Atzinums

PAZIŅOJUMS:
VRAA informē, ka saistībā ar tehniskiem darbiem 21.02.2024 laikā no plkst. 21:00 līdz plkst. 23:30 var būt traucēta vienotās pieteikšanās moduļa darbība. To laikā portālā īslaicīgi var būt traucēti vai nepieejami e-Identitātes apliecināšanas un parakstīšanās pakalpojumi ar eID, eParaksts kartēm un mobilo lietotni eParaksts mobile.
Projekta ID
22-TA-3504
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
08.03.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Likumprojekts
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka likumprojekta 1. panta pirmās daļas 3.-6. punktā minētie termini varētu radīt neskaidrību, jo tie likumprojektā tiek lietoti dažādi. Piemēram, likumprojekta 1. panta pirmajā daļā ir norādīti vairāku terminu skaidrojumi, tomēr likumprojekta 3. panta otrajā daļā tiek veidoti šo terminu saīsinājumi. Ievērojot minēto, tiesiskās noteiktības nolūkā lūdzam likumprojektā lietot vienādu terminoloģiju. 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Likumprojekts
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka nav skaidrs, par kādām konsolidācijas metodēm ir runa likumprojekta 1. panta pirmās daļas 8. punktā ietvertajā termina skaidrojumā, turklāt attiecīga būtiskā pazīme neizriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 24. novembra direktīvas (ES) 2021/2101, ar ko Direktīvu 2013/34/ES groza attiecībā uz ienākuma nodokļa informācijas atklāšanu, ko veic konkrēti uzņēmumi un filiāles (turpmāk - direktīva Nr. 2021/2101) ietvertā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Direktīvas 2013/34/ES par noteiktu veidu uzņēmumu gada finanšu pārskatiem, konsolidētajiem finanšu pārskatiem un saistītiem ziņojumiem, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/43/EK un atceļ Padomes Direktīvas 78/660/EEK un 83/349/EEK (turpmāk - direktīva Nr. 2013/34/ES), 48.a panta 1. punkta 2. apakšpunktā ietvertā atbilstošā termina skaidrojuma, tādēļ lūdzam sniegt atbilstošu skaidrojumu par minēto likumprojekta anotācijā.
Papildus lūdzam likumprojekta anotācijā skaidrot pamatojumu likumprojekta 1. panta pirmās daļas 4. un 9. punktā ietvertajam regulējumam, kas paredz no direktīvas Nr. 2013/34/ES 48.a panta 1. punkta 1. un 3. apakšpunkta atšķirīgas terminu būtiskās pazīmes. Ja atbilstošu skaidrojumu nav iespējams sniegt, lūdzam precizēt minētās likumprojekta vienības.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Likumprojekts
Iebildums
Lūdzam izvērtēt un precizēt likumprojekta 2. panta pirmajā daļā ietverto likumprojekta mērķi. Norādām, ka atbilstoši juridiskās tehnikas prasībām, formulējot likuma mērķi, pēc iespējas jākoncentrējas uz to, kas jāsasniedz ar šo likumu, nevis, ko likums regulē vai nosaka. Regulēšana kā tāda nav un nevar būt likuma mērķis. Likuma mērķis ir sasniegt labāku, tiesiskāku, efektīvāku, veiksmīgāku vai ekonomiski pamatotāku kādas situācijas risinājumu tiesisko attiecību virzību. Skaidrojam, ka likuma mērķa formulēšana palīdz noskaidrot vispārējos likumdevēja mērķus, identificē problēmu, kuras noregulēšanai ir domāts konkrētais likums, un parāda, kā likumdevējs ir iecerējis problēmu atrisināt. Mērķa formulējums palīdz tiesību piemērotājiem likuma normu interpretācijā un atvieglo tiesību tālākveidošanu.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Likumprojekts
Iebildums
Lūdzam izslēgt likumprojekta 2. panta trešo daļu, jo attiecīgajai normai nav juridiskas slodzes.
Piedāvātā redakcija
-
5.
