Noteikumu konsolidētā versija

24-TA-86
Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība meža nozares attīstībai
Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma 5. panta 3.un ceturto daļu
I.Vispārīgie jautājumi
1.
Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir valsts atbalstu meža nozares attīstībai (turpmāk – valsts atbalsts), kā arī valsts atbalsta apmēru un tā piešķiršanas kritērijus šādiem pasākumiem:
1.1.
meža nozares atbalsta un attīstības, kā arī prioritārās jomas zinātniskās izpētes projektiem;
1.2.
projektu konkursiem izglītības un zinātnes jomas mērķprogrammās.
2.
Valsts atbalsta mērķis ir meža nozares atbalsta un attīstības projektu un programmu finansēšana, meža zinātniskās izpētes veicināšana, sabiedrības un meža īpašnieku izglītošana un apmācība.
3.
Valsts atbalsta kopējais apmērs 2024. gadā ir 1 337 927 euro, un to piešķir no Zemkopības ministrijas budžeta programmas 24.00.00 "Meža resursu ilgtspējības saglabāšana" apakšprogrammā 24.02.00 "Valsts atbalsta pasākumi meža nozarē" Meža attīstības fondam (turpmāk – fonds) paredzētajiem līdzekļiem.
4.
Projektus īsteno ne ilgāk kā līdz kārtējā gada 30. decembrim.
II.Valsts atbalsts meža nozares atbalsta un attīstības, kā arī prioritārās jomas zinātniskās izpētes projektiem
5.
Valsts atbalsts tiek piešķirts:
5.1.
šādiem meža nozares atbalsta un attīstības, sabiedrības informēšanas un izglītošanas projektiem (turpmāk – attīstības projekti):
5.1.1.
pasākumam "Meža dienas 2024", ko īsteno biedrība "Latvijas Pašvaldību savienība", – 75 000  euro;
5.1.2.
meža nozares gada balvas "Zelta čiekurs" pasniegšanas informatīvajam un tehniskajam nodrošinājumam – 48 000 euro;
5.1.3.
balvu fondam meža nozares gada balvas "Zelta čiekurs" laureātiem – 25 000 euro;
5.1.4.
skolu jaunatnes izglītošanas pasākumam "Konkurss "Mežs Latvijas izaugsmei"" – 25 000 euro;
5.1.5.
Eiropas Savienības iniciatīvas "Trīs miljardi koku" atbalsta projekta īstenošanas priekšizpētei un sagatavošanai – 15 000 euro;
5.1.6.
informatīvā materiāla (platformas) "Meža nozare skaitļos un faktos" aktualizēšanai  un drukāta materiāla izstrādei un izdošanai – 8000 euro;
5.1.7.
meža nozares gada balvu izgatavošanai – 11 000 euro;
5.1.8.
Starptautiskās meža pētniecības organizāciju apvienības (International union of forest research organizations – IUFRO) 2024. gada Pasaules kongresa organizēšanai, ko īsteno Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava", – 36 000 euro;
5.1.9.
pasākumam "Mežs ienāk Jelgavā", ko īsteno Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Meža un vides fakultāte, – 20 000 euro;
5.1.10.
sabiedrības attieksmes pētījumam par valsts meža attīstības programmas galvenajiem vēstījumiem 2024. gadā – 25 000 euro;
5.2.
šādiem meža nozares prioritārās jomas zinātniskās izpētes projektiem (turpmāk – izpētes projekti) saskaņā ar Komisijas 2022. gada 14. decembra Regulu (ES) 2022/2472, ar kuru, piemērojot Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. pantu, dažu kategoriju atbalstu lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē un lauku apvidos atzīst par saderīgu ar iekšējo tirgu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2022. gada 21. decembris, Nr. L 327) (turpmāk – regula 2022/2472):
5.2.1.
priekšlikumu izstrādei Nacionālā meža monitoringa pilnveidei, ietverot meža bioloģiskās daudzveidības monitoringa un Otrā līmeņa gaisa piesārņojuma ietekmes monitoringa komponentus, kā arī konsultatīvi zinātniskajam atbalstam Latvijas pozīciju sagatavošanai par Eiropas Parlamenta un Padomes regulas projektu par Eiropas mežu noturību veicinoša monitoringa satvaru (izpilda Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava") – 150 000 euro;
5.2.2.
privāto mežu apsaimniekošanas un meža īpašumu konsolidācijas un kooperācijas procesa monitoringam – 25 000 euro;
5.2.3.
meža nekoksnes produktu un pakalpojumu izvērtējumam, tostarp par tā devumu Latvijas tautsaimniecībā 2024. gadā, – 60 000 euro;
5.2.4.
Eiropas Pētniecības telpas tīkla (ERA-NET ForestValue) pētījuma "Koki un meži nākotnē: meža selekcijas un mežkopības kompromisu un iespēju novērtējums ilgtspējības mērķu sasniegšanai" (angļu val. – Seeing trees and forests for the future: assessment of trade-offs and potentials to breed and manage forests to meet sustainability goals) īstenošanai ar sadarbības partneriem no četrām valstīm – Somijas, Zviedrijas, Norvēģijas un Latvijas (Assess4EST) (izpilda Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava") – 43 000 euro;
5.2.5.
"Informācijas nodrošinājums par vēsturisko meža segumu, mežaudžu struktūru un saimniecisko darbību" (īsteno Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava") – 40 000 euro;
