Atzinums

PAZIŅOJUMS. Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 14.decembrī.
Būsim pateicīgi, ja veltīsiet līdz 10 minūtēm Jūsu laika, lai piedalītos aptaujā par TAP portālu. Jūsu viedoklis ir nozīmīgs, lai uzlabotu TAP portāla funkcionalitāti. Lai uzsāktu aptauju, spiediet ŠEIT . Aptauja ir anonīma, un dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. Aptauju iespējams aizpildīt līdz 7. decembrim. Paldies!
Projekta ID
23-TA-675
Atzinuma sniedzējs
Aizsardzības ministrija
Atzinums iesniegts
19.06.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu konsolidētā versija
10.8.4. tās ārstniecības personas vai ārstniecības iestādes kontakttālrunis un atrašanās vieta, ar kuru ir noslēgta vienošanās par medicīnisko pakalpojumu sniegšanu;
Iebildums
Jaunsardzes centrā ir izskatīts Izglītības ministrijas izstrādātais Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 1. septembra noteikumos Nr. 981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" (turpmāk – projekts) un par to izsakām šādu iebildumu.
Projektā nav ietverts Ministru kabineta 2009. gada 1. septembra noteikumu Nr. 981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” (turpmāk – Noteikumi) 10.8.4. apakšpunkta piemērošanas izņēmums  attiecībā uz Jaunsardzes centra (turpmāk – Centrs) organizētajām nometnēm. Centra ieskatā Noteikumu 10.8.4. apakšpunktā noteiktais pienākums nav izpildāms šādu apsvērumu dēļ:
1. Pārsvarā Centra organizētās nometnes ir mobilas, tām nav fiksēta norises un bērnu uzturēšanās vieta standarta nometņu izpratnē (skola vai skolas sporta zāle). Jaunsargu nometnes pamatā noris brīvā dabā ar teritoriālu pārvietošanos.
2. Ārstniecības personas nav gatavas pilnībā piedalīties mobilās nometnēs, līdz ar to Centrs Noteikumu piemērošanā pastāvīgi saskaras ar problēmām piesaistīt uz līgumiskām attiecībām ārstniecības personu tās klātesamībai nometnes aktivitātēs.
3. Attālinātas konsultācijas ir risinājums ārstniecības personas iesaistei Centra organizētajās nometnēs, respektīvi pēc saziņas ar piesaistīto ārstniecības personu notiek saziņa uz ģimenes ārstu konsultatīvo tālruni 66016001 vai vienoto ārkārtas palīdzības izsaukuma numuru 112.
4. Jaunsargu instruktori ir apguvuši paplašinātās pirmās palīdzības apmācības programmas apguvi. Saskaņā ar Aizsardzības ministrijas 2022. gada 27. decembra pavēli Nr. 154-P “Par jaunsargu instruktoru izglītību un kvalifikāciju”, kas izdota, pamatojoties uz Valsts aizsardzības mācības un Jaunsardzes likuma 6. panta otrās daļas 3. punktu un 12. panta otrās daļas 3. punktu, jaunsargu instruktoriem noteiktās obligātās kvalifikācijas prasības paredz obligātu paplašinātās pirmās palīdzības apmācības programmas apguvi. Līdz ar to jaunsargu instruktoriem ir nepieciešamās zināšanas un prasmes pirmās palīdzības sniegšanā.
5. Centrs, izvērtējot nometnes formātu, dažās nometnēs saglabās prasību par ārstniecības personas klātbūtnes nepieciešamību. Saskaņā ar Ministru kabineta 2022. gada 5. jūlija noteikumu Nr. 392 “Drošības noteikumi Jaunsardzes centra organizētajās nodarbībās un pasākumos” 14.punktu nodarbības vai pasākuma vadītājs organizē un vada nodarbību vai pasākumu, kā arī atbild par drošības noteikumu ievērošanu nodarbībā vai pasākumā. Centra izpratnē drošība pasākumos, tajā skaitā nometnēs, ietver atbildību arī par bērnu veselību.
Biedrība “Latvijas Ģimenes ārstu asociācija” 2023.gada 13.jūnijā Centram ir paudusi atbalstu šādai pieejai attiecībā uz ārstniecības personas nodrošināšanu Centra organizētajās nometnēs, norādot, ka Jaunsardzes nometnē netiek nodrošināts mediķis (izņemot situācijas, kad organizators apzinās, ka ir nepieciešams mediķis un nolīgst nometnes norises laikā), ja kāds no nometnes vadītājiem ir apmācīts neatliekamās un pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanā. 
Piedāvātā redakcija
"10.8.4. tās ārstniecības personas vai ārstniecības iestādes kontakttālrunis un atrašanās vieta, ar kuru ir noslēgta vienošanās par medicīnisko pakalpojumu sniegšanu. Jaunsardzes centra nometnēs vienošanās par medicīnisko pakalpojumu sniegšanu un ārstniecības personas klātbūtni netiek slēgta, ja nometnes vadītājs vai kāds no nometnes vadītājiem ir apmācīts paplašinātās pirmās palīdzības sniegšanā (izņemot nometnes, kad Jaunsardzes centrs izvērtējis ārstniecības personas nepieciešamību un slēdz līgumu par viņas dalību nometnē)."
2.
Noteikumu konsolidētā versija
10.11. pedikulozes pārbaudi dalībniekiem nometnes pirmajā dienā, kuru veic ārstniecības persona vai ārstniecības iestādes (ar kuru organizētājs noslēdzis vienošanos par medicīnisko pakalpojumu sniegšanu) darbinieks;
Iebildums
Projektā nav ietverta Noteikumu 10.11. apakšpunkta svītrošana.
Centra ieskatā Noteikumu 10.11. apakšpunkts ir svītrojams šādu apsvērumu dēļ.