Likumprojekts
Iebildums
Tiesiskās noteiktības nolūkā lūdzam izvērtēt un likumprojektā skaidrot, kurš ir pēdējais pārskata gads, uz kuru neattiecas šajā likumā noteiktie pienākumi, ņemot vērā, ka norāde uz turpmāku neattiecināšanu nav viennozīmīgi skaidra. Norādām, ka direktīvas Nr. 2021/2101 preambulas 11. apsvērumā noteikts, ka uz starptautisku grupu vai atsevišķu uzņēmumu joprojām būtu jāattiecina pienākums ziņot par pirmo finanšu gadu, kas seko pēc pēdējā finanšu gada, kad tā ieņēmumi pārsniedza attiecīgo apmēru.
Piedāvātā redakcija
-
6.
Likumprojekts
Iebildums
Lūdzam izvērtēt un salāgot likumprojekta 6. un 7. pantā ietvertos atbrīvojumus ar direktīvā Nr. 2021/2101 ietvertās direktīvas Nr. 2013/34/ES 48.b panta 2. punktā noteikto. Norādām, ka minētās direktīvas punkts paredz, ka attiecīgos nosacījumus nepiemēro atsevišķiem uzņēmumiem vai galvenajiem mātes uzņēmumiem un to radniecīgajiem uzņēmumiem gadījumos, ja šādi uzņēmumi, tostarp to filiāles, ir iedibināti vai to konkrētās darījumdarbības vietas vai pastāvīgā darījumdarbības vieta ir vienas dalībvalsts teritorijā un nevienā citā nodokļu jurisdikcijā vienas dalībvalsts teritorijā un nevienā citā nodokļu jurisdikcijā. Alternatīvi lūdzam sniegt pamatotu skaidrojumu par minētās direktīvas normas pārņemšanu likumprojekta anotācijā.
Piedāvātā redakcija
-
7.
Likumprojekts
Iebildums
Lūdzam likumprojekta 8. pantā ietvert precīzas atsauces uz normatīvo aktu jomām, ar kuriem ir pārņemtas Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Direktīvas 2013/36/ES par piekļuvi kredītiestāžu darbībai un kredītiestāžu prudenciālo uzraudzību, ar ko groza Direktīvu 2002/87/EK un atceļ Direktīvas 2006/48/EK un 2006/49/EK, prasības, izslēdzot norādes uz normatīvajiem noteikumiem, ņemot vērā arī to, ka atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 3. februāra noteikumu Nr. 108 "Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi" (turpmāk - noteikumi Nr. 108) 62. punktam likumprojektā neietver atsauces uz zemāka juridiskā spēka normatīvo aktu.
Piedāvātā redakcija
-
8.
Likumprojekts
Iebildums
Ņemot vērā, ka likumprojekta 10. panta otrā daļa paredz meitassabiedrībai pienākumu sagatavot pārskatu par ienākuma nodokļiem, lūdzam atbilstoši papildināt likumprojekta 11. pantu. Tāpat līdzīgi lūdzam papildināt arī likumprojekta 13. panta ievaddaļu.
Piedāvātā redakcija
-
9.
Likumprojekts
Iebildums
Lūdzam izvērtēt un izslēgt likumprojekta 14. panta pirmo teikumu, ņemot vērā, ka attiecīgajai normai nav juridiskas slodzes un tā dublē likumprojektā paredzētos pienākumus.
Piedāvātā redakcija
-
10.
Likumprojekts
Iebildums
Likumprojekta 14. panta otro teikumu nepieciešams izvērtēt un precizēt. Norādām, ka nav skaidri saprotams, kura uzskatāma par attiecīgo personu minētajā teikumā, kā arī nav skaidra norāde, ka likumā noteiktie pienākumi saglabājas attiecīgajai personai, ņemot vērā, ka meitassabiedrībai, kas neatbilst šā likuma 9.pantā noteiktajiem kritērijiem un nosacījumiem, un konkrētai filiāle, kas neatbilst šā likuma 12.panta ceturtajā un sestajā daļā noteiktajiem kritērijiem un nosacījumiem, nav attiecināmi likumā paredzētie pienākumi, bet tie tiek noteikti 14. panta otrajā teikumā paredzētajos gadījumos.
Piedāvātā redakcija
-
11.
