Atzinums

PAZIŅOJUMS. Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 14.decembrī.
Būsim pateicīgi, ja veltīsiet līdz 10 minūtēm Jūsu laika, lai piedalītos aptaujā par TAP portālu. Jūsu viedoklis ir nozīmīgs, lai uzlabotu TAP portāla funkcionalitāti. Lai uzsāktu aptauju, spiediet ŠEIT . Aptauja ir anonīma, un dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. Aptauju iespējams aizpildīt līdz 7. decembrim. Paldies!
Projekta ID
22-TA-2912
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
19.06.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam noteikumu projekta pielikumā “Plānotais finansējuma sadalījums šo noteikumu 2. punktā noteikto specifiskā atbalsta mērķu un pasākumu finanšu instrumentos” precizēt SAM 2.1.4. “Atjaunojamo energoresursu enerģijas veicināšana – saules enerģija u.c. AER elektroenerģija” ERAF finansējumu uz 15 642 342 euro, jo šobrīd norādītais ERAF un valsts budžeta līdzfinansējuma apmērs neveido kopsummu 18 402 756 euro apmērā.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam precizēt MK noteikumu projekta 1. punktu, precizējot MK noteikuma projekta tvērumu un norādot, ka MK noteikumu projekts nosaka to finanšu instrumentu īstenošanas kārtību, pieejamo finansējumu un atbalstāmās darbības un attiecināmās izmaksas, kas tiek īstenoti Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam ietvaros. Šobrīd esošā redakcija raisa neskaidrību, jo var likt domāt, ka MK noteikumu projekts attiecas uz pilnīgi visiem finanšu instrumentiem, ne tikai uz Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam ietvaros izmantojamajiem finanšu instrumentiem.
Arī Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda vadības likuma 19. panta 14. punkta noteiktais liek šaubīties, vai runa ir pa visiem finanšu instrumentiem, vai tikai par Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam ietvaros izmantojamajiem finanšu instrumentiem:
"19.Lai nodrošinātu Eiropas Savienības fondu vadību, Ministru kabinets nosaka:
...
14) finanšu instrumentu īstenošanas kārtību, pieejamo finansējumu, atbalstāmo darbību un izmaksu attiecināmības nosacījumus;".
Piedāvātā redakcija
1. Noteikumi nosaka Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam ietvaros izmantojamo finanšu instrumentu:
1.1. īstenošanas kārtību;
1.2. darbības nodrošināšanai pieejamo finansējumu;
1.3. atbalstāmās darbības un attiecināmās izmaksas.
 
3.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam izskatīt iespēju visu finanšu instrumentu ietvaros kā nacionālo līdzfinansējumu plānotajam ES fondu finansējumam valsts budžeta vietā noteikt privāto līdzfinansējumu, attiecīgi to atspoguļojot MK noteikumu projekta 6.punktā un anotācijā.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam izteikt 17. punktu šādā redakcijā: "Līdzdalības fondu programmas rezultāta rādītājs – aplēsto siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījums – , kas sasniedzams 6.1.1.4. pasākumā līdz 2029. gada 31. decembrim – 3 480 CO2 emisijas ekvivalenta tonnas/gadā.", atbilstoši precizējot informāciju arī anotācijā.
Piedāvātā redakcija
-
5.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Vēršam uzmanību, ka PIL 3.panta pirmās daļas 7.punkts ir attiecināms uz tādiem finanšu pakalpojumiem, kas saistīti ar vērtspapīru vai citu finanšu instrumentu emisiju, pirkšanu, pārdošanu vai nodošanu. Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 26. februāra direktīvas Nr.2014/24/ES par publisko iepirkumu un ar ko atceļ Direktīvu 2004/18/EK 10.panta pirmās daļas e) apakšpunktā, kurš attiecīgi ir transponēts minētajā PIL normā, ir sniegta atsauce uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 21. aprīļa Direktīvu Nr.2004/39/EK, kas attiecas uz finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Padomes Direktīvas 85/611/EEK un 93/6/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2000/12/EK un atceļ Padomes Direktīvu 93/22/EEK (Latvijas tiesību aktos pārņemta Finanšu instrumentu tirgus likumā), no kā izriet secinājums, ka jēdziens “finanšu instrumenti” minētās PIL normas kontekstā ir attiecināms uz finanšu instrumentu tirgiem (biržu), nevis uz Eiropas Savienības fondu finanšu instrumentiem.
Ievērojot Finanšu ministrijas jau vairākkārt uzturētos iebildumus saistībā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 3.panta pirmās daļas 7.punkta piemērošanu iespējkapitāla atlases ietvaros, attiecīgā jautājuma izvērtēšanai FM konsultēsies ar Eiropas Komisijas dienestiem  par iespēju piemērot minēto PIL normu  iespējkapitāla ietvaros.
Ņemot vērā minēto, kā arī Finanšu ministrijas jau iepriekš sniegto argumentāciju šajā jautājumā, lūdzam no anotācijas 1.3.sadaļas svītrot atsauci uz PIL 3.panta pirmās daļas 7.punkta izņēmuma piemērošanu un paredzēt, ka attiecīgajai atlasei tiks piemērotas PIL prasības.
Piedāvātā redakcija
-
6.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Priekšlikums
Anotācijas 3.sadaļas 6.punktā ir norādīts, ka līdz vidusposma izvērtējumam un Eiropas Komisijas lēmumam par elastības finansējuma galīgo piešķīrumu, šo noteikumu 2. punktā minētajos mērķos un pasākumos pieejamais finansējums ir 433 575 308 euro. Vēršam uzmanību, ka atbilstoši noteikumu projekta 7.punktam iepriekš minētā finansējuma apmērs ir 431 256 886 euro, attiecīgi lūdzam veikt precizējumus.
Piedāvātā redakcija
-