Atzinums

Projekta ID
22-TA-2962
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
22.08.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam pārskatīt 8.punktā (un apakšpunktos) noradīto elastības finansējuma apjomu, jo šobrīd aritmētiski nesakrīt 8.punktā norādītais elastības finansējums (9 605 471 euro) ar apakšpunktos norādīto elastības finansējuma kopsummu (9 605 472 euro). Šobrīd 2021.-2027.gada plānošanas perioda Programmas papildinājumā norādītais aktuālais elastības finansējums ir 9 605 472 euro. Lūdzam atbilstoši precizēt arī 9.punktā norādīto pieejamo finansējumu.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam papildināt anotāciju ar informāciju, ka 36.punktā minētās izmaksas, kas netiek attiecinātas, netiek iekļautas projektā kā neattiecināmās izmaksas, bet par tām tiek pievienota papildinoša informācija projekta iesniegumam tiktāl, cik tas nepieciešams projekta atbilstības izvērtēšanai.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Anotācijas 3.sadaļas punktā “Cita informācija” ir norādīts, ka nepieciešamo finansējumu Ekonomikas ministrija lūgs pārdalīt no 74. resora  80.00.00 programmas "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”, savukārt noteikumu projekts paredz, ka finansējuma saņēmējs maksājuma, kā arī avansa pieprasījumus iesniedz sadarbības iestādei. Attiecīgi lūdzam izvērtēt un nepieciešamības gadījuma precizēt ministriju, kura lūgs pārdalīt finansējumu no 74. resora  80.00.00 programmas “Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Lai arī izziņā ir norādīts, ka iepriekš izteiktais priekšlikums ir ņemts vērā, vēršam uzmanību, ka anotācijā nav ietverts izziņā sniegtais skaidrojums ar pamatojumu, kāpēc plašāka vienkāršoto izmaksu piemērošana nav iespējama. Līdz ar to atkārtoti aicinām papildināt anotāciju.
Piedāvātā redakcija
-