Atzinums

Projekta ID
21-TA-1545
Atzinuma sniedzējs
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Atzinums iesniegts
12.01.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem
Atzinuma dokumenti

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Informatīvā ziņojuma 37.punkts. Vēršam uzmanību KLP nav paredzēts nepieciešamais finansējums kompensāciju izmaksai saistībā ar būtiskiem mežsaimnieciskās darbības ierobežojumiem Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas teritorijās (turpmāk - Natura 2000 teritorijas) un mikroliegumos.
Likuma “Par kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargājamās teritorijās” 2.panta otrā daļa nosaka, ka ikgadēju atbalsta maksājumu par saimnieciskās darbības ierobežojumiem Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas teritorijās (Natura 2000) izmaksā normatīvajos aktos par lauku attīstības atbalsta piešķiršanu noteiktajā kārtībā no attiecīgo Eiropas Savienības fondu līdzekļiem.
Mežsaimnieciskās darbības ierobežojumi Natura 2000 teritorijās un mikroliegumos tiešā veidā izriet no ar Direktīvu 2009/147/EEK un 92/43/EEK tiesiskā regulējuma un ir pilnībā saskanīgi ar “Zaļā kursa” un ES biodaudzveidības stratēģijas 2030.gadam mērķiem.
Tāpat arī vēršam uzmanību, ka Eiropas Komisija 2019.gadā ierosināja pārkāpumu procedūru lietā Nr.2019/2304 pret Latviju, norādot, ka sešiem biotopu veidiem joprojām nav nodrošināta pietiekama aizsardzība. Lai novērstu pārkāpumu procedūrā norādītos pārkāpumus, Natura 2000 teritoriju tīklā būs jāiekļauj papildus biotopu platības (tajā skaitā mežu platības). Tas nozīmē, ka jau tuvākajos gados Natura 2000 teritoriju platība Latvijā būs jāpalielina un, atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, arī meža īpašniekiem jaunajās Natura 2000 teritorijās būs jānodrošina atbilstošs kompensāciju apmērs.
Kā pamatoti norādījusi Finanšu ministrija 2021.gada 14.decembra atzinumā par Informatīvo ziņojumu - kopējais Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (turpmāk – ELGF) un Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (turpmāk – ELFLA) finansējums 2021.-2027.gadu periodam ir būtiski lielāks salīdzinājumā ar 2014.- 2020.gadu periodu. Šādos apstākļos, kad pieejamais finansējuma apjoms ir palielinājies, KLP stratēģiskajā plānā neieplānot nepieciešamos līdzekļus likumā noteikto saistību izpildei, ir nesaimnieciski un nepamatoti.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Informatīvā ziņojuma 37.punkts. Vēršam uzmanību KLP nav paredzēts nepieciešamais finansējums kompensāciju izmaksai saistībā ar būtiskiem mežsaimnieciskās darbības ierobežojumiem Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas teritorijās (turpmāk - Natura 2000 teritorijas) un mikroliegumos.
Likuma “Par kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargājamās teritorijās” 2.panta otrā daļa nosaka, ka ikgadēju atbalsta maksājumu par saimnieciskās darbības ierobežojumiem Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas teritorijās (Natura 2000) izmaksā normatīvajos aktos par lauku attīstības atbalsta piešķiršanu noteiktajā kārtībā no attiecīgo Eiropas Savienības fondu līdzekļiem.
Mežsaimnieciskās darbības ierobežojumi Natura 2000 teritorijās un mikroliegumos tiešā veidā izriet no ar Direktīvu 2009/147/EEK un 92/43/EEK tiesiskā regulējuma un ir pilnībā saskanīgi ar “Zaļā kursa” un ES biodaudzveidības stratēģijas 2030.gadam mērķiem.
Tāpat arī vēršam uzmanību, ka Eiropas Komisija 2019.gadā ierosināja pārkāpumu procedūru lietā Nr.2019/2304 pret Latviju, norādot, ka sešiem biotopu veidiem joprojām nav nodrošināta pietiekama aizsardzība. Lai novērstu pārkāpumu procedūrā norādītos pārkāpumus, Natura 2000 teritoriju tīklā būs jāiekļauj papildus biotopu platības (tajā skaitā mežu platības). Tas nozīmē, ka jau tuvākajos gados Natura 2000 teritoriju platība Latvijā būs jāpalielina un, atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, arī meža īpašniekiem jaunajās Natura 2000 teritorijās būs jānodrošina atbilstošs kompensāciju apmērs.
Kā pamatoti norādījusi Finanšu ministrija 2021.gada 14.decembra atzinumā par Informatīvo ziņojumu - kopējais Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (turpmāk – ELGF) un Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (turpmāk – ELFLA) finansējums 2021.-2027.gadu periodam ir būtiski lielāks salīdzinājumā ar 2014.- 2020.gadu periodu. Šādos apstākļos, kad pieejamais finansējuma apjoms ir palielinājies, KLP stratēģiskajā plānā neieplānot nepieciešamos līdzekļus likumā noteikto saistību izpildei, ir nesaimnieciski un nepamatoti.
 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Informatīvais ziņojuma pielikuma 2.punkta “Indikatīvs ELFLA finansējuma sadalījums lauku attīstības atbalsta intervenču īstenošanai, euro” 2.tabulas 12.punktā noteikts, ka NATURA2000 teritorijas (mežiem) - kopā publiskais finansējums – 11 925 000 euro.
Norādām, ka paredzētais finansējuma apjoms (11 925 000 euro) nespēj nodrošināt normatīvajos aktos noteikto (bāzes) finansējumu kompensāciju izmaksai. Jaunajā KLP plānošanas periodā (2023.-2027.gads) šim mērķim ieplānoti divreiz mazāk finanšu resursu nekā līdzšinējā plānošanas periodā. 2020.gadā kompensācijās tika izmaksāti vairāk nekā 4,3 milj. euro. Līdz ar to minimālā summa, kas nepieciešama piecu gadu saistību izpildei, pārsniedz 21,5 milj. euro. Nav pieļaujama kompensāciju izmaksai nepieciešamā finansējuma samazināšana apstākļos, kad kopējais ELGF un ELFLA budžets ir palielināts.
 
Piedāvātā redakcija
-