Atzinums

Projekta ID
22-TA-3012
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
14.04.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Likumprojekts
Iebildums
No likumprojekta 3. panta pirmās daļas 2. punkta izriet, ka likumprojekts attiecas uz valsts un pašvaldību iestādēm. Vienlaikus likumprojekta 3. panta pirmās daļas 1. punktā minēts, ka likumprojekts attiecas uz būtisko pakalpojumu sniedzējiem un svarīgo pakalpojumu sniedzējiem. Savukārt no likumprojekta 16. panta 5. un 6. punkta un 17. panta pirmās daļas 3. un 4. punkta skaidri izriet, ka būtisko un svarīgo pakalpojumu sniedzējs var būt arī valsts un pašvaldību iestāde. Tādējādi secināms, ka likumprojektā lietotais saīsinājums "subjekts" attiecināms arī uz valsts un pašvaldību iestādēm. Ņemot vērā minēto, likumprojektā paredzētais administratīvais process tiktu attiecināts arī uz valsts un pašvaldību iestādēm, proti, valsts un pašvaldību iestādes būtu administratīvā akta adresāti un pret tiem varētu tikt vērsta administratīvā akta piespiedu izpilde (sk., piemēram, 23. panta trešo daļu, 33. un 42. pantu). Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 27. panta pirmajā daļā noteikto adresāts ir privātpersona, attiecībā uz kuru izdots administratīvais akts. Savukārt Administratīvā procesa likuma 27. panta otrā daļa paredz izņēmuma gadījumu, kad administratīvā akta adresāts varētu būt publisko tiesību subjekts. Vēršam uzmanību, ka valsts pārvaldē prezumējams, ka iestādes ievēro tām normatīvajos aktos noteiktos pienākumus, un viena iestāde citai iestādei ar administratīvo aktu izpildīt kādas darbības neuzdod. Tādējādi secināms, ka šajā gadījumā nebūtu konstatējams, ka valsts un pašvaldību iestādes varētu būt administratīvā akta adresāti.
Ņemot vērā minēto, lūdzam pārskatīt projektā ietverto regulējumu, neattiecinot uz valsts un pašvaldību iestādēm regulējumu, kas saistīts ar administratīvo procesu, jo valsts un pašvaldību iestādes tikai īpašos izņēmuma gadījumos varētu būt administratīvā akta adresāti, bet šāds īpašs gadījums nav konstatējams.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Likumprojekts
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka materiālu vai nemateriālu kaitējumu varētu radīt arī kiberapdraudējums, kurš nav nozīmīgs. Attiecīgi lūdzam izvērtēt un precizēt termina "kiberapdraudējums" skaidrojumu, norādot, kam un kādu materiālu vai nemateriālu kaitējumu varētu būt spējīgs radīt nozīmīgs kiberapdraudējums, kā arī vai šo draudu noteikšanā jāņem vērā tehniskās pamatīpašības, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2022. gada 14. decembra direktīvas (ES) 2022/2555, ar ko paredz pasākumus nolūkā panākt vienādi augstu kiberdrošības līmeni visā Savienībā un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 910/2014 un Direktīvu (ES) 2018/1972 un atceļ Direktīvu (ES) 2016/1148 (turpmāk - direktīva Nr. 2022/2555), 6. panta 11. punktā noteikto.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Likumprojekts
Iebildums
Lūdzam likumprojektā termina "kiberdrošība" skaidrojumā atsaukties uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 17. aprīļa Regulu (ES) 2019/881 par ENISA (Eiropas Savienības Kiberdrošības aģentūra) un par informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kiberdrošības sertifikāciju, un ar ko atceļ Regulu (ES) Nr. 526/2013 (Kiberdrošības akts) 2. panta 1. punktu, atbilstoši direktīvas Nr. 2022/2555 6. panta 3. punktā noteiktajam. Tāpat līdzīgi lūdzam termina "kiberapdraudējums" skaidrojumā atsaukties uz minētās regulas 2. panta 8. punktu.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Likumprojekts
Iebildums
Lūdzam izvērtēt un likumprojekta anotācijā, vai likumprojektā termina "kiberdrošības incidents" skaidrojumā atbilstoši direktīvas Nr. 2022/2555 6. panta 6. punktam nebūtu jāparedz, ka ne vien rezultātā tiek apdraudēta konfidencialitāte, integritāte pieejamība vai autentiskums (uz ko likumprojektā nav norādīts), bet arī pats notikums apdraud minētos elementus, kā arī norādīt ne vien uz apstrādājamiem datiem un pakalpojumiem, bet arī glabātiem vai pārsūtītiem datiem. Nepieciešamības gadījumā lūdzam precizēt likumprojektu.
