Atzinums

Projekta ID
22-TA-2962
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
28.03.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam precizēt informāciju par pasākuma ietvaros sasniedzamajiem rādītājiem, sasniedzamo rādītāju nosaukumus un sasniedzamās vērtības norādot atbilstoši ES kohēzijas politikas programmai Latvijai 2021.-2027.gadam un 4.3.1. SAM rādītāju metodoloģijas aprakstam, t.sk., norādot anotācijā rādītāju identifikācijas kodus, lai nepieciešamības gadījumā tie būtu viegli identificējami. 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu projekts
Iebildums
Ņemot vērā, ka 8. punktā norādītais finansējums ir kopējais plānotais, nevis pieejamais finansējums, lūdzam noteikumu projekta 8.punktu sadalīt divos atsevišķos punktos vai apakšpunktos, izdalot atsevišķi plānotā, t.sk. elastības finansējuma un pieejamā finansējuma apmēru, kā arī papildināt noteikumu projektu ar šādu punktu: "Atbildīgā iestāde pēc Eiropas Komisijas lēmuma par vidusposma pārskatu var ierosināt palielināt pasākumam pieejamo kopējo finansējumu līdz šo noteikumu 8. punktā minētajam plānotajam kopējam finansējuma apmēram." Attiecīgi lūdzam precizēt arī anotāciju.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam precizēt 9.punktu ar apakšpunktiem, ņemot vērā izteikto iebildumu pie noteikumu projekta 8. punkta.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Noteikumu projekts
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka saskaņā ar Vispārējās regulas Nr. 2021/1060 53. panta 2. punktu, darbības vai projekti, kas ir daļa no darbības, kuri saņem atbalstu no KF, ERAF vai ESF+ un kuru kopējās izmaksas nepārsniedz EUR 200 000 (ieskaitot), visas izmaksas tiek segtas ar vienu vienību, fiksētās summas maksājumu vai vienoto likmju veidā, izņemot darbības, kurām atbalsts kvalificējams kā komercdarbības (izņemot de minimis) atbalsts. Līdz ar to būtu nepieciešams redakcionāli precizēt, ka projekta minimālā kopējo izmaksu summa pārsniedz 200 000 EUR vai paredzēt vienkāršoto izmaksu piemērošanu.
Piedāvātā redakcija
-
5.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam izvērtēt, vai noteikumu projekta 12.punktā un 20.punktā ietvertais ierobežojums kombinācijā ar 11.punktā ietverto nosacījumu (projekta apjoms sākot ar 200 000 euro), nerada diskriminējošu attieksmi pret pašvaldībām, kurās īpašumu, kas atbilst noteikumu projekta 23.1.apakspunkta prasībām, nav daudz un projekta izmaksas reālistiskāk varētu būt zem 200 000 euro sliekšņa. Lūdzam papildināt anotāciju ar skaidrojumu, vai šāds risks ir vērtēts.
Papildus vēršam uzmanību un aicinām izvērtēt, vai pieejas maiņa, pieļaujot iespēju finansējuma atlikuma gadījumā pieteikties arī tādu projektu atbalstīšanai, kuru īstenošanas izmaksas ir mazākas par 200 000 euro un attiecīgi vienkāršoto izmaksu piemērošana šiem projektiem, nebūtu uzskatāma par nevienlīdzīgu pieeju projektu izmaksu attiecināšanā, kas, iespējams, varētu rezultēties ar neatbilstību. Vienlaikus aicinām izvērtēt, vai neapgūtais finansējums, ja tāds radīsies nebūtu izmantojams īstenošanā esošo projektu darbību mērķu un rādītāju sasniegšanai.
Piedāvātā redakcija
-
6.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam  precizēt 12.punkta redakciju, jo šobrīd MKN nav izdalītas atlases kārtas.
Piedāvātā redakcija
12. Pasākuma ietvaros projekta iesniedzējs var iesniegt vienu projekta iesniegumu par 23.1. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanu un vienu projekta iesniegumu par 23.2. , 23.3. un 23.4.  apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanu vienas pašvaldības teritorijā.
7.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam dzēst vai precizēt MKN 14.punkta redakciju, jo šobrīd norādītā redakcija ir pretrunā ar 12.punktā norādīto informāciju (skatīt komentāru pie MKN 12.punkta).
Piedāvātā redakcija
-
8.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam dzēst vai precizēt MKN 16.punkta redakciju, jo šobrīd norādītā redakcija ir pretrunā ar 12.punktā norādīto informāciju (skatīt komentāru pie MKN 12.punkta).
 
