Atzinums

Projekta ID
22-TA-3346
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
08.12.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Anotācijas 1.3. apakšsadaļā norādīts, ka izglītojamā ieskaitīšana vēlākos mācību posmos profesionālās pamatizglītības, arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmās un profesionālās ievirzes izglītības programmās, ja izglītība tiek finansēta no valsts vai pašvaldību budžeta, notiek piešķirto budžeta vietu ietvaros, savukārt anotācijas 3.sadaļā minēts, ka šobrīd nav prognozējams personu skaits, kas turpinās profesionālo izglītību, līdz ar to precīzu budžeta ietekmi turpmākajiem trīs gadiem nav iespējams noteikt. Ņemot vērā minēto, lūdzam papildināt anotācijas 3.sadaļu ar skaidrojumu, kā tiks finansēts noteikumu projektā paredzētais.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
No anotācijas 1.3.apakšsadaļā minētā “Kompetences atzīšana var būt maksas pakalpojums” nav skaidrs, kādos gadījumos izglītības iestādei ir jāiestrādā cena cenrādī un jāsaņem samaksa un kādos gadījumos nav (piem., izvērtējot administratīvo resursu patēriņu). Lūdzam precizēt anotācijā minēto, lai būtu nepārprotami skaidrs, kāda rīcība ir sagaidāma no izglītības iestādēm attiecībā uz to cenrāžiem.
Likumā par budžetu un finanšu vadību (turpmāk - LBFV) noteikts, ka maksas pakalpojums ir pasākumu kopums, ko valsts budžeta iestāde ārējos normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos veic par samaksu, lai nodrošinātu sabiedrības vajadzību ievērošanu. Nosakot maksas pakalpojuma izcenojumu, ievēro nosacījumu, ka samaksa par pakalpojumu nedrīkst pārsniegt ar pakalpojuma sniegšanu saistītās izmaksas (LBFV 5.panta 12.1 daļa). Ministru kabinets izdod noteikumus par valsts tiešās pārvaldes iestāžu sniegto maksas pakalpojumu cenrāžu apstiprināšanu (LBFV 5.panta devītā daļa). Tādējādi, ja noteikumu projektā minēta izglītības iestāde ir valsts budžeta iestāde, tad tai ir saistošs viss minētais, un tai jāveic izcenojuma aprēķini un jāizstrādā cenrādis atbilstoši Ministru kabineta 2011. gada 3. maija noteikumiem Nr. 333 "Kārtība, kādā plānojami un uzskaitāmi ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un ar šo pakalpojumu sniegšanu saistītie izdevumi, kā arī maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība”.
Piedāvātā redakcija
-