Atzinums

Projekta ID
22-TA-2912
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
09.02.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam papildināt noteikumu projekta pielikumu ar informāciju par elastības finansējumu atbilstoši Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027.gadam  papildinājumā norādītajam (pieejams tīmekļa vietnē www.esfondi.lv: https://www.esfondi.lv/upload/2021-2027/0_pp_21-27_09.01.2023.xlsx).
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu projekts
Iebildums
Joprojām uzturam Finanšu ministrijas iebildumu, kas ir ietverts izziņas 3.punktā, un lūdzam papildināt noteikumu projektu ar paredzētā atbalsta mērķi. Lūdzam izvērtēt iespēju pārcelt no anotācijas 1.3.sadaļas apakšsadaļā "Risinājuma apraksts" ietverto pirmo rindkopu, papildinot to ar programmas 2. un 6.politikas mērķa ietveros paredzētajiem finanšu instrumentu mērķiem.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Noteikumu projekts
Iebildums
Joprojām uzturam Finanšu ministrijas iebildumu, kas ir ietverts izziņas 12.punktā un lūdzam palielināt ERAF elastības finansējuma apmēru par 1 EUR, aizstājot skaitli "31 355 478" ar skaitli "31 355 479" un palielināt arī kopējo elastības finansējuma apmēru, aizstājot skaitli "36 888 797" ar skaitli "36 888 798".
Atbilstoši lūdzam precizēt anotācijā sniegto informāciju.
Izziņas 12.punktā Ekonomikas ministrija skaidro, ka Finanšu ministrijas iebildums ir ņemts vērā un, ka ir precizēta reakcija. Vēršam uzmanību, ka finansējuma apmērs netika precizēts.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam redakcionāli precizēt rādītāja nosaukumu: "Gada primārās enerģijas patēriņš (tai skaitā: mājokļi, sabiedriskās ēkas, uzņēmumi, citi)" un sasniedzamās vērtības norādīt Darbības programmā izmantotajā mērvienībā "MWh/gadā". Atbilstošu precizējumu lūdzam veikt arī anotācijā.
Piedāvātā redakcija
12. Līdzdalības fondu rezultāta rādītājs – Gada primārās enerģijas patēriņš (tai skaitā: mājokļi, sabiedriskās ēkas, uzņēmumi, citi), kas sasniedzams 2.1.1. SAM pasākumos:
5.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam 15.punkta apakšpunktos precizēt rezultāta rādītāja sasniedzamās vērtības mērvienību atbilstoši Darbības programmā noteiktajai - "MWh/gadā". Atbilstošu precizējumu lūdzam veikt arī anotācijā.
Piedāvātā redakcija
-
6.
Noteikumu projekts
Iebildums
Rezultāta rādītājs "Kopējā saražotā atjaunojamā enerģija (t.sk. elektroenerģija, siltumenerģija)" Darbības programmā plānots arī 6.1.1. specifiskā atbalsta mērķa ietvaros (2029.gada 31.decembrī sasniedzamā vērtība 7 047 MWh/gadā) un saskaņā ar 6.1.1.SAM rādītāju metodoloģijas aprakstā norādīto, paredzēts 6.1.1.4. SAM pasākumā. Lūdzam atbilstoši papildināt MK noteikumu projektu un anotācijā norādīto informāciju par rādītājiem.
Piedāvātā redakcija
-
7.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam redakcionāli precizēt rādītāju, ņemot vērā, ka Darbības programmā tas iekļauts kā rezultāta nevis iznākuma rādītājs un svītrot vārdu "specifiskais". Atbilstošu precizējumu lūdzam veikt arī anotācijā.
Piedāvātā redakcija

17. Līdzdalības fondu programmas rezultāta rādītājs – atjaunojamās enerģijas īpatsvars enerģijas galapatēriņā – , kas sasniedzams 2.1.2. mērķī:
8.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam redakcionāli precizēt rādītāju, ņemot vērā, ka Darbības programmā tas iekļauts kā rezultāta nevis iznākuma rādītājs un svītrot vārdu "specifiskais". Atbilstošu precizējumu lūdzam veikt arī anotācijā.
Piedāvātā redakcija
18. Līdzdalības fondu programmas rezultāta rādītājs – aplēsto siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījums – , kas sasniedzams 6.1.1.4. pasākumā līdz 2029. gada 31. decembrim – 3 480 CO2 emisijas ekvivalenta tonnas/gadā.
9.
Noteikumu projekts
Iebildums
Ņemot vērā, ka vēl nav panākta vienošanās par Finanšu regulas 136., 154. un 209.panta piemērošanu attiecībā uz izslēgšanas kritēriju piemērošanu atbalstam, kuru sniedz ar finanšu instrumentiem, un kritēriju piemērošanu finanšu starpniekiem, tad Finanšu ministrija joprojām uztur izziņas 14. un 15.punktā izteikto iebildumu.
Aicinām izvērtēt iespēju organizēt sanāksmi, lai vienotos par iespējamo risinājumu.
Piedāvātā redakcija
-
10.
