Atzinums

Projekta ID
22-TA-3346
Atzinuma sniedzējs
Kultūras ministrija
Atzinums iesniegts
08.12.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
6.3. neformālās izglītības vai profesionālās darbības, vai pašizglītības rezultātā iegūto zināšanu un prasmju apliecinoši dokumenti;
Iebildums
Ņemot vērā, ka pašizglītības ceļā nav iespējams pievienot dokumentus zināšanu un prasmju apliecinājumam, lūdzam precizēt Projekta 6.3. punktu šādā redakcijā: "neformālās izglītības vai profesionālās darbības rezultātā iegūto zināšanu un prasmju apliecinoši dokumenti vai informācija par pašizglītības rezultātā iegūtām prasmēm;".
Piedāvātā redakcija
neformālās izglītības vai profesionālās darbības rezultātā iegūto zināšanu un prasmju apliecinoši dokumenti vai informācija par pašizglītības rezultātā iegūtām prasmēm;
2.
Noteikumu projekts
8.  Pašvērtējuma anketu (pielikums)  par iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē iegūto kompetenci un tās atbilstību attiecīgajā profesionālās izglītības programmā sasniedzamajiem mācīšanās rezultātiem vai profesionālās kvalifikācijas prasībām pievieno, ja personai nav šo noteikumu 6.1. un 6.2. apakšpunktā minēto dokumentu.
 
Iebildums
Ņemot vērā noteikumu 8.punktā noteikto par pašvērtējuma anketu tās saturu, lūdzam noteikumu 8.punktu papildināt ar izņēmumu par profesionālās ievirzes izglītības programmām.