5.2.6.
atbilstoši Latvijas apstākļiem dabai tuvas mežsaimniecības vadlīniju izstrādei – 20 000 euro;
5.2.7.
atbalstam meža nozares stratēģiskā dokumenta izstrādei – 25 000 euro;
5.2.8.
priekšlikumu sagatavošanai par meža ekosistēmu bioloģiskās daudzveidības uzlabošanu, izmantojot regulas par dabas atjaunošanu projektā ietvertos rādītājus: parasto meža putnu populāciju indeksu, atmirušās koksnes apjomu, nevienmērīgas vecumstruktūras mežu īpatsvaru, meža savienojamību, organiskā oglekļa uzkrājumu, to mežu īpatsvaru, kuros dominē autohtonas koku sugas, un koku sugu daudzveidību, – 30 000 euro;
5.2.9.
vadlīniju sagatavošanai par degvielas uzskaites sistēmas izstrādi mežsaimniecības sektorā – 12 000 euro;
5.2.10.
"Koksnes plātņu produktu ražošanas dinamika Latvijā pēdējo piecu gadu laikā un prognozes" – 20 000 euro;
5.2.11.
"Egļu astoņzobu mizgrauža masveida savairošanās situācijas ietekme uz meža apsaimniekošanu un koksnes resursu ieguvi Latvijā" – 60 000 euro;
5.2.12.
Vidzemes augstskolas dalībai starpvalstu projektā "Ti-ReX" – "Ietvars reģenerēto kokmateriālu pārdomātai stāvokļa novērtēšanai, lai pagarinātu ilgdzīvojošu koksnes izstrādājumu kalpošanas laiku, izmantojot nesagraujošu testēšanu un automatizētu datu pēcapstrādi" (angļu val. – Framework for smart condition reassessment of Reclaimed Timber to eXtend the service life of long-lived wood products using non-destructive testing and automated data postprocessing) sadarbībā ar Spānijas, Somijas, Polijas, Norvēģijas un Slovēnijas zinātniekiem – 12 000 euro.
6.
Uz valsts atbalstu attīstības projektu īstenošanai var pieteikties fiziska vai juridiska persona.
7.
Uz valsts atbalstu izpētes projektu īstenošanai var pieteikties institūcija, kas reģistrēta Latvijas Republikas Zinātnisko institūciju reģistrā un atbilst regulas 2022/2472 2. panta 50. punktā noteiktajai pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijas definīcijai.
8.
Lai īstenotu šo noteikumu 5.1. un 5.2.​​​ apakšpunktā minētos projektus, izņemot 5.1.1.5.1.3.5.1.8.5.1.9.5.2.1.5.2.4.5.2.5. un 5.2.12. apakšpunktā minētos projektus, Zemkopības ministrija izsludina konkursu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", nosakot vismaz 10 darbdienu ilgu projekta iesniegšanas termiņu, un informāciju par projekta mērķiem un darba uzdevumiem ievieto Zemkopības ministrijas tīmekļvietnē.
9.
Šo noteikumu 5.1.1.5.1.8.5.1.9.5.2.1.5.2.4.5.2.5. un 5.2.12. apakšpunktā minēto projektu darba uzdevumus Meža attīstības fonda sekretariāts (turpmāk – sekretariāts) nosūta valsts atbalsta saņēmējiem.
10.
Valsts atbalsta saņēmējs projekta pieteikumu par šo noteikumu 5.1.1., ​​5.1.8., 5.1.9.5.2.1.5.2.4.5.2.5. un 5.2.12. apakšpunktā minētajiem projektiem iesniedz Lauku atbalsta dienesta (turpmāk – dienests) elektroniskās pieteikšanās sistēmā 14 dienu laikā no projektu darba uzdevumu saņemšanas dienas.
11.
Lai pieteiktos valsts atbalsta saņemšanai, valsts atbalsta pretendents dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēmā iesniedz projekta pieteikumu, apliecinājumu (1. pielikums) un projekta vadītāja un izpildītāja dzīvesgaitas aprakstu (Curriculum vitae).
12.
Pēc Meža attīstības fonda padomes (turpmāk – padome) lēmuma pieņemšanas par atbalsta piešķiršanu valsts atbalsta pretendents iesniedz iepirkuma dokumentus dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēmā. Dienests mēneša laikā izvērtē valsts atbalsta pretendenta iesniegtos iepirkuma dokumentus. 
13.
Ja iepirkuma dokumentu izvērtēšanai trūkst informācijas, dienests rakstiski pieprasa papildu informāciju. Pieprasīto informāciju valsts atbalsta saņēmējs iesniedz piecu darbdienu laikā no pieprasījuma paziņošanas dienas.
14.
Padomes pieaicināti Zemkopības ministrijas eksperti izvērtē šo noteikumu 5. punktā minēto projektu pieteikumus atbilstoši projektu pieteikumu vērtēšanas kritērijiem (2. un 3. pielikums).
15.
Eksperts pirms pieteikuma izvērtēšanas paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņš ir personīgi ieinteresēts konkrētā projekta vērtējumā vai ir saistīts ar valsts atbalsta pretendentu.
16.
Avansa maksājums ir 50 procentu no projekta valsts atbalsta summas, un tas, pamatojot nepieciešamību, ar padomes lēmumu var tikt mainīts. Šo noteikumu 5. punktā minētajiem projektiem maksājumus izmaksā divās daļās – avansa maksājumu 50 procentu apmērā, projektu uzsākot, un atlikušo maksājumu 50 procentu apmērā – pēc projekta starppārskata (4. pielikums) un – ja nepieciešama iepirkuma procedūra – iepirkuma dokumentu iesniegšanas un to izvērtēšanas. Starppārskats un iepirkuma dokumenti iesniedzami dienesta elektroniskajā pieteikšanās sistēmā.
17.
