Atzinums

Projekta ID
22-TA-2912
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
06.01.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Iebildums
Ņemot vērā noteikumu projekta 2.punktā noteikto, lūdzam papildināt noteikumu projekta nosaukumu ar 1.2.1. SAM “Pētniecības un inovāciju kapacitātes stiprināšana un progresīvu tehnoloģiju ieviešana uzņēmumiem”, 1.2.2. SAM “Izmantot digitalizācijas priekšrocības uzņēmējdarbības attīstībai” un 1.2.3. SAM “Veicināt ilgtspējīgu izaugsmi, konkurētspēju un darba vietu radīšanu MVU, tai skaitā ar produktīvām investīcijām” vai vismaz papildināt ar 1. politikas mērķi “Konkurentspējīgāka un viedāka Eiropa, veicinot inovatīvas un viedas ekonomiskās pārmaiņas un reģionālo IKT savienojamību” vai 1.2. prioritāti “Atbalsts uzņēmējdarbībai”.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu projekts
Iebildums
Joprojām uzturam Finanšu ministrijas izziņas 2.punktā ietverto iebildumu un lūdzam papildināt noteikumu projektu ar punktu, nosakot katra SAM mērķi atbilstoši Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam (turpmāk - programma) noteiktajam (atspoguļo programmā noteikto SAM ietvaros sasniedzamo rezultātu, atbilstoši programmas attiecīgā SAM aprakstam).
Piedāvātā redakcija
-
3.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam palielināt ERAF elastības finansējuma apmēru par 1 EUR, aizstājot skaitli "31 355 478" ar skaitli "31 355 479" un palielināt arī kopējo elastības finansējuma apmēru, aizstājot skaitli "36 888 797" ar skaitli "36 888 798".
Atbilstoši lūdzam precizēt arī 6.punktu, aizstājot skaitli "196 991 203" ar skaitli "196 991 202" un skaitli "167 442 522" ar skaitli "167 442 521".
Atbilstoši lūdzam precizēt anotācijā sniegto informāciju.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Noteikumu projekts
Iebildums
Ņemot vērā izziņas 12.punktā sniegto Ekonomikas ministrijas skaidrojumu, vēršam uzmanību, ka Finanšu regula ir horizontāli piemērojama visam Eiropas Savienības finanšu atbalstam un ņemot vērā Finanšu regulas 154.pants ir piemērojams netiešās pārvaldības gadījumos, tas ir attiecināms arī uz sabiedrības "Altum" izvēlētajiem finanšu starpniekiem.
Attiecīgi arī principi, kas ir noteikti Finanšu regulas 209.pantā ir piemērojami attiecībā uz finanšu starpniekiem.
Piedāvātā redakcija
-
5.
Noteikumu projekts
Iebildums
Ņemot vērā izziņas 11.punktā sniegto Ekonomikas ministrijas skaidrojumu, vēršam uzmanību, ka Finanšu regula ir horizontāli piemērojama visam Eiropas Savienības finanšu atbalstam un ņemot vērā Finanšu regulas 135.panta 2.punkta c) apakšpunktā noteikto, ka Agrīnas atklāšanas un izslēgšanas sistēmu piemēro subjektam, kas saņem Savienības līdzekļus, tad arī uz sabiedrību "Altum" un finanšu starpniekiem, kā arī gala saņēmējiem, ir piemērojami Finanšu regulas 136.panta 1.punktā noteiktie izslēgšanas nosacījumi. Attiecīgi lūdzam noteikumu projektā noteikt, ka pirms līguma noslēgšanas ar sabiedrību Altum, nepieciešams veikt izslēgšanas kritēriju pārbaudi atbilstoši Finanšu regulas (Nr.2018/1046) 136.pantam. Tāpat lūdzam noteikumu projektā noteikt, ka sabiedrībai Altum, izvēloties finanšu starpniekus un piešķirot atbalstu galasaņēmējiem, jāpārliecinās par to atbilstību minētās regulas izslēgšanas nosacījumiem.
Piedāvātā redakcija
-
6.
Noteikumu projekts
Iebildums
Ņemot vērā, ka Ekonomikas ministrija izstrādās arī īpašo fondu īstenošanas noteikumus, lūdzam precizēt noteikumu projekta 12.punktu, svītrojot vārdus "Līdzdalības fonda ietvaros".
Piedāvātā redakcija
-
7.
Noteikumu projekts
Iebildums
Ņemot vērā, ka ne tikai Līdzdalības fondu, bet arī īpašos fondus ir jāievieš saskaņā ar tirgus nepilnību izvērtējumu, tad lūdzam atbilstoši precizēt noteikumu projekta 13.punktu.