Piedāvātā redakcija
-
9.
Noteikumu projekts
Iebildums

Skaidrojam, ka saskaņā ar vadošās iestādes vadlīnijām "Vadlīnijas attiecināmo izmaksu noteikšanai Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027.gada plānošanas periodā" 10.2.apakšpunktam: projekta iesnieguma pamatojošās dokumentācijas sagatavošanas izmaksas, būvuzraudzības, autoruzraudzības, būvprojekta tehniskā projekta vai skiču projekta stadijā izmaksas, energosertifikācijas un energoaudita izmaksas kopā ir attiecināmas līdz 10% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, ja tas ir noteikts Ministru kabineta (turpmāk- MK) noteikumos par specifiskā atbalsta mērķa (turpmāk- SAM) īstenošanu (t.sk. veicot grozījumus). Papildus atsevišķos, pamatotos gadījumos pieļaujams SAM MK noteikumos noteikt citu slieksni jeb likmi, attiecīgajai atbildīgajai iestādei pamatojot šādu nepieciešamību (t.sk. vienkāršoto izmaksu izmantošanas gadījumā). Šādā gadījumā MK noteikumu anotācijā skaidro izņēmuma nepieciešamību, kur ar datiem pierāda minētā sliekšņa jeb likmes palielinājumu, t.sk. attiecībā uz projekta mērķa sasniegšanu. Līdz ar to lūdzam attiecīgi precizēt.
Piedāvātā redakcija
-
10.
Noteikumu projekts
Iebildums
Ņemot vērā izteiktos iebildumus par MKN 30. un 31.punkta redakciju, lūdzam MKN izstrādātāju svītrot 28.8. un 28.9.apakšpunktos noteiktos procentuālos ierobežojumus no projekta kopējām attiecināmām izmaksām, tādējādi nodrošinot vienotu pieeju vienkāršoto izmaksu metodikas piemērošanā (ja attiecināms).
 
Piedāvātā redakcija
-
11.
Noteikumu projekts
Iebildums
Ņemot vērā, ka enerģijas ražošana un tālāka pārdošana ir darbība tirgū, kurai piešķirot atbalstu tas būtu kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, lai nodrošinātu, ka atbalsts atjaunojamos energoresursus izmantojošu enerģiju ražojošu avotu iegādei un uzstādīšanai nav jāskata komercdarbības atbalsta kontekstā, lūdzam noteikumu 28.10.punktu papildināt ar nosacījumu, ka 80% no saražotās enerģijas tiks izmantoti ēkas pašpatēriņam (iespējams noteikt arī stingrākas prasības, proti, 100% no saražotās enerģijas tiks izmantoti ēkas pašpatēriņam). 
Vienlaikus lūdzam noteikumus papildināt ar normu, ka atbalsta sniedzējs nodrošina augstāk minētā nosacījuma ievērošanu uzstādīto iekārtu amortizācijas periodā, kas nav īsāks par atjaunojamo energoresursu izmantojošo iekārtu amortizācijas minimālo periodu, kas ir pieci gadi.
Papildus lūdzam ar skaidrojumu papildināt anotāciju.
 
Piedāvātā redakcija
-
12.
Noteikumu projekts
Iebildums
Ņemot vērā noteikto ierobežojumu, lūdzam izstrādāt vienkāršoto izmaksu metodiku un 28.punktā noteiktās izmaksas noteikt kā fiksētas summas maksājumu (paredzot koeficienta piemērošanu atkarībā no dzīvokļa platības vai  istabu skaitu dzīvoklī), jo tas ievērojami samazinātu administratīvo slogu gan finansējuma saņēmējam, gan sadarbības iestādei uzraugot šos projektus. 
 