Projekta pārskats un maksājumu pieprasījums, kā arī kopsavilkums un konta pārskata izraksts iesniedzams dienesta elektroniskajā pieteikšanās sistēmā līdz kārtējā gada 30. decembrim.
III.Valsts atbalsts projektu konkursam izglītības un zinātnes jomas mērķprogrammās
18.
Projektu konkursu izsludina šādās mērķprogrammās:
18.1.
meža nozares profesionālās un augstākās izglītības attīstībai (20 000 euro);
18.2.
meža nozares attīstībai nepieciešamajiem zinātniskajiem pētījumiem (30 000 euro);
18.3.
sabiedrības informēšanas pasākumiem un meža īpašnieku izglītošanas un apmācības programmām:
18.3.1.
meža nozari popularizējošu pasākumu un konferenču organizēšanai (tostarp speciālistu izglītošanai starptautiskajās organizācijās un pārstāvniecībai tajās), nozares informācijas sagatavošanai un publiskošanai (250 000 euro);
18.3.2.
sabiedrības un meža īpašnieku informēšanai un izglītošanai plašsaziņas līdzekļos (172 927 euro);
18.4.
skolu jaunatnes un interešu pulciņu izglītības pasākumiem un programmām (80 000 euro).
19.
Projektu konkursā attiecīgajās mērķu programmās var pieteikties:
19.1.
projekta īstenošanai meža nozares profesionālās un augstākās izglītības attīstībai – biedrība, nodibinājums vai izglītības iestāde, kas īsteno izglītības programmas meža nozares izglītības jomā;
19.2.
meža nozares attīstībai nepieciešamo zinātnisko pētījumu īstenošanai – institūcija, kas ir reģistrēta Latvijas Republikas Zinātnisko institūciju reģistrā un atbilst regulas 2022/2472 2. panta 50. punktā noteiktajai pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijas definīcijai;
19.3.
sabiedrības informēšanas pasākumu un meža īpašnieku izglītošanas un apmācības programmu projektu īstenošanai:
19.3.1.
meža nozari popularizējošu pasākumu un konferenču organizēšanai (tostarp speciālistu izglītošanai starptautiskajās organizācijās un pārstāvniecībai tajās), nozares informācijas sagatavošanai un publiskošanai – biedrība vai nodibinājums;
19.3.2.
sabiedrības un meža īpašnieku informēšanai un izglītošanai plašsaziņas līdzekļos – biedrība, nodibinājums vai komersants, kas atbilst nosacījumiem (5. pielikums);
19.4.
skolu jaunatnes un interešu pulciņu izglītības pasākumu un programmu īstenošanai – biedrība, nodibinājums vai Latvijas Republikas Zinātnisko institūciju reģistrā reģistrēta izglītības iestāde.
20.
Lai īstenotu šo noteikumu 18. punktā minētās darbības, Zemkopības ministrija izsludina oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" projektu konkursu, nosakot vismaz mēnesi ilgu projekta iesniegšanas termiņu, un informāciju ievieto arī Zemkopības ministrijas tīmekļvietnē.
21.
Lai pieteiktos valsts atbalsta saņemšanai, valsts atbalsta pretendents dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēmā iesniedz projekta pieteikumu un šādus dokumentus:
21.1.
apliecinājumu (1. pielikums);
21.2.
projekta vadītāja un izpildītāja dzīvesgaitas aprakstu (Curriculum vitae);
21.3.
šo noteikumu 18.2. apakšpunktā minēto projektu pieteicējs – apliecinājuma vēstuli no zemes valdītāja vai īpašnieka par sadarbību projekta īstenošanā, ja pētījumu plānots balstīt uz parauglaukumos ievāktu informāciju;
21.4.
šo noteikumu 18.3.2. apakšpunktā minēto projektu pieteicējs, kas pārstāv plašsaziņas līdzekļus (NACE kodi 58.14, 63.12, 59.11, 60.10 un 60.20):
21.4.1.
dokumentu, kas apliecina periodiskā izdevuma tirāžu, raidījuma prognozēto auditorijas lielumu vai tīmekļvietnes unikālo apmeklētāju skaitu atbilstoši sabiedrības un meža īpašnieku informēšanas un izglītošanas projekta būtībai;
21.4.2.
apliecinājuma vēstuli no periodiskā izdevuma īpašnieka vai izdevēja par sadarbību projekta īstenošanā un attiecīgo publikāciju publicēšanu periodiskajos preses izdevumos valsts valodā, ja iesniedzējs nav periodiskā izdevuma izdevējs vai īpašnieks;
21.4.3.
apliecinājuma vēstuli no raidorganizācijas vai tīmekļvietnes par sadarbību projekta īstenošanā un televīzijas raidījumu pārraidīšanu raidorganizācijas programmā (kanālā), veidojot raidījumus vai publikācijas (tīmekļvietnēs) valsts valodā, ja iesniedzējs nav raidorganizācija vai īpašnieks tīmekļvietnei, kurā tiek informēta sabiedrība.
22.
Pēc padomes lēmuma pieņemšanas par atbalsta piešķiršanu atbalsta pretendents iesniedz iepirkuma dokumentus dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēmā. Dienests mēneša laikā izvērtē atbalsta pretendenta iesniegtos iepirkuma dokumentus. 
23.
Konkursa projektu vērtēšanai padome izveido un apstiprina ekspertus projektu lietderības vērtēšanas komisijā, iekļaujot tajā meža nozares interešu grupu, akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži", ar dabas zinātnēm saistītu izglītības un zinātnes institūciju pārstāvjus ar doktora grādu, kā arī Zemkopības ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvjus.