Piedāvātā redakcija
-
8.
Noteikumu projekts
Iebildums
Joprojām uzturam Finanšu ministrijas izziņas 17.punktā ietverto iebildumu un lūdzam noteikumu projektā noteikt, ka sabiedrībai Altum pirms gala labuma guvēja pieteikuma izvērtēšanas ir jāizvērtē un jāparaksta apliecinājums, ka atbalsta sniedzējs (persona) nav saistīts ar gala labuma guvēju likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” izpratnē un Regulas (ES) Nr. 2018/1046 61.panta izpratnē.
Noteikumu projektam lūdzam pievienot apliecinājuma standartformu.
Minētā prasība ir saistīta ar Revīzijas iestādes 2022.gada 13.decembra revīziju Nr.DR/ESIF/2022/13-10.
Piedāvātā redakcija
-
9.
Noteikumu projekts
Iebildums
Tā kā katram finanšu instrumentam ir savs īpašais fonds, punkta redakcija jāmaina, paredzot vairākus īpašos fondus. 
Piedāvātā redakcija
19.1. ieviest īpašos fondus tiešo finanšu instrumentu veidā:
10.
Noteikumu projekts
Iebildums
Ņemot vērā, ka plānots ne tikai uzkrāt, bet arī publicēt datus par gala saņēmējiem, lūdzam papildināt anotāciju ar skaidrojumu, kādus datus par gala saņēmējiem plānots uzkrāt un to apstrādes mērķi. Atgādinām, ka personas datu apstrādei ir jāievēro Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasības.
Piedāvātā redakcija
-
11.
Noteikumu projekts
Iebildums
Tā kā katram netiešajam finanšu instrumentam ir savs īpašais fonds, punkta redakcija jāmaina, paredzot vairākus īpašos fondus. 
Piedāvātā redakcija

19.2. ieviest īpašos fondus netiešo finanšu instrumentu veidā:
12.
Noteikumu projekts
Iebildums
Neatbalstām atsauces uz Publisko iepirkumu likumu (turpmāk - PIL) svītrošanu no noteikumu projekta 19.2.1.apakšpunkta, jo fondu pārvaldnieki var būt atlasīti tikai ievērojot PIL regulējumu.
Piedāvātā redakcija
-
13.
Noteikumu projekts
Iebildums
Kāpēc "i" apakšpunkts nav iekļaujams nolīgumā? Regulas 2021/1060 59.panta 5.punktā noteikts, ka "finansēšanas nolīgumos iekļauj visus X pielikumā minētos elementus". Noteikumu anotācijā vēl pie tam ir atrunāta arī  "j" apakšpunkta neiekļaušana.
Piedāvātā redakcija
-
14.
Noteikumu projekts
Iebildums
Uzturam Finanšu ministrijas iebildumu, kas iekļauts izziņas 31.punktā un atkārtoti aicinām precizēt noteikumu projekta 25.punktu, lai novērstu nekorektas interpretācijas risku, ka tikai uz attiecināmajām izmaksām ir ievērojami komercdarbības atbalsta programmas nosacījumi. Piedāvājam, piemēram, šādu redakciju. 
Piedāvātā redakcija
Līdzdalības fonda finansētos finanšu instrumentus ievieš, ievērojot attiecīgās atbalsta programmas noteikumus, t.sk., komercdarbības atbalsta regulējuma nosacījumus.
15.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam noteikumu projekta 26.punktā ietvert atsauci arī uz noteikumu 8.punktu, kurā ir noteikts rezultāta rādītāja "Publisko atbalstu papildinošās privātās investīcijas" mērķi.
Piedāvātā redakcija
-
16.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam noteikumu projekta 27.punktā noteikt, ka pamatsummas un ieņēmumu veidotās atmaksas var izmantot tikai, ja ir pieņemts atsevišķs Ministru kabineta lēmums.
Piedāvātā redakcija
-
17.
Noteikumu projekts
Iebildums
Ņemot vērā, ka Eiropas Komisijas (turpmāk - EK) lēmums lietā SA.100013 paredz, ka ALTUM aktivitātes ir saskaņotas līdz 2029.gada 31.decembrim, attiecīgi par ALTUM aktivitātēm pēc minētā datuma nav saņemts EK lēmums, kas nodrošinātu, ka ALTUM darbības ir saskaņā ar komercdarbības atbalsta kontroles nosacījumiem. Līdz ar to lūdzam precizēt noteikumu projektu un anotāciju, lai nodrošinātu, ka visas ALTUM darbības, kas tiks īstenotas pēc 2029.gada 31.decembra būs tikai tādas, kas atbilst jaunajam EK lēmumam, kas būs spēkā pēc 2029.gada 31.decembra (ja tāds būs pieņemts). 