Piedāvātā redakcija
-
13.
Noteikumu projekts
Iebildums
Ņemot vērā noteikto ierobežojumu, lūdzam izstrādāt vienkāršoto izmaksu metodiku un 28.punktā noteiktās izmaksas noteikt kā fiksētas summas maksājumu (paredzot koeficienta piemērošanu atkarībā no dzīvokļa platības vai  istabu skaitu dzīvoklī), jo tas ievērojami samazinātu administratīvo slogu gan finansējuma saņēmējam, gan sadarbības iestādei uzraugot šos projektus. 
 
Piedāvātā redakcija
-
14.
Noteikumu projekts
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka 2021.-2027.gada plānošanas periodā atbildīgā iestāde specifiskā atbalsta mērķa (turpmāk- SAM), Eiropas Savienības (turpmāk- ES) fondu projektu plānošanas, īstenošanas posmā, tai skaitā, veicot grozījumus SAM īstenošanas kārtībā vai ES fonda projektā, neplāno neattiecināmās izmaksas. Izņēmuma gadījums: Īpaši pamatotos gadījumos ar atsevišķu Ministru kabineta lēmumu var lemt par neattiecināmajām izmaksām. Attiecīgi lūdzam pārskatīt šajā sadaļā iekļauto informāciju, nepieciešamības gadījumā anotācijā iekļaujot papildus skaidrojumu, t.sk. attiecībā uz avotu, no kādiem līdzekļiem tiks segtas šīs izmaksas
Piedāvātā redakcija
-
15.
Noteikumu projekts
Iebildums
No noteikumu projekta 33. punkta nav skaidrs, kāds mērķis ir sadalījumam apakšpunktos, kuros vienā gadījumā projektā, kura kopējās izmaksas ir mazākas nekā 5 000 000 euro (ieskaitot PVN) PVN tiek attiecināts, nevērtējot to, vai tas var atgūstams nodokļu politiku reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, tādējādi sniedzot papildus labumu finansējuma saņēmējam, savukārt otrā gadījumā projektā, kura kopējās izmaksas ir vismaz 5 000 000 euro (ieskaitot PVN), PVN nav attiecināms, ja tas ir atgūstams. Lūdzam pārskatīt noteikumu projekta 33. punktu, nodrošinot prasību par PVN attiecināšanu tikai, ja tas nav atgūstams nodokļu politiku reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Piedāvātā redakcija
-
16.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam papildināt noteikumu projekta 36.10.1.apakšpunkta pēdējo teikumu ar vārdiem "izņemot likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” III prim nodaļā "Dzīvojamo telpu izīrēšana kvalificētiem speciālistiem" minētajām personām", lai nodrošinātu atbilstību anotācijā iekļautajai informācijai par valsts atbalsta nosacījumu ievērošanu 4.3.1.3.pasākuma ietvaros.
Piedāvātā redakcija
-
17.
Noteikumu projekts
Iebildums
Ņemot vērā Ministru kabineta 2022.gada 13.decembra protokollēma Nr. 64 6. § 3.punktu, kas nosaka, ka, izstrādājot Ministru kabineta noteikumu projektus par specifisko atbalsta mērķu īstenošanu, izvērtēt un, ja attiecināms, nodrošināt tiesisko ietvaru, kā arī tehnisko mehānismu, kādā finansējuma saņēmējs var pārbaudīt mērķa grupas dalībnieka atbilstību dalībai projektā, jo īpaši attiecībā uz fizisko personu datiem, kas reģistrēti valsts informācijas sistēmās un projekta īstenošanas laikā valsts informācijas sistēmās var tikt aktualizēti. Lūdzam skaidrot, kā plānots pārliecināties par mērķa grupas atbilstību likuma “Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” 3.pantam, tai skaitā par paredzētiem pasākumiem pēcuzraudzības periodā, lai nodrošinātu noteikumu projekta 36.10.1.apakšpunkta izpildi.
Piedāvātā redakcija
-
18.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam skaidrot, kādus datus plānots uzkrāt, ņemot vērā noteikumu projekta 36.12. un 36.13.apakšpunktā minēto.
Piedāvātā redakcija
-