24.
Eksperts pirms pieteikuma izvērtēšanas paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņš ir personīgi ieinteresēts konkrētā projekta vērtējumā vai ir saistīts ar valsts atbalsta pretendentu.
25.
Projektu lietderības vērtēšanas komisijas eksperti izvērtē projektu pieteikumus atbilstoši projektu pieteikumu vērtēšanas kritērijiem: šo noteikumu 18.1.18.3. un 18.4. apakšpunktā minēto projektu pieteikumus – atbilstoši attiecīgo projektu pieteikumu vērtēšanas kritērijiem (2. pielikums) un šo noteikumu 18.2. apakšpunktā minēto projektu pieteikumus – atbilstoši attiecīgo projektu pieteikumu vērtēšanas kritērijiem (3. pielikums).
26.
Valsts atbalsta pretendents ir tiesīgs uzsākt projekta īstenošanu pēc projekta pieteikuma iesniegšanas dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēmā, uzņemoties pilnu finanšu risku.
27.
Projektam piešķirtā finansējuma maksājumus izmaksā divās daļās – avansa maksājumu 50 procentu apmērā no projekta valsts atbalsta summas, projektu uzsākot, un atlikušo maksājumu 50 procentu apmērā pēc starppārskata (4. pielikums) un – ja nepieciešama iepirkuma procedūra – iepirkuma dokumentu iesniegšanas un izvērtēšanas. Starppārskats un iepirkuma dokumenti iesniedzami dienesta elektroniskajā pieteikšanās sistēmā.
28.
Projekta pārskats un maksājuma pieprasījums, kā arī kopsavilkums un konta pārskata izraksts iesniedzams dienesta elektroniskajā pieteikšanās sistēmā 15 dienu laikā pēc projekta īstenošanas, bet ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 30. decembrim.
IV.Projektu pieteikumu izvērtēšana
29.
Dienests mēneša laikā pēc projekta pieteikuma iesniegšanas termiņa beigām izskata projekta pieteikumu un tam pievienotos dokumentus, izvērtē projekta atbilstību šajos noteikumos noteiktajiem administratīvajiem kritērijiem un informē padomi par projekta izvērtēšanas rezultātiem.
30.
Ja projekta pieteikuma izvērtēšanai pietrūkst informācijas, dienests rakstiski pieprasa papildinformāciju projekta pieteikuma precizēšanai. Pieprasīto informāciju projekta pieteicējs iesniedz piecu darbdienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas. Ja pieprasītā informācija noteiktajā termiņā nav iesniegta, dienests informē padomi par konkrēto neatbilstību, un to ņem vērā, izskatot un vērtējot projektu padomes sēdē.
31.
Dienests vispirms vērtē projekta pieteikuma atbilstību šādiem administratīvajiem kritērijiem:
31.1.
projekts ir iesniegts noteiktajā termiņā, kas publicēts sludinājumā oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis";
31.2.
valsts atbalsta pretendentam projekta pieteikuma termiņa iesniegšanas pēdējā dienā nav nodokļu un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parāda, kas kopsummā pārsniedz 1000 euro, vai, ja parāds kopsummā pārsniedz 1000 euro, ar Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu nodokļu maksājumu termiņš ir pagarināts vai atlikts saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 24. pantu;
31.3.
valsts atbalsta pretendents neatbilst grūtībās nonākuša uzņēmuma statusam un šo noteikumu 5.2. un 18.2. apakšpunktā minētajos projektos – regulas 2022/2472 1. panta 5. punkta un 2. panta 59. punkta nosacījumiem;
31.4.
valsts atbalsta pretendents nav izslēgts no valsts atbalsta saņēmēju loka atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai;
31.5.
valsts atbalsta pretendents ir izpildījis visu līdz šim noslēgto līgumu nosacījumus un noteikumus par fonda finansējuma saņemšanu, un tam nav nenokārtotu saistību par fonda finansētajiem projektiem.
32.
Ja projekta pieteikums neatbilst kādam no šo noteikumu 31. punktā minētajiem kritērijiem, tā vērtēšanu neturpina un paziņo padomei par projekta neatbilstību, kā arī informē par to valsts atbalsta pretendentu.
33.
Ja projekta pieteikums atbilst visiem šo noteikumu 31. punktā minētajiem kritērijiem, dienests vērtē tā atbilstību šādiem administratīvajiem kritērijiem:
33.1.
projekta pieteikums ir pilnībā aizpildīts, un ir iesniegti visi šo noteikumu 11. un 21. punktā minētie dokumenti, kas attiecas uz konkrēto valsts atbalsta pretendentu;
33.2.
projekta pieteikumu dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēmā ir iesniedzis valsts iestādes, pašvaldības, citas atvasinātas publiskas personas vai biedrības vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona;
33.3.
projekta tāme ir aritmētiski pareizi sagatavota, un tajā ir iekļautas attiecināmās izmaksas;
33.4.
projekta pieteikumu izmaksu pozīcijās nav ietvertas šo noteikumu 52. punktā minētās neattiecināmās izmaksas;
33.5.
