Atzinums

Projekta ID
23-TA-332
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
25.08.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Priekšlikums
Anotācijas 3.sadaļas 3.ailē, 2. un 2.1.punktā ir norādīti izdevumi 4 698 857 euro apmērā, savukārt 6.2.punktā ir minēts, ka provizoriskais finansējuma izlietojums 2023.gadā ir 4 698 858 euro. Lūdzam novērst minēto neprecizitāti.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Ņemot vērā, ka ar noteikumu projekta 9. punktu tiek paplašināts atbalsta saņēmēju loks, paredzot, ka atbalstu var saņemt ne tikai sīkie (mikro), mazie un vidējie saimnieciskās darbības veicēji (turpmāk - MVU), bet arī mazas vidējās kapitalizācijas un vidējās kapitalizācijas sabiedrības, kas nav MVU, lūdzam papildināt noteikumu projektu ar nosacījumu, kas izriet no Komisijas regulas Nr. 1407/2013 4.panta 3.punkta a) apakšpunkta un ir attiecināms uz lielajiem uzņēmumiem, proti, paredzēt, ka lielo uzņēmumu gadījumā, saņēmējam jābūt situācijā, kas pielīdzināma vismaz B- kredītreitingam. Papildus, līdzīgi kā citos gadījumos, kad MK noteikumos, piemēram, 23-TA-1073 "Noteikumi par garantijām saimnieciskās darbības veicējiem konkurētspējas uzlabošanai", ir ietverts šāds nosacījums, lūdzam nodrošināt, ka atbalsta sniedzējam un atbalsta saņēmējam ir skaidrība par to, kā noteikt B- kredītreitingu. 
 
Piedāvātā redakcija
-