19.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam papildināt noteikumu projektu, norādot kāds ir minimālais viena avansa maksājuma apmērs, kā arī nosacījumus tā izlietošanai.
Piedāvātā redakcija
-
20.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Lūdzam papildināt anotāciju (un nepieciešamības gadījumā arī noteikumu projektu) ar informāciju par investīciju atbilstību "ES kohēzijas politikas programmas 2021-2027.gadam" 316.rindkopai, ka nodrošinot sociālo infrastruktūru, desegregācijas un nediskriminācijas principi tiks atspoguļoti arī projektu iesniegumu atlases principos, t.sk. tiks ievērots, ka nevar tikt veicināta nelabvēlīgākā situācijā esošu grupu segregācija/ izolācija, piemēram, personu ar invaliditāti un migrantu izcelsmes personu segregācija/ izolācija.
Lūdzam arī kontekstā ar anotācijā minēto informāciju, ka "šobrīd Latvijā daļa pašvaldības palīdzībai paredzētie mājokļi neatrodas apdzīvotu administratīvo teritoriju centrā, bet gan nomalēs, kā rezultātā, šo māju iedzīvotājiem bieži vien nav pieejami dažādi pakalpojumi, veikali, kultūras un atpūtas iestādes. Vairums no tām nav piemērotas sociālo dzīvojamo māju funkciju pildīšanai, jo ēkas būvētas citiem mērķiem.", aprakstīt, kā tiks nodrošināts, lai netikt veikti ieguldījumi, kas ir administratīvo teritoriju nomalēs, kur nav pieejami dažādi pakalpojumi.
Piedāvātā redakcija
-
21.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Lūdzam skaidrot anotācijā minēto "pirmajā atlasē tiek plānots atbalstīt tās pašvaldības, kurās rinda uz pašvaldības dzīvokļiem ir viskritiskākā (visgarākā) un kuru īstenotie projekti nodrošinātu mājokli pēc iespējas vairāk pasākuma mērķa grupai.". Saskaņā ar noteikumu projekta 5.punktu, ja projektu iesniegumu atlases ietvaros netiek apgūts viss pasākumam pieejamais finansējums vai tiek piešķirts papildu finansējums, sadarbības iestāde organizē papildu atlases kārtas par pieejamo finansējumu. No minētā izriet, ka plānota viena atlase un tikai gadījumā, ja paliks pāri finansējums tiek organizētas papildus kārtas. Vai anotācijā minētais nerada, ka tiek veidotas mākslīgas kārtas. Papildus minētais veido negodīgu konkurenci, ņemot vērā, ka tiek organizēta atklāta atlase. Izvērtējot noteikumos minēto un anotācijā ietverto skaidrojumu, secināms, ka minētā atlase būtu jāveido kā ierobežota projektu iesniegumu atlase. Lūdzam izvērtēt un nepieciešamības gadījumā precizēt noteikumu projektā ietvertās normas.
Piedāvātā redakcija
-
22.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam precizēt 4.3.1.SAM nosaukumu atbilstoši apstiprinātajai ES kohēzijas politikas programmai 2021. - 2027.gadam":
“Veicināt sociāli atstumto kopienu, mājsaimniecību ar zemiem ienākumiem un nelabvēlīgā situācijā esošo grupu, tostarp cilvēku ar īpašām vajadzībām sociāli ekonomisko integrāciju, īstenojot integrētas darbības, tostarp nodrošinot mājokli un sociālos pakalpojumus”.
Piedāvātā redakcija
-
23.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Anotācijā norādīts: "Vienlaikus, ņemot vērā pašvaldību līdzfinansējuma nepieciešamību konkrētā apjomā, pastāv iespēja, ka gadījumā, ja pēc pirmās projektu iesniegumu atlases netiks iesniegti projektu iesniegumi par visu pasākumam pieejamo finansējuma apmēru (vai tiks piešķirts papildus finansējums), tik organizētas papildus atlases kārtas par pieejamo finansējumu.".
Lūdzam norādīt saskaņotu informāciju par papildus finansējuma piešķiršanu.
 