Piedāvātā redakcija
-
18.
Noteikumu projekts
Iebildums
Aicinām papildināt noteikumu projekta anotāciju ar skaidrojumu, kas sniegts izziņas 34.punktā. Vienlaikus lūdzam nodrošināt, ka pat, ja ALTUM pēc 2029. gada 31. decembra turpinās īstenot tikai esošās saistības, ka par to tiks saņemts EK lēmums par komercdarbības atbalsta saderību ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu. Lūdzam anotācijā iekļaut atbilstošu skaidrojumu. 
Piedāvātā redakcija
-
19.
Noteikumu projekts
Iebildums
Uzturam Finanšu ministrijas iebildumu, kas iekļauts izziņas 34.punktā, un lūdzam precizēt noteikumu projektu, paredzot, ka horizontālie nosacījumi par sabiedrības Altum tiešo finanšu instrumentu vadības maksas segšanai no atmaksātā finansējuma ir noteikti šajos noteikumos, nevis katrā attiecīgajā komercdarbības atbalsta programmā. Vienlaikus vēršam uzmanību, ka no noteikumu projekta (t.sk. 27.2. apakšpunkta) nav nolasāms tas, kas skaidrots minētajā izziņas punktā, ka pēc 2029. gada 31. decembra sabiedrība Altum tikai turpinās esošo saistību izpildi un apkalpošanu. 
 
Piedāvātā redakcija
-
20.
Anotācija (ex-ante)
1.2. Mērķis
Iebildums
Lai gan anotācijas mērķī norādīts, ka noteikumu projektā tiek definēti kopīgie noteikumi, kas piemērojami attiecībā uz ieviešamajiem tiešajiem un netiešajiem finanšu instrumentiem Eiropas Savienības fondu 2021. – 2027. gada plānošanas periodā, noteikumos atrunāts, ka tie attiecas uz daļu no finanšu instrumentiem (SAM 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3.). Lūdzu precizēt anotācijas tekstu, lai nebūtu pretrunas ar noteikumu tvērumu. 
Piedāvātā redakcija
-
21.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Joprojām uzturam Finanšu ministrijas iebildumu, kas ir ietverts izziņas 43.punktā, un lūdzam, ievērojot Ministru prezidenta 2021.gada 7.septembra rezolūcijā Nr. 2021-1.1.1./50-50 noteikto, precizēt anotāciju, sniedzot skaidrojumu par nozares pārstāvošu biedrību, nodibinājumu, nevalstisko organizāciju iesaisti MK noteikumu projekta izstrādē. Tāpat lūdzam anotācijā norādīt, ka tiks informēts Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padome sekretariāts, attiecīgo informāciju nosūtot uz e-pastu: nvo@mk.gov.lv.
Piedāvātā redakcija
-
22.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Ņemot vērā Tieslietu ministrijas iebildumu, kas ir ietverts izziņas 14.punktā, lūdzam papildināt anotācijas 1.3.sadaļu ar informāciju, ka sadarbības iestādes tiesības vienpusēji atkāpties no finansēšanas līguma tiks noteikti finansēšanas nolīgumā starp sadarbības iestādi un sabiedrību "Altum".
Piedāvātā redakcija
-
23.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Joprojām uzturam Finanšu ministrijas izziņas 9. un 44.punktā ietverto iebildumu un lūdzam sniegt pamatojumu valsts budžeta līdzfinansējuma piesaistei nacionālā līdzfinansējuma nodrošināšanai. Vēršam uzmanību, ka nacionālais līdzfinansējums var tikt nodrošināts gan ar Altum piesaistīto, gan ar privāto līdzfinansējumu līdzdalības fonda un īpašā fonda līmenī, līdz ar to valsts budžeta līdzfinansējumu var neizmantot kā līdzfinansējuma avotu.
Piedāvātā redakcija
-
24.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Iebildums
Lūdzam precizēt anotācijas 3.sadaļas 6.punktā sniegto informāciju par plānoto avansa apmēru. Vēršam uzmanību, ka avansu 30% apmērā var saņemt no pieejamā finansējuma, nevis plānotā finansējuma apmēra.
Piedāvātā redakcija
-
25.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzu precizēt punkta redakciju.
