 30.punkta. Tāpat vēršam uzmanību, ka šī punkta pašreizēja redakcija nenodrošina demarkāciju ar 1.2.3.1pasākumu (MVU atbalsts),paredzot tās pašas atbalstāmas darbības, kas nav akceptējami. Tāpat abilstoši Kohezijas politikas programmas  2021-2027 79.paragrāfā noteiktajam, 2014.-2020. gada plānošanas perioda tehnoloģiju pārneses programmas koncepts, tiek turpināts arī 2021-2027 periodā, kas tehnoloģiju pārneses programmas ietvaros paredzēja jaunuzņēmumu dalību starptautiskajās izstādēs. Turklāt lielie uzņēmumi 31.11. un 31.7.apakšpunkta gadījumā nenodrošina nosacījuma par sadarbību ar MVU P&A darbībās izpildi un šāda veida atbalsts tiem nevar tikt paredzēts pēc būtības.
Piedāvātā redakcija
-
11.
Noteikumu projekts
Iebildums
Vēršam EM uzmanību uz to, ka no šīs redakcijas izriet, ka var arī neīstenot sadarbībā ar pētniecības organizācijām. Šīs ir konceptuālas izmaiņas, kas EM būtu jāskaidro anotācijā, aprakstot visas iespējas, kā arī jāpalūdz IZM viedoklis vai arī, ja ir bijis domāts, ka darbības pētniecības komercializācijas projekta ietvaros īstenojamas efektīvā sadarbībā ar pētniecības organizācijām, lūdzam veikt atbilstošus redakcionālus precizējumus normas formulējumā.
Piedāvātā redakcija
-
12.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam skaidrot, kas šajā kontekstā ir saprotams ar noslēguma pārskatu un kas šādu pārskatu gatavo?
Piedāvātā redakcija
-
13.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam papildināt ar izdevumu attiecināmības laiku arī gala labuma guvējiem.
Piedāvātā redakcija
-
14.
Noteikumu projekts
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka, piešķirot atbalstu ar Regulu Nr.651/2014, pārbaude, vai atbalsta pretendents nav nonācis finansiālās grūtībās, ir jāvērtē uz atbalsta piešķiršanas brīdi, aicinām normu precizēt. Papildus lūdzam papildināt noteikumu projektu ar normu, ka Regulas Nr.651/2014 2.panta 18.punkta c) apakšpunkta nosacījums tiks pārbaudīts, piemēram, balstoties uz atbalsta pretendenta iesniegtu apliecinājumu. No tiesību piemērotāja viedokļa šai prasībai ir jābūt iekļautai arī tiesību aktā, saskaņā ar kuru atbalsta pretendents piesakās atbalsta saņemšanai, jo īpaši ņemot vērā faktu, ka pārbaudi nav iespējams veikt, pamatojoties uz publiskajos reģistros pieejamo informāciju, bet paļaujoties tikai uz pretendenta iesniegtu apliecinājumu. Attiecīgi atbalsta pretendentam, jau sākotnēji ir jābūt zināmam, ka šāds apliecinājums ir jāiesniedz. Aicinām precizēt MK noteikumu projekta 71.3.punktu un ar atbilstošu skaidrojumu papildināt anotāciju. 
 
Piedāvātā redakcija
-
15.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam papildināt MKN projekta 94.punktu ar nosacījumu, ka finansējumu šo noteikumu 31.9.apakšpunktā minētajām darbībām sniedz atbilstoši Regulas Nr.651/2014 18.panta 3.punktā noteiktajām attiecināmajām izmaksām, ievērojot Regulas Nr.651/2014 18.panta 4.punktā noteikto ierobežojumu. Ar atbilstošu skaidrojumu lūdzam papildināt anotāciju. 
Piedāvātā redakcija
-
16.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam šo MKN projekta punktu, kurā ir iekļauta norāde par atbalsta piešķiršanu saskaņā ar Regulu Nr.651/2014 vienā no šādiem variantiem - norādot konkrētu datumu - 2027.gada 30.jūnijs (ievērojot Regulas Nr.651/2014 58.panta 4.punkta un 59.panta nosacījumus), vai arī norādot atsauci uz konkrētiem Regulas Nr.651/2014 pantiem, šajā gadījumā - Komisijas Regulas Nr.651/2014 58.panta 4.punktu un 59.pantu.