Tāpat līdzīgi lūdzam izvērtēt un likumprojekta anotācijā skaidrot arī citu likumprojekta termina skaidrojumu atbilstību minētajā direktīvā lietotajiem terminiem, piemēram, termina "kiberincidenta apstrāde" skaidrojumā incidenta risināšana varētu ietvert sevī arī darbības un procedūras, kuru mērķis ir reaģēt uz incidentu un atgūties no tā.
Piedāvātā redakcija
-
5.
Likumprojekts
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka Komisijas 2003. gada 6. maija Ieteikuma 2003/361/EK par mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu definīciju (OV L 124, 20.5.2003., 36. lpp.) 1. pants paredz, ka par komersantu ir uzskatāma ikviena vienība, kas iesaistās ekonomiskā aktivitātē neatkarīgi no tās juridiskās formas. Tai skaitā tas iekļauj sevī pašnodarbinātas personas un ģimenes uzņēmumus, kas nodarbojas ar amatu vai citām aktivitātēm, partnerības vai apvienības, kas regulāri iesaistās ekonomiskā aktivitātē. Attiecīgi lūdzam izvērtēt un nepieciešamības gadījumā terminu mazs, vidējs un liels komersants skaidrojumos norādīt uz saimnieciskās darbības veicēju, kas ir plašāks jēdziens, nevis komersantu. Papildus lūdzam izvērtēt, vai atbilstoši likumprojekta 16. un 17. pantam vienīgi juridiskās personas varētu būt attiecīgie komersanti (t.i., būtiskās un svarīgās vienības). Nepieciešamības gadījumā lūdzam precizēt likumprojekta 18. pantu (u.c. vienības, ja attiecināms), norādot ne vien uz juridiskām personām, bet arī fiziskām personām un personu apvienībām.
Piedāvātā redakcija
-
6.
Likumprojekts
Iebildums
Lūdzam likumprojekta anotācijas 5. sadaļā skaidrot pamatojumu termina "pārrobežu kiberdrošības incidents" skaidrojumā atsaukties uz pazīmi "kiberincidents būtiski ietekmē Eiropas Savienības iekšējo tirgu vai rada nozīmīgus finansiālus zaudējumus pakalpojumu sniedzējam vai trešajai pusei", kas neatbilst direktīvas Nr. 2022/2555 6. panta 7. punktā minētajam.
Piedāvātā redakcija
-
7.
Likumprojekts
Iebildums
Lūdzam likumprojekta 1. panta 12., 15. un 21. punktā un cituviet likumprojektā simbolu "/" aizstāt ar saikli "un" vai saikli "vai", jo no attiecīgās normas nav skaidrs, vai ar simbolu "/" tiek saprasts saiklis "un" vai saiklis "vai". Pamatojoties uz juridiskās tehnikas prasībām, tiesību normai ir jābūt skaidrai, lai tā lietotājs un piemērotājs gūtu nepārprotamu priekšstatu par saviem pienākumiem un tiesībām.
 
Piedāvātā redakcija
-
8.
Likumprojekts
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka atbilstoši direktīvas Nr. 2022/2555 3. panta 3. punktam sarakstā jābūt ietvertām arī vienībām, kuras sniedz domēnu nosaukumu reģistrācijas pakalpojumus. Attiecīgi lūdzam izvērtēt un nepieciešamības gadījumā papildināt likumprojektu vai skaidrot, kādēļ tas nav nepieciešams likumprojekta anotācijā.
Piedāvātā redakcija
-
9.
Likumprojekts
Iebildums
Atbilstoši juridiskās tehnikas prasībām lūdzam likumprojekta 5. panta pirmās daļas 7. punktā un 7. panta 4. punktā nodrošināt atsauces vienīgi uz normatīvajiem aktiem noteiktā jomā, kuri jau ir stājušies spēkā vai kuri stāsies spēkā vienlaikus ar likumprojektu, sniedzot atbilstošu skaidrojumu par minētajās vienībās ietvertajiem normatīvajiem aktiem likumprojekta anotācijā.
