Atzinums

Projekta ID
23-TA-3006
Atzinuma sniedzējs
Latvijas Pašvaldību savienība
Atzinums iesniegts
29.01.2024.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Likumprojekts (grozījumi)
Iebildums
Latvijas Pašvaldību savienība viennozīmīgi atbalsta likumprojekta mērķi- nodrošināt to, lai Latvijas teritorijā būtu pieejams pietiekoši plašs bankomātu tīkls, no kura bez kredītiestādes noteiktas komisijas maksas varētu izņemt noteiktu skaidras naudas summu, turklāt tie būtu izvietoti visā Latvijas teritorijā, arī mazāk blīvi apdzīvotu teritorijās dzīvojošajiem nodrošinot iespēju izņemt skaidro naudu, nebraucot lielus attālumus.

Tomēr nosacījumus minimālajām prasībām būtu jāizdod Ministru kabinetam, nevis Latvijas Bankai. Latvijas Bankai ir jānosaka kompetence uzraudzīt un nodrošināt minimālo prasību īstenošanu. Tāpēc lūdzam 74.4 panta otrajā daļā aizstāt vārdus "Latvijas Banka" ar vārdiem "Ministru kabinets" attiecīgajos locījumos, kā arī aizstāt trešās un ceturtās daļas sākumā, atstājot Latvijas Bankai pārējos pienākumus, kas noteikti  trešajā daļā un ceturtajā daļā:
Piedāvātā redakcija
"74.4 pants. (1) Par kredītiestādi, kurai ir būtiska nozīme skaidrās naudas pieejamības nodrošināšanā Latvijā, ir atzīstama kredītiestāde, kura ir reģistrēta Latvijā vai ir ārvalstu kredītiestādes filiāle Latvijā vai citā dalībvalstī reģistrētas kredītiestādes filiāle Latvijā, un vienlaikus atbilst šādiem kritērijiem:
1) kredītiestāde Latvijā sniedz ar maksājumu kontu saistītus pakalpojumus Eiropas Savienības rezidentiem – patērētājiem;
2) kredītiestādē atvērto klientu maksājumu kontu skaits iepriekšējā gada 31. decembrī veido vismaz piecus procentus no kopējā maksājumu kontu skaita Latvijā reģistrētajās kredītiestādēs, ārvalstu kredītiestāžu filiālēs Latvijā un citās dalībvalstīs reģistrēto kredītiestāžu filiālēs Latvijā;
3) kredītiestādē iekšzemes mājsaimniecību noguldījumi iepriekšējā gada 31. decembrī veido vismaz piecus procentus no kopējiem iekšzemes mājsaimniecību noguldījumiem Latvijā reģistrētajās kredītiestādēs, ārvalstu kredītiestāžu filiālēs Latvijā un citās dalībvalstīs reģistrēto kredītiestāžu filiālēs Latvijā.
(2) Šā panta pirmajā daļā minētā kredītiestāde nodrošina, ka tās klientam sniegtie maksājumu pakalpojumi, kuru rezultātā tam ir iespējams izņemt skaidro naudu no maksājumu konta kredītiestādē (turpmāk – skaidrās naudas izmaksas pakalpojums), atbilst šādām prasībām: 
1)  Ministru kabineta  noteiktā attālumā no jebkuras vietas Latvijas teritorijā klientam ir pieejams vismaz viens kredītiestādes vai jebkuras citas šā panta pirmajā daļā minētās kredītiestādes nodrošināts bankomāts, kurā klients var saņemt skaidrās naudas izmaksas pakalpojumu atbilstoši šīs panta daļas 4. punktā noteiktajām prasībām;
2) kredītiestādes nodrošināto bankomātu skaits Latvijā nav mazāks par Ministru kabineta  noteikto;
3) kredītiestādes nodrošinātais bankomāts ir klientam pieejams un darbojas Ministru kabineta noteiktajā bankomātu darba laikā;
4) kredītiestāde bez maksas nodrošina tās klientam – fiziskai personai, kurai kredītiestāde izsniegusi maksājumu karti,  skaidrās naudas izmaksas pakalpojumu apmērā, kas nav mazāks par Ministru kabineta noteikto mēneša limitu un maksājumu skaitu:
a) attiecīgās kredītiestādes nodrošinātajos bankomātos Latvijā;
b) ja kredītiestāde šīs panta daļas 1. punktā noteiktās prasības izpildē balstās arī uz citas šā panta pirmajā daļā minētās kredītiestādes nodrošinātajiem bankomātiem – arī attiecīgās citas kredītiestādes nodrošinātajos bankomātos Latvijā.
(3) Ministru kabinets  nosaka šā panta otrajā daļā minēto prasību skaitliskās vērtības, pieļaujamās atkāpes to izpildē, piemērošanas nosacījumus un kārtību, kādā Latvijas Banka pārbauda minēto prasību ievērošanu, kā arī prasības, termiņu un kārtību, kādā šā panta pirmajā daļā minētā kredītiestāde sagatavo un iesniedz Latvijas Bankai informāciju saistībā ar šā panta otrajā daļā minēto prasību izpildi.
(4) Ministru kabints  ne retāk kā reizi divos gados pārskata šā panta otrajā daļā minēto prasību skaitliskās vērtības, pieļaujamās atkāpes to izpildē un piemērošanas nosacījumus, ņemot vērā skaidrās naudas izmaksas pakalpojuma pieprasījuma izmaiņas, tirgū esošos skaidrās naudas izmaksas pakalpojuma nodrošināšanas veidus un alternatīvas, kā arī Latvijas Bankas novērtējumu attiecībā uz skaidrās naudas izmaksas pakalpojuma infrastruktūras izvietojuma un kapacitātes pietiekamību skaidrās naudas izmaksas pakalpojuma nodrošināšanai strauja pieprasījuma pieauguma gadījumā.".
2.
Likumprojekts (grozījumi)
Iebildums
Normatīvos aktus, kas nodrošina privātpersonu tiesības, būtu jāizdod Saeimai un Ministru kabinetam
Piedāvātā redakcija
119. Ministru kabinets  līdz 2024. gada 1. septembrim izdod šā likuma 74.4 panta trešajā daļā minētos noteikumus.".