projekta pieteikumam pievienotie dokumenti dienesta elektroniskajā pieteikšanās sistēmā ir atbilstoši noformēti;
33.6.
uz valsts atbalsta pretendentu neattiecas regulas 2022/2472 1. panta 4. punkta "a" apakšpunktā noteiktais Eiropas Komisijas atgūšanas rīkojums.
V.Lēmuma pieņemšana
34.
Dienests informē padomi par izvērtētajiem pieteikumiem, un tie ir pieejami dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēmā.
35.
Sekretariāts informē padomi par projektu pieteikumu pieejamību dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēmā un eksperta vērtējumu.
36.
Padome par šo noteikumu 5. punktā minētajiem projektiem 20 dienu laikā pēc pieteikumu dokumentu saņemšanas, ievērojot ekspertu vērtējumu, pieņem lēmumu par valsts atbalsta piešķiršanu un paziņo to dienestam.
37.
Padome pieņem lēmumu nepiešķirt valsts atbalstu šo noteikumu 5. punktā minētajiem projektiem, ja:
37.1.
pieteikums un iesniegtie dokumenti neatbilst šo noteikumu administratīvās vērtēšanas kritērijiem;
37.2.
ekspertu vērtējuma punktu summa atbilstoši šo noteikumu 2. vai 3. pielikumā minētajiem kritērijiem ir mazāka par 40.
38.
Padome par šo noteikumu 18. punktā minētajiem projektiem mēneša laikā pēc pieteikumu dokumentu saņemšanas, ievērojot ekspertu novērtējuma punktu kopsummu un kopsummā visvairāk punktus ieguvušo projektu, kā arī sniegtos komentārus, pieņem un paziņo dienestam vienu no šādiem lēmumiem: 
38.1.
atbalstīt projektu un piešķirt tam finansējumu;
38.2.
atbalstīt projektu ar samazinātu pasākumu un (vai) finansējuma daudzumu;
38.3.
noraidīt projektu neatbilstošas kvalitātes dēļ;
38.4.
noraidīt projektu finanšu trūkuma dēļ;
38.5.
noraidīt projektu kā neatbilstošu šo noteikumu administratīvās vērtēšanas kritērijiem.
39.
Padomes lēmuma pieņemšanas diena uzskatāma par valsts atbalsta piešķiršanas dienu.
40.
Ja finansējums ir samazināts, valsts atbalsta pretendents precizēto tāmi un (vai) rezultatīvos rādītājus saskaņo ar sekretariātu un dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēmā iesniedz attiecīgos grozījumus. 
41.
Pēc projekta īstenošanas dienests informē padomi par pārskatu atbilstību projekta pieteikumam un kopsavilkumu, kā arī par konta pārskatā minēto maksājumu atbilstību projekta uzdevumiem.
42.
Padome projektu pārskatu izvērtēšanai var piesaistīt ekspertus atbilstoši nepieciešamībai.
43.
Padome mēneša laikā pēc informācijas par projektu pārskatiem un ekspertu vērtējuma saņemšanas pieņem lēmumu par projekta pabeigšanu un paziņo to dienestam.
44.
Padomes pieņemto lēmumu var apstrīdēt Zemkopības ministrijā. Zemkopības ministrijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
45.
Pēc padomes lēmuma saņemšanas dienests:
45.1.
piecu darbdienu laikā veic norēķinu ar šo noteikumu 5.1.3. apakšpunktā minētajiem meža nozares balvas laureātiem;
45.2.
 10 darbdienu laikā izmaksā avansu valsts atbalsta saņēmējam;
45.3.
10 darbdienu laikā veic gala norēķinu ar valsts atbalsta saņēmēju.
VI.Finansējuma pieprasīšana un maksājumu kārtība
46.
Pēc fonda atbalstītā projekta īstenošanas valsts atbalsta saņēmējs dienesta elektroniskajā pieteikšanās sistēmā iesniedz maksājuma pieprasījumu.
47.
Valsts atbalsta saņēmējs dienesta elektroniskajā pieteikšanās sistēmā kopā ar maksājuma pieprasījumu iesniedz šādus dokumentus:
47.1.
pārskatu par projekta īstenošanu (4. pielikums) un projekta rezultātus, piemēram, grāmatas, citus izstrādājumus, saites uz publikācijām, sižetiem vai raidierakstiem, maketus, preses izdevumu eksemplārus;
47.2.
kopsavilkumu par šo noteikumu 50.1. apakšpunktā minētajām izmaksām, norādot projekta izmaksas pamatojošo dokumentu datumus, numurus, izmaksu summas un informāciju par darījumu;
47.3.
konta pārskata izrakstu par šo noteikumu 50.1. apakšpunktā minētajām izmaksām.
47.4.
(Svītrots)
48.
Dienests izvērtē valsts atbalsta saņēmēja iesniegtos dokumentus. Dienests ir tiesīgs pieprasīt no izlases kārtībā izraudzītiem valsts atbalsta saņēmējiem atbalstītā projekta īstenošanu apliecinošus dokumentus, ar pakalpojumu sniedzējiem noslēgtos līgumus un darbu nodošanas un pieņemšanas aktus.
49.
Ja maksājuma pieprasījuma izvērtēšanai trūkst informācijas, dienests rakstiski pieprasa papildu informāciju. Pieprasīto informāciju valsts atbalsta saņēmējs iesniedz piecu darbdienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas. Ja pieprasītā informācija noteiktajā termiņā nav iesniegta, dienests informē fonda padomi par konkrēto neatbilstību, un to ņem vērā, izskatot un vērtējot projekta pārskatu padomes sēdē.
50.
Attiecināmas ir šādas izmaksas:
50.1.
izmaksas, kuras ir saistītas ar projekta īstenošanu, nepieciešamas projekta mērķu sasniegšanai un pamatotas ar attaisnojošiem dokumentiem un par kurām valsts atbalsta saņēmējs uzglabā darījumu un samaksu apliecinošus dokumentus atbilstoši Grāmatvedības likumam;
