Atzinums

Projekta ID
23-TA-1698
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
04.03.2024.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Iesakām precizēt anotācijas 1.3. apakšsadaļas risinājuma apraksta sadaļu, ņemot vērā projektā veiktos labojumus un no tiem izrietošās izmaiņas noteikumu projekta vienību numerācijā. Vēršam uzmanību, ka, piemēram, trešajā risinājuma apraksta piektajā rindkopā šķietami nav aktualizētas atsauces uz 1.8. un 1.9. apakšpunktu. Savukārt, noteikumu projekta 1.5. un 1.7. apakšpunkts anotācijas 1.3. apakšsadaļā vispār netiek norādīts.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Atkārtoti lūdzam ievērot, ka atsauces uz Eiropas Savienības tiesību aktiem noformē atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 3. februāra noteikumu Nr. 108 "Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi" 4. nodaļai. Atsaucē uz Eiropas Savienības tiesību aktu norādot šādu informāciju: institūcija (Komisija, Padome, Eiropas Parlaments), kas izdevusi attiecīgo tiesību aktu; tiesību akta pieņemšanas datums; veids (regula, direktīva, lēmums); numurs un nosaukums atbilstoši tiesību akta nosaukumam latviešu valodā EUR-Lex datu bāzē.
Iesakām ievērot juridiskās tehnikas prasības arī attiecībā uz to, ka, nepieciešamības gadījumā, saīsinājumu piesaka pirmajā vietā juridiskajā tekstā, kur lietots attiecīgais normatīvā akta nosaukums, tādā veidā izvairoties no vispārinātām atsaucēm uz normatīvajiem aktiem. Atsauces noformējamas, piemēram: Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regula (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (turpmāk – Regula 1272/2008).
Piedāvātā redakcija
-
3.
Anotācija (ex-ante)
5.4. 1. tabula. Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem
Priekšlikums
Lūdzam precizēt anotācijas 5.4. apakšsadaļas 1. tabulu, ņemot vērā, ka:
1) noteikumu projekta 2. punkts nepārņem visu Eiropas Parlamenta un Padomes 2022. gada 9. marta Direktīvas (ES) 2022/431, ar ko groza Direktīvu 2004/37/EK par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā (turpmāk - Direktīva) 2. pantu. Vēršam uzmanību, ka ar noteikumu projekta 2. punktu tiek pārņemta Direktīvas 2. panta 1. punkta 1. daļa, bet ar noteikumu projekta 1.19. apakšpunktu - Direktīvas 2. panta 1. punkta 2. daļa, savukārt 2. panta 2. punkts, tāpat kā 3. un 4. pants nav jāpārņem nacionālajos tiesību aktos.
2) Direktīvas pielikuma 2. punkts tiek pārņemts ne tikai ar noteikumu projekta 1.21. apakšpunktu, bet domājams arī ar noteikumu projekta 2. pielikumu.
3) gadījumā, ja noteikumu projekts paredz stingrākas prasības anotācijā papildus skaidro šādu prasību nepieciešamību un samērīgumu, kā arī norāda iespējamās alternatīvas un to, kādos gadījumos būtu iespējams izvairīties no stingrāku prasību noteikšanas, nekā paredzēts attiecīgajos Eiropas Savienības tiesību aktos. Ņemot vērā, ka no anotācijas 5.4. apakšsadaļas 1. tabulas skaidrojuma izriet, ka attiecīgās prasības ir ieviestas jau sen, iesakām papildināt konkrētos skaidrojumus anotācijas rindās "Pielikuma 1.punkts b)apakšpunkts (Akrilnitrils)" un "Pielikuma 1)punkts b)apakšpunkts (Svins un tā neorganiskie savienojumi)", izskaidrojot, ka stingrāko prasību noteikšanu ir attiecīgi izvērtēta un skaidrota to ieviešanas brīdī u.tml.
Tāpat atkārtoti iesakām pārliecināties vai pilnībā tiek nodrošināta un/vai atspoguļota Direktīvas tiesību normu pārņemšana, piemēram, Direktīvas 1.panta 6.punkts a) apakšpunkts šķietami saistīts arī ar noteikumu 803 12. pantu.  
 
Piedāvātā redakcija
-
4.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Lūdzam labot noteikumu projekta 1.18. apakšpunktu, ņemot vērā, ka pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2022. gada 9. marta Direktīvas 2022/431, ar ko groza Direktīvu 2004/37/EK par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā (turpmāk - Direktīva 2022/431) 1. panta 1. punktu, Ministru kabineta 2008. gada 29. septembra noteikumu Nr. 803 "Darba aizsardzības prasības, saskaroties ar kancerogēnām vielām darba vietās" pirmajā informatīvajā atsaucē uz Eiropas Savienības direktīvām minētās direktīvas nosaukums tiek aizstāts ar "Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Direktīva 2004/37/EK par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu, mutagēnu vai reproduktīvajai sistēmai toksisku vielu iedarbību darbā (Sestā atsevišķā direktīva Padomes Direktīvas 89/391/EEK 16. panta 1. punkta nozīmē)" nevis "Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Direktīvas 2004/37/EK par darbinieku aizsardzību pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu,  mutagēnu vai reproduktīvai sistēmai toksisku vielu iedarbību darba vietā (sestā atsevišķā direktīva Padomes Direktīvas 89/391/EEK 16. panta 1. punkta nozīmē) (kodificēta redakcija)". 
Piedāvātā redakcija
-