Likumprojekts
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka direktīvā Nr. 2021/2101 ietvertās direktīvas Nr. 2013/34/ES 48.c panta 2. punkta pirmās daļas "h" apakšpunkts paredz iekļaut uzkrātās peļņas summu attiecīgā finanšu gada beigās, nevis uzkrātos ienākumus attiecīgā pārskata gada beigās. Ievērojot minēto, lūdzam izvērtēt un atbilstoši precizēt likumprojekta 15. panta otrās daļas 2. punkta "g" apakšpunktu.
Piedāvātā redakcija
-
12.
Likumprojekts
Iebildums
Ņemot vērā, ka jurisdikcijas, kas pārskata gadā nodokļu nolūkos nesadarbojas, un jurisdikcijas, kas pārskata gadā sadarbojas nolūkā īstenot labas nodokļu pārvaldības principus, ietvertas Padomes secinājumos par pārskatīto ES (Eiropas Savienības) sarakstu ar jurisdikcijām, kas nodokļu nolūkos nesadarbojas, kuri privātpersonām nav saistoši, lūdzam sniegt pamatotu skaidrojumu, vai attiecīgo sarakstu ar minētajām jurisdikcijām paredzēts ietvert (pārņemt) nacionālajos ārējos normatīvajos aktos, kā arī lūdzam precizēt likumprojektu un (nepieciešamības gadījumā izdarot atbilstošu atsauci uz normatīvo aktu jomu vai deleģējumu Ministru kabineta noteikumu izdošanai).
Piedāvātā redakcija
-
13.
Likumprojekts
Iebildums
Tiesiskās noteiktības nolūkā lūdzam likumprojekta 15. panta otrās daļas 1. punktā izsmeļoši noteikt, kāda informācija ir iesniedzama, izvairoties no iedalījuma vispārīgajā u.c. informācijā.
Piedāvātā redakcija
-
14.
Likumprojekts
Iebildums
Lūdzam likumprojekta 15. panta trešajā daļā skaidrot, kur ietvertas finanšu pārskatu sagatavošanas prasības, tai skaitā, vai attiecīgās prasības izriet no normatīvajiem aktiem, ievērojot noteikumu Nr. 108 59. punktā noteikto.
Piedāvātā redakcija
-
15.
Likumprojekts
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka no likumprojekta 16. panta pirmās daļas (arī likumprojekta 15. panta) nav skaidri saprotams, vai ieņēmumi no līdzdalības var būt vienīgi dividendes, ņemot vērā, ka attiecīgas skaidrojošas norādes par dividendēm (līdztekus līdzdalībai) ne vienmēr tiek likumprojektā norādītas. Attiecīgi lūdzam izvērtēt un precizēt likumprojektu, sniedzot atbilstošu skaidrojumu likumprojekta anotācijā.
Piedāvātā redakcija
-
16.
Likumprojekts
Iebildums
Tiesiskās noteiktības nolūkā lūdzam likumprojekta anotācijā skaidrot, kas ir saprotams ar naudas plūsmas (kases) principu un vai attiecīgais princips ir skaidrots ārējos normatīvajos aktos. Nepieciešamības gadījumā lūdzam precizēt likumprojektu.
Piedāvātā redakcija
-
17.
Likumprojekts
Iebildums
Lūdzam likumprojekta anotācijā skaidrot likumprojekta 16. panta pirmās daļas 2. punkta otrā teikuma atbilstību direktīvā Nr. 2021/2101 ietvertā direktīvas Nr. 2013/34/ES 48.c panta 2. punkta trešajai daļai. Norādām, ka minētā direktīvas vienība paredz, ka kārtējie nodokļa izdevumi attiecas tikai uz uzņēmuma darbībām attiecīgajā finanšu gadā un neietver atliktos nodokļus vai uzkrājumus neskaidrām nodokļu saistībām (proti, direktīva tieši attiecas uz atliktiem nodokļiem, nevis izdevumiem, kas saistīti ar šiem nodokļiem, kā arī pirmšķietami neietver uzkrājumu paredzamām nodokļu saistībām). Nepieciešamības gadījumā lūdzam precizēt likumprojektu.