Piedāvātā redakcija
-
10.
Likumprojekts
Iebildums
Likumprojekta 5. panta trešā daļa paredz, ka noteiktu uzdevumu izpildi Aizsardzības ministrija deleģē Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta struktūrvienībai. Saistībā ar minēto vēršam uzmanību, ka normatīvajos aktos nav nepieciešams norādīt uz to, ka kādu uzdevumu īstenos institūcijas struktūrvienība, jo tas ir pašas institūcijas uzdevums. Savukārt organizatoriskos jautājumus, kura institūcijas struktūrvienība kādus uzdevumus veic, normatīvajos aktos neraksta. Ņemot vērā minēto, lūdzam precizēt likumprojekta 5. panta trešo daļu, paredzot, ka attiecīgos uzdevumus veic Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts.
Piedāvātā redakcija
-
11.
Likumprojekts
Iebildums
Lūdzam izvērtēt un likumprojekta anotācijā skaidrot, vai uz likumprojekta 7. panta 2. punkta pamata paredzēts izdot atsevišķus Ministru kabineta noteikumus. Attiecīgā gadījumā lūdzam precizēt minēto punktu, ievērojot Ministru kabineta 2009. gada 3. februāra noteikumu Nr. 108 "Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi" 47. punkta prasības.
Piedāvātā redakcija
-
12.
Likumprojekts
Iebildums
Likumprojekta 9. panta otrās daļas 1. punkts paredz, ka kiberincidentu novēršanas institūciju uzdevumus veic Militārās izlūkošanas un drošības dienesta struktūrvienība. Saistībā ar minēto vēršam uzmanību , ka normatīvajos aktos nav nepieciešams norādīt uz to, ka kādu uzdevumu īstenos iestādes struktūrvienība, jo tas ir pašas iestādes uzdevums. Savukārt organizatoriskos jautājumus, kura iestādes struktūrvienība kādus uzdevumus veic, normatīvajos aktos neraksta. Ņemot vērā minēto, lūdzam precizēt likumprojekta 9. panta otrās daļas 1. punktu, paredzot, ka attiecīgos uzdevumus veic Militārās izlūkošanas un drošības dienests.
Piedāvātā redakcija
-
13.
Likumprojekts
Iebildums
Lūdzam likumprojekta 9. panta trešajā daļā izslēgt regulējumu par uzdevumu izpildi un tiesību īstenošanu atbilstoši piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem kā likumprojekta 9. panta ceturtajā daļā ietvertā regulējuma dublējošu. Papildus lūdzam trešajā daļā izslēgt norādi uz tiesību īstenošanu, kas saturiski ietveras norādē uz noteikto uzdevumu izpildi, tāpat lūdzam izslēgt atsauci uz deleģēšanas līguma noteikumiem, kā arī lūdzam minētajā daļā norādīt konkrētu normatīvo aktu jomu,
Piedāvātā redakcija
-
14.
Likumprojekts
Iebildums
Lūdzam izvērtēt lietderību likumprojekta 9. panta ceturtajā daļā ietvertajam regulējumam un to izslēgt. Norādām, ka darbošanās atbilstoši piešķirtajiem finanšu līdzekļiem ir iestāžu būtiskā pazīme atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likumam un, izpildot valsts pārvaldes uzdevumus, atsevišķu samaksu nav pieļaujams pieprasīt, ciktāl tas nav noteikts saskaņā ar likumu.
Piedāvātā redakcija
-
15.
Likumprojekts
Iebildums
Atbilstoši juridiskās tehnikas prasībām lūdzam likumprojekta 10. panta 3. punktā atsaukties uz konkrētu normatīvo aktu jomu.
Piedāvātā redakcija
-
16.
Likumprojekts
Iebildums
Ņemot vērā, ka atbilstoši likumprojekta 3. panta pirmās daļas 2. punktam valsts un pašvaldību institūcijas neietver sevī valsts drošības iestādes, lūdzam likumprojekta 11. panta otrajā daļā nedublēt attiecīgo tiesisko regulējumu.
Piedāvātā redakcija
-
17.