Piedāvātā redakcija
-
17.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Attiecībā uz anotācijas 1.3.sadaļas 9.punktā "Finansējuma saņēmēja pienākumi, kas saistīti ar komercdarbības atbalsta administrēšanu un izsniegšanu" minēto, vēršam uzmanību, ka gala labuma guvēju atlases kārtībai ir jābūt izstrādātai un saskaņotai ar EM līdz finansējuma saņēmēja projekta iesnieguma iesniegšanai sadarbības iestādē, un tā ir vērtējama finansējuma saņēmēja pasākuma īstenošanas stratēģijas ietvaros, vienlaicīgi nodrošinot gan labu pārvaldības praksi, gan vienotu pieeju daudzpakāpju projektu īstenošanā.
Piedāvātā redakcija
-
18.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka anotācijas 1.3.sadaļas 5.punktā  "Atbalsta pasākumu nodrošināšana komersantiem jaunu produktu izstrādei un komercializācijai",  iekļautā informācija par aktivitātes mērķa grupu , kas ir MVU, atšķiras no MKN 2.4.apakšpunktā un 5.punktā noteiktās mēŗka grupas. Lūdzam attiecīgi precizēt, nodrošinot saskaņotu inofrmāciju gan MKN projektā, gan anotācijā.
Piedāvātā redakcija
-
19.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Lūdzam EM anotācijas 1.3.sadaļas apakšsadaļas "Risinājuma apraksts" pēdējā rindkopā, kur minētas, ka Ekonomikas ministrija šobrīd strādā pie grozījumiem Zinātniskās darbības likumā [..], iekļaut informāciju par iepriekš noteikto un plānoto finansējuma sadalījumu pasākuma ietvaros -30 % pētniecības organizācijām un 70 % komersantiem no šī pasākuma īstenošanai paredzētā finansējuma, atskaitot MK noteikumu 17. punktā finansējuma saņēmējam paredzēto finansējumu. Neskatoties uz to, ka atbalsts PO pētījumu rezultātu komercializēšanai tiks iegrozīts MKN vēlāk, tas nenozīmē, ka ta iezīmētais finansējums bez pamatota iemesla un bez saskaņošanas ar IZM var tikt novirzīts citiem mērķiem.
Piedāvātā redakcija
-
20.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Iebildums
Anotācijas 1.3.sadaļā ir sniegta informācija par projekta ietvaros plānotajām 30 amata vietām Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā, attiecīgi lūdzam aizpildīt anotācijas 3.sadaļas 7.punktu, sniedzot detalizētu informāciju par projekta ietvaros paredzētajām amata vietām, norādot finansējuma apmēru un avotu.
Piedāvātā redakcija
-
21.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Noteikumu projekts "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pētniecības un inovāciju kapacitātes stiprināšana un progresīvu tehnoloģiju ieviešana uzņēmumiem” 1.2.1.4. pasākuma “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai” īstenošanas noteikumi"
Iebildums
Lūdzam papildināt PL ar punktiem, kas nosaka:
-konkrētu termiņu, līdz kuram EM sadarbībā ar IZM, TM un FM ir jāizstrādā ZDL grozījumi, kas atļauj publiskajām pētniecības organizācijām veikt to pētniecības rezultātu komercializāciju un nosaka deleģējumu PO pētniecības rezultātu komercializācijas kārtībai.
-uzdevumu EM, pēc ZDL grozījumu apstiprināšanas, noteiktā termiņā iestrādāt TP MKN normas par atbalstu pētniecības organizāciju pētniecības rezultātu komercializācijai, šim mērķim novirzot 30 % no pasākuma finansējuma.
Piedāvātā redakcija
-
22.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Ministru kabineta 2023. gada 13. jūlija sēdes protokollēmumā (prot. Nr. 36 85. § 3. punkts) noteikts:
“Lai veicinātu Eiropas Savienības fondu projektu izvērtējuma par izmaksu un ieguvumu analīzi veikšanu ne tikai gadījumos, kad Eiropas Savienības fondu projekta ietvaros plānots gūt neto ieņēmumus, atbildīgā iestāde, izstrādājot Ministru kabineta noteikumu projektu par specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu, paredz nepieciešamību finansējuma saņēmējam veikt izvērtējumu par izmaksu un ieguvumu analīzi Eiropas Savienības fondu projektiem, kuru atlase paredzēta ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā un projekta kopējās izmaksas (ieskaitot PVN) pārsniedz 1 miljonu euro. Atbildīgā iestāde minēto risinājumu var nepiemērot, ja to objektīvi un izvērsti pamato Ministru kabineta noteikumu par specifisko atbalsta mērķa īstenošanu anotācijā.”

Ievērojot minēto, lūdzam papildināt noteikumu projektu ar tiesību normu, kas paredz, ka finansējuma saņēmējs veic izmaksu un ieguvumu analīzi. Atbilstoši lūdzam papildināt arī anotācijas 1.3. sadaļu.
