Atzinums

Projekta ID
22-TA-2899
Atzinuma sniedzējs
Biedrība "Latvijas arhitektu savienība"
Atzinums iesniegts
22.03.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots
Atzinuma dokumenti

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu (grozījumu) projekts
Iebildums
LAS SC nepiekrīt iecerei izslēgt sertificētos arhitektus no to personu loka, kas tiesīgas piedalīties ēku tehniskajā apsekošanā. LAS SC pauž pārliecību, ka sertificēts arhitekta kompetence ir atbilstoša, lai sniegtu ēkas tehniskās apsekošanas atzinumu  LBN “Būvju tehniskā apsekošana” noteiktajā apjomā, jo īpaši gadījumos, kad normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos jāsniedz atzinumu par jaunām vai labā tehniskā stāvoklī esošām ēkām. LAS SC norāda, ka LBN “Būvju tehniskā apsekošana” 22. punkts noteic nepieciešamību novērtēt tādas būves īpašības kā ugunsdrošība, lietošanas drošība, vides pieejamība, kā arī atbilstība citām Būvniecības likuma 9. pantā noteiktajām būtiskajām prasībām (vides aizsardzība, higiēnas prasības, akustika, energoefektivitāte, ilgtspējība). LAS SC vērš uzmanību, ka no Noteikumu nr. 169. grozījumos piedāvātajām personām ēku būvkonstrukciju projektētāji ir kompetenti novērtēt ēkas atbilstību ugunsdrošības prasībām, savukārt neviens no piedāvātajiem speciālistiem nav kompetents vērtēt būves atbilstību pārējām minētajām būtiskajām prasībām. Tādējādi grozījumu mērķis ir nevis panākt atbilstošas profesionālas kompetences esamību būvju tehniskās apsekošanas procesā, bet tikai ierobežot arhitektu prakses tiesības.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu (grozījumu) projekts
Priekšlikums
LAS SC aicina pārskatīt Noteikumu nr. 169 65.1. apakšpunktā noteikto maksu par sākotnējās kompetences novērtēšanu – 150 eur. LAS SC atgādina, ka arhitektu kompetences novērtēšanas pašizmaksa ir vairākas reizes augstāka, ekspertu atlīdzībai nepieciešamajai summai vien sasniedzot 890 eur. Trūkstošā summa līdz šim ir tikusi finansēta no sertificēto arhitektu sertifikāta uzturēšanas maksājumiem, taču pieaugošās dārdzības un darba apjoma pieauguma apstākļos šāds risinājums nav ilgtspējīgs. Jo īpaši dārgi izmaksā to pretendentu kompetences vērtēšana, kuri ar pirmo reizi neiegūst pietiekošu vērtējumu kādā no kompetences vērtēšanas posmiem, jo LAS SC jādod viņiem iespēju atkārtotam mēģinājumam par to pašu samaksu. Tāpēc, LAS SC ieskatā, būtu pienācis laiks tuvināt sertifikāta pretendentu maksājumu faktiskajām kompetences pārbaudes izmaksām.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Noteikumu (grozījumu) projekts
Priekšlikums
LAS SC ierosina izteikt Noteikumu nr. 169 15. punktu sekojošā redakcijā:
15. Kompetences pārbaudes iestādes, kuras izveidotas pie organizācijām, kurām ar Ministru kabineta 2017. gada 19. septembra noteikumiem nr. 566 “Noteikumi par informācijas institūcijām un institūcijām, kas izsniedz ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības reglamentētajās profesijās” deleģēts valsts pārvaldes uzdevums – profesionālo kvalifikāciju atzīšana -  atzīst ārvalstīs iegūto profesionālo kvalifikāciju reglamentētajās profesijās būvniecības, elektroenerģētikas un arhitektūras jomās un piešķir tiesības:
 
