Atzinums

PAZIŅOJUMS:
LVRTC informē, ka 2024. gada 31.maijā laika posmā no plkst. 00.00 līdz plkst. 02.00 tiks veikti plānoti LVRTC infrastruktūras uzturēšanas darbi. To laikā īslaicīgi var būt traucēti vai nepieejami e-Identitātes apliecināšanas pakalpojumi ar eID, eParaksts kartēm un mobilo lietotni eParaksts mobile.
Projekta ID
23-TA-2246
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
13.11.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Lūdzam papildināt anotāciju ar norādi  par grozījumu ietekmi uz atlasēm un gala saņēmējiem, t.i., vai grozījumi attiecas tikai uz jaunām atlasēm, vai arī uz jau izsludinātām atlasēm. Ņemot vērā, ka grozījumi skar arī attiecināmās izmaksas, lūdzam norādīt, kā attiecīgie grozījumi ietekmēs noslēgtos līgumus par projekta īstenošanu.
Vienlaikus lūdzam papildināt anotācijas 1.3. sadaļu, detalizētāk aprakstot visus plānotos grozījumus noteikumu projektā, piemēram, noteikumu papildināšana ar 27.1 punktu.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Lūdzam papildināt MK noteikumu Nr.594 20.punktu ar finansējuma atmaksu, kā arī garantiju kompensāciju izmaksu apmēru.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Lai nodrošinātu Eiropas Savienības tiesu judikatūrai atbilstošu pienākumu atgūt nelikumīgo komercdarbības atbalstu, lūdzam precizēt noteikumu 32.4.apakšpunktu, kā arī noteikumu 109.punktu.
Piedāvātā redakcija
32.4. Ja tiek pārkāpti Komisijas regulas Nr. 1407/2013 nosacījumi, atbalsta saņēmējam ir pienākums atmaksāt pašvaldībai visu projekta ietvaros saņemto nelikumīgo de minimis atbalstu kopā ar procentiem no līdzekļiem, kas ir brīvi no komercdarbības atbalsta, atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļas nosacījumiem.

109. Ja tiek pārkāpti Komisijas regulas Nr. 651/2014 nosacījumi, komersantam ir pienākums atmaksāt sabiedrībai "Altum" visu projekta ietvaros saņemto nelikumīgo valsts atbalstu kopā ar procentiem no līdzekļiem, kas brīvi no valsts atbalsta, atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļas nosacījumiem.
4.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Ņemot vērā, ka atbalsta kumulācijas gadījumā ir jāpārliecinās arī par to, vai netiek pārsniegta maksimālā atbalsta intensitāte, lūdzam noteikumu 50.2.apakšpunktā ietverto normu papildināt ar nosacījumu, ka kumulācijas gadījumā projekta iesniegumā par projekta īstenošanu ir sniegta informācija arī par piemēroto atbalsta intensitāti (skat., arī noteikumu 93.6.apakšpunkta redakciju).
Piedāvātā redakcija
-
5.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Ņemot vērā, ka saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 38.a panta 5.punktu attiecināmās izmaksas ir kopējās ieguldījumu izmaksas, nevis papildu ieguldījumu izmaksas, lūdzam atbilstoši precizēt noteikumu 53.punktā ietvertā punkta redakciju.
Piedāvātā redakcija
-
6.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Ņemot vērā  noteikumu 61.3punktā noteikto, ka atbalsts tiek sniegts saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 38. panta 8.punktu, lūdzam noteikumu 61.7 punktā noteikt korektas atbalsta intensitātes atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 38. panta 8.punktā noteiktajam.
Piedāvātā redakcija
-
7.
Anotācija (ex-ante)
5.4. 1. tabula. Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem
Priekšlikums
Anotācijā norādīts, ka "pēc noteikumu projekta spēkā stāšanās tika sagatavots paziņojums SANI2 sistēmā par valsts atbalsta shēmu". Lūdzam redakcionāli precizēt tekstu, norādot, ka Ekonomikas ministrija 20 darba dienu laiku pēc noteikumu projekta spēkā stāšanās sagatavos kopsavilkuma informāciju un izmantojot SANI2 sistēmu iesniegs Eiropas Komisijā.
Piedāvātā redakcija
-
8.
Anotācija (ex-ante)
Pielikumi
Priekšlikums
Lūdzam pievienot anotācijas pielikumu, kurā aktualizēti dati par esošo programmas īstenošanas gaitu, kā arī izvērtēta turpmāka programmas ietekme, riski un sagaidāmie zaudējumi, finansiālais rezultāts un programmas īstenošanas izmaksu noteikšanas principi, piemēram, atbilstība segtajam riskam, kredītriskam, izsniegšanas un ilgtermiņa darbības izdevumi, kā arī iekļauta informācija par zaudējumu segšanu, kas pārsniedz pirmo zaudējumu noteikto robežu, no piesaistītiem finanšu resursiem, kā arī informācija par maksas par Altum noslogoto kapitālu iecenošanu, maksas apmēru, kā arī pamatojumu par vadības izmaksas izmaiņām finanšu instrumentu griezumā, lai ievērotu Attīstības finanšu institūcijas likuma 12.panta trešajā un ceturtajā daļā noteikto, vai arī izvērtēt un apliecināt, ka noteikumu projektā ietvertie grozījumi neietekmē apstiprināto programmas rādītāju novērtējumu.
Piedāvātā redakcija
-