Atzinums

Projekta ID
23-TA-208
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
03.03.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Iebildums
Finanšu ministrija uztur iepriekš pausto iebildumu un nevar saskaņot ERAF finansējuma pārdali 506 866 euro apmērā 8.1.3 specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” projektos, tā kā joprojām ir spēkā Ministru kabineta (MK) 2020. gada 22. septembra sēdes lēmums (prot. Nr. 55 30. § 2.1. punkts), kurš paredz projektos atbrīvoto ES fondu finansējumu novirzīt virssaistību negatīvas ietekmes uz valsts budžetu mazināšanai, t.sk. ietaupījumu nepārdalot citiem projektiem vai jaunām projekta darbībām. Finanšu ministrijas aktuālās prognozes liecina, ka Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētajās prioritātēs kopā būtu jāturpina valsts budžeta virssaistību kompensēšana ar projektos atbrīvoto finansējumu, lai panāktu virssaistību negatīvas ietekmes uz valsts budžetu mazināšanu.
Vienlaikus Finanšu ministrija neiebilst pret jautājuma izskatīšanu MK sēdē kontekstā ar piedāvāto risinājumu projekta posmošanai starp diviem plānošanas periodiem.
Piedāvātā redakcija
-
2.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Priekšlikums
Vēršam uzmanību, ka Ministru kabineta 2018.gada 17.jūlija noteikumu Nr. 421 “Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas” 24.2.punkts atļauj veikt apropriācijas pārdali no budžeta  resora „74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 80.00.00 „Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”” projektiem izņēmuma kārtā pirms Eiropas Savienības fondu un NATO drošības investīciju programmas projektu iesnieguma apstiprināšanas sadarbības iestādē, ja Ministru kabinets, pamatojoties uz iesniegto argumentāciju un risku analīzi, ir pieņēmis lēmumu par konkrētā plānotā projekta izdevumu priekšfinansēšanu noteiktā apjomā un izdevumu pozīcijām atbilstoši projektā izvirzītajam mērķim.
Norādām, ka Informatīvajā ziņojumā nav iekļauta risku analīze, kā rezultātā nav iespējams pārliecināties, ka attiecīgais finansējums netiks atzīts par neattiecināmu un sedzamu no valsts budžeta līdzekļiem. Līdz ar to lūdzam atbilstoši papildināt Informatīvo ziņojumu.
Piedāvātā redakcija
-
3.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Priekšlikums
Lūdzam redakcionāli precizēt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 5.3. punktu, paredzot, ka gadījumā, ja izmaksas, kas veiktas pirms ES fondu 2021.-2027. gada plānošanas perioda projekta iesnieguma apstiprināšanas, varētu netikt vai netiek attiecinātas no ERAF finansējuma, sagatavojot attiecīgu informatīvo ziņojumu, kurā norādīts detalizēts apraksts par radušos situāciju un neatbilstības rašanās cēloņiem un finansiālo ietekmi, Izglītības un zinātnes ministrija sniegts fiskāli neitrālus priekšlikumus par turpmāko iespējamo risinājumu.
Piedāvātā redakcija
-