Piedāvātā redakcija
-
18.
Likumprojekts
Iebildums
Lūdzam likumprojekta 16. panta pirmajā daļā izslēgt norādi "izņemot ieņēmumus no līdzdalības radniecīgo sabiedrību kapitālā" kā likumprojekta 15. panta trešajā daļā ietvertā regulējuma dublējošu.
Piedāvātā redakcija
-
19.
Likumprojekts
Iebildums
Lūdzam likumprojekta 16. panta otrajā daļā atsaukties uz likumprojekta 15. panta otro daļu, tādējādi nepārprotami ievērojot direktīvā Nr. 2021/2101 ietvertās direktīvas Nr. 2013/34/ES 48.c panta 3. punktā noteikto.
Piedāvātā redakcija
-
20.
Likumprojekts
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka nav skaidri saprotams, kas likumprojekta 16. panta trešajā daļā ir saprotams ar elektroniski cilvēklasāmu formātu, tai skaitā, nav skaidri saprotams arī tas, no kādiem tiesību aktiem izriet minētā prasība. Attiecīgi lūdzam sniegt atbilstošu skaidrojumu par minēto likumprojekta anotācijā, nepieciešamības gadījumā precizējot likumprojektu.
Piedāvātā redakcija
-
21.
Likumprojekts
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka likumprojektā pieļaujams atsaukties vienīgi uz tieši piemērojamiem Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem (tai skaitā regulām). Attiecīgi lūdzam izvērtēt un atbilstoši precizēt likumprojekta 16. panta trešajā daļā ietverto atsauci.
Piedāvātā redakcija
-
22.
Likumprojekts
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka no likumprojekta 18. panta nav skaidri saprotams, vai ar pamatošanu saprotama arī pierādījumu iesniegšana. Norādām, ka direktīvas Nr. 2021/2101 preambulas 18. apsvērumā minēts, ka dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai atļaut uzņēmumiem atlikt konkrētas informācijas atklāšanu uz ierobežotu vairāku gadu posmu ar noteikumu, ka tie skaidri atklāj informāciju par šādu atlikšanu, sniedz ziņojumā pamatotu paskaidrojumu par tās iemesliem un dokumentē šos pamatā esošos iemeslus. Attiecīgi lūdzam sniegt pamatotu skaidrojumu par minēto likumprojekta anotācijā, nepieciešamības gadījumā precizējot likumprojektu.
Piedāvātā redakcija
-
23.
Likumprojekts
Iebildums
Tiesiskās noteiktības nolūkā lūdzam likumprojekta anotācijā skaidrot, kura ir informācijas sākotnējās neiekļaušanas diena.
Piedāvātā redakcija
-
24.
Likumprojekts
Iebildums
Lūdzam likumprojekta 20. panta otrajā daļā izslēgt vārdus "atkāpjas no šā panta pirmās daļas noteikuma un", jo tā ir liekvārdība.
Piedāvātā redakcija
-
25.
Likumprojekts
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka iegūtās kritēriju robežvērtības summas noapaļošana līdz tuvākajam tūkstotim ir dalībvalstu rīcības brīvība atbilstoši direktīvā Nr. 2021/2101 ietvertajai direktīvas Nr. 2013/34/ES 48.c panta 9. punkta pirmajai daļai, bet, ciktāl to nacionālajos normatīvajos tiesību aktos neparedz attiecīgā dalībvalsts, to attiecīgā komercsabiedrība nevar veikt. Ievērojot minēto, lūdzam atbilstoši precizēt likumprojekta 20. panta trešās daļas 1. punkta otro teikumu.
Piedāvātā redakcija
-
26.
Likumprojekts
Iebildums
Lūdzam izvērtēt un izslēgt likumprojekta 22. pantu, ņemot vērā, ka minētajā pantā tiek dublēts Komerclikumā un normatīvajos aktos dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas jomā ietvertais tiesiskais regulējums.
 
Piedāvātā redakcija
-
27.