Likumprojekts
Iebildums
Saistībā ar izziņas 20. punktā ietverto iebildumu, atkārtoti lūdzam likumprojekta 20. panta pirmajā daļā vai likumprojekta anotācijā skaidrot regularitāti minētajā daļā ietvertajai darbībai.
Piedāvātā redakcija
-
18.
Likumprojekts
Iebildums
Lūdzam izvērtēt un nepieciešamības gadījumā papildināt likumprojektu ar pārejas regulējumu, nosakot, kādā termiņā pēc likumprojekta spēkā stāšanās veicams likumprojekta 18. panta pirmajā daļā minētais pašizvērtējums.
Piedāvātā redakcija
-
19.
Likumprojekts
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka valsts un pašvaldību iestādes nav juridiskas personas, savukārt likumprojekta 18. panta pirmā daļa paredz, ka pašvērtējums par atbilstību būtisko un svarīgo pakalpojumu sniedzēja statusam jāveic tikai juridiskām personām. Ņemot vērā, ka no likumprojekta 16. panta 5. un 6. punkta un 17. panta pirmās daļas 3. un 4. punkta izriet, ka būtisko un svarīgo pakalpojumu sniedzējs var būt valsts un pašvaldību iestāde, lūdzam izvērtēt un nepieciešamības gadījumā precizēt likumprojekta 18. panta pirmo daļu vai skaidrot likumprojekta anotācijā, kāpēc valsts un pašvaldību iestādēm likumprojekta 18. panta pirmajā daļā paredzētais pašizvērtējums nav jāveic.
Piedāvātā redakcija
-
20.
Likumprojekts
Iebildums
Lūdzam likumprojekta 18. panta pirmajā daļā skaidrot termiņu, kādā nosakāma atbilstība būtisko pakalpojumu sniedzēja vai svarīgo pakalpojumu sniedzēja statusam, kā arī atskaites punktu viena mēneša aprēķināšanai paziņošanai par atbilstību, tādējādi nodrošinot nepārprotamu attiecīgo normu izteiksmi.
Piedāvātā redakcija
-
21.
Likumprojekts
Iebildums
Lūdzam paredzēt likumprojekta 18. panta otrajā daļā paredzēt, ka informācija ir sniedzama nekavējoties, bet ne vēlāk kā divu nedēļu laikā atbilstoši direktīvas Nr. 2022/2555 3. panta 4. punkta otrajā daļā noteiktajam. Kā arī lūdzam minētajā pantā diferencēt regulējumu atkarībā no, tā, vai informāciju sniedz atbilstoši minētās direktīvas 27. pantā noteiktajam, kas cita starpā paredz atšķirīgu termiņu informācijas sniegšanai atšķirīgu sniedzamo informāciju. Tāpat līdzīgi lūdzam paredzēt vairāku darbību veikšanu nekavējoties likumprojekta 10. panta 5. punktā un 30. pantā, ciktāl to paredz direktīvas Nr. 2022/2555 23. pantā noteiktais.
Piedāvātā redakcija
-
22.
Likumprojekts
Iebildums
Lūdzam izvērtēt un nepieciešamības gadījumā papildināt likumprojektu ar pārejas regulējumu, nosakot termiņu, līdz kuram pēc likumprojekta spēkā stāšanās izpildāms likumprojekta 21. panta otrajā daļā paredzētais pienākums. Vienlaikus lūdzam noteikt atskaites punktu, no kura brīža minētajā daļā skaitāms piecu darba dienu paziņošanas termiņš.
Piedāvātā redakcija
-
23.
Likumprojekts
Iebildums
Saistībā ar izziņas 47. pantā ietverto iebildumu atkārtoti lūdzam nodrošināt, ka likumprojektā tiek noteikti vismaz pamatnoteikumi (principi un vispārīgi ierobežojumi un pamatnostādnes) jautājumos, kurus detalizētāk noregulēs Ministru kabinets, piemēram, likumprojekta 22. panta gadījumā attiecībā uz kiberdrošības risku pārvaldības regulējumu paredzot vispārīgus nosacījumus, kas izriet no direktīvas Nr. 2022/2555 21. panta 1. punkta.
 
Piedāvātā redakcija
-
24.
