Atzinums

Projekta ID
21-TA-353
Atzinuma sniedzējs
Ekonomikas ministrija
Atzinums iesniegts
15.02.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Likumprojekts (grozījumi)
Iebildums
Par paredzēto Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 60.2 panta pirmās daļas 3.punktu vēršam uzmanību uz to, ka pirmās grupas jaunas ēkas būvniecībai ne visos gadījumos ir paredzēta pieņemšana ekspluatācijā (sk., piemēram, Ministru kabineta 02.09.2014. noteikumu Nr.529 “Ēku būvnoteikumi” 7.1 4.apakšpunktu kopsakarā ar šo noteikumu 156.1 punktu). Līdz ar to, kadastra jomās regulējuma nevar būt ietverta prasība, ka visos gadījumos jābūt institūcijas, kura pilda būvvaldes funkcijas, dokumenta par šādas ēkas pieņemšanu ekspluatācijā.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Likumprojekts (grozījumi)
Iebildums
Tas vai kādu darbību veikšanai ir vai nav nepieciešama visu kopīpašnieku piekrišana ir jau regulēts Civillikuma 1068.panta pirmajā daļā. Papildus tam saskaņojumus speciālā kopīpašuma gadījumā (dzīvokļa īpašuma gadījumā) regulē Dzīvokļa īpašuma likums. Līdz ar to, lūdzam visā noteikumu projektā izslēgt norādes iekavās par īpašnieka un kopīpašnieku saskaņojuma nepieciešamību.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Vēršam uzmanību uz to, ka žoga būvdarbiem saskaņā ar Ministru kabineta 09.05.2017. noteikumu Nr. 253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi” 6.3.4.apakšpunktu nav nepieciešama būvniecības ieceres dokumentācija. Papildus tam vēršam uzmanību uz to, ka būvniecības regulējums neparedz pašvaldībai pienākumu telpu grupai piešķirt kādu numuru. Lūdzam atbilstoši šajā sakarā precizēt anotāciju.
 
Piedāvātā redakcija
-
4.
Likumprojekts (grozījumi)
Priekšlikums
Vēršam uzmanību uz to, ka Būvniecības informācijas sistēmā kā vienots visu būvju unikālais apzīmējums tiek lietots kadastrālais apzīmējums, tai skaitā attiecībā uz sezonas un īslaicīgas lietošanas būvēm. Ekonomikas ministrijai nav iebildumu, ka kādas būves nav kadastra objekti. Tomēr regulējumā būtu nepieciešams skaidri noteikt, ka kadastra apzīmējums var būt piešķirts jebkurai būvei. Tas vien, ka kadastra regulējumā izpratnē kāds objekts nav atzīstams par būvi, nemaina to, kas attiecīgais objekts būvniecības regulējuma izpratnē bija un ir būve.
Piedāvātā redakcija
-