Piedāvātā redakcija
-
24.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam precizēt punktu, dzēšot informāciju par to, ka sadarbības iestādes funkcijas veic Centrālā finanšu un līgumu aģentūra, jo tas ir jau noteikts Eiropas Savienības fondu 2021.—2027. gada plānošanas perioda vadības likumā un nav nepieciešams dublēt informāciju.
Piedāvātā redakcija
-
25.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam papildināt noteikumu projekta 12.punktu ar vārdiem "šo noteikumu" pirms skaitļa "23.1." un skaitļa "23.2.".
Piedāvātā redakcija
-
26.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam svītrot noteikumu projekta 19.punktā skaitļus un vārdus "2021. – 2027. gadam", ņemot vērā Eiropas Savienības fondu 2021.-2027.gada plānošanas perioda vadības likumā un Ministru kabineta 2022.gada 13.decembrī noteikumos Nr.770 "Kārtība, kādā Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas periodā nodrošina ieguldījumu uzraudzību un izvērtēšanu, kā arī izstrādā un uztur Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmu" nostiprināto sistēmas nosaukumu.
Piedāvātā redakcija
-
27.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam svītrot noteikumu projekta 21.punktu. Vēršam uzmanību, ka minētais dublē Eiropas Savienības fondu 2021.-2027.gada plānošanas perioda vadības likuma 28.panta pirmajā daļā noteikto.
Piedāvātā redakcija
-
28.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam papildināt noteikumu projekta 22.4.apakšpunktu ar informāciju, ka sadarbības iestādei ir tiesības pieprasīt papildus informāciju, kas nepieciešami projekta iesnieguma vērtēšanai. Vēršam uzmanību, visa informācija un dokumenti, kas norādīti atlases nolikumā ir jābūt iesniegtiem kopā ar projekta iesniegumu, lai sadarbības iestāde varētu veikt projekta iesnieguma izvērtēšanu.
Piedāvātā redakcija
-
29.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam izvērtēt vai nav nepieciešams papildināt MKN 24.punktu ar 24.3.apakšpunktu, kurā būtu norādīta informācija par iesniedzamajiem dokumentiem, kuri būtu iesniedzami, ja projekts ir jau uzsākts atbilstoši MKN  40.punktam.
Piedāvātā redakcija
-
30.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam precizēt, norādot, ka apliecinājumu par to, ka plānoto būvdarbu veikšanai nav nepieciešams paziņojums par būvniecību, paskaidrojuma raksta akcepts vai būvatļauja, sagatavo būvvalde, kas kompetenta šādas informācijas sniegšanā un apliecināšanā.
 