Noteikumu projekts
Iebildums
Ņemot vērā, ka vēl nav panākta vienošanās par interešu konflikta apliecinājuma veidlapu, tad Finanšu ministrija joprojām uztur izziņas 22.punktā izteikto iebildumu.
Piedāvātā redakcija
-
11.
Noteikumu projekts
Iebildums
Ņemot vērā, ka sākotnēji normā bija iekļauta atsauce uz publisko iepirkumu regulējuma ievērošanu fondu pārvaldnieku atlases veikšanai, lūdzam sniegt skaidrojumu, pamatojot publisko iepirkumu regulējuma neattiecināšanu attiecībā uz fondu pārvaldnieku atlases veikšanu.
Papildus vēršam uzmanību, ka izziņas 33.punktā sniegtais skaidrojums nekādi nepamato to, ka konkrētajā gadījumā fondu pārvaldnieku atlases veikšanai nebūtu saistošs publisko iepirkumu regulējums. Turklāt Regulas Nr. 2021/1060 59.panta 7.punktā minētais attiecas uz gala saņēmēju atlasi, nevis uz fondu pārvaldnieku atlasi.
Piedāvātā redakcija
-
12.
Noteikumu projekts
Iebildums
Neatbalstām noteikumu projekta 30.punktu esošajā redakcijā. Vēršam uzmanību, ka ERAF, KF un TPF nav iespējams izmantot nedalīti, proti, katra fonda apjoms ir noteikts programmas pielikumā un finansējuma pārcelšana starp fondiem un politiskiem mērķiem bez programmas grozījumiem nav atbalstāma. Lūdzam precizēt šo normu, lai tā ir nepārprotami skaidra.
Atbilstoši lūdzam precizēt arī anotāciju.
Piedāvātā redakcija
-
13.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam anotācijas 1.3.sadaļā "Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi" sniegt informāciju par Altum pārvaldības maksas apmēra noteikšanas principiem, proti, vai tiek pārņemta ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda pieredze un principi.
Piedāvātā redakcija
-
14.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam sniegt skaidrojumu, kāpēc noteikumu projekta 33.punktā nav ietvertas atsauces uz noteikumu projekta 16., 17. un 18.punktu, kur ir noteikti Līdzdalības fondu programmas specifiskie iznākuma rādītāji.
Piedāvātā redakcija
-
15.
Noteikumu projekts
Iebildums
Uzturam Finanšu ministrijas iebildumu, kas iekļauts izziņas 52.punktā, un lūdzam precizēt noteikumu projektu, paredzot, ka horizontālie nosacījumi par sabiedrības Altum tiešo finanšu instrumentu vadības maksas segšanai no atmaksātā finansējuma ir noteikti šajos noteikumos, nevis katrā attiecīgajā komercdarbības atbalsta programmā.
Piedāvātā redakcija
-
16.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam papildināt noteikumu projekta 39. punktu, norādot, ka pārvaldības maksa (tai skaitā no atmaksātā finansējuma) var tikt attiecināta atbilstoši Regulas Nr. 2021/1060 68. panta 4. punktā noteiktajām robežvērtībām.
Piedāvātā redakcija
-
17.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Lūdzam papildināt anotācijas 1.3.sadaļas pirmajā rindkopā norādīto pasākumu uzskaitījumu un analoģiski 1)-7) punktiem, precizēt 8)-12) punktus norādot, vai konkrētajos pasākumos FI tiks ieviests tiešā vai netiešā veidā.
Piedāvātā redakcija
-
18.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Joprojām uzturam Finanšu ministrijas iebildumu, kas ir ietverts izziņas 62.punktā un lūdzam Ekonomikas ministrijas skaidrojumu par valsts budžeta līdzfinansējuma piesaisti nacionālā līdzfinansējuma nodrošināšanai pārcelt uz anotāciju.
Piedāvātā redakcija
-
19.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Lūdzam papildināt anotācijas 1.3.sadaļu ar informāciju par indikatīvo nolīgumu skaitu un ar pieņēmumiem nolīgumu skaita noteikšanai.
Piedāvātā redakcija
-
20.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Iebildums
Joprojām uzturam Finanšu ministrijas iebildumu, kas ir ietverts izziņas 69.punktā un lūdzam precizēt anotācijas 3.sadaļas 6.punktā sniegto informāciju par pirmo plānoto avansa apmēru. Vēršam uzmanību, ka avanss var tikt piešķirts no pieejamā finansējuma apmēra, proti, no plānotā finansējuma jāatņem elastības finansējums (tas būs pieejams tikai pēc Eiropas Komisijas lēmuma par elastības finansējuma piešķiršanu), līdz ar to, nevar saņemt avansu par finansējumu, kas nav pieejams dalībvalstij.
Piedāvātā redakcija
-
21.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam papildināt anotāciju ar informāciju, ka noteikumu projektā iekļauti Ekonomikas ministrijas kā Eiropas Savienības fondu atbildīgās iestādes pārziņā esošie specifiskie atbalsta mērķi, to pasākumi, kuros ir plānoti finanšu instrumenti.
