Atzinums

Projekta ID
23-TA-500
Atzinuma sniedzējs
Kultūras ministrija
Atzinums iesniegts
09.05.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Šobrīd 9.4.punktā paredzēts, ka tas nav attiecināms uz profesionālās izglītības iestādēm, izņemot Iekšlietu ministrijas sistēmas izglītības iestādes. Līdz ar to ministriju padotībā esošajām profesionālās izglītības iestādēm nav iespējas saņemt finansējumu pabeigto Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu uzturēšanai, kas rada nevienlīdzīgu pieeju salīdzinot ar citām tiešās pārvades iestādēm, kurām šādas iespējas nav liegtas. Piemēram, gadījumos, kad izglītības iestādes ar Eiropas Savienības politiku instrumentu finansējumu ir veikušas telpu rekonstrukciju vai būvniecību, kā rezultātā tiek palielināts izglītības iestādes telpu apjoms, minētajām iestādēm nav iespēju, pamatojoties uz 9.4.punktā noteikto,  pretendēt uz  papildu finansējumu jauno telpu uzturēšanai.  Ņemot vērā minēto, ierosinām svītrot iekavās atsauci uz profesionālās izglītības iestādēm.
Piedāvātā redakcija

9.4. izdevumos pabeigto Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu uzturēšanai, ja projekts vai tā posms ir pilnībā pabeigts, nodots ekspluatācijā, par to ir veikts galīgā norēķina maksājums un tas turpmāk jāfinansē no valsts budžeta līdzekļiem (nav attiecināms uz augstākās izglītības  iestādēm) . Datiem par informācijas un komunikācijas tehnoloģiju projektu uzturēšanas izdevumiem pievieno Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumu;