Atzinums

PAZIŅOJUMS:
Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 7.martā.
Projekta ID
22-TA-2786
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
27.10.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Aicinām papildināt pasākuma mērķi ar Latvijas tēla veidošanas inovāciju jomā aspektu (22.11.apakšpunkts) un atbalstu jaunuzņēmumiem augsti kvalificētu darbinieku piesaistei (22.12.apakšpunkts).
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Aicinām EM šajā punktā integrēt 39.4.apakšpunkta prasības, kas arī ir attiecināmas uz 14.punktā uzkrājamo informāciju.
Piedāvātā redakcija
Finansējuma saņēmējs šo noteikumu 14. punktā minēto informāciju, papildus norādot gala labuma guvēja reģistrācijas numuru, iesniedz kopā ar maksājuma pieprasījumu vai 10 darba dienu laikā pēc Atbildīgās iestādes pieprasījuma.
3.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam papildināt noteikumu projekta 15. punktu norādot, kam finansējuma saņēmējs iesniedz 14. punktā minēto informāciju. 
Piedāvātā redakcija
-
4.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Ņemot vērā, ka projekta iesniedzējs iesniedz iesniegumu (un stratēģiju tikai pievieno pielikumā), lūdzam redakcionāli precizēt noteikumu projekta 21.punktu, nosakot, ka izmaksu un ieguvumu analīzi iesniedz kā projekta iesnieguma pielikumu (nevis stratēģijas pielikumu), lai tajā gadījumā, kad CFLA ir konstatējusi nepieciešamību precizēt izmaksu un ieguvumu analīzi, tā nebūtu atkārtoti jāsaskaņo Inovāciju padomē. Vienlaikus vēršam uzmanību, ka, pastāvot pienākumam izstrādāt izmaksu un ieguvumu analīzi, atlases nolikumā tiks iekļauts vienotais izvēles kritērijs izmaksu un ieguvumu analīzes izvērtēšanai (skatīt vadošās iestādes izstrādātās atlases metodikas 5. pielikumā ietverto kritēriju Nr. 5), neskatoties uz to, ka brīdī, kad kritēriju kopa tika skatīta apakškomitejā, šis kritērijs nebija iekļauts kritēriju piemērošanas metodikā.
 
 
Piedāvātā redakcija
-
5.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
1. Aicinām EM šo punktu, 14.punktu 15.punktu, kas visi nosaka prasības FS gan uzkrāt papildus informāciju, gan par to informēt AI MKN projektā izvietot secīgi vienu aiz otra vai visus iekļaut VI sadaļā "Projekta īstenošanas un finansējuma saņemšanas nosacījumi"
2. Vēršam uzmanību, ka MKN projekta 34.3.apakšpunkts, 34.4.apakšpunkts 34.6.apakšpukti iespējami dublē RIS3 rādītāju ietvaros uzkrājamo informāciju. Aicinām EM svītrot no šī punkta dublējošās info, prasības.
Piedāvātā redakcija
-
6.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Aicinām EM šo apakšpunktu svītrot un integrēt to MKN projekta 15.punktā.
Piedāvātā redakcija
-
7.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Šis punkts dublē 15.punktu, tāpēc aicinām to svītrot.
Piedāvātā redakcija
-
8.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam EM skaidrot, vai šī punkta redakcija attiecas tikai uz dizaina vaučeru (37.8.apakšpunkts). Ja jā, tad lūdzam atbilstoši precizēt, jo rūpniecisko īpašumtiesību nostiprināšanu (37.5.apakšpunkts) var veikt tikai šo MKN 43.punktā noteiktās personas un jauna produkta vai tehnoloģijas sertificēšanas un testēšanas pakalpojumus (37.6.apakšpunkts) var veikt tikai šo MKN 44.punktā minētās personas.
Piedāvātā redakcija
-
9.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam pārskatīt un precizēt MKN projekta 64.punktu, ietverot tajā darba sākuma nosacījumu attiecībā uz atbalstu, kas tiek piešķirts saskaņā ar Komisijas regulu Nr.651/2014. Attiecīgi aicinām izteikt MKN projekta 64.punktu šādā redakcijā:


 
Piedāvātā redakcija
64. Šajos noteikumos minētās izmaksas finansējuma saņēmējam ir attiecināmas no noteikumu spēkā stāšanās brīža. Šajos noteikumos minētās izmaksas gala labuma guvējiem ir attiecināmas no lēmuma par atbalsta piešķiršanu gala labuma guvējam dienas, ja atbalstu piešķir saskaņā ar Komisijas regulu Nr.1407/2013.  Savukārt, ja atbalstu piešķir saskaņā ar Regulu Nr.651/2014, šajos noteikumos minētās izmaksas gala labuma guvējiem ir attiecināmas  no dienas, kad gala labuma guvējs ir iesniedzis finansējuma saņēmējam iesniegumu par projekta īstenošanu, ievērojot to, ka darbus var uzsākt pēc šajos noteikumos minētā projekta iesnieguma iesniegšanas atbilstoši Regulas Nr.651/2014 6.pantā noteiktajam. Gadījumā, ja darbi pie projekta sākti pirms tā iesniegšanas, viss projekts nav attiecināms. Darbu sākums ir brīdis, kas atbilst Regulas Nr.651/2014 2.panta 23.punktam.
10.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Ņemot vērā, ka noteikumu projekts paredz arī publisko iepirkumu veikšanu, lūdzam papildināt noteikumu projekta 73. punktu aiz skaitļa un vārdiem "61. panta prasībām" ar vārdiem "un normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu jomā".
Piedāvātā redakcija
-
11.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Nolūkā nodrošināt, ka 74. punktā ietvertā prasība parakstīt noteikumu projekta 1. pielikumā pievienoto apliecinājumu attiecas uz gala labuma guvēju atlases procesā iesaistītajām personām, nevis sadarbības iestādes veikto atlases procesu, lūdzam 74. punkta pirmo teikumu izteikt piedāvātajā redakcijā un svītrot teikuma beigu daļu "un vērtēšanas komisijas sēdēs, kurās tiks apstiprināti gala labuma guvēju pieteikumi".
Piedāvātā redakcija
Gala labuma guvēju pieteikumu izvērtēšanas procesā iesaistītie vērtēšanas komisiju locekļi, eksperti, novērotāji un finansējuma saņēmēja darbinieki paraksta šo noteikumu 1. pielikumā esošo objektivitātes, konfidencialitātes un interešu konflikta neesības apliecinājumu, ka nepiedalīsies gala labuma guvēju pieteikumu izvērtēšanā interešu konflikta situācijā. Apliecinājumu paraksta pirms gala labuma guvēja pieteikumu izskatīšanas un vērtēšanas. Apliecinājumu finansējuma saņēmējs glabā atbilstoši Regulas 2018/1046 132. pantam un šo noteikumu 88. punktam.
12.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam redakcionāli precizēt apakšpunktu piedāvātajā redakcijā
Piedāvātā redakcija
75.10. ziņošanas mehānismu kompetentajām iestādēm par potenciāliem administratīviem vai kriminālpārkāpumiem
13.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Vēršam uzmanību, ka MKN 37.3. apakšpunkts uz lielajiem komersantiem nav attiecināms, jo tas ir vaučeru atbalsts. Aicinām precizēt MKN redakciju, lai neradītu liekas interpretācijas iespējas.
Piedāvātā redakcija
-
14.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Vēršam uzmanību, ka MKN 37.5.apakšpunkts uz lielajiem komersantiem nav attiecināms, jo tas ir vaučeru atbalsts. Aicinām precizēt MKN redakciju, lai neradītu liekas interpretācijas iespējas.
Piedāvātā redakcija
-
15.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
10. sadaļā "Finansējuma saņēmēja pienākumi, kas saistīti ar komercdarbības atbalsta administrēšanu un izsniegšanu" lūdzam precizēt tekstā "Apliecinājumu Finansējuma saņēmējs glabā atbilstoši Regulas 2018/1046 132. pantam un šo noteikumu 98. punktam" atsauci uz korektu MK noteikumu punktu - 88.punktu.

 
Piedāvātā redakcija
[...] Apliecinājumu Finansējuma saņēmējs glabā atbilstoši Regulas 2018/1046 132. pantam un šo noteikumu 88. punktam.;
16.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Lūgums papildināt anotāciju ar izziņas 382. punktā EM sniegto skaidrojumu par finanšu plūsmas nodrošināšanu.
Piedāvātā redakcija
-
17.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Priekšlikums
Lūdzam anotācijas 3.sadaļā kā kārtējo (n) gadu norādīt 2023.gadu, attiecīgi precizējot atspoguļoto ietekmi uz budžetu. Vienlaikus 7.punktā lūdzam norādīt iestādi, kurā projektu ietvaros tiks izveidotas 30 jaunas amata vietas.
Piedāvātā redakcija
-
18.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Priekšlikums
Ierosinām redakcionāli precizēt protokollēmuma 5. punktu, t.sk. vārdu “pieteikumu” aizstājot ar “iesniegumu” nolūkā ievērot vienotu terminoloģiju.
 
Piedāvātā redakcija
5. Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai izsludināt projektu iesniegumu atlasi pēc šo noteikumu spēkā stāšanās.