Piedāvātā redakcija
-
31.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Vēršam uzmanību, ka noteikumu projekta 28.9.apakšpunkta nosacījumi ir pretrunā ar šo noteikumu 36.6.apakšpunkta redakciju. Papildus lūdzam skatīt iebildumus pie noteikumu projekta 30. un 31. punkta. 
Piedāvātā redakcija
28.9. iekārtu un ierīču iegādes izmaksas virtuves un sanitāro telpu funkcionalitātes nodrošināšanai. Iekārtu un ierīču izmaksas virtuves un sanitāro telpu funkcionalitātes nodrošināšanai, kas rodas, īstenojot šo noteikumu 23. punktā minētās atbalstāmās darbības, nepārsniedz 10% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām;
32.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam izteikt noteikumu projekta 28.11.apakšpunktu šādā redakcijā "nodrošina informācijas un publicitātes pasākumus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 24. jūnija Regulas (ES) Nr. 2021/1060 ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu, Taisnīgas pārkārtošanās fondu un Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fondu un finanšu noteikumus attiecībā uz tiem un uz Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu, Iekšējās drošības fondu un Finansiāla atbalsta instrumentu robežu pārvaldībai un vīzu politikai (turpmāk – Regula Nr. 2021/1060) 47. pantu un 50. pantu un kārtību, kādā Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina šo fondu ieviešanu 2021.–2027.gada plānošanas periodā, kā arī Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda un Atveseļošanas fonda komunikācijas un dizaina vadlīnijām.". Attiecīgu precizējumu lūdzam veikt arī noteikumu projekta 36.1.apakšpunktā.
Piedāvātā redakcija
-
33.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam papildināt ar informāciju, kā tiks nodrošinātas īpašumtiesības - vai ir atbalstāma noma vai apbūves tiesības, kas ir reģistrētas zemesgrāmatā, un ja tas ir atbalstāms, lūdzam noteikt, uz kādu periodu.
 
Piedāvātā redakcija
-
34.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam papildināt noteikumu projekta 33.1. un 33.2.apakšpunktu ar vārdu "projektiem" pirms vārdiem "kuru kopējās izmaksas".
Piedāvātā redakcija
-
35.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam papildināt noteikumu projekta IV sadaļu ar punktu, kurā aprakstīti nosacījumi, kad sadarbības iestāde vienpusēji var uzteikt līgumu vai vienošanos par projekta īstenošanu.
Piedāvātā redakcija
-
36.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzu precizēt redakciju “ne retāk ..”
 
Piedāvātā redakcija
ne retāk kā vienu reizi ceturksnī savā tīmekļvietnē ievieto aktuālu informāciju par projekta īstenošanu

 

 
37.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Atbilstoši anotācijā norādītai informācijai- pasākuma ietvaros atbalstam var pieteikties un pretendēt uz finansējumu var ikviena Latvijas Republikas pašvaldība, tās izveidota iestāde vai pašvaldības kapitālsabiedrība (kas veic pašvaldības deleģēto pārvaldes uzdevumu), lūdzam papildināt esošo redakciju, norādot, ka sadarbības iestāde ar kapitālsabiedrībām slēgs līgumus par ES fondu projekta īstenošanu.
Piedāvātā redakcija
36.9. apņemas vienošanās vai līguma par projekta īstenošanu noteiktajā kārtībā un apjomā sniegt informāciju sadarbības iestādei par noslēgtajiem dzīvojamo telpu īres līgumiem projekta ietvaros atjaunotā, pārbūvētā vai izbūvētā dzīvokļa izīrēšanas gadījumā visā uzraudzības periodā;
 
38.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam MKN 36.10.apakšpunktu papildināt ar punktu, kas notiek situācijā, ja visi dzīvokļi nav izīrēti.
Lūdzam papildināt anotāciju ar situācijas aprakstu/risinājumu, ja visi izbūvētie dzīvokļi netiek izīrēti un lūdzam noteikt, cik ilgi dzīvokļi var būt neizīrēti.
 
Piedāvātā redakcija
-
39.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam MKN 36.13.apakšpunktos precīzi norādīt, kuri  HP rādītāji attiecas uz šiem projektiem un kāda veida rādītāji ir jāuzkrāj.
Ņemot vērā iepriekš minēto, lūdzam anotācijā norādīt detalizētāku aprakstu par HP rādītāju veidiem un uzkrāšanas principiem.