1. Nesaskatām ārstniecības personas vai iestādes piesaistes lietderību katras nometnes pirmajā dienā veikt pedikulozes pārbaudi.
2. Centrs pirms katras nometnes pieprasa no bērnu vecākiem atļauju, kurā ietverts vecāku/likumiskā pārstāvja vērtējums par bērnu veselības stāvokli – Vecāku/likumiskā pārstāvja atļauja nepilngadīga jaunsarga dalībai pasākumā.
3. Centrs iestrādās vecāku aptaujas lapā punktu par pedikulozes neesamības pārbaudi.
4. Nosakāma bērna vecāka atbildība par pedikulozes neesamības pārbaudi pirms nometnes.

Biedrība “Latvijas Ģimenes ārstu asociācija” 2023.gada 13.jūnija vēstulē Centram ir paudusi atbalstu šādai pieejai attiecībā uz pedikulozes pārbaudi, norādot, ka pedikulozi pārbauda vecāki dienā, kad bērnu sūta uz nometni un parakstās.

Vecāku atļauja jaunā redakcijā:

Jaunsardzes centra
                                                                                                              

(pasākuma organizētāja vārds, uzvārds, amats)

VECĀKU/LIKUMISKĀ PĀRSTĀVJA ATĻAUJA NEPILNGADĪGA JAUNSARGA DALĪBAI PASĀKUMĀ

Piekrītu, ka mans bērns
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
(vārds, uzvārds)

no šā gada „___” _____ līdz „___”______ piedalās Jaunsardzes centra (turpmāk — Centrs) organizētājā  pasākumā(pasākuma nosaukums, vieta)

Apzinos ka, piedaloties Jaunsardzes pasākumā, viņam (-ai) būs jāatrodas ārpus telpām dažādos laika apstākļos.


Mans bērns prot/neprot peldēt (nevajadzīgo svītrot)
Mans bērns ir/nav potēts pret ērču encefalītu (nevajadzīgo svītrot)
Manam bērnam ir/nav nepieciešama speciāla diēta (nevajadzīgo svītrot)
Manam bērnam  nometnes dienā ir veikta vizuāla pedikulozes pārbaude (pasvītrot izvēli, tādejādi apliecinot, ka veikta pārbaude)
Viņš (- a) nedrīkst uzturā lietot _________________________________________________

Mans bērns ir vesels/slimo (nevajadzīgo svītrot) ar ______________________________________, tāpēc viņam nav ieteicams ___________________________________________________________________________

Viņš lieto šādus medikamentus _________________________________________________
___________________________________________________________________________


20____.gada „____”________________________


__________________________________________________   tālruņa nr._________________
(vecāku/ likumiskā pārstāvja paraksts — vārds, uzvārds)


Biedrības "Latvijas Ģimenes ārstu asociācija" 2023.gada 13.jūnija e-pasts:

Labdien,
biedrība “Latvijas Ģimenes ārstu asociācija” (turpmāk – LĢĀA) ir saņēmusi Jaunsardzes centra 31.05.2023. vēstuli Nr. 3/2.1-1/290 “Par grozījumiem Ministru kabineta noteikumos Nr. 981”, kurā tiek lūgts LĢĀA viedoklis par nometņu organizēšanas kārtību:

Pēc LĢĀA valdes locekļu diskusijas, atbalstam Jaunsardzes centra priekšlikumus par vēstulē minētiem punktiem:
1. Pedikulozi pārbauda vecāki dienā, kad bērnu sūta uz nometni un parakstās;
2. Jaunsardzes nometnē netiek nodrošināts mediķis (izņemot situācijas, kad organizators apzinās, ka ir nepieciešams mediķis un nolīgst nometnes norises laikā), ja kāds no nometnes vadītājiem ir apmācīts neatliekamās un pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanā.

Cieņā,
Biedrības “Latvijas Ģimenes ārstu asociācija” birojs
Adrese: Ģertrūdes iela 20-7, Rīga, LV-1011
Mob. tālr. ­+371 29421426
birojs@lgaa.lv, www.lgaa.lv

 
Piedāvātā redakcija
-