Likumprojekts
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka direktīvā Nr. 2021/2101 ietvertais direktīvas Nr. 2013/34/ES 48.d panta 1. punkts paredz, ka Ziņojumu par ienākuma nodokļa informāciju un šīs direktīvas 48.b pantā minēto pārskatu publicē 12 mēnešu laikā no tā finanšu gada bilances datuma, par kuru ir sagatavots ziņojums, kā to katra dalībvalsts paredzējusi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 14. jūnija Direktīvas (ES) 2017/1132 attiecībā uz sabiedrību tiesību dažiem aspektiem (turpmāk - direktīva Nr. 2017/1132) 14.–28. pantu un attiecīgā gadījumā saskaņā ar Direktīvas (ES) 2017/1132 36. pantu. Attiecīgi lūdzam izvērtēt un precizēt likumprojekta 23. pantu, skaidrojot par kādu konkrēti pārskata gadu minētajā likumprojekta pantā ir runa un atsaucoties uz normatīvo aktu jomu, ar kuriem pārņemtas attiecīgās direktīvas Nr. 2017/1132 prasības.
Piedāvātā redakcija
-
28.
Likumprojekts
Iebildums
Lūdzam likumprojekta 23. panta pirmajā daļā nelietot pieturzīmi iekavas, jo tās ir liekas.
Piedāvātā redakcija
-
29.
Likumprojekts
Iebildums
Lūdzam likumprojekta 23. panta otrajā daļā norādīt atskaites punktu piecu darbdienu termiņa aprēķināšanai, tādējādi nodrošinot nepārprotamu attiecīgās normas izteiksmi.
Piedāvātā redakcija
-
30.
Likumprojekts
Iebildums
Lūdzam izvērtēt un likumprojekta 23. panta trešajā daļā norādīt konkrētu termiņu dokumentu publiskošanai, tādējādi nodrošinot nepārprotamu attiecīgās normas izteiksmi.
Piedāvātā redakcija
-
31.
Likumprojekts
Iebildums
Lūdzam izvērtēt un likumprojekta 23. panta ceturtajā daļā nedublēt Valsts valodas likuma 10. pantā ietverto regulējumu, atbilstoši precizējot minēto likumprojekta daļu.
Piedāvātā redakcija
-
32.
Likumprojekts
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka likumprojekta 24. panta pirmās daļas 1., 2. un 3. punktā nav minēti vienīgi subjekti, kam ir publiskošanas pienākumi un kas var tikt no tiem atbrīvoti, bet ir norādīti arī citi tiesību subjekti, tādēļ lūdzam izvērtēt un precizēt likumprojekta 24. panta otrajā daļā ietverto atsauci, nodrošinot skaidras tiesību normas.
Piedāvātā redakcija
-
33.
Likumprojekts
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka no likumprojekta 24. panta ceturtās un piektās daļas nav skaidri saprotams, vai par pārskatu un citas informācijas neiesniegšanu paredzēta administratīvā atbildība saskaņā ar Administratīvo sodu likuma par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā 3. pantu vai attiecīgo jautājumu paredzēts izskatīt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Norādām, ka likumprojekta anotācijā skaidrots, ka atbildība par pārskatu un citu dokumentu un informācijas neiesniegšanu (arī nepatiesas informācijas sniegšanu), vai nepienācīgu iesniegšanu ietverta Administratīvo sodu likuma par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā 3. pantā. Attiecīgi nav saprotamas sekas likumprojekta 24. panta piektajā daļā ietvertajai pienākuma noteikšanai, ņemot vērā, ka atbilstoši Administratīvās atbildības likuma 25. pantam administratīvā soda piemērošana neatbrīvo sodīto personu no tā pienākuma izpildīšanas, par kura nepildīšanu piemērots administratīvais sods, t.i., pienākums izpildīt likumprojektā noteiktos pienākumus sodītajam tiesību subjektam jebkurā gadījumā saglabājas, pamatojoties uz likumu. Ievērojot minēto, lūdzam izvērtēt un izslēgt vai precizēt likumprojekta 24. panta piekto daļu, sniedzot atbilstošu skaidrojumu likumprojekta anotācijā.
Piedāvātā redakcija
-
34.