 
Piedāvātā redakcija
-
40.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Ierosinām precizēt punktu, lai būtu nepārprotami skaidrs, ka avansa un starpposma maksājumu kopsumma nepārsniedz 90% no projektam piešķirtā ERAF finansējuma.
Piedāvātā redakcija
-
41.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam papildināt MKN 38.punktu, lai būtu sasaiste ar MKN 26.punktu.
Piedāvātā redakcija
Projekts tiek uzskatīts par pabeigtu, kad finansējuma saņēmējs ir iesniedzis sadarbības iestādē noslēguma maksājuma pieprasījumu un kad pēc šo noteikumu 23. punktā minēto darbību pabeigšanas dzīvoklis vai dzīvokļi ir izīrēti (ir noslēgts attiecīgs īres līgums) kādai no šo noteikumu 3. punktā minētajām personām likumā “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanu” noteiktajā kārtībā, kā apliecinājumu iesniedzot sadarbības iestādei attiecīgā līguma kopiju, kā arī finansējuma saņēmējs sadarbības iestādē iesniedzis spēkā esošu ēkas uzturēšanas plānu ēkas dzīvesciklam (ja attiecināms).
 
42.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam izvērtēt un svītrot noteikumu projekta 38.punktā vārdus "kad finansējuma saņēmējs ir iesniedzis sadarbības iestādē noslēguma maksājuma pieprasījumu". Vēršam uzmanību, ka projekts ir uzskatāms par pabeigtu, kad ir sasniegts mērķis un nodrošināta projekta funkcionalitāte.
Piedāvātā redakcija
-
43.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Atbilstoši anotācijā norādītai informācijai- pasākuma ietvaros atbalstam var pieteikties un pretendēt uz finansējumu var ikviena Latvijas Republikas pašvaldība, tās izveidota iestāde vai pašvaldības kapitālsabiedrība (kas veic pašvaldības deleģēto pārvaldes uzdevumu), lūdzam papildināt esošo redakciju, norādot, ka sadarbības iestāde ar kapitālsabiedrībām slēgs līgumus par ES fondu projekta īstenošanu.
Piedāvātā redakcija
39. Pasākuma ietvaros projektu īsteno saskaņā ar vienošanos vai līgumu par projekta īstenošanu, bet ne ilgāk kā līdz 2029. gada 31. decembrim.
44.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam pārcelt noteikumu projekta 40.punktu uz noteikumu projekta III. sadaļu, ņemot vērā, ka regulējums attiecas uz izmaksu attiecināšanu.
Piedāvātā redakcija
-
45.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Prasības projekta iesniedzējam:
- Lūdzam papildināt aprakstu, sniedzot skaidrojumu par to, kā tiks kontrolēts, ka pašvaldībā palīdzības reģistrā  netiks reģistrētas vienas un tās pašas personas palīdzības saņemšanai, tādējādi nodrošinot  arī nākošai atlasei nepieciešamo palīdzības reģistrā reģistrēto personu skaitu, ņemot vērā, ka atbilstoši MKN 14.un 16.punktam pasākuma ietvaros minētā un pieejamā finansējuma ietvaros projekta iesniedzējs var iesniegt neierobežotu projektu iesniegumu skaitu.
- Lūdzam papildināt, ka pašvaldības apliecinājumā par sniegto ziņu patiesumu, kurā tiks atspoguļots rindā reģistrēto personu skaits, ir jābūt pēc iespējas aktuālākiem datiem, proti, uz projekta iesnieguma iesniegšanas dienu (ņemot vērā, ka tā ir norādīts kritēriju vērtēšanas metodikas skaidrojumā pie specifiskā atbilstības kritērija Nr.2.1.)
- Lūdzam papildināt ar skaidrojumu - uzskaitījumu, kas ir sabiedrībā balstīti pakalpojumi, tai skaitā, aicinām ņemt vērā, ka tie ir tādi pakalpojumi, kas nodrošina pieejamību izglītībai, veselības aprūpei u.c.

Projekta iesniegums un projekta iesniegumu atlase:
- MKN projektam pielikumā nav pievienota izstrādātā metodika, kas piemērojama konkrētās darbības izmaksu noteikšanai. Lūdzam precizēt, vai minētā metodika attiecas uz MKN projekta 11., 13., 15., 30., 31. punktiem.

