Atzinums

PAZIŅOJUMS:
LVRTC informē, ka 27. aprīlī plkst. 00.00 (naktī no 26. uz 27. aprīli) uzsāks eParaksta sistēmu migrāciju uz jaunu tehnoloģisko platformu un tā ilgs aptuveni diennakti. Līdz ar pāreju uz jaunu tehnoloģisko platformu, eParaksta lietotājiem 27. aprīlī būs ierobežota eParaksta rīku darbība, bet pēc darbības atsākšanas visiem eParaksts mobile lietotājiem būs jāizveido jauna eParaksta parole. Tā kā darbu laikā nebūs pieejami eParaksta pakalpojumi, aicinām ieplānot veikt darbības sistēmās un dokumentu parakstīšanu savlaicīgi, jo 27. aprīlī organizācijas sistēmās e-Identitātes apliecināšana un parakstīšana nebūs iespējama. Vairāk informācijas eparaksts.lv portālā.
Projekta ID
23-TA-1852
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
28.09.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Likumprojekts (grozījumi)
Iebildums
Uzturam iebildumu attiecībā uz likumprojektā paredzēto pārejas noteikumu 79.punktu, kas noteic, ka - valsts nodeva par drošības rezervju uzturēšanu, kas netika samaksāta līdz 2023.gada 31.decembrim, maksājama kā pakalpojuma maksa, ieskaitot drošības rezervju uzkrāšanas fondā šajā likumā noteiktā kārtībā. Norādām, ka valsts nodevas maksājums, kas veikts par to laika periodu, kad spēkā bija valsts nodeva, nevar būt uzskatāms par cita veida maksājumu, šajā gadījumā - par maksas pakalpojumu un ieskaitāms citā budžetā. Tas, ka aprēķinātās valsts nodevas samaksas termiņš iestājās periodā, kad vairs nav nodevas objekta, nemaina aprēķinātā maksājuma veidu/statusu. Līdz ar to, Finanšu ministrijas skatījumā, pārejas noteikumu 79.punkts būtu svītrojams no projekta.
Tajā pat laikā, ņemot vērā to, ka projekta izstrādātāji nevēlas minēto pārejas noteikumu punktu svītrot un izziņā uzstājīgi tiek pieprasīta jauna pārejas punkta redakcija, tad piedāvājam projektu papildināt ar  pārejas perioda regulējumu, nosakot, ka laika periodā, kamēr tiek samaksāta līdz 2023.gada 31.decembrim noteiktā valsts nodeva par drošības rezervju uzturēšanu, ir piemērojama tā kārtība, kas bija spēkā līdz šo grozījumu spēkā stāšanās dienai.

Ir iespējams arī vēl viens alternatīvs risinājums, kā risināt to, lai noteiktā valsts nodeva tiktu samaksā kā valsts nodeva. Proti, pārejas noteikumos noteikt pēdējā valsts nodevas maksājuma veikšanai citu (no noteikumos noteiktā atšķirīgu) samaksas termiņu - valsts nodeva par drošības rezervju uzturēšanu par 2023.gada decembra mēnesi ir jāsamaksā līdz 2023.gada 31.decembrim.
Šajā gadījumā valsts nodeva par drošības rezervju uzturēšanu tiktu iekasēta par 2023.gada decembra periodu līdz brīdim, kamēr šī nodeva pastāvētu.
Vienlaikus uzsveram,ka Finanšu ministrijas skatījumā valsts nodevas administrējošajai iestādei nezūd tiesības pieprasīt un valsts nodevas maksātājam nezūd pienākums samaksāt minēto valsts nodevu par periodu, kad nodeva ir bijusi spēkā, taču, ar šo redakciju tiktu panākts kompromisa risinājums un valsts nodeva tiktu iekasēta līdz brīdim, kamēr tā pastāv - 2023.gada 31.decembrim.
 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Priekšlikums
Lūdzam izvērtēt, vai pasākums ir ar pozitīvu fiskālo (un finansiālo) ietekmi. Kā norādīts sadaļā “Cita informācija”, likumprojekta īstenošanas rezultātā “pievienotās vērtības nodokļa summas saglabājas”, kas nozīmē, ka PVN ieņēmumi pirms izmaiņām likumdošanā un pēc tām paliek nemainīgi, t.i. fiskālā ietekmes uz PVN ieņēmumiem, kuri jau ir ielikti bāzes prognozēs, nav. Cik ir noprotams no anotācijas, Ekonomikas ministrijas budžeta apakšprogramma 29.01.00 "Naftas produktu rezervju uzturēšana" likumprojekta īstenošanas rezultātā tiek apturēta (izbeigta) no 01.01.2024., kas nozīmē, ka minētās apakšprogrammas ieņēmumi un izdevumi būs 0 (katru gadu ieņēmumi un izdevumi tiks samazināti līdz nullei par vienu un to pašu apmēru). Ņemot vērā iepriekšminēto lūdzam precizēt anotācijas 3.sadaļu.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Priekšlikums
Lūdzam precizēto finansiālo ietekmi norādīt arī anotācijas 3.sadaļas 5.1.apakšpunktā.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Anotācija (ex-ante)
4.1. Saistītie tiesību aktu projekti
Priekšlikums
Atkārtoti lūdzam vērtēt anotācijas 4.1.1.apakšpunkta svītrošanu (ar likumprojektu saistītais tiesību akta projekts "Grozījumi Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā", projekta ID numurs TAP portālā 23-TA-1959 (turpmāk - Atsavināšanas likuma grozījumi)).
Lūdzam vērtēt, vai ir nepieciešami Atsavināšanas likuma grozījumi, proti, vai valsts īpašumā iegādāto naftas drošības rezervju rotāciju nav iespējams veikt Atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 5.punkta un 39.panta normu ietvarā (lūdzam skatīt kopsakarā ar attiecīgo Finanšu ministrijas iebildumu pie TAP projekta 23-TA-1959).
Piedāvātā redakcija
-
5.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Priekšlikums
Lūdzam precizēt MK sēdes protokollēmuma projekta 5.punktā paredzēto izdevumu samazinājumu Ekonomikas ministrijas budžeta apakšprogrammā 29.01.00 "Naftas produktu rezervju uzturēšana" 2025. un 2026.gadam, attiecīgi palīgteikumu izsakot piedāvātajā redakcijā.
Piedāvātā redakcija
5. …, kā arī samazināt dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus Ekonomikas ministrijas budžeta apakšprogrammā 29.01.00 "Naftas produktu rezervju uzturēšana" 2024. gadā 46 994 549 euro, 2025.gadā 42 781 941 euro, 2026.gadā 42 781 941 euro apmērā naftas produktu rezervju uzturēšanai.