Piedāvātā redakcija
Līdzdalības fonda ieviesējs, pamatojoties uz Regulas Nr. 2021/1060 59. panta 3. punkta “c” apakšpunktu, ir sabiedrība Altum. Sabiedrība Altum 1.2.1 SAM pasākumā, 1.2.2. SAM pasākumā un 1.2.3. SAM pasākumos tiešo vai netiešo finanšu instrumentu veidā rīkojas saskaņā ar atbalsta programmām un finansēšanas nolīgumu.
26.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzu precizēt punkta redakciju. 
Piedāvātā redakcija
19.1.1. veikt gala saņēmēju atlasi, ievērojot atbalsta programmā finanšu instrumenta ieviešanai noteiktos nosacījumus un finansējamo investīciju projektu potenciālo ekonomisko dzīvotspēju, kas pamatota uzņēmējdarbības plānā vai līdzvērtīgā dokumentā, tai skaitā izvērtējot investīciju projektu ilgtspēju, projekta īstenošanai nepieciešamo finansējumu, nodrošinājuma pietiekamību, gala saņēmēja esošo un nākotnes finanšu situāciju, zināšanu un pieredzes atbilstību investīciju projektā paredzēto darbību veiksmīgai īstenošanai, kā arī analizē identificētos uzņēmējdarbības riskus un citus faktorus gala saņēmēja atbalsta kvalitātes noteikšanai.
27.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam izmantot vienotu pieeju attiecībā uz 1.2.3.SAM pasākumu numuru izmantošanu, piemēram, 24.2.apakšpunktā netiek izmantots pasākuma numurs, bet 24.3.apakšpunktā tiek izmantots pasākuma numurs.
Tāpat ierosinām 2.3.apakšpunktā noteikt 1.2.3.SAM saīsinājumu, lai noteikumu projekta 24.2.-24.5.apakšpunktos neizmantot pilnu SAM nosaukumu.
Piedāvātā redakcija
-
28.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzu precizēt, kas ir tiešie īpašie fondi.
Piedāvātā redakcija
-
29.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam pārskatīt noteikumu projekta 31.punkta pirmā teikuma redakciju, iespējams trūkst kāds vārds aiz skaitļa un vārda "27.punkta."
Piedāvātā redakcija
-
30.
Anotācija (ex-ante)
1.1. Pamatojums
Priekšlikums
Lūdzam precizēt anotācijā atrunāto atsauci no Attīstības finanšu likuma uz Attīstības finanšu institūcijas likumu.
Piedāvātā redakcija
-
31.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Lūdzam noteikumu projekta anotācijā sniegt izvērstāku skaidrojumu par noteikumu projekta 7. punktā minēto Altum finansējumu, kā arī fondu pārvaldnieku piesaistītajiem finanšu līdzekļiem.
Piedāvātā redakcija
-
32.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Ierosinām Anotācijā izmantot vienu apzīmējumu Sabiedrība Altum izstrādajam līdzdalības fonda investīciju stratēģiju un ieviešanas plānam. Vēršam uzmanību, ka šobrīd Anotācijā tiek izmantoti četri šī dokumenta apzīmējumi - "biznesa plāns", "līdzdalības fonda investīciju stratēģiju un ieviešanas plāns", "stratēģiju vai ieviešanas plāns" un "stratēģijas un ieviešanas plāns".
Piedāvātā redakcija
-
33.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Priekšlikums
Atkārtoti lūdzam izvērtēt un nepieciešamības gadījumā precizēt anotācijas 3.sadaļas punktā “Cita informācija” minēto ministriju, kura pieprasīs finansējumu no 80.00.00 programmas „Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”. Vēršam uzmanību, ka atbilstoši noteikumu projekta 17. un 37.punktam sadarbības iestāde un sabiedrība Altum slēdz finansēšanas nolīgumu, kurā nosaka kārtību, kādā sadarbības iestāde veic finansējuma maksājumus.
Piedāvātā redakcija
-
34.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Priekšlikums
Lūdzam anotācijas 3.sadaļā kā n gadu norādīt 2023.gadu, attiecīgi projekta ietekmi uz budžetu atspoguļojot korektajās ailēs. Vienlaikus vēršam uzmanību, ka 6.punktā pirmajā rindkopā ir norādīts, ka valsts budžeta elastības finansējums ir 5 533 320 euro, savukārt atbilstoši noteikumu projekta 5.punktam tas ir 5 533 319 euro, attiecīgi lūdzam novērst minēto neatbilstību.
Piedāvātā redakcija
-