Likumprojekts
Iebildums
 Vēršam uzmanību, ka direktīvas Nr. 2022/2555 23. panta 2. punkts paredz, ka dalībvalstis nodrošina, ka būtiskās un svarīgās vienības bez nepamatotas kavēšanās paziņo saviem pakalpojumu saņēmējiem, kurus varētu skart būtiski kiberdraudi, par visiem pasākumiem vai korektīvajiem līdzekļiem, ko minētie saņēmēji var izmantot, reaģējot uz minētajiem draudiem. Attiecīgā gadījumā vienības informē minētos saņēmējus arī par pašiem būtiskajiem kiberdraudiem. Attiecīgi lūdzam likumprojekta 23. panta otrajā daļā ietverto norādi uz galalietotāja informēšanu vajadzības gadījumā, kā arī norādīt, ka galalietotājus informē nekavējoties, tādējādi nodrošinot minētās direktīvas prasību izpildi.
Piedāvātā redakcija
-
25.
Likumprojekts
Iebildums
Lūdzam izslēgt likumprojekta 33. panta trešās daļas pirmo teikumu, ņemot vērā to, ka tas dublē Administratīvā procesa likuma 70. panta pirmajā daļā noteikto.
Piedāvātā redakcija
-
26.
Likumprojekts
Iebildums
Ņemot vērā likumprojekta 35. panta sestajā daļā paredzēto izņēmumu, lūdzam precizēt likumprojekta 36. panta ceturto daļu, nodrošinot, ka saziņā tiek ievērota anonimitāte.
Piedāvātā redakcija
-
27.
Likumprojekts
Iebildums
Lūdzam precizēt likumprojekta 39. panta otro daļu (u.c. vienības), nodrošinot, ka iesniedzamās informācijas veids un apjoms ir ietverts ārējā normatīvajā tiesību aktā. Kā arī lūdzam likumprojektā nodrošināt, ka pašnovērtējuma ziņojuma forma (veidlapa) nav indivīdiem saistoša, bet informāciju pašnovērtējuma ziņojumā var sniegt izmantojot minēto formu. Norādām, ka indivīdiem nav juridiski saistoša Aizsardzības ministrijas mājaslapā internetā iekļauta informācija, bet atbilstošas prasības ir ietveramas ārējā normatīvajā tiesību aktā (vai nepieciešamības gadījumā publikācijā oficiālā izdevumā).
Piedāvātā redakcija
-
28.
Likumprojekts
Iebildums
Atbilstoši juridiskās tehnikas prasībām lūdzam precizēt likumprojekta 39. pantu, izvairoties no sinonīmu lietošanas attiecībā uz vārdiem "forma (veidlapa)" vai alternatīvi lūdzam likumprojektā nodrošināt to konsekventu lietojumu. Norādām, ka, piemēram, šobrīd no 39. panta trešās daļas skaidri neizriet, vai pašnovērtējuma ziņojuma forma ietver sevī arī veidlapu.
Piedāvātā redakcija
-
29.
Likumprojekts
Iebildums
Ņemot vērā, ka ārējā audita izmaksas sedz attiecīgais subjekts un, ņemot vērā izziņā sniegto atbildīgās ministrijas skaidrojumu, ka ārējo auditu nav paredzēts veikt, ja tiek nodrošinātas visas kiberdrošības prasības, lūdzam likumprojektā skaidri atrunāt, kādos gadījumos tiks veikts ārējais audits, vai paredzēt, ka gadījumos, ja netiek konstatēta neatbilstība kiberdrošības prasībām, ārējā audita izmaksas subjektam nav jāsedz, atrunājot likumprojektā šo izmaksu segšanas kārtību attiecīgajos gadījumos.
Piedāvātā redakcija
-
30.
Likumprojekts
Iebildums
Lūdzam izslēgt likumprojekta 42. panta trešo daļu, ņemot vērā to, ka tā dublē Administratīvā procesa likuma 361. panta pirmajā daļā noteikto.
Piedāvātā redakcija
-
31.
Likumprojekts
Iebildums
Lūdzam izslēgt likumprojekta 42. panta ceturto daļu, ņemot vērā to, ka tā dublē Administratīvā procesa likuma 370. pantā noteikto.
Piedāvātā redakcija
-
32.
Likumprojekts
Iebildums
Lūdzam skaidrot likumprojekta anotācijā likumprojekta 42. panta sestajā daļā ietvertās piespiedu naudas maksimāla apmēra noteikšanas nepieciešamību un samērīgumu.