Likumprojekts
Iebildums
Tiesiskās noteiktības nolūkā lūdzam precizēt likumprojekta 25. panta otro daļu, skaidrojot, kuros gadījumos atbild biedri, kuri ir īpaši pilnvaroti pārstāvēt šo sabiedrību (tai skaitā nav arī skaidri saprotams, kas ir domāts ar īpašu pilnvarojumu).
Papildus lūdzam skaidrot, vai visu personālsabiedrības biedru vai to biedru, kuri ir īpaši pilnvaroti pārstāvēt šo sabiedrību, atbildība ir attiecināma arī likumprojekta 25. panta trešajā daļā ietvertajā gadījumā. Attiecīgā gadījumā lūdzam atbilstoši papildināt likumprojekta 25. pantu.
Piedāvātā redakcija
-
35.
Likumprojekts
Iebildums
Lūdzam redakcionāli precizēt likumprojekta 23. panta trešo un ceturto daļu, norādot, vai atbildīgais tiek noteikts arī par pārskata par ienākuma nodokļiem sagatavošanu, pieturzīmi komats liekot pēc vārdiem attiecīgi "meitassabiedrības paziņojuma" un "filiāles paziņojuma".
Piedāvātā redakcija
-
36.
Likumprojekts
Iebildums
Likumprojekta 24. panta ceturto daļu nepieciešams izvērtēt un precizēt. Norādām, ka:
pirmkārt, nav skaidrs, kā paredzēts novērtēt atbildīgās personas vai personu, kuras pilnvarotas pārstāvēt Eiropas Savienības dalībvalsts kapitālsabiedrību, komersantu (ārvalsts komersantu), prasmes. Norādām, ka direktīvas Nr. 2021/2101 preambulas 19. apsvērumā un arī cituviet šajā direktīvā pēc būtības tiek runāts, nevis par prasmēm (proti, īpašību un procesu kopumu), bet gan spējām ("ability) pārskatu un informāciju iegūt, ko apstiprina arī likumprojektā ietvertais regulējums, kas paredz tiesības prasīt no galvenā mātesuzņēmuma pārskatu un informāciju;
otrkārt, nav saprotams, kas ir domāts ar Eiropas Savienības dalībvalsts kapitālsabiedrībām un komersantiem (ārvalsts komersantu), ņemot vērā, ka arī Eiropas Savienības dalībvalsts kapitālsabiedrības ir ārvalstu komersanti (nav arī skaidri saprotams, kas tieši ir domāts ar komersantiem, jo iekavās norādīts uz ārvalstu komersantiem).
 
Piedāvātā redakcija
-
37.
Likumprojekts
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka direktīvā Nr. 2021/2101 ietvertais direktīvas Nr. 2013/34/ES 46.f pants paredz pienākumu revīzijas ziņojumā norādīt, vai uzņēmumiem bija pienākums publicēt ziņojumu par ienākuma nodokļa informāciju atbilstīgi 48.b pantam, un ja tā, vai ziņojums tika publicēts saskaņā ar 48.d pantu. Tātad minētais regulējums nav attiecināms vienīgi uz komercsabiedrībām, kuras saskaņā ar Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma 5.panta ceturto un piekto daļu ir vidēja vai liela sabiedrība. Attiecīgi lūdzam izvērtēt un atbilstoši precizēt likumprojekta 26. pantu vai sniegt atbilstošu skaidrojumu par minēto likumprojekta anotācijā.
Piedāvātā redakcija
-
38.
Likumprojekts
Iebildums
Lūdzam izslēgt likumprojekta 26. panta otro un trešo daļu, attiecīgo regulējumu ietverot Revīzijas pakalpojumu likumā. Norādām, ka prasības zvērinātiem revidentiem un zvērinātu revidentu komercsabiedrībām, kā arī revīzijas pakalpojumu saņēmēju tiesības un pienākumi ir regulēti minētajā likumā un nav saskatāms pamatojums attiecīgos jautājumus regulēt likumprojektā.
Piedāvātā redakcija
-
39.
