Atzinums

PAZIŅOJUMS:
LVRTC informē, ka 2024. gada 31.maijā laika posmā no plkst. 00.00 līdz plkst. 02.00 tiks veikti plānoti LVRTC infrastruktūras uzturēšanas darbi. To laikā īslaicīgi var būt traucēti vai nepieejami e-Identitātes apliecināšanas pakalpojumi ar eID, eParaksts kartēm un mobilo lietotni eParaksts mobile.
Projekta ID
23-TA-2246
Atzinuma sniedzējs
Iekšlietu ministrija
Atzinums iesniegts
02.01.2024.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Ar projekta 9.punktu paredzēts izteikt Ministru kabineta 2022. gada 20. septembra noteikumu Nr. 594 “Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1.2. reformu un investīciju virziena “Energoefektivitātes uzlabošana” 1.2.1.2.i. investīcijas “Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā (ietverot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu siltumapgādē un pētniecības un attīstības aktivitātes (t. sk. bioekonomikā))” 1.2.1.2.i.1. pasākuma “Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā (ietverot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu siltumapgādē)” īstenošanas noteikumi” (turpmāk – Noteikumi Nr.594) 27.6.2.2.apakšpunktu jaunā redakcijā, paredzot, ka komersants vai persona, kura ir komersanta valdes vai padomes loceklis, vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt komersantu ar filiāli saistītās darbībās, ar tādu attiecīgā jomā kompetentas institūcijas lēmumu, prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, nedrīkst būt atzīts par vainīgu un sodīts par pārkāpumu, kas izpaužas kā personas nodarbināšana bez rakstveidā noslēgta darba līguma, nodokļu normatīvajos aktos noteiktajā termiņā neiesniedzot par šo personu informatīvo deklarāciju par darbiniekiem, kas iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu.
Savukārt ar projekta 12.punktu paredzēts papildināt Noteikumus Nr.594 ar 27.2 punktu, paredzot, ka akciju sabiedrība “Attīstības finanšu institūcija Altum” par Noteikumu Nr.594 27.6.1., 27.6.2. un 27.6.3.apakšpunktā noteiktajiem gadījumiem ziņas iegūst no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra pārziņā esošās valsts informācijas sistēmas “Sodu reģistrs”.

Norādāms, ka projekta 9.punktā (Noteikumu Nr.594 27.6.2.2.apakšpunktā) ietvertais nosacījums ir identisks nosacījumam, kāds ir ietverts Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrās daļas sestā punkta b) apakšpunktā. Līdz ar to ir pamats uzskatīt, ka arī minētais nosacījums tiek interpretēts un piemērots  tāpat  kā  attiecīgais regulējums publisko iepirkumu jomā, proti, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma regulējumu izslēgšanas iemesls piemērojams tikai tajā gadījumā, ja nolēmumā, ar kuru persona sodīta par personas nodarbināšanu bez rakstveidā noslēgta darba līguma (Darba likuma  158.pants) un nolēmumā, ar kuru persona sodīta par termiņā neiesniegtu informatīvo deklarāciju (Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 142.panta otrā daļa), ietvertie pārkāpumi ir konstatēti saistībā ar vienu un to pašu nodarbināto personu [1].
Vēršama uzmanība, ka Sodu reģistra likuma 12.pantā ir noteiktas ziņas, kas tiek iekļautas Sodu reģistrā par administratīvo pārkāpumu izdarījušo personu. Sodu reģistrā nav pieejama informācija, vai persona sodīta attiecībā uz vieniem un tiem pašiem nodarbinātajiem.
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs tikai tehniski nodrošina datu atlasi no Sodu reģistrā pieejamās informācijas, kas var būt par pamatu, lai tālāk jau akciju sabiedrība “Attīstības finanšu institūcija Altum” lemtu, vai ir iestājušies projektā noteiktie izslēgšanas nosacījumi. Līdz ar to Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs var sniegt tikai tā rīcībā esošu informāciju, proti, informāciju par to, vai persona ir sodīta par attiecīgajiem pārkāpumiem attiecīgajā periodā. Savukārt akciju sabiedrība “Attīstības finanšu institūcija Altum”, saņemot šādu informāciju, veic tālāko izvērtējumu par atbilstību projektam, proti, vai pārkāpumi ir konstatēti  saistībā ar vienu un to pašu nodarbināto personu, nepieciešamības gadījumā  pieprasot attiecīgi informāciju no iestādēm (šajā gadījumā no Valsts darba inspekcijas un Valsts ieņēmumu dienesta), kas veikušas administratīvā pārkāpuma procesu.
Ņemot vērā minēto:
1) projekts ir papildināms, paredzot, kā notiks informācijas, kas nav iekļauta Iekšlietu ministrijas Informācijas centra pārziņā esošajā valsts informācijas sistēmā “Sodu reģistrs”, iegūšana, lai akciju sabiedrība “Attīstības finanšu institūcija Altum” varētu izvērtēt, vai nav iestājušies Noteikumu Nr.594 27.6.2.2.apakšpunktā noteiktie izslēgšanas nosacījumi, vai;
2) projekta 9.punktā ietvertais Noteikumu Nr.594 27.6.2.2.apakšpunkts precizējams vai sadalāms divos apakšpunktos.

[1] https://tapportals.mk.gov.lv/annotation/fa46f2a5-613b-45c2-be0f-584325240f51
Piedāvātā redakcija
-