Atzinums

Projekta ID
22-TA-3012
Atzinuma sniedzējs
Iekšlietu ministrija
Atzinums iesniegts
29.06.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Likumprojekts
Priekšlikums
Precizēt vārdus "glabātu, pārsūtītu vai apstrādātu datu vai pakalpojumu", ievērojot, ka "datu apstrāde" ietver arī datu "glabāšanu un pārsūtīšanu". Vienlaikus nepieciešams precizēt teikuma daļas "kas apdraud glabātu, pārsūtītu vai apstrādātu datu vai pakalpojumu" gramatisko izteiksmi, piemēram, aizstājot vārdu "datu" ar vārdu "datus".
 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Likumprojekts
Priekšlikums
Precizēt vārdus "glabātu, pārsūtītu vai apstrādātu datu vai pakalpojumu", ievērojot, ka "datu apstrāde" ietver arī datu "glabāšanu un pārsūtīšanu". Vienlaikus nepieciešams precizēt teikuma daļas "kas apdraud glabātu, pārsūtītu vai apstrādātu datu vai pakalpojumu" gramatisko izteiksmi, piemēram, aizstājot vārdu "datu" ar vārdu "datus".
 
Piedāvātā redakcija
-
3.
Likumprojekts
Priekšlikums
Aizstāt vārdus "pašu nozīmīgu kiberincidentu vai kiberapdraudējumu" ar vārdiem "nozīmīgo kiberincidentu vai kiberapdraudējumu".
Piedāvātā redakcija
-
4.
Likumprojekts
Priekšlikums
Aizstāt vārdus "kā arī subjekta subjekta elektronisko sakaru" ar vārdiem "kā arī subjekta elektronisko sakaru".
Piedāvātā redakcija
-
5.
Anotācija (ex-ante)
1.1. Pamatojums
Priekšlikums
Likumprojekta 20.pants nosaka: "Subjekta kiberdrošības pārvaldību nodrošina un par to atbild subjekta vadītājs." "Subjekts par kiberdrošības pārvaldnieka noteikšanu nekavējoties, bet ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā pēc kiberdrošības pārvaldnieka noteikšanas paziņo Nacionālajam kiberdrošības centram un Satversmes aizsardzības birojam. Paziņojumā norāda kiberdrošības pārvaldnieka vārdu, uzvārdu, personas kodu, ieņemamo amatu, elektroniskā pasta adresi un tālruņa numuru.". 

Likumprojekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumā (anotācijā) ir norādīts: "18. panta pirmās daļas 1. apakšpunktā un Likumprojekta 20. panta otrajā daļā ir paredzēts norādīt personas kodu, jo personas koda norādīšana ir nepieciešama, lai izpildītu uz Aizsardzības ministriju (Nacionālo kiberdrošības centru) attiecināmu tiesisko pienākumu saistībā ar administratīvo aktu izdošanu.".

Vēršama uzmanība, ka arī Valsts pārvaldes iekārtas likuma (turpmāk - VPIL) 17. panta pirmā daļa paredz, ka par tiešās pārvaldes iestādi ir atbildīgs iestādes vadītājs. 

Attiecīgi likumprojekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma (anotācijas) 1. sadaļā iztrūkst skaidrojums par pamatojumu nepieciešamībai valsts pārvaldes iestādes kiberdrošības pārvaldniekam sniegt informāciju arī par tā personas kodu kopsakarā ar pašreiz likumprojekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumā (anotācijā) norādīto par administratīvā akta izdošanu, kā arī VPIL 17. panta pirmo daļu.
Piedāvātā redakcija
-
6.
Anotācija (ex-ante)
1.1. Pamatojums
Priekšlikums
Precizēt likumprojekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumā (anotācijā) norādīto par koplietošanas datu centriem, ievērojot, ka likumprojekts vairs nesatur attiecīgu terminu.
Piedāvātā redakcija
-
7.
Anotācija (ex-ante)
4.1. Saistītie tiesību aktu projekti
Priekšlikums
Precizēt likumprojekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma (anotācijas) 4.1.4. sadaļā ietverto aprakstu par plānotajiem izdodamajiem Ministru kabineta noteikumiem, ievērojot, ka likumprojekts vairs nesatur terminu "koplietošanas datu centrs". 
Piedāvātā redakcija
-
8.
Anotācija (ex-ante)
7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas
Priekšlikums
Precizēt likumprojekta izpildē iesaistītās institūcijas, ievērojot likumprojekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma (anotācijas) 1.sadaļā minēto par iestādēm (institūcijām), kurās plānots izveidot datu centrus, tostarp Iekšlietu ministrijas Informācijas centrā.
Piedāvātā redakcija
-