Atzinums

Projekta ID
22-TA-2899
Atzinuma sniedzējs
Izglītības un zinātnes ministrija
Atzinums iesniegts
12.04.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu (grozījumu) projekts
Iebildums
Noteikumu projekts paredz grozīt Ministru kabineta 2018.gada 20. marta noteikumu Nr. 169 "Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi" (turpmāk - noteikumi Nr. 169) 12.2. apakšpunkta redakciju, izvirzot papildu ierobežojumus personām, pretendējot uz būvspeciālista sertifikāta iegūšanu arhitektūras jomā un būvniecības vai elektroenerģētikas jomā inženierizpētes, projektēšanas, būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzības specialitāšu darbības sfērās, proti, pretendenta minimālās praktiskā darba pieredzes programmas izpildei ir jānotiek atbilstošās sfēras būvspeciālista uzraudzībā. Šāda prasība varētu sašaurināt piekļuvi darba tirgum, tādējādi ierobežojot Latvijas Republikas Satversmas 106.pantā noteiktās tiesības brīvi izvēlēties nodarbošanos. Lūdzam veikt šāda ierobežojuma samērīguma novērtējumu saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra noteikumu Nr. 617 “Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtība” 9turpmāk - noteikumi Nr. 617) 9.13. apakšpunktā noteikto.
 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu (grozījumu) projekts
Iebildums
Noteikumu projektā noteikto attiecībā uz 13.3.apakšpunkta redakciju lūdzam skatīt kontekstā ar izteikto iebildumu par noteikumu projekta 17. punktu.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Noteikumu (grozījumu) projekts
Iebildums
Noteikumu nr. 169 15. punkta redakcija nav skaidra, lūdzam to precizēt. 
Piedāvātā redakcija
-
4.
Noteikumu (grozījumu) projekts
Iebildums
Noteikumu projekts paredz papildināt noteikumu nr. 169 51.punktu ar 51.4.apakšpunktu, kurš Kompetences pārbaudes iestādei dod tiesības pieņemt lēmumu par arhitekta prakses sertifikāta vai būvprakses sertifikāta darbības sfēras apturēšanu uz laiku, ja saņemta informācija no Valsts valodas centra, ka būvspeciālista valsts valodas lietojums neatbilst normatīvajos aktos noteiktam valsts valodas zināšanu un prasmju apjomam. Ņemot vērā, ka šāda tiesību norma var atstāt ierobežojoša rakstura ietekmi uz brīva darbaspēka kustību Eiropas Savienībā, un līdz ar to ir vērtējama kā profesionālās darbības reglamentācijas prasība, lūdzam veikt tās samērīguma novērtējumu saskaņā ar noteikumu Nr. 617 9.13. apakšpunktā noteikto.
Piedāvātā redakcija
-
5.
Noteikumu (grozījumu) projekts
Iebildums
Noteikumu projektā paredzēto 56.6.apakšpunkta redakciju lūdzam izskatīt kontekstā ar izteikto iebildumu par noteikumu projekta 17.punktu.
Piedāvātā redakcija
-