Piedāvātā redakcija
-
33.
Likumprojekts
Iebildums
Administratīvā procesa likuma 363. pants paredz piespiedu izpildes apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību. Saistībā ar minēto lūdzam likumprojekta anotācijā skaidrot, kāpēc likumprojekta 42. panta septītajā daļā ir nepieciešams noteikt no Administratīvā procesa likumā paredzētās kārtības atšķirīgu kārtību, jo īpaši, kāpēc nepieciešams paredzēt, ka sūdzība iesniedzama Administratīvajā apgabaltiesā, kā arī sūdzība izskatāma mēneša laikā no tās saņemšanas dienas.
Piedāvātā redakcija
-
34.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Uzturam izziņas 77. punktā ietverto iebildumu un atkārtoti lūdzam likumprojekta anotācijā skaidrot atbilstošu pamatojumu Ministru kabineta noteikumu izstrādei pēc likumprojekta (likuma) spēkā stāšanās termiņa, tai skaitā norādot, kā tiks nodrošināta likuma pilnvērtīga darbība līdz brīdim, kad tiks izdoti attiecīgie Ministru kabineta noteikumi.
Piedāvātā redakcija
-
35.
Anotācija (ex-ante)
4. Tiesību akta projekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu
Iebildums
Atkārtoti lūdzam pilnveidot likumprojekta anotācijas 4. sadaļu:
1) lūdzam minētajā sadaļā neaprobežoties ar likumprojektā ietvertā likumdevēja pilnvarojuma Ministru kabinetam pārrakstīšanu, bet tā vietā lūdzam skaidrot katra pilnvarojuma būtību un nepieciešamību. Norādām, ka šobrīd skaidrojums nav sniegts par vairākiem likumprojektā paredzētiem pilnvarojumiem Ministru kabineta noteikumu izdošanai, savukārt pilnvarojuma būtība skaidrota vienīgi attiecībā uz Ministru kabineta instrukcijas projektu “Kārtība un kritērijus, kādā Latvija veic kiberincidentu attiecināšanu”;
2) lūdzam nodrošinot, ka likumprojektā ietvertais deleģējums tekstuāli atbilst skaidrojumam, kas ietverts minētajā sadaļā. Norādām, ka, piemēram, 4. sadaļā norādīts, ka Ministru kabinets noteiks kiberdrošības operāciju centru izveides un darbības noteikumus koplietošanas datu centros, savukārt likumprojekts paredz Ministru kabinetam noteikt koplietošanas operāciju centru izveides un darbības noteikumus koplietošanas datu centros. Tāpat, piemēram, 4. sadaļā norādīts, ka Ministru kabinets noteiks valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu izvietošanas noteikumus koplietošanas datu centros, savukārt likumprojekts neparedz, ka izvietošanas noteikumi attieksies vienīgi uz valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu izvietošana;
3) gadījumos, ja likumprojektā paredzētais pilnvarojums Ministru kabineta noteikumu izdošanai paredz noteikt noteiku kārtību, proti, likumprojekta 19. panta otrajā daļā, 23. panta trešajā daļā, 24. panta otrajā daļā, 26. panta otrās daļas 1. punktā, 27. panta 4. punkts, 28. panta otrajā daļā, 28. panta trešās daļas 1. punktā un 30. panta otrajā daļā, anotācijas 4. sadaļā lūdzam skaidrot, vai Ministru kabinets regulēs tikai procesuālus aspektus. Skaidrojam, ka pilnvarojumā minētais vārds "kārtība" pamatā piešķir Ministru kabinetam tiesības noteikumos regulēt attiecīgā jautājuma procesuālo raksturu, proti, izstrādāt noteiktu procedūru. Vienlaikus tas neizslēdz Ministru kabineta tiesības pieņemt materiāla rakstura normas, ciktāl netiek pārkāpts attiecīgais pilnvarojums. Tomēr Ministru kabineta noteikumos nevar būt iekļautas tādas materiālās tiesību normas, kas veidotu no pilnvarojošā likuma būtiski atšķirīgas tiesiskās attiecības.[1] Ja tiesību normā jēdziens "kārtība" nav izmantots, tad pilnvarojums ir atšķirīgs un aptver ne tikai tiesības regulēt darbību procesuālo aspektu.[2] Šajā sakarā vēršam uzmanību uz Administratīvā procesa likuma 11. pantā minēto, ka Ministru kabineta noteikumi var būt par pamatu privātpersonai nelabvēlīgam administratīvajam aktam vai faktiskai rīcībai tikai tad, ja likumā tieši vai netieši ir ietverts pilnvarojums Ministru kabinetam, izdodot noteikumus, tajos paredzēt šādus administratīvos aktus vai faktisko rīcību.