15.1. īslaicīgo profesionālo pakalpojumu sniegšanai normatīvajos aktos par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu noteiktajā kārtībā atbilstoši Ministru kabineta 2021.gada 21.janvāra noteikumiem Nr.47 "Īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanas kārtība Latvijas Republikā reglamentētā profesijā";
15.2. veikt patstāvīgu profesionālo darbību attiecīgajā Latvijas Republikā reglamentētajā profesijā atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumiem Nr.827 "Kārtība, kādā atzīst profesionālo kvalifikāciju pastāvīgai profesionālajai darbībai Latvijas Republikā".
LAS SC vērš uzmanību, ka minētā valsts pārvaldes funkcija ir deleģēta vairākām profesionālajām organizācijām, pamatojoties uz likumu “Par reglamentētajām profesijām un profesionālo kvalifikāciju atzīšanu” un Ministru kabineta 2017. gada 19. septembra noteikumiem nr. 566 “Noteikumi par informācijas institūcijām un institūcijām, kas izsniedz ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības reglamentētajās profesijās” (turpmāk – Noteikumi nr. 566), un ar Noteikumiem nr. 169 nav iespējams deleģēt šo uzdevumu citām organizācijām. Acīmredzami Noteikumu nr. 169 mērķis ir precizēt, ka valsts deleģēto funkciju profesionālo kvalifikācijas atzīšanā veic konkrētas šo organizāciju struktūrvienības – kompetences pārbaudes iestādes (saskaņā ar deleģēšanas līgumu, “Valsts pārvaldes uzdevuma izpildi veic Valsts aģentūras “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” akreditēta Biedrības atsevišķa struktūrvienība - Latvijas Arhitektu savienības sertificēšanas centrs (turpmāk – KPI)”. Lai neradītu nepareizu priekšstatu, ka šādus uzdevumus veic jebkura kompetences pārbaudes iestāde, nepieciešams precizēt Noteikumu nr. 169 redakciju, atsaucoties uz Noteikumiem nr. 566.
LAS SC arī atzīmē, ka jēdzieniem “patstāvīgs” un “pastāvīgs” ir dažāda nozīme. Kvalifikācijas atzīšanas kontekstā, pretnostatot pastāvīgu praksi īslaicīgai, lietojams jēdziens “pastāvīgs”.

 
Piedāvātā redakcija
-
4.
Noteikumu (grozījumu) projekts
Priekšlikums
LAS SC ierosina Noteikumu nr. 169. 20. punktu izteikt redakcijā:
20. Šo noteikumu 19.1.1. apakšpunktā minēto dokumentu izvērtēšanu un 19.2.1.apakšpunktā minēto atbilstības novērtēšanu veic vismaz viens kompetences pārbaudes iestādes norīkots atbilstošas darbības sfēras būvspeciālists. Šo noteikumu 19.1.2.apakšpunktā un 19.2.2.apakšpunktā minēto kompetences novērtēšanu nodrošina kompetences pārbaudes iestādes izveidota ekspertu komisija. Tās sastāvā iekļauj vismaz divus būvspeciālistus:
20.1. kuri ieguvuši otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību arhitektūras, būvniecības vai elektroenerģētikas jomā būvinženiera vai saistītā inženierzinātnes studiju programmā, atbilstoši pretendenta izvēlētajai jomai, sfērai un specialitātei;(..)”

LAS SC informē, ka 19.1.1. punktā noteiktie dokumenti ietver arī kompetences pārbaudes iestādes noteiktos papildus dokumentus, arhitektu gadījumā – tai skaitā būvprojektu un tā pašvērtējumu, kas ir galvenie dokumenti, uz kuru pamata notiek kompetences vērtēšana. Šie dokumenti satur apjomīgu, daudzveidīgu informāciju, kura tiek vērtēta pēc kvalitatīviem kritērijiem. LAS SC arhitektu sertificēšanas komisija sastāv no 3 ekspertiem, kuri visi vērtē gan iesniegtos dokumentus, gan eksāmena darbus. Šāda kārtība ir nepieciešama, lai nodrošinātu objektīvu, taisnīgu, profesionālu  vērtējumu, izvairītos no subjektīvisma, kā arī lai gadījumos, kad komisijas viedokļi dalās, spētu nonākt pie komisijas vairākuma atbalstīta vērtējuma. LAS SC gadījumā nekādā ziņā nav pieļaujams, ka kādu no kompetences novērtēšanas komponentēm skatītu tikai viens eksperts. Redakcija “vismaz viens būvspeciālists” ļautu vienkāršot procedūras tām institūcijām, kurās tas iespējams un ir pamatoti, vienlaikus neierobežojot citas institūcijas.
Tāpat LAS SC lūdz precizēt redakciju par tādu speciālistu iekļaušanu komisijā, kuri ieguvuši pretendenta izvēlētajai profesijai atbilstošu izglītību, lai novērstu normatīvā akta interpretāciju, ka jebkura no 20.1. apakšpunktā uzskaitītajām personām ir tiesīga piedalīties jebkuras profesijas speciālistu kompetences novērtēšanā.
 
Piedāvātā redakcija
-
5.
Noteikumu (grozījumu) projekts
Priekšlikums
LAS SC lūdz Noteikumu nr. 169 pielikumā nomainīt konstrukciju “arhitekta prakses būvspeciālists”, kas ir sadomāta un valodu kropļojoša, pret terminu “sertificēts arhitekts”.
Piedāvātā redakcija
-