Piedāvātā redakcija
-
23.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam papildināt noteikumu projekta 1.8.apakšpunktu ar vārdiem "un kārtību" aiz vārda "nosacījumus".
Piedāvātā redakcija
-
24.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Vēršam uzmanību, ka pie ZDL grozījumu redakcijām jāņem vērā šajā MKN projektā lietoto terminu redakcijas, lai izvairītos no situācijas, ka MKN projektā tiek iekļauti termini, kas neatbilst likumā noteiktajam.
Piedāvātā redakcija
-
25.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Ņemot vērā noteikumu projekta 14.punktā noteikto par finansējuma saņēmēju un, lai tiesību normas būtu nepārprotami skaidras un nedublētos, aicinām svītrot noteikumu projekta 2.3.apakšpunktu.
Piedāvātā redakcija
-
26.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Ņemot vērā, ka publisko pētniecības organizāciju rezultātu komercializācija ir dzēsta no MK noteikumiem, kā arī komersantu komercializācijas būtība ir atšķirīga, lūgums precizēt punktu atbilstoši plānotajām darbībām.
Piedāvātā redakcija
-
27.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Ņemot vērā, ka publisko pētniecības organizāciju rezultātu komercializācija ir dzēsta no MK noteikumiem, kā arī komersantu komercializācijas būtība ir atšķirīga, lūgums precizēt punktu atbilstoši plānotajām darbībām.
Piedāvātā redakcija
-
28.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Ņemot vērā, ka publisko pētniecības organizāciju rezultātu komercializācija ir dzēsta no MK noteikumiem, kā arī komersantu komercializācijas būtība ir atšķirīga, lūgums precizēt punktu atbilstoši plānotajām darbībām.
Piedāvātā redakcija
-
29.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Tehnisks komentārs: Aicinām papildināt ar vārdu "Republikas" pēc vārda "Latvijas".
Piedāvātā redakcija
-
30.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lai nodrošinātu vienotas Eiropas Savienības fondu terminoloģijas lietojumu, aicinām MK noteikumu projekta 17.3. apakšpunktā vārdus "informācijas un publicitātes" aizstāt ar vārdiem "komunikācijas un vizuālās identitātes".
Piedāvātā redakcija
-
31.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lai nodrošinātu vienotas Eiropas Savienības fondu terminoloģijas lietojumu, aicinām MK noteikumu projekta 21.3. apakšpunktā vārdus "informācijas un publicitātes" aizstāt ar vārdiem "komunikācijas un vizuālās identitātes".
Piedāvātā redakcija
-
32.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lai nodrošinātu nepārprotamu tiesību normas piemērošanu, lūdzam precizēt un papildināt punktu, uz ko attieksies lēmums par finansējuma piešķiršanu un kuram tiks piešķirts šajā punktā minētais finansējums.
Piedāvātā redakcija
-
33.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lai nodrošinātu vienotas Eiropas Savienības fondu terminoloģijas lietojumu, aicinām MK noteikumu projekta 63. punktā vārdus "informācijas un publicitātes pasākumus" aizstāt ar vārdiem "komunikācijas un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanas nosacījumu ievērošanu".
Piedāvātā redakcija
-
34.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lai nodrošinātu precīzāku regulējuma būtību, aicinām pirms skaitļa "2021." papildināt ar vārdiem Eiropas Savienības fondu".
Piedāvātā redakcija
-
35.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Aicinām izvērtēt nepieciešamību precizēt redakciju MK noteikumu projektā un anotācijā, ka vienkāršoto izmaksu metodikas piemērojamas viena mēneša laikā no šo noteikumu spēkā stāšanās, piemēram, nosakot, ka metodikas piemērojamas ar to spēkā stāšanās brīdi.
Vēršam uzmanību, ka VI izstrādātās metodikas ir spēkā esošas un tās ir piemērojamas, t.sk. šo likmju piemērošanas nosacījumi detalizētāk atrunāti pašās metodikās.
Piedāvātā redakcija
-
36.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Aicinām precizēt noteikumu projekta 71.2. apakšpunktu un aizstāt vārdus "Eiropas Savienības struktūrfondu" ar vārdiem " Eiropas Savienības fondu", lai nodrošinātu atbilstību Eiropas Savienības fondu 2021. -2027. gada plānošanas periodā lietotajai terminoloģijai.
Piedāvātā redakcija
-
37.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam precizēt MKN projekta 85.punktu šādā redakcijā: 
Piedāvātā redakcija
Ja tiek pārkāptas komercdarbības atbalsta kontroles normas, kas izriet no Komisijas regulas Nr. 1407/2013, komercdarbības gala labuma guvējam ir pienākums atmaksāt atbalsta sniedzējam visu projekta ietvaros saņemto de minimis atbalstu kopā ar procentiem no līdzekļiem, kas brīvi no komercdarbības atbalsta, atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļas nosacījumiem.
