Atzinums

PAZIŅOJUMS:
LVRTC informē, ka 27. aprīlī plkst. 00.00 (naktī no 26. uz 27. aprīli) uzsāks eParaksta sistēmu migrāciju uz jaunu tehnoloģisko platformu un tā ilgs aptuveni diennakti. Līdz ar pāreju uz jaunu tehnoloģisko platformu, eParaksta lietotājiem 27. aprīlī būs ierobežota eParaksta rīku darbība, bet pēc darbības atsākšanas visiem eParaksts mobile lietotājiem būs jāizveido jauna eParaksta parole. Tā kā darbu laikā nebūs pieejami eParaksta pakalpojumi, aicinām ieplānot veikt darbības sistēmās un dokumentu parakstīšanu savlaicīgi, jo 27. aprīlī organizācijas sistēmās e-Identitātes apliecināšana un parakstīšana nebūs iespējama. Vairāk informācijas eparaksts.lv portālā.
Projekta ID
23-TA-1921
Atzinuma sniedzējs
Valsts kanceleja
Atzinums iesniegts
04.01.2024.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Iebildums
Noteikumu projekta anotācijā norādīts, ka piedāvātais regulējums ļaus koordinētā veidā sniegt paliatīvo aprūpi, attīstot integrētu pieeju sociālo un veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai. Vienlaikus, noteikumu projektā ietvertais regulējums paliatīvās aprūpes sociālās komponentes saņemšanai veidots līdzvērtīgi citu jau esošo sociālo pakalpojumu saņemšanas kārtībai. Rezultātā, integrēta starpnozaru pakalpojuma izveides un sniegšanas mērķis netiek pilnībā sasniegts un rada pakalpojuma sniedzējiem un saņēmējiem administratīvo slogu (nevajadzīgas administratīvās procedūras). Piemēram, saskaņā ar noteikumu projekta 8. un 9.punktu, veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai pacienta iesniegums nav nepieciešams, taču saskaņā ar pašreizējo normatīvo regulējumu sociālo pakalpojumu un sociālā atbalsta saņemšanai nepieciešams personas iesniegums. Lai atvieglotu fiziskām personām pieteikšanās kārtību paliatīvai aprūpei, lūdzam izvērtēt iespēju integrēt 8. un 9.punktā ietverto regulējumu, tādējādi nodrošinot, ka pakalpojums tiek pieteikts vienreiz. Turklāt, jau pašreiz piedāvātā 9.punkta redakcija attiecas uz visiem 5.punktā minētajiem pakalpojumiem (arī sociālajiem) un tie tiek pieteikti, vienojoties ar pacientu vai tā pilnvaroto personu. Līdz ar to, papildus iesnieguma iesniegšanas prasībai nav acīmredzama pamata (pēc būtības), tāpēc būtu atrunājams izņēmums no spēkā esošā regulējuma (ar pamatojumu par pakalpojuma starpnozaru raksturu un mērķa grupas specifiku). Papildus būtu izvērtējama prasība pakalpojuma sniedzējam sagatavot aprūpes plānu, jo tajā ietveramā informācija nešķiet piemērota pakalpojuma mērķa grupai ar dzīvildzi līdz 6 mēnešiem. Pakalpojuma ņēmēju vajadzību izvērtējums un vienošanās varētu būt pietiekams pamats pakalpojuma sniegšanai (bez plāna sastādīšanas).
 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Anotācija (ex-ante)
6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti
Iebildums
Lai būtu iespējas gūt priekšstatu par publiskās apspriešanas laikā saņemtajiem viedokļiem un organizācijām, kuras tos sniedza, lūdzam noteikumu projekta anotācijas 6.3.apakšpunktā atbilstoši Vadlīnijās tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes novērtēšanai un novērtējuma ziņojuma sagatavošanai TAP portālā (pieejamas Ministru kabineta tīmekļvietnē -  https://www.mk.gov.lv/lv/media/16905/download?attachment) noteiktajam sniegt apkopojumu par līdzdalības procesa kopējiem rezultātiem (raksturojot visus izmantotos veidus) un to ietekmi uz projekta saturu. 
Piedāvātā redakcija
-
3.
Anotācija (ex-ante)
6.4. Cita informācija
Iebildums
Lūdzam noteikumu projekta anotācijā norādīt, kādas biedrības un nodibinājumi tika iesaistīti Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas izveidotās darba grupas darbā. 
Piedāvātā redakcija
-