50.2.
administratīvās izmaksas, kas tieši saistītas ar projekta vadību un koordināciju un noteiktas kā vienota likme 15 procentu apmērā no šo noteikumu 50.1. apakšpunktā minētajām izmaksām.
51.
Izpētes projektiem un meža nozares attīstībai nepieciešamajiem zinātnisko pētījumu projektiem attiecināmās izmaksas ir regulas 2022/2472 38. panta 7. punktā noteiktās attiecināmās izmaksas, kas pamatotas ar attaisnojošiem dokumentiem.
52.
Projektā nav attiecināmas šādas izmaksas:
52.1.
pievienotās vērtības nodoklis, ko projekta īstenotājs var atgūt saskaņā ar normatīvajiem aktiem nodokļu jomā;
52.2.
transportlīdzekļu iegādes izdevumi, tehniskās apkopes, rezerves daļu iegādes, remonta un ekspluatācijas izdevumi (izņemot degvielas izmaksas);
52.3.
veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanas prēmijas, izņemot izmaksas, kas saistītas ar projektā īstenoto pasākumu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu un dalībnieku ceļojuma apdrošināšanu saistībā ar plānotajiem komandējumiem;
52.4.
par tādu apakšlīgumu slēgšanu, kuri nepamatoti palielina projekta izmaksas vai kuros samaksa ir noteikta bez tāmes kā procenti no kopējām projekta izmaksām; 
52.5.
ar projekta īstenošanu nesaistītas izmaksas.
53.
Informāciju par valsts atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar regulu 2022/2472, dienests publicē atbilstoši regulas 2022/2472 9. panta 1. punkta "c" apakšpunktam un 3. punktam.
54.
Ja pārkāptas regulas 2022/2472 prasības, dienests uzliek par pienākumu valsts atbalsta saņēmējam atmaksāt dienestam nelikumīgi saņemto valsts atbalstu. Tas atmaksājams kopā ar procentiem no līdzekļiem, kas ir brīvi no valsts atbalsta, saskaņā ar Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļas prasībām.
55.
Dienests divu mēnešu laikā pēc pārkāpuma konstatēšanas atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā administrē un uzrauga Eiropas Lauksaimniecības garantiju fondu un Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai, kā arī valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai un lauku attīstībai 2023.–2027. gada plānošanas periodā, pieprasa valsts atbalsta atmaksu, ja valsts atbalsta saņēmējs ir sniedzis nepatiesu informāciju vai pārkāpis šo noteikumu prasības. Ja projekts nav īstenots pilnā apmērā, dienests pēc attiecīga padomes lēmuma pieņemšanas par atmaksu pieprasa valsts atbalsta saņēmējam atmaksāt saņemto finansējumu vai tā daļu.
VII.Projekta īstenošanas nosacījumi
56.
Projekta pieteikumā norādāmā informācija:
56.1.
vispārīga informācija par projekta iesniedzēju – valsts atbalsta pretendenta adrese un kontaktinformācija;
56.2.
informācija par projektu – nosaukums un mērķis, īstenošanas laiks, apraksts, uzdevumi, tas ir, izvērsts apraksts par darbībām, kuras plānots īstenot, to īstenošanas shēma, katra darba izpildītāja pienākumi un uzdevumi, sasniedzamie rezultatīvie rādītāji un risinājumi to sasniegšanai;
56.3.
izpētes projektiem – informācija par projekta gaitā izveidotās infrastruktūras uzturēšanu pēc projekta pabeigšanas;
56.4.
projekta īstenošanā iesaistītie partneri;
56.5.
izpētes projektiem – informācija par projekta metodiku;
56.6.
attīstības projektiem – informācija par sabiedrības daļu, kas iegūtu labumu no projekta īstenošanas;
56.7.
projekta izmaksas;
56.8.
projektā plānoto komandējumu apraksts;
56.9.
projekta vadītāja un izpildītāju nozīmīgākie iepriekšējo triju gadu rezultāti ar projektu saistītā jomā.
57.
Projektam paredzēto piegāžu un pakalpojumu iepirkumā ievēro normatīvo aktu prasības par iepirkuma procedūras piemērošanu un šādus nosacījumus:
57.1.
projektā paredzētajām iegādēm, ja tās ir lielākas par 1001 euro, izvēlas visizdevīgāko piedāvājumu, kura noteikšanā viens no kritērijiem ir zemākā cena. To apliecina ar vismaz divu derīgu piedāvājumu salīdzināšanu konkrētai iegādei neatkarīgi no iepirkuma procedūras veida;
57.2.
intelektuālajām darbībām meža nozares jomā, par ko nevar iesniegt cenu izpētes dokumentāciju, cenu atbilstību izvērtē eksperti;
57.3.
šo noteikumu 57.1. apakšpunktā minēto prasību par nepieciešamo piedāvājumu skaitu nepiemēro, ja valsts atbalsta saņēmējs ir Publisko iepirkumu likuma 1. panta 19. punktā minētais pasūtītājs. Ja publiskā iepirkuma procedūrā ir saņemts viens piedāvājums, valsts atbalsta saņēmējs dienestā iesniedz dokumentus, kas apliecina iegādes līgumcenas pamatotību un atbilstību tirgus cenai;
57.4.