38.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam precizēt MKN projekta 105.punktu šādā redakcijā:
Piedāvātā redakcija
Ja tiek pārkāptas komercdarbības atbalsta kontroles normas, kas izriet no Regulas Nr. 651/2014, komercdarbības atbalsta saņēmējam ir pienākums atmaksāt atbalsta sniedzējam projekta ietvaros saņemto nelikumīgo komercdarbības atbalstu kopā ar procentiem no līdzekļiem, kas ir brīvi no komercdarbības atbalsta, atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļas nosacījumiem.
39.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Ņemot vērā priekšlikumus, kas izteikti pie MK noteikumu projekta, aicinām atbilstoši precizēt arī anotācijā vārdus " informācijas un publicitātes pasākumu.."  aizstājot ar  vārdiem "komunikācijas un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanas nosacījumu.." (attiecīgā locījumā).
Piedāvātā redakcija
-
40.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Aicinām EM anotācijas 1.3.sadaļas apakšsadaļas "Risinājuma apraksts" pēdējā rindkopu izteikt šādā redakcijā:
Ekonomikas ministrija sadarbībā ar IZM, FM, TM šobrīd strādā pie grozījumiem Zinātniskās darbības likumā, attiecīgi, kad tie stāsies spēkā, tiks nodrošināts atbalsts pētniecības organizāciju pētniecības rezultātu komercializācijas nodrošināšanai
Piedāvātā redakcija
-
41.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Lūdzam salāgot MK noteikumu projektā un anotācijā ietvertās redakcijas attiecībā uz personālu, kam attiecināma ārvalstu komandējuma izmaksas.
 
Piedāvātā redakcija
-
42.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Lūdzam precizēt anotācijas 12.sadaļā "Vienkāršoto izmaksu metodikas" ietverto informāciju par personāla vienoto likmi:
1) svītrot teikumu, kur minēts, ka personāla izmaksas noteiktas, ņemot vērā LIAA Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.—2020. gada plānošanas perioda īstenoto programmu ietverto atalgojumu;
2) precizēt, ka personāla vienotās likmes apmērs noteikts 19.punktā (6.rindkopa);
3) lūdzam informāciju par izmaksu un funkciju nošķiršanu no citiem projekta ietvaros iepirktiem pakalpojumiem norādīt arī šajā sadaļā, jo iepazīstoties ar anotācijā iekļauto informāciju, nav gūstama pārliecība, ka nepieciešamā informācija ir ietverta pilnā apjomā (īpaši par funkciju un izmaksu nosšķiršanu ar MK noteikumu projekta 23.1. un 23.4. apakšpunktā minētajiem konsultantiem/ konsultāciju pakalpojumiem).
Piedāvātā redakcija
-
43.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Ja 34.punktā minētā vienkāršoto izmaksu metodika ir vienīgā, ko šajā pasākumā paredzēts izstrādāt, tad būtu jāvērtē anotācijas 12.sadaļas "Vienkāršoto izmaksu metodikas" pirmā rindkopa, no kuras pirmšķietami secināms, ka visām izmaksām, kas saistītas ar finanšu atbalstu gala labuma guvējiem tiks izstrādātas vienkāršoto izmaksu metodikas.
Ja Regulas nosacījums uz šo pasākumu nav attiecināms, aicinām anotācijā ietvert skaidrojumu, ka šajā pasākumā neizpildās obligāta Regulas Nr. 2021/1060 53.panta 2.punkta ievērošana.
Piedāvātā redakcija
-
44.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Lūdzam precizēt nosacījumu, ka "finansējuma saņēmējs lēmumu par de minimis atbalsta piešķiršanu saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013 var pieņemt līdz šīs regulas darbības beigām", to papildinot ar konkrētām atsaucēm uz Komisijas Regulas Nr.1407/2013 punktiem un apakšpunktiem atbilstoši tam, kā tas ir noteikts MKN projekta 80.punktā.
 
Piedāvātā redakcija
-
45.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Lūdzam sadaļā Risinājuma apraksts svītrot dublējošo rindkopu "LIAA, lai nodrošinātu izmaksu demarkāciju ar citām programmām, kurās arī plānota LIAA administratīvo izmaksu segšana, darbiniekus nodarbināsi amata apraksta kontekstā un slodzes noteiktas pēc darba laika uzskaites, iekšējiem rīkojumiem un normatīviem."
Piedāvātā redakcija
-