 
Piedāvātā redakcija
Pašvērtējuma anketu (pielikums)  par iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē iegūto kompetenci un tās atbilstību attiecīgajā profesionālās izglītības programmā (izņemot profesionālās ievirzes izglītības programmā) sasniedzamajiem mācīšanās rezultātiem vai profesionālās kvalifikācijas prasībām pievieno, ja personai nav šo noteikumu 6.1. un 6.2. apakšpunktā minēto dokumentu.
3.
Noteikumu projekts
10. Izglītības iestāde sagatavo iesniegto dokumentu sarakstu, kurā par katru dokumentu ieraksta tā nosaukumu, dokumenta izdevēju, datumu un numuru.
Iebildums
Lūdzam svītrot noteikumu 10. punktu, jo ievērojot Ministru kabineta 2012. gada 6. novembra noteikumus Nr. 748 "Dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumi" iestādei 15.1. apakš punktā noteikto institūcija dokumentē savu darbību īstenojot normatīvajos aktos noteiktos pienākumus radīt, saņemt un glabāt dokumentus, lai nodrošinātu juridiskus pierādījumus, pamatu lēmumu pieņemšanai, darbības analīzes veikšanai, sabiedrības informēšanai vai citiem mērķiem. 
Piedāvātā redakcija
-
4.
Noteikumu projekts
12. Komisijā iekļauj vismaz trīs izglītības iestādes pedagogus. Komisija iesnieguma izskatīšanai papildus pieaicina attiecīgas nozares profesionālās izglītības pedagogu un var pieaicināt vismaz vienu darba devēju pārstāvi.
Iebildums
Ņemot vērā noteikumu 12.punktā noteikto nav izprotams vai attiecīgās nozares profesionālās izglītības pedagogs ir piesaistāms, kā ceturtais  Komisijas loceklis. Lūdzam precizēt noteikumu normu šādā redakcijā: "Komisijā iekļauj vismaz trīs izglītības iestādes pedagogus, t.sk. attiecīgas nozares profesionālās izglītības pedagogu. Komisijā papildus var pieaicināt attiecīgās nozares darba devēja pārstāvi."
Piedāvātā redakcija
Komisijā iekļauj vismaz trīs izglītības iestādes pedagogus, t.sk. attiecīgas nozares profesionālās izglītības pedagogu. Komisijā papildus var pieaicināt attiecīgās nozares darba devēja pārstāvi.
5.
Noteikumu projekts
14. Komisija ir tiesīga atzīt personas kompetenci uzņemšanai izglītības turpināšanai:
Iebildums
Noteikumu 14.punktā ietvertais regulējums nav attiecināms uz profesionālās ievirzes izglītības programmām, līdz ar to lūdzam minēto punktu papildināt ar jaunu apakšpunktu:
"14.4. profesionālās ievirzes izglītības programmā vēlākos mācību posmos, ja persona maina izglītības iestādi vai tai ir priekšzināšanas atbilstoši izvēlētajai izglītības programmai."
Piedāvātā redakcija
14.4. profesionālās ievirzes izglītības programmā vēlākos mācību posmos, ja persona maina izglītības iestādi vai tai ir priekšzināšanas atbilstoši izvēlētajai izglītības programmai.
6.
Noteikumu projekts
16. Komisija pēc personas iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē iegūtās kompetences izvērtēšanas pieņem vienu no šādiem lēmumiem:
Iebildums
Noteikumu 16.punktā ietvertais regulējums nav attiecināms uz profesionālās ievirzes izglītības programmām, līdz ar to lūdzam papildināt noteikumu 16.punktu ar izņēmumu par profesionālās ievirzes izglītības programmām.
Piedāvātā redakcija
Komisija pēc personas iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē iegūtās kompetences izvērtēšanas pieņem vienu no šādiem lēmumiem (izņemot profesionālās ievirzes izglītības programmās):
7.
Noteikumu projekts
16. Komisija pēc personas iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē iegūtās kompetences izvērtēšanas pieņem vienu no šādiem lēmumiem:
Iebildums
Noteikumu 16.punktā ietvertais regulējums nav attiecināms uz profesionālās ievirzes izglītības programmām. Profesionālās ievirzes izglītībā netiek piemēroti gala vērtējumi, kas nav zemāki par vidējo apguves līmeni, attiecīgi iespējamie vērtējumi "ieskaitīts", "neieskaitīts" un zemākais pozitīvais vērtējums atbilst 4 (gandrīz viduvēji) ballēm u.c., līdz ar to lūdzam papildināt noteikumus ar jaunu punktu šādā redakcijā:
"Komisija profesionālās ievirzes izglītības programmā pēc personas iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē iegūtās kompetences izvērtēšanas pieņem vienu no šādiem lēmumiem:
X.1. atzīt personas kompetenci bez pārbaudījumiem, ja ir dokumentāls apliecinājums ar  iegūtiem vērtējumiem vai informācija un ir saturiska atbilstība profesionālās ievirzes izglītības programmai;
X.2. atzīt personas kompetenci, ja kompetences atzīšanai noteiktajā pārbaudījumā ir saņemts pozitīvs vērtējums atbilstoši profesionālās ievirzes izglītības programmas vērtēšanas kritērijiem;
X.3. neatzīt personas kompetenci, ja kompetences atzīšanai noteiktajā pārbaudījumā ir saņemts zemāks vērtējums par  4 (gandrīz viduvēji)."
Piedāvātā redakcija
X. Komisija profesionālās ievirzes izglītības programmā pēc personas iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē iegūtās kompetences izvērtēšanas pieņem vienu no šādiem lēmumiem:
X.1. atzīt personas kompetenci bez pārbaudījumiem, ja ir dokumentāls apliecinājums ar  iegūtiem vērtējumiem vai informācija un ir saturiska atbilstība profesionālās ievirzes izglītības programmai;
X.2. atzīt personas kompetenci, ja kompetences atzīšanai noteiktajā pārbaudījumā ir saņemts pozitīvs vērtējums atbilstoši profesionālās ievirzes izglītības programmas vērtēšanas kritērijiem;
X.3. neatzīt personas kompetenci, ja kompetences atzīšanai noteiktajā pārbaudījumā ir saņemts zemāks vērtējums par  4 (gandrīz viduvēji)."