[1] Satversmes tiesas 2011. gada 6. maija spriedums lietā Nr. 2010-57-03, 13.3. apakšpunkts.
[2] Satversmes tiesas 2016. gada 2. marta spriedums lietā Nr. 2015-11-03, 23.3. apakšpunkts.

 
Piedāvātā redakcija
-
36.
Anotācija (ex-ante)
5.4. 1. tabula. Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem
Iebildums
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra noteikumu Nr. 617 "Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtība", atkārtoti lūdzam:
pirmkārt, pilnveidot likumprojekta anotācijas 5.4. sadaļas 1. tabulu:
1) sniedzot skaidrojumu par vairāku direktīvas Nr. 2022/2555 normās, kas paredz uz dalībvalstīm attiecināmus pienākumus, ietverto prasību pārņemšanu nacionālajos tiesību aktos, tai skaitā direktīvas 2. panta 1., 2. (arī apakšpunktu līmenī), 3., 4., 10., 13. punktā, kā arī 14. punkta otrajā daļā, 3. panta 5. un 6. punktā, 4. pantā, 6. panta 2., 5., 35., 38. u.c. punktos, 7. panta 2. punkta "h" apakšpunktā, 7. panta 3. un 4. punktā, 8. panta 3.-6. punktā, 9. panta 3. punktā, 10. panta 3., 4., 6.-9. punktā, 11. panta 3. punkta otrajā un trešajā daļā, 12. panta 1. punktā, 13. panta 6. punktā, 23. panta 4. punkta "c" apakšpunktā, minētā panta 4. punkta otrajā daļā, 23. panta 8. punktā, 26. pantā, 27. panta 4. punktā, 28., 29. pantā, 30. panta 2. punkta otrajā daļā, 32. panta 2. punkta otrajā daļā un trešajā daļā, 5. punkta otrajā un trešajā daļā, 6., 7. un 10. punktā, 33. panta 1., 5. un 6. punktā, 35. un 37. pantā;
2) informāciju sniegt par katru direktīvas vienību atsevišķi un vienuviet (atkārtoti neskaidrojot konkrētu vienību pārņemšanu vairākās 1. tabulas rindās), kā arī informāciju sniedzot pēc iespējas detalizēti (proti, pantu, tā daļu, punktu un apakšpunktu līmenī), iepretim norādot attiecīgā nacionālā normatīvā akta vienību (apakšvienību), tai skaitā detalizētāk skaidrojot direktīvas Nr. 2022/2555 3. panta 1. punkta, 11. panta 3. punkta, 27. panta 2. punkta prasību pārņemšanu;
3) pārskatīt un nodrošināt, ka informācija ir sniegta precīzi. Norādām, ka direktīvas 3. panta 3. punkta prasības pārņemtas cita starpā arī likumprojekta 18. panta ceturtajā daļā, savukārt direktīvas 32. panta 9. punkta prasības nav pārņemtas likumprojekta 7. panta otrajā daļā, jo šāda daļa minētajam pantam nav atrodama;
4) precizēt vai skaidrot direktīvas direktīvas Nr. 2022/2555 prasību pārņemšanu, piemēram,  6. panta 31. apakšpunkta pārņemšanu likumprojekta 5. panta pirmās daļas 9. punktā (nevis 5. panta 9. apakšpunktā, kā norādīts anotācijas 5.4. sadaļas 1. tabulā), 7. panta 2. punkta "j" apakšpunkta pārņemšanu likumprojekta 43. panta ceturtajā daļā,  9. panta 1. punkta pārņemšanu likumprojekta 5. panta 13. punktā (tai skaitā nav skaidrs, kura institūcija atbild par plašapmēra kiberdrošības incidentu un krīžu pārvaldību un vai tās ir vairākas (Satversmes aizsardzības birojs un Aizsardzības ministrija v.c.), 9. panta 4. punkta "a", "e" un "f" apakšpunkta pārņemšanu attiecīgajās likumprojekta 32. panta ceturtās daļas apakšvienībās, 11. panta trešā punkta "b" apakšpunkta pārņemšanu likumprojekta 5. panta pirmās daļas 17. punktā, 