Piedāvātā redakcija
-
22.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Atbilstoši ES kohēzijas politikas programmā 2021.-2027.gadam (turpmāk – Programma) iekļautajai informācijai, t.sk. atbilstoši Programmā plānotajiem intervences kodiem, finanšu instrumentu piemērošana plānota 2.1.1.1.pasākuma ietvaros – garantijas un aizdevumi. Lūdzam skaidrot 2.1.1.2. un 2.1.1.3.pasākuma iekļaušanu šajos noteikumos, t.sk., vai pie Programmas grozījumiem ir plānots rosināt no Ekonomikas ministrijas puses atbilstošus precizējumus Programmā.
Piedāvātā redakcija
-
23.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam precizēt MK noteikumu projekta 2.5.apkašpunktā norādīto 2.1.2.specifiskā atbalsta mērķa nosaukumu uz “Atjaunojamo energoresursu enerģijas veicināšana - biometāns”, lai nodrošinātu atbilstību ES kohēzijas politikas programmai 2021.-2027.gadam.
Piedāvātā redakcija
-
24.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam pārskatīt noteikumu projekta 5.1.apakšpunktā norādīto finansējumu, ņemot vērā, ka, saskaitot kopā 2.1.1.1., 2.1.1.2. un 2.1.1.3.pasākumu, finansējums neatbilst.
Lūdzam izmantot elastības finansējumu, kas norādīts aktuālajā publicētajā ES kohēzijas politikas programmas 2021.-2027.gadam papildinājumā (pieejams tīmekļa vietnē: https://www.esfondi.lv/upload/2021-2027/0_pp_21-27_09.01.2023.xlsx).
Vienlaikus informācijas skaidrai un nepārprotamai izsekojamībai lūdzam norādīt konkrētus 2.1.1.SAM pasākumus, lai nemaldinātu trešās puses, ka norādīts viss 2.1.1.SAM (visu pasākumu) finansējums.
Piedāvātā redakcija
-
25.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam redakcionāli precizēt apakšpunktu, svītrojot tajā vārdu "specifiskais", atbilstošu precizējumu veicot arī anotācijā.
Piedāvātā redakcija
16. Līdzdalības fondu programmas iznākuma rādītājs – mājokļi ar uzlabotu energoefektivitāti, kuros dzīvo enerģētikas nabadzības riskam pakļautas personas – , kas sasniedzams 2.1.1.1. pasākumā:
26.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam precizēt MK noteikumu projekta 24.punktu, norādot, kura institūcija ir sadarbības iestāde.
Piedāvātā redakcija
-
27.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam redakcionāli precizēt pirmā teikuma noslēguma daļu "[..] kā arī tiks attiecīgi samazināti līdzdalības fondiem noteiktie rezultatīvie, iznākuma rādītāji un programmas specifiskie iznākuma rādītāji." šādā redakcijā: "[..] kā arī tiks attiecīgi samazināti līdzdalības fondiem noteiktie iznākuma un rezultāta rādītāji." Atbilstošu precizējumu lūdzam veikt arī anotācijā.
Piedāvātā redakcija
26. Finansēšanas nolīgumi tiek slēgti par līdzdalības fondiem plānoto kopējo finansējumu un gadījumā, ja elastības finansējums vai tā daļa netiks piešķirta pēc vidusposma izvērtējuma un Eiropas Komisijas lēmuma par elastības finansējuma galīgo piešķīrumu, tad par attiecīgo finansējuma apmēru tiks samazināts finansēšanas nolīgumā paredzētais līdzdalības fondam plānotais finansējums, kā arī tiks attiecīgi samazināti līdzdalības fondiem noteiktie iznākuma un rezultāta rādītāji. Līdz vidusposma izvērtējumam un Eiropas Komisijas lēmuma par elastības finansējuma galīgo piešķīrumu sabiedrība Altum var izmantot tikai līdzdalības fondiem šo noteikumu 6. punktā noteikto pieejamo finansējumu.
28.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Atkārtoti lūdzam noteikumu projekta anotācijā sniegt izvērstāku skaidrojumu par noteikumu projekta 7. punktā minēto akciju sabiedrības "Attīstības finanšu institūcija Altum" finansējumu, kā arī fondu pārvaldnieku piesaistītajiem finanšu līdzekļiem. Izziņā norādīts, ka anotācija ir papildināta, tomēr anotācijā atbilstoša informācija nav sniegta.
Piedāvātā redakcija
-
29.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Noteikumu projekts "„Noteikumi par finanšu instrumentu īstenošanas kārtību Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pētniecības un inovāciju kapacitātes stiprināšana un progresīvu tehnoloģiju ieviešana uzņēmumiem”, 1.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Izmantot digitalizācijas priekšrocības uzņēmējdarbības attīstībai” un 1.2.3. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt ilgtspējīgu izaugsmi, konkurētspēju un darba vietu radīšanu MVU, tai skaitā ar produktīvām investīcijām” ieviešanai"
Priekšlikums
Lūdzam precizēt protokollēmuma virsrakstu atbilstoši noteikumu projekta virsrakstam.
Piedāvātā redakcija
-