Atzinums

PAZIŅOJUMS:
LVRTC informē, ka 27. aprīlī plkst. 00.00 (naktī no 26. uz 27. aprīli) uzsāks eParaksta sistēmu migrāciju uz jaunu tehnoloģisko platformu un tā ilgs aptuveni diennakti. Līdz ar pāreju uz jaunu tehnoloģisko platformu, eParaksta lietotājiem 27. aprīlī būs ierobežota eParaksta rīku darbība, bet pēc darbības atsākšanas visiem eParaksts mobile lietotājiem būs jāizveido jauna eParaksta parole. Tā kā darbu laikā nebūs pieejami eParaksta pakalpojumi, aicinām ieplānot veikt darbības sistēmās un dokumentu parakstīšanu savlaicīgi, jo 27. aprīlī organizācijas sistēmās e-Identitātes apliecināšana un parakstīšana nebūs iespējama. Vairāk informācijas eparaksts.lv portālā.
Projekta ID
23-TA-1921
Atzinuma sniedzējs
Latvijas Pašvaldību savienība
Atzinums iesniegts
05.01.2024.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Iebildums

Noteikumu projekta anotācijā (7.lpp.) norādīts, ka paliatīvās aprūpes mobilās komandas pakalpojuma speciālisti atbalstīs personu pēc izsaukuma principa 24/7 režīmā, nodrošinot atbalstu tad, kad personai tas visvairāk nepieciešams. Vienlaikus, ja tiks identificēta tāda nepieciešamība, persona varēs saņemt arī citus nepieciešamos īslaicīgas un ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus institūcijā. Hospisa aprūpē esošs cilvēks, kuram funkcionālo traucējumu dēļ ir objektīvas grūtības sevi aprūpēt, var saņemt arī citus nepieciešamās aprūpes līmenim atbilstošus sociālās aprūpes pakalpojumus (piemēram, aprūpe mājās, drošības poga, siltās pusdienas, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā) un atbalstu.
Vienlaikus Noteikumu projekta 13.5.punkts nosaka, ka pakalpojums tiek pilnībā pārtraukts, ja persona ja persona ir ievietota uz laiku ilgāku par 30 dienām ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā vai persona saņem pakalpojumu institūcijā ar diennakts izmitināšanu. 
Kā arī anotācijas 8.lpp. norādīts, ka paliatīvās aprūpes mobilās komandas pakalpojums pārtraucams, "ja persona ir ievietota uz laiku ilgāku par 30 dienām ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā vai persona saņem pakalpojumu institūcijā ar diennakts izmitināšanu.
Ņemot vērā iepriekš sniegto informāciju, ka pakalpojums būs pieejams arī gadījumos, kad persona saņem ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumus, aicinām svītrot 13.5.apakšpunktu.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Ņemot vērā, ka pakalpojuma sniedzējam, iespējams, jāveic zināmi priekšdarbi, lai sagatavotos pakalpojuma sniegšanas uzsākšanai, piemēram, jāapzina nepieciešamie tehniskie palīglīdzekļi u.tml., aicinām papildināt punkta tekstu ar to, ka, piesakot pakalpojumu, norāda arī plānoto pacienta izrakstīšanas laiku.
Piedāvātā redakcija

8. Šo noteikumu 5. punktā minēto pakalpojumu nodrošināšanai attiecīgā IV vai V līmeņa stacionārā ārstniecības iestāde pēc šo noteikumu 7. punktā minētā konsīlija lēmuma pieņemšanas sazinās ar paliatīvās aprūpes mobilās komandas pakalpojuma sniedzēju un piesaka pacientu attiecīgo pakalpojumu saņemšanai, norādot plānoto pacienta izrakstīšanas laiku.
3.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Ņemot vērā, ka paliatīvās aprūpes mobilās komandas pakalpojuma sniedzējam nav piekļuves personas/ personu datiem, tad, saņemot iesniegumu par vēlamo pakalpojumu saņemšanu, pakalpojuma sniedzējs nevarēs iegūt informāciju, vai personai nav ierobežota rīcībspēja, kā arī to, vai ir ievērota noteiktā secība, piemēram, iesniegumu ir uzrakstījis mazbērns, kurš pēdējais ir tiesīgs rakstīt iesniegumu, bet vai personai ir citi, iepriekš minētie, tuvinieki.
Rīgas domes Labklājības departaments norāda uz savu praksi, piešķirot sociālos pakalpojumus. Ja persona objektīvu iemeslu dēļ nespēj sagatavot iesniegumu un parakstīties, bet spēj paust savu gribu, personas vietā iesniegumu sagatavo un uz tā parakstās cita persona (ģimenes locekļi vai citi tuvinieki, RSD, ārstniecības iestādes vai patversmes sociālais darbinieks), šo faktu ar parakstu apliecinot diviem lieciniekiem (atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likuma 5.panta otrajā daļā noteiktajam). Parakstītajā personas iesniegumā par lieciniekiem ietver ziņas, kas nepārprotami ļauj viņus identificēt. Ja persona nespēj paust savu gribu un personas ģimenes locekļi vai citi tuvinieki nesadarbojas ar iestādi, kam jāveic personas vajadzību novērtēšana (RSD, ārstniecības iestāde vai patversme), attiecīgās iestādes sociālais darbinieks, sagatavo aktu, kas pamato personas nespēju paust savu gribu. Aktu paraksta attiecīgās iestādes sociālais darbinieks un ārstējošais ārsts vai cita atbildīgā persona.
Aicinām pārdomāt šī un citu punktu redakciju, kur attiecināms.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Ņemot vērā, ka pakalpojuma sniegšana jāuzsāk ne vēlāk kā 24 stundu laikā no pieteikuma saņemšanas brīža vai 24 stundu laikā pēc izrakstīšanās no stacionāra, nav iespējams kvalitatīvi un pilnībā pirms 5.5., 5.6. un 5.7. apakšpunktā minēto pakalpojumu sniegšanas uzsākšanas veikt personas spēju un vajadzību izvērtēšanu un sociālās aprūpes plāna sastādīšanu, it īpaši, ja persona ir stacionārā vei nepieciešams psihosociālais atbalsts arī personas tuviniekiem u.tml.
Aicinām paredzēt, ka šīs darbības tiek veiktas saprātīgā termiņā, uzsākot pakalpojuma sniegšanu.
Piedāvātā redakcija
Uzsākot šo noteikumu 5.5., 5.6. un 5.7. apakšpunktā minēto pakalpojumu sniegšanu, pakalpojuma sniedzējs nekavējoties:
5.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Anotācijas projekta 7.-8.lpp. precīzāk paskaidrot, kā domāts personai nodrošināmās aprūpes sadalījums starp mobilo paliatīvo komandu un pašvaldības nodrošināto aprūpi mājās.
Piedāvātā redakcija
-