ja valsts atbalsta saņēmējs ir publiska persona vai tās iestāde, iepirkuma dokumentus, kas saistīti ar preces iegādi vai pakalpojumu, iesniedz kopā ar projekta pieteikumu vai projekta pieteikumam pievieno informāciju par tirgus cenu izpēti un iepirkuma dokumentus iesniedz trīs mēnešu laikā pēc dienas, kad stājies spēkā lēmums par projekta pieteikuma apstiprināšanu, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc iepirkuma procedūras pabeigšanas.
58.
Valsts atbalsta saņēmējs starppārskatu (4. pielikums) elektroniskajā pieteikšanās sistēmā iesniedz līdz kārtējā gada 31. augustam un tajā norāda informāciju par jau īstenotajiem pasākumiem.
59.
Dienests informē sekretariātu par valsts atbalsta saņēmēja iesniegto starppārskatu (4. pielikums).  
60.
Ja valsts atbalsta saņēmējs laikus neiesniedz iepirkuma dokumentus vai starppārskatu (4. pielikums), dienests informē padomes sekretariātu.
61.
Valsts atbalsta saņēmējs ir tiesīgs mainīt apstiprināto tāmi, nodrošinot projekta mērķu sasniegšanu. Ja izmaiņas tāmes pozīcijā pārsniedz 15 procentu no projekta attiecināmajām izmaksām, tās saskaņojamas ar sekretariātu, iesniedzot dienestā iesniegumu par izmaiņu apstiprināšanu tāmē.
62.
Valsts atbalstu izmaksā bezskaidras naudas norēķinu veidā ar pārskaitījumu uz valsts atbalsta saņēmēja norādīto kredītiestādes kontu vai valsts akciju sabiedrības "Latvijas Pasts" norēķinu kontu.
63.
Dienests apstrādā fiziskas personas datus – vārdu, uzvārdu, personas kodu, tālruņa numuru un adresi –, lai nodrošinātu šo noteikumu 5. un 18. punktā minēto projektu īstenošanu. Personas datus, detalizētu dokumentāciju ar informāciju un apliecinošus dokumentus par piešķirto valsts atbalstu saskaņā ar regulu 2022/2472 dienests saglabā vismaz 10 gadus, sākot no dienas, kad ir piešķirts pēdējais valsts atbalsts saskaņā ar šiem noteikumiem. Savukārt valsts atbalsta saņēmējs nodrošina ar projektu saistīto dokumentu pieejamību vismaz 10 gadus no valsts atbalsta piešķiršanas brīža.
64.
Visu ar projektu saistīto darījumu atspoguļošanai valsts atbalsta saņēmējs ievieš atsevišķu grāmatvedības uzskaites sistēmu vai atbilstošu grāmatvedības kodu.
65.
Ja šo noteikumu 5. vai 18. punktā minēto finansējumu neizlieto pilnā apmērā, padome, kas rīkojas saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto Meža attīstības fonda pārvaldības kārtību, lemj par finansējuma pārdali un, ja nepieciešams, atkārtota konkursa izsludināšanu.
VIII.Valsts atbalsta saņēmēja pienākumi
66.
Valsts atbalsta saņēmējs:
66.1.
izplatot jebkuru informāciju par projektu, norāda atsauci uz finansētāju un informācijai pievieno fonda logotipu;
66.2.
pēc izpētes projekta un šo noteikumu 5.2. un 18.2. apakšpunktā minētā konkursa projekta īstenošanas līdz nākamā gada 1. februārim izpētes projektu ievieto Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes uzturētā zinātnisko pētījumu datubāzē, Valsts kancelejas Pētījumu un publikāciju datubāzē, kā arī publicē savā tīmekļvietnē un nodrošina projekta rezultātu pieejamību bez maksas piecus gadus no to publicēšanas dienas;
66.3.
projekta gaitā izveidotos materiālus – grāmatas, brošūras, videoierakstus – vienā eksemplārā iesniedz sekretariātā;
66.4.
vismaz divas nedēļas pirms projektā plānotajiem informatīvajiem pasākumiem, piemēram, semināriem, nometnēm un raidījumiem, par tiem informē sekretariātu un dienestu;
66.5.
attiecībā uz izpētes projektiem un meža nozares attīstībai nepieciešamajiem zinātnisko pētījumu projektiem nodrošina regulas 2022/2472 38. panta 8. un 9. punkta nosacījumu ievērošanu.
67.
Dienests izlases kārtībā veic pārbaudes projekta īstenošanas vietā.
68.
Izplatot jebkuru informāciju par projektu, piemēram, plašsaziņas līdzekļos, sanāksmēs, vides reklāmās vai paziņojumos projekta īstenošanas vietās, valsts atbalsta saņēmējs norāda atsauci uz fondu un pārskatā par projekta īstenošanu sniedz ziņas par izplatītās informācijas veidu un apjomu.
IX.Noslēguma jautājums
69.
Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2016. gada 26. aprīļa noteikumus Nr. 265 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība meža nozares attīstībai" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 87. nr.; 2017, 41. nr.; 2018, 28., 201. nr.; 2019, 146. nr.; 2020, 107., 234. nr.; 2021, 116. nr., 2022, 114. nr.).
1.
pielikums
Ministru kabineta
2023. gada 1. jūnija
noteikumiem Nr.
265
Apliecinājums
Ar parakstu apliecinu, ka:
1. par konkrēto pasākumu neesmu iesniedzis iesniegumu finansējuma saņemšanai no citiem fondiem vai valsts atbalsta programmām;
2. apņemos glabāt un uzrādīt Lauku atbalsta dienesta amatpersonām visu ar projektu un tā īstenošanu saistīto dokumentāciju un informāciju;
3. projektā neko nemainīšu, to iepriekš rakstiski nesaskaņojot ar Lauku atbalsta dienestu;
4. iepirkuma procedūrā ievērošu normatīvos aktus par iepirkuma procedūras piemērošanu;
5.

