Atzinums

PAZIŅOJUMS:
Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 7.martā.
Projekta ID
21-TA-353
Atzinuma sniedzējs
Latvijas Lielo pilsētu asociācija
Atzinums iesniegts
15.02.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Likumprojekts (grozījumi)
Iebildums
Grozījumu redakcija:
2)būvi,izņemot:
a)pagaidu un sezonas būvi,
b) meliorācijas būvi bez ēkas pazīmēm (tai skaitā meliorācijas dambi un aizsprostu),
c) aizsardzības spēku speciālās nozīmes būvi;

Pēc izteiktās redakcijas un anotācijā norādīta saprotams, ka apakšpunkti d) un e) tiek dzēsti.
Iebilstam lūdzam noteikt, ka žogus nenosaka kā  kadastra objektus.
Anotācijā nav korekti pamatots kādēļ žogs ir kadastra objekts. Apgalvojums, “Praksē jau šobrīd žogi tiek kadastrāli uzmērīti un reģistrēti Kadastra informācijas sistēmā kā kadastra objekti. Žogs ir būve, kuras uzstādīšanai vai būvniecībai atsevišķos gadījumos nav vajadzīga būvatļauja, bet būvvaldē jāiesniedz paskaidrojuma raksts. Šāda kārtība ir noteikta Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumu Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 70. punktā” -nav korekts, jo nav skatīts citos normatīvos teiktais.
Žogu reģistrēšana par būvēm ir pretrunā Ministru kabineta 2017. gada 9. maijā noteikumos Nr. 253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi” (6.punkts, 6.3.4.apakšpunkts) noteikto, ka žogi ir labiekārtojuma elementi un tiem neizstrādā būvniecības ieceres dokumentāciju.
Nav arī cita regulējuma žogu izbūvei, nomaiņai vai atjaunošanai.
Žogu būvniecība skar īpašuma robežas, kur daudz gadījumu, kad žogu izbūvē vai atjauno skarot cita īpašuma teritoriju, neatbilstoši īpašuma robežām. Kā rezultātā veidosies situācijas, ka žogs – būve var atrasties uz vairākām zemes vienībām.
Nav pieļaujama žogu reģistrācija kā būvi, neparedzot tam attiecīgās būvniecības dokumentācijas izstrādi un izbūves pārbaudi, kā tas piemēram noteikts jaunbūvējamām būvēm. Tajā skaitā kontroli, vai ievērots Ministru kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumu Nr.240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” 132.punktā noteiktais,  ka jaunbūvējamās būves izvieto ne tuvāk par 4 m no zemes vienības robežām.
Attiecībā par žogu izbūvi, izmēriem un attālumiem uz savstarpējās īpašumu robežas nav viennozīmīga regulējuma. Kā arī nav regulējuma un nav pienākuma nodot žogu ekspluatācijā un veikt izbūves atbilstības pārbaudi.
Nav arī precizēts, kādus žogus būtu jāvērtē kā būves (drāšu, koka utml.).
Līdz ar to, atkārtoti iebilstam par žoga reģistrāciju kā nekustamā īpašuma objektu (būvi) bez iepriekš minēto jautājumu sakārtošanas.

 
Piedāvātā redakcija
-