15. panta 2. punkta pārņemšanu likumprojekta 1. panta 2. punktā, 23. panta 4. punkta "b" apakšpunkta pārņemšanu likumprojekta 30. panta otrajā daļā (arī 23. panta 4. punkta "b" apakšpunkta pārņemšanu likumprojekta 30. panta trešajā daļā), 30. panta 1. un 2. punkta pārņemšanu likumprojekta 30. panta trešajā daļā (attiecībā uz paziņojumu apstrādes kārtību un kiberdraudiem un gandrīz notikušiem notikumiem), 31. panta 3. punkta pārņemšanu likumprojekta 6. panta pirmās daļas 1. apakšpunktā un 38. pantā, 31. panta 3. punkta un direktīvas 32. panta 8. punkta pārņemšanu likumprojektā;
otrkārt, papildināt likumprojekta anotācijas 5. sadaļu ar informāciju par Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 25. novembra direktīvas 2009/140/EK, ar ko izdara grozījumus direktīvā 2002/21/EK par kopējiem reglamentējošiem noteikumiem attiecībā uz elektronisko komunikāciju tīkliem un pakalpojumiem, direktīvā 2002/19/EK par piekļuvi elektronisko komunikāciju tīkliem un ar tiem saistītām iekārtām un to savstarpēju savienojumu un direktīvā 2002/20/EK par elektronisko komunikāciju tīklu un pakalpojumu atļaušanu, Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 11. decembra direktīvas (ES) 2018/1972 par Eiropas Elektronisko sakaru kodeksa izveidi un direktīvas Nr. 2008/114/EK un direktīvas Nr. 2016/1148 un Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 8. decembra direktīvas (ES) 2008/114/EK par to, lai apzinātu un noteiktu Eiropas Kritiskās infrastruktūras un novērtētu vajadzību uzlabot to aizsardzību, prasību pārņemšanu likumprojektā;
treškārt, papildināt ar informāciju par Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 20. maija regulā (ES) Nr. 2021/887, ar ko izveido Eiropas Industriālo, tehnoloģisko un pētniecisko kiberdrošības kompetenču centru un Nacionālo koordinācijas centru tīklu, ietverto prasību ieviešanu likumprojektā.
Nepieciešamības gadījumā lūdzam precizēt likumprojektu.
 
Piedāvātā redakcija
-
37.
Anotācija (ex-ante)
5.4. 1. tabula. Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem
Iebildums
Ņemot vērā, ka direktīva Nr. 2022/2555 vairākos gadījumos (sk. 2. panta 5., 8. punktu, 3. panta 4. punkta ceturto daļu, 24. panta 1. punktu, 30. panta 2. punkta pirmo daļu, 31. panta 2. punktu, 31. panta 4. punktu, 34. panta 6. un 7. punktu) paredz rīcības brīvību, lūdzam atbilstoši aizpildīt likumprojekta anotācijas 5.4. sadaļu, papildinot aili (sniedzot pamatojumu) par dalībvalsts rīcības brīvības izmantošanu, norādot konkrētās direktīvas normas, kas paredz rīcības brīvību, kādā veidā minētā rīcības brīvība ir izmantota likumprojektā, un to, kādēļ ir vai nav izmantota direktīvā Nr. 2022/2555 paredzētā rīcības brīvība.
 
Piedāvātā redakcija
-
38.
Likumprojekts
Priekšlikums
Lūdzam tehniski precizēt likumprojekta 10. panta trešajā daļā ietverto atsauci uz šā likuma 10. panta 3. punktu, svītrojot pieturzīmi iekavas.
Piedāvātā redakcija
-
39.
Likumprojekts
Priekšlikums
Lūdzam tehniski precizēt likumprojekta 32. panta ceturtās daļas 4. punktu, norādot uz sadarbības ietvaru, nevis sabiedrības ietvaru.
Piedāvātā redakcija
-