Atzinums

Projekta ID
22-TA-593
Atzinuma sniedzējs
Biedrība "Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera"
Atzinums iesniegts
11.01.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Iebildums
LTRK ieskatā ir nepieciešams redakcijas precizējums noteikumu projekta 18.5. punktā un 2. pielikuma 2.2.5. punkta 1.5. apakšpunktā, jo valsts atbalsta saņēmējs un Gala labuma guvējs ir komersants un apmācību novērtēšanai ir iesaistīts arī EDIC, kurš novērtē komersantus (nevis apmācāmās personas) pirms un pēc apmācībām saskaņā digitālā brieduma testa rezultātiem.

Arī iepriekš īstenotājās programmās 1.2.2.1. un 1.2.2.3. nav bijusi obligāta prasība izsniegt izglītību apliecinošu dokumentu, jo apmācību saturs tika veidots pēc komersantu pieprasījuma un šādi izveidotiem kursiem nav bijusi nepieciešama saskaņošana, lai vēlāk veiktu akreditāciju vai iegūto zināšanu novērtēšanu, lai saņemtu valsts atbalstu.
 
Piedāvātā redakcija
Aicinām precizēt noteikumu projekta 18.5. punktu šādā redakcijā:
18.5. tai ir iepriekšēja pieredze prasmju pilnveides projektu īstenošanā vismaz trīs gadus ar dažādiem atbalsta projektiem, kas saistīti ar prasmju pilnveidi konkrētās nozares apmācībās un pēc apmācību kursu beigšanas izsniedz apliecinājumu par apmācību kursu apguvi.
2.
Noteikumu projekts
Iebildums
LTRK norāda, ka noteikumu projekta 40.3. punktā norādīts, ka  “pirmās un otrās kārtas ietvaros projekta vadības izmaksas, t.sk. darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kas nepārsniedz 18 % no kopējām projekta iesniegumā apstiprinātajām izmaksām”, savukārt noteikumu projekta anotācijas redakcijā norādīts “projekta vadība un ar to saistītas izmaksas, kas gadā nepārsniedz 24 426 euro pieskaitot 0,64 % no projekta kopējām tiešajām izmaksām, neieskaitot tiešās projekta vadības izmaksas. Projekta vadību var veikt finansējuma saņēmēja darbinieki vai ārpakalpojuma veidā”.

LTRK lūdz precizēt un saskaņot informāciju, kura summa un kurš ierobežojums ir korekts? Aicinām ņemt vērā, ka limits 24 426 euro ir par mazu atbilstoši reālai tirgus situācijai un veicamo projekta vadības uzdevumu izpildei piedāvātajā atbalsta programmā.
 
Piedāvātā redakcija
-
3.
Noteikumu projekts
Iebildums
LTRK ieskatā ir nepieciešams redakcijas precizējums noteikumu projekta 18.5. punktā un 2. pielikuma 2.2.5. punkta 1.5. apakšpunktā, jo valsts atbalsta saņēmējs un Gala labuma guvējs ir komersants un apmācību novērtēšanai ir iesaistīts arī EDIC, kurš novērtē komersantus (nevis apmācāmās personas) pirms un pēc apmācībām saskaņā digitālā brieduma testa rezultātiem.

Arī iepriekš īstenotājās programmās 1.2.2.1. un 1.2.2.3. nav bijusi obligāta prasība izsniegt izglītību apliecinošu dokumentu, jo apmācību saturs tika veidots pēc komersantu pieprasījuma un šādi izveidotiem kursiem nav bijusi nepieciešama saskaņošana, lai vēlāk veiktu akreditāciju vai iegūto zināšanu novērtēšanu, lai saņemtu valsts atbalstu.
Piedāvātā redakcija
Aicinām precizēt noteikumu projekta 2. pielikumā “Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji” projekta specifisko atbilstības kritēriju 2.2.5. punkta 1.5. apakšpunktu šādā redakcijā: 1.5. iepriekšēja pieredze prasmju pilnveides projektu īstenošanā vismaz trīs gadus ar dažādiem atbalsta projektiem, kas saistīti ar prasmju pilnveidi konkrētās nozares apmācībās un pēc apmācību kursu beigšanas izsniedz apliecinājumu par apmācību kursu apguvi.
4.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
LTRK aicina precizēt “projekta īstenošanas nozare” jēdzienu noteikumu projektā un vērtēšanas kritērijos.

Lai samazinātu administratīvo slogu pieteicējiem un projekta vērtēšanas procesā, lūdzam iekļaut projektā un vērtēšanas kritērijos nozares kā tautsaimniecības sektorus (līdzīgi kā 1.2.2.1. programmā), kas apvieno daudzus savstarpēji saistītās nozares komersantus (pēc NACE redakcijas).

Aicinām iekļaut vērtēšanas kritērijos un projekta pieteikumā iespēju atzīmēt projekta īstenošanas nozari un atstāt vietu, lai norādītu projekta iesniedzēja nozari, ja tā nav iekļauta sarakstā (piemēram, izveidojot ierakstu – Cita nozare).

Ievērojot, ka informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozare sniedz plašu horizontālo pārklājumu arī ar citām saistītām nozarēm, LTRK aicina iekļaut noteikumu projektā, ka projekta iesniedzēji IKT nozarē individuāli drīkst iesniegt pa vienam projekta iesniegumam datorprogrammēšanas jomā un telekomunikācijas pakalpojumu jomā.
 
Piedāvātā redakcija
-
5.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
LTRK lūdz Ekonomikas ministriju skaidrot, vai noteikumu projekta 24. punktā ietvertās darbības ir paredzētas kā attiecināmās izmaksas un kādā apmērā?
Piedāvātā redakcija
-