Atzinums

Projekta ID
22-TA-1823
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
16.12.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Iebildums
Ņemot vērā, ka noteikumu projekta 1.1. apakšpunktam ir pakārtoti pārējie 1. punkta apakšpunkti, kas ir 1.1. apakšpunkta satura elementi, lūdzam 1.1. apakšpunktā ietverto regulējumu iekļaut 1. punkta ievaddaļā, bet pārējiem apakšpunktiem (1.2.-1.8.) mainīt numerāciju.
Piedāvātā redakcija
"1.Noteikumi nosaka kārtību, kādā īsteno un uzrauga Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma (turpmāk – Atveseļošanas fonds) plāna komponentes Nr.1 “Klimata pārmaiņas un vides ilgtspēja” reformu un investīciju virziena 1.1 “Emisiju samazināšana transporta sektorā” 1.1.1.r. reformas “Rīgas metropoles areāla transporta sistēmas zaļināšana” 1.1.1.3.i. investīciju “Pilnveidota veloceļu infrastruktūra” (turpmāk – investīcija) un tās ietvaros apstiprinātos projektus:
1.1. investīcijas mērķi un mērķa grupu;
1.2. sasniedzamos rādītājus;
1.3. pieejamo finansējumu un atbalsta veidu;
1.4. finansējuma saņēmējus, pasākuma ieviešanā iesaistītās institūcijas, to pienākumus un atbildību;
1.5. atbalstāmās darbības un izmaksu attiecināmības nosacījumus;
1.6. projektu īstenošanas nosacījumus;
1.8. atbalsta piešķiršanas kārtību."
2.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam precizēt noteikumu projekta 1.1. apakšpunktu, svītrojot tajā vārdus "un tās ietvaros apstiprinātos projektus" kā 1.7. apakšpunktā ietvertā satura dublējošu.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Noteikumu projekts
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka nav skaidrs, par kādu pasākumu ir runa, tādēļ lūdzam atbilstoši precizēt noteikumu projekta 1.5. apakšpunktu, piemēram, norādot uz investīciju.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Noteikumu projekts
Iebildums
Uzturam izziņas 13. punktā ietverto iebildumu. Norādām, ka izziņā pamatoti norādīts uz Finanšu ministrijas vadlīnijām “Vadlīnijas informatīvā ziņojuma vai Ministru kabineta noteikumu izstrādei par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna reformas vai investīcijas ieviešanu”, kuru 32.punktā skaidrots, ka uz AF plāna apstiprināšanas brīdi - 2021. gada 13. jūliju, projektu iesniegumu atlases brīdī vai AF plānā identificēto konkrēto projektu līgumu vai vienošanās noslēgšanas brīdī nedrīkst tikt atbalstītas jau pabeigtas darbības. Tomēr no noteikumu projekta 10.2. apakšpunkta izriet, ka projektā var būt iekļautas darbības, kuras projektu iesniegumu atlases brīdī vai AF plānā identificēto konkrēto projektu līgumu vai vienošanās noslēgšanas brīdī ir pabeigtas, ievērojot to, ka projektu iesniegumu atlase un vienošanās par projekta īstenošanu norise paredzēta pēc 2021. gada 13. jūlija.
Piedāvātā redakcija
-
5.
Noteikumu projekts
Iebildums
Atbilstoši juridiskās tehnikas prasībām lūdzam precizēt noteikumu projekta 13. punktu, konsekventi lietojot terminu "finansējuma saņēmējs", nevis terminu "projekta iesniedzējs", vai diferencēt un lietot abus minētos terminus, pamatojot terminoloģijas lietojumu noteikumu projektā.
Piedāvātā redakcija
-
6.
Noteikumu projekts
Iebildums
Atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 3. februāra noteikumu Nr. 108 "Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi" 131. punktam lūdzam svītrot noteikumu projekta 33.6. apakšpunktā ietverto atsauci uz Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda un Atveseļošanas fonda komunikācijas un dizaina vadlīnijām.
Piedāvātā redakcija
-
7.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Atbilstoši juridiskās tehnikas prasībām lūdzam precizēt noteikumu projekta 17. punktu, izdalot attiecīgos apakšpunktus kā atsevišķus punktus. Skaidrojam, ka punktu var iedalīt apakšpunktos vienīgi, ja punktā ietverts uzskaitījums, kas neatbilst noteikumu projekta 17. punkta gadījumam. Tāpat līdzīgi lūdzam precizēt noteikumu projekta 24. punktu.
Piedāvātā redakcija
-
8.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam redakcionāli precizēt noteikumu projekta 18. punktu, piemēram, papildinot pirms vārda "šo"  ar vārdu "atbilstoši".
Piedāvātā redakcija
-
9.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Atbilstoši juridiskās tehnikas prasībām lūdzam precizēt datuma pierakstu un norādīt uz laika periodu līdz 2021. gada 10. augustam.
Piedāvātā redakcija
-