Projekta īstenošanas nosacījumi:
- Lūdzam papildināt, vai dzīvokļu īre tiks nodrošināta saskaņā "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" palīdzības likuma 21 prim 8 panta 2.punktu, kas nosaka, ka sociālā dzīvokļa īres līgumu noslēdz uz laiku, kas nav ilgāks par diviem gadiem. Pašvaldības atbildīgā institūcija ik pēc sešiem mēnešiem pārliecinās, vai nav zuduši apstākļi, uz kuru pamata sociālais dzīvoklis izīrēts attiecīgajai personai (ģimenei). Ja pēc līguma termiņa beigām persona (ģimene) nav zaudējusi tiesības īrēt sociālo dzīvokli, personai (ģimenei) ir tiesības prasīt, lai tiek noslēgts jauns sociālā dzīvokļa īres līgums. Ja pēc līguma termiņa beigām persona (ģimene) ir zaudējusi tiesības īrēt sociālo dzīvokli, tai ir tiesības prasīt pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, ievērojot šā likuma noteikumus.
- Lūdzam papildināt ar uzskaitījumu, kas ir citas personu kategorijas.
- Lūdzam papildināt, norādot, ka projekta iesniedzējam jānodrošina  plānotā enerģijas ietaupījuma ilgtermiņa uzturēšanas plāna sagatavošana, kam jābūt īpaši detalizētam un pieejamam katram iemītniekam (kā evakuācijas plāns), jo ekspluatācijas laikā ļoti liela ietekme uz enerģijas patēriņu ir ēkas iemītniekiem (iekštelpu temperatūra, telpu vēdināšana, elektroenerģijas patēriņš u.c. faktori).
Piedāvātā redakcija
-
46.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Lūdzam papildināt anotāciju ar informāciju par investīciju atbilstību konkrētam ES kohēzijas politikas programmas 2021.-2027.gadam (turpmāk - Programma) intervences kodam, ņemot vērā, ka Programmā intervences kodi norādīti specifiskā atbalsta mērķa, nevis pasākuma līmenī.
Piedāvātā redakcija
-
47.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Lūdzam papildināt anotāciju ar informāciju par ietekmi (tieša/netieša/nav) uz horizontālajiem principiem "Klimatnodrošināšana" un "Energoefektivitāte pirmajā vietā".
Piedāvātā redakcija
-
48.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Lūdzam papildināt anotāciju, vai ieguldījumi infrastruktūrā (galvenokārt attiecināms uz jaunu būvniecību), plānoti saskaņā ar Jauno Eiropas Bauhaus iniciatīvu, kā arī vai plānots piemērot sociāli atbildīgu un inovāciju iepirkuma prasības.
Piedāvātā redakcija
-
49.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Lūdzam papildināt anotāciju ar informāciju par to, ka mājokļu jautājuma risināšana ir ciešā sasaistē ar ES Padomes rekomendācijām Latvijai, kā arī papildināt ar informāciju, vai šī pasākuma ietvaros veiktās investīcijas ir savstarpēji papildinošas un nepārklāsies ar Atveseļošanas un noturības mehānisma ietvaros plānotajām investīcijām.
Piedāvātā redakcija
-
50.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Lūdzam norādīt anotācijas 1.3.apakšsadaļā konkrētu definīciju vai noradi uz “personas, kuras ar attiecīgo palīdzību nodrošināmas pirmām kārtām” skaidrojumu.
Piedāvātā redakcija
-
51.
Anotācija (ex-ante)
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Priekšlikums
Lūdzam papildināt anotācijas 2.sadaļu ar skaidrojumu, ņemot vērā anotācijas 1.3.apakšsadaļā noteikto - Pasākuma ietvaros atbalstam pieteikties un pretendēt uz finansējumu var ikviena Latvijas Republikas pašvaldība, tās izveidota iestāde vai pašvaldības kapitālsabiedrība (kas veic pašvaldības deleģēto pārvaldes uzdevumu).
Piedāvātā redakcija
-
52.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Priekšlikums
Lūdzam anotācijas 3.sadaļas punktā “Cita informācija” norādīt ministriju, kura pieprasīs finansējumu no 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” 80.00.00 programmas „Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”.
Piedāvātā redakcija
-