Likumprojekts
Iebildums
Lūdzam izvērtēt un precizēt likumprojekta pārejas noteikumu. Norādām, ka:
pirmkārt, šobrīd no attiecīgā noteikuma var secināt, ka likumu var izvēlēties piemērot no pārskata gada, kurš sākas pēc 2024. gada 22. jūnijā (proti, arī 2025. gadā). Līdz ar to nepieciešams skaidrot, vai pārskata gads var sākties vēlāk šajā (proti, 2024.) gadā. Ja pārskata gada sākuma termiņš izriet no konkrētiem normatīvajiem aktiem, ierosinām pārejas noteikumā izdarīt atbilstošu atsauci uz attiecīgo normatīvo aktu jomu;
otrkārt, nav skaidri saprotams, kuri likuma noteikumi tiek piemēroti, sākot ar attiecīgo datumu. Līdz ar to nepieciešams norādīt, ka šo likumu piemēro, ja paredzēts ar attiecīgo datumu paredzēts piemērot likumprojektu kopumā.
Papildus lūdzam izvērtēt un skaidrot likumprojekta anotācijā pamatojumu izraudzītajam likumprojekta (likuma) piemērošanas termiņam. Norādām, ka no direktīvā Nr. 2021/2101 ietvertā direktīvas Nr. 2013/34/ES 48.f panta izriet, ka dalībvalstis var paredzēt arī agrāku likuma piemērošanas termiņu. Attiecīgi lūdzam izvērtēt un likumprojekta anotācijā skaidrot pamatojumu likumprojekta piemērošanas kārtībai.
 
Piedāvātā redakcija
-
40.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Likumprojekta anotācijā norādīts, ka tika izvērtēta lietderība Grāmatvedības likumā vai likumā "Par nodokļiem un nodevām" ietvert pilnvarojumu Ministru kabinetam izstrādāt Ministru kabineta noteikumu projektu, lai pārņemtu direktīvā Nr. 2021/2101 paredzēto regulējumu, secinot, ka minēto likumu mērķis un darbības joma būtiski atšķiras no direktīvā Nr. 2021/2101 paredzētā regulējuma mērķa. Papildus norādīts, ka nav iespējams direktīvā Nr. 2021/2101 paredzēto regulējumu ietvert kādā no spēkā esošajiem likumiem, ar kuriem pašlaik pārņemts direktīvā Nr. 2013/34 ietvertais regulējums, jo neviens no minētajiem likumiem neaptver direktīvā Nr. 2013/34 (ar grozījumiem, kas izdarīti ar direktīvas  Nr. 2021/2101 1. pantu) paredzēto subjektu loku.
Saistībā ar minēto lūdzam izvērtēt likumprojektā paredzētā regulējuma vietu starp nozares regulējošiem normatīvajiem aktiem. Proti, noteiktu gada pārskatu saturu, sagatavošanas, iesniegšanas un publiskošanas kārtību atvieglojumus un atbrīvojumus noteic Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums. Norādām, ka likumprojekta mērķis ir nodrošināt sabiedrībai pieejamu informāciju par konkrētu starptautisku koncernu (grupu) un atsevišķu komercsabiedrību ieņēmumiem, ienākuma nodokļiem un saimniecisko darbību sadalījumā pa nodokļu vajadzībām izvēlētajām rezidences valstīm vai teritorijām, kas varētu būt salīdzināms ar Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma mērķi. Attiecīgi, lai nodrošinātu tiesību normu skaidrību un saprotamību starp vairākiem nozares regulējošajiem normatīvajiem aktiem, ierosinām likumprojektā paredzēto tiesisko regulējumu ietvert atbilstošā nozares normatīvajā aktā, kas pamatā regulē tiesību normu adresātu pienākumus un tiesības maksājumu pārskatu sniegšanas jomā, proti, Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā, nepieciešamības gadījumā skaidrojot minētajā likumā tā darbības jomu.
Piedāvātā redakcija
-
41.
