Atzinums

PAZIŅOJUMS:
LVRTC informē, ka 2024. gada 31.maijā laika posmā no plkst. 00.00 līdz plkst. 02.00 tiks veikti plānoti LVRTC infrastruktūras uzturēšanas darbi. To laikā īslaicīgi var būt traucēti vai nepieejami e-Identitātes apliecināšanas pakalpojumi ar eID, eParaksts kartēm un mobilo lietotni eParaksts mobile.
Projekta ID
23-TA-2246
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
29.01.2024.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Anotācijas 1.3.sadaļā ir minēts, ka programmā būtu nepieciešami aptuveni 10 milj. euro, lai nodrošinātu finansējumu aizdevumu daļai, kuru nesedz kapitāla atlaide un MK noteikumu Nr.594 10.5.apakšpunktā noteiktais finansējums nebūs pietiekams. Ņemot vērā minēto, lūdzam skaidrot, kāds ir finansēšanas avots norādītajiem izdevumiem 10 milj. euro apmērā un kāds ir piedāvātais risinājums MK noteikumu Nr.594 10.5.apakšpunktā šobrīd paredzētā finansējuma palielinājumam, nepieciešamības gadījumā precizējot vai svītrojot anotācijā sniegto informāciju.  
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Ņemot vērā, ka Atveseļošanas un noturības mehānisma ietvaros izslēgšanas nosacījumi tiek piemēroti analoģiski Eiropas Savienības fondiem, lūdzam izvērtēt iespēju apvienot noteikumu projekta  27.6.2. punktu ar 27.6.4. punktu, lai nodrošinātu atbilstību Eiropas Savienības fondu 2021.-2027. gada plānošanas perioda vadības likuma 22. panta pirmās daļas 2. punkta "b" apakšpunktam. 
Piedāvātā redakcija
27.6.2. komersants ar tādu attiecīgajā jomā kompetentas institūcijas lēmumu par sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu un sodīts par pārkāpumu, kas izpaužas kā vienas vai vairāku personu nodarbināšana, ja tām nav nepieciešamās darba atļaujas vai ja tās nav tiesīgas uzturēties Eiropas Savienības dalībvalstī, vai kā personas nodarbināšana bez rakstveidā noslēgta darba līguma, nodokļu normatīvajos aktos noteiktajā termiņā neiesniedzot par šo personu informatīvo deklarāciju par darbiniekiem, kas iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu; 
3.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Lai nodrošinātu korektu nelikumīga atbalsta atgūšanu, lūdzam noteikumu 32.4.apakšpunktu izteikt, piemēram, piedāvātajā redakcijā.


 
Piedāvātā redakcija

32.4. ja tiek pārkāpti Komisijas regulas Nr. 2023/2831 nosacījumi, komersantam ir pienākums atmaksāt sabiedrībai "Altum" projekta ietvaros saņemto nelikumīgo de minimis atbalstu kopā ar procentiem no līdzekļiem, kas ir brīvi no komercdarbības atbalsta, atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļas nosacījumiem;
4.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Komisijas regulas Nr. 2023/2831 preambulas 11.apsvērums nosaka, ka "Trīs gadu laikposms šīs regulas vajadzībām būtu jāvērtē kā slīdošs periods. Attiecībā uz katru jaunu de minimis atbalsta piešķiršanu jāņem vērā de minimis atbalsta kopsumma, kas piešķirta iepriekšējos trīs gados.". Ņemot vērā minēto,  lūdzam izmantot Komisijas regulas Nr. 2023/2831 3. panta 2. punktā lietoto formulējumu, piemēram, nosakot, ka jāpārbauda, vai plānotais de minimis atbalsts kopā ar iepriekšējo trīs gadu periodā, skaitot no de minimis atbalsta piešķiršanas dienas, piešķirto de minimis atbalstu nepārsniedz Komisijas regulas Nr. 2023/2831 3. panta 2. punkta limitu. Vienlaikus lūdzam ar atbilstošu informāciju papildināt arī anotāciju.
Piedāvātā redakcija
-
5.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Komisijas regulas Nr. 2023/2831 6. panta 3. punkts viens pats nenosaka, ka "Dalībvalstis reģistrēto informāciju par de minimis atbalstu glabā 10 gadus no atbalsta piešķiršanas dienas", bet tas izriet arī no Komisijas regulas Nr. 2023/2831 6. panta 7. punkta, kas paredz, ka “Pēc rakstiska Komisijas pieprasījuma attiecīgā dalībvalsts 20 darbdienu laikā vai tādā ilgākā laikposmā, kāds noteikts pieprasījumā, sniedz Komisijai visu informāciju, kuru Komisija uzskata par vajadzīgu, lai novērtētu, vai šīs regulas nosacījumi ir izpildīti, un jo īpaši informāciju par uzņēmuma saņemto de minimis atbalsta kopsummu šīs regulas un citu de minimis regulu nozīmē”, tādējādi pastāv gadījumi, ka Eiropas Komisija, ievērojot Padomes Regulā (ES) 2015/1589 (2015. gada 13. jūlijs), ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta piemērošanai (kodificēta redakcija) (jeb Procesuālā regula) noteikto 10 gadu noilguma periodu saistībā ar nelikumīga un nesaderīga komercdarbības atbalsta atgūšanu, var pieprasīt dalībvalstīm iesniegt informāciju, kas pārsniedz Komisijas regulas Nr. 2023/2831 6. panta 1. punktā ietverot informācijas apjomu.
Lūdzam noteikumu projektā svītrot atsauci uz Komisijas regulas Nr. 2023/2831 6. panta 3. punktu un atbilstību regulas punktiem atspoguļot anotācijā atbilstības izvērtējumā (V.sadaļa) vai arī alternatīvi papildināt punktu ar atsauci arī uz Komisijas regulas Nr. 2023/2831 6. panta 7. punktu.
 
Piedāvātā redakcija
-
6.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Lūdzam precizēt normu, novēršot pretrunu, ņemot vērā to, ka Komisijas regulu Nr. 2023/2831 7.panta 3.punktā noteiktais termiņš ir 2031. gada 30. jūnijs, savukārt, normā paredzēts, ka lēmumus par komercdarbības atbalsta piešķiršanu var pieņemt ne vēlāk kā līdz 2025.gada 31.decembrim, no kā izriet, ka pēc 2025.gada 31.decembra komercdarbības atbalstu šo noteikumu ietvaros piešķirt nedrīkst. 
Piedāvātā redakcija
-