Atzinums

Projekta ID
23-TA-1721
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
04.10.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Tieslietu ministrija aicināja veikt ierobežojuma konstitucionalitātes izvērtējumu attiecībā uz likumprojektā "Grozījumi Imigrācijas likumā" paredzētajiem grozījumiem Imigrācijas likuma 9.1 panta ceturtajā daļā iekļauto aizliegumu, vienlaikus norādot, ka pretējā gadījumā bez minētā izvērtējuma secināms, ka aizlieguma paplašināšana var radīt pārāk lielu ierobežojumu komersantiem. Anotācijas 1.3. sadaļā ir tikusi skaidrota šī aizlieguma piemērošana, taču nav ticis veikts šī aizlieguma attiecinājuma uz citiem komersantiem konstitucionalitātes un samērīguma tests. Šajā izvērtējumā ir jānorāda šī aizlieguma leģitīmais mērķis un ir nepieciešams izvērtēt šī aizlieguma nepieciešamību demokrātiskā sabiedrībā jeb:
1) vai aizliegums piemērots leģitīmā mērķa sasniegšanai?
2) vai nav saudzējošāku līdzekļu leģitīmā mērķa sasniegšanai?
3) vai nelabvēlīgās sekas, kas personai rodas tās pamattiesību ierobežojuma (aizlieguma piemērošanas) rezultātā, nav lielākas par labumu, ko no šā ierobežojuma gūst sabiedrība kopumā?
Plašāk par pamattiesību ierobežojuma konstitucionalitātes izvērtēšanu aicinām skatīt Satversmes tiesas mājaslapā: https://www.satv.tiesa.gov.lv/runas-un-raksti/pamattiesibu-ierobezojuma-konstitucionalitates-izvertesana-satversmes-tiesas-prakse/ 
Ievērojot minēto, lūdzam atkārtoti precizēt anotāciju, tajā iekļaujot konstitucionalitātes izvērtējumu attiecībā uz Imigrācijas likuma 9.1 panta ceturtajā daļā iekļautā ārzemnieku uzaicināšanas aizlieguma attiecināšanu uz komersantiem, kuros valdes locekļa amatā ir nodarbināts cita komersanta, kuram ir uzlikts aizliegums uzaicināt ārzemniekus, valdes locekli.
Piedāvātā redakcija
-