Anotācija (ex-ante)
5.4. 1. tabula. Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem
Iebildums
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra noteikumu Nr. 617 "Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtība" 9.19. apakšpunktu, lūdzam pilnveidot likumprojekta anotācijas 5.4. sadaļas 1. tabulu. Norādām, ka:
pirmkārt, direktīvā Nr. 2021/2101 ietvertajā direktīvā Nr. 2013/34/ES nav 1.a panta;
otrkārt, nepieciešams izvērst direktīvā Nr. 2021/2101 ietvertās direktīvas Nr. 2013/34 48.a panta un 48.b panta 5.punkta pārņemšanu likumprojektā, nodrošinot, ka katram direktīvas pantam vai panta daļai un apakšpunktam korespondē konkrēts nacionāla normatīvā akta pants, panta daļa vai punkts;
treškārt, nav sniegts skaidrojums par direktīvā Nr. 2021/2101 ietvertās direktīvas Nr. 2013/34/ES 48.c panta 2.punkta pirmās daļas "b". un "c" apakšpunktu;
visbeidzot, nav sniegts pamatojums rīcības brīvības izmantošanai vai neizmantošanai saskaņā ar direktīvā Nr. 2021/2101 ietvertās direktīvas Nr. 2013/34/ES 48.c panta 6. punktu un 48.d panta 3. punktu.
Nepieciešamības gadījumā lūdzam precizēt likumprojektu.
Piedāvātā redakcija
-
42.
Likumprojekts
Priekšlikums
Lūdzam redakcionāli precizēt likumprojekta 8. pantu, nodrošinot, ka nosacījums, kas paredz normas nepiemērot, attiecas vienīgi uz šo normu adresātiem.
Piedāvātā redakcija
"Šā likuma 4. panta pirmo daļu un 5. panta pirmo daļu attiecībā uz pienākumu sagatavot, iesniegt un publiskot pārskatu par ienākuma nodokļiem nepiemēro attiecīgi:
1) galvenajai mātessabiedrībai, kura ir kredītiestāde vai ieguldījumu brokeru sabiedrība, ja šī galvenā mātessabiedrība vai tās radniecīgā sabiedrība ietver konsolidētajā finanšu pārskatā apkopotu informāciju par attiecīgā koncerna (grupas) visām saimnieciskajām darbībām sadalījumā par katru Eiropas Savienības dalībvalsti un par katru trešo valsti un to publisko, ievērojot kārtību, kāda noteikta minēto finanšu tirgus dalībnieku darbību reglamentējošajos likumos un saskaņā ar tiem izdotajos gada pārskata un konsolidētā gada pārskata sagatavošanas normatīvajos noteikumos;
2)  atsevišķai komercsabiedrībai, kura ir kredītiestāde vai ieguldījumu brokeru sabiedrība, ja šī atsevišķā komercsabiedrība ietver gada pārskatā apkopotu informāciju par visām savām saimnieciskajām darbībām sadalījumā par katru Eiropas Savienības dalībvalsti un par katru trešo valsti un to publisko, ievērojot kārtību, kāda noteikta minēto finanšu tirgus dalībnieku darbību reglamentējošajos likumos un saskaņā ar tiem izdotajos gada pārskata un konsolidētā gada pārskata sagatavošanas normatīvajos noteikumos."
43.
Likumprojekts
Priekšlikums
Lūdzam likumprojekta 12. panta trešās daļas 1. teikumā pirms vārda "publisko" papildināt ar vārdu "un", tādējādi ievērojot gramatikas normas.
Piedāvātā redakcija
-
44.
Likumprojekts
Priekšlikums
Lūdzam likumprojekta 16. pantā izdarīt korektu atsauci uz normatīvo aktu (nevis norādot uz normatīvo regulējumu) jomu.
Piedāvātā redakcija
-
45.
Likumprojekts
Priekšlikums
Lūdzam likumprojektā norādi "obligāti jānorāda" aizstāt ar norādi "norāda", tādējādi izvairoties no liekvārdības, jo jebkurā gadījumā īstenības izteiksmes darāmajā kārtā lietotais darbības vārds skaidri norāda uz attiecīgās darbības obligāto raksturu.
Piedāvātā redakcija
-
46.
Likumprojekts
Priekšlikums
Vēršam uzmanību, ka revidenta ziņojumu sagatavo tai skaitā zvērinātu revidentu komercsabiedrības atbildīgais zvērinātais revidents, nevis komercsabiedrība. Attiecīgi lūdzam atbilstoši precizēt likumprojekta 26. panta pirmo daļu.
Piedāvātā redakcija
-