iepirkuma procedūrā nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka esmu personīgi ieinteresēts vai var rasties interešu konflikts;

6.

es un iepirkuma procesa dalībnieki neesam savstarpēji saistītas personas likuma "Par nodokļiem un nodevām" izpratnē;

7. neesmu pasludināts par maksātnespējīgu un neesmu iesniedzis pieteikumu par tiesiskās aizsardzības procesa ierosināšanu, neatrodos likvidācijas procesā, saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta (ja atbalsta pretendents ir Maksātnespējas likuma subjekts);
8. nepastāv spēkā stājies tiesas spriedums vai prokurora priekšraksts par sodu, ar ko es būtu atzīts par vainīgu krāpšanā, kukuļošanā, komerciālā uzpirkšanā vai noziedzīgas organizācijas dalībā vai līdzdalībā, kā arī neesmu atzīts par vainīgu krāpšanā, kuras dēļ skartas Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības finanšu intereses;
9. manā darbībā nav konstatēti profesionālās darbības pārkāpumi un nepastāv spēkā esošs spriedums, ar kuru esmu atzīts par vainīgu nodarījumā saistībā ar savu profesionālo darbību;
10.

esmu izpildījis visus pienākumus saistībā ar nodokļu maksājumiem un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām. Man nav nodokļu un valsts sociālo iemaksu apdrošināšanas iemaksu parādu vai ar Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu nodokļu maksājumu termiņš ir pagarināts vai atlikts uz laiku līdz vienam gadam;

11. projekta īstenošanas laikā ievērošu atbilstošo normatīvo aktu prasības, arī par ietekmi uz vidi;
12. projekta īstenošanai pieprasīto Meža attīstības fonda finansējumu izmantošu saskaņā ar aprakstu projekta iesniegumā.

 

2.
pielikums
Ministru kabineta
2023. gada 1. jūnija
noteikumiem Nr.
265
Meža nozares attīstības projektu pieteikumu vērtēšanas kritēriji
Nr. p. k. Vērtēšanas kritērijs Maksimālais punktu skaits
1.

Iesniegtā projekta apraksta atbilstība darba uzdevumam un meža nozares aktualitātei:

1.1.

projekta īstenošana nodrošinās darba uzdevumu izpildi un atbilstību nozares aktualitātei

20
1.2.

projekta īstenošana daļēji nodrošinās darba uzdevumu izpildi un atbilstību nozares aktualitātei

10
2.

Iesniegtā projekta apraksta atbilstība sasniedzamajiem rezultātiem:

2.1.

projekta īstenošana pilnībā nodrošinās darba rezultātu sasniegšanu

20
2.2.

projekta īstenošana daļēji nodrošinās darba rezultātu sasniegšanu

10
3.

Iesniegtā projekta vadītāja un izpildītāja spēja (pieredze un zināšanas) kvalitatīvi īstenot pieteikto projektu un sasniegt plānotos rezultātus:

3.1. projekta vadītājam un izpildītājam ir projekta īstenošanai nepieciešamā pieredze un zināšanas 16
3.2.

projekta vadītājam un izpildītājam ir projekta īstenošanai nepieciešamās zināšanas

8
4.

Projekta budžeta pārskatāmība un detalizācijas pakāpe, izmaksu atbilstība darba uzdevumiem, samērojamība ar sasniedzamajiem rezultātiem:

4.1.

projekta budžeta pārskatāmība un detalizācijas pakāpe:

4.1.1. projekta budžets ir pārskatāms un detalizēts 8
4.1.2. projekta budžets ir pārskatāms, bet nav detalizēts 4
4.2.

izmaksu atbilstība plānotajiem uzdevumiem:

4.2.1.

izmaksas atbilst plānotajiem uzdevumiem

8
4.2.2.

izmaksas daļēji atbilst plānotajiem uzdevumiem

0
4.3.

izmaksu (par atalgojumu, materiāliem, pakalpojumiem) samērojamība ar sasniedzamajiem rezultātiem:

4.3.1.

izmaksas ir samērojamas ar sasniedzamajiem rezultātiem

8
4.3.2.

izmaksas ir daļēji samērojamas ar sasniedzamajiem rezultātiem

0
5. Projektā plānotā intelektuālā darba izmaksu samērojamība (ja tiek iegādāts pakalpojums):
5.1. intelektuālā darba izmaksas ir pamatotas un samērīgas ar vidējām izmaksām nozarē Ir
5.2. intelektuālā darba izmaksas nav pamatotas un būtiski (vairāk nekā par 20 %) atšķiras no vidējām izmaksām nozarē Nav

 

 

3.
pielikums
Ministru kabineta
2023. gada 1. jūnija
noteikumiem Nr.
265
Izpētes projektu pieteikumu vērtēšanas kritēriji
Nr. p. k. Vērtēšanas kritērijs

Maksimālais punktu skaits

1.

Izpētes projekta metodiskā pieeja:

1.1.

piedāvātā risinājuma metodiskā pieeja nodrošina darba uzdevumu izpildi

30

1.2. piedāvātā risinājuma metodiskā pieeja daļēji nodrošina darba uzdevumu izpildi 15
2.

Projekta vadītāja pieredze un zināšanas:

2.1.

projekta vadītājam ir pieredze vairāk nekā viena projekta vadībā attiecīgajā jomā

26
2.2.

projekta vadītājam ir pieredze vismaz viena projekta vadībā attiecīgajā jomā

13
2.3. projekta vadītājs ir piedalījies attiecīgās jomas projektu izpildē 7
3.

Projekta budžeta pārskatāmība un detalizācijas pakāpe, izmaksu atbilstība darba uzdevumiem, samērojamība ar sasniedzamajiem rezultātiem:

3.1. projekta budžeta pārskatāmība un detalizācijas pakāpe:
3.1.1. projekta budžets ir pārskatāms un detalizēts 8
3.1.2. projekta budžets ir pārskatāms, bet nav detalizēts 4

3.2.

izmaksu atbilstība plānotajiem uzdevumiem:

3.2.1. izmaksas atbilst plānotajiem uzdevumiem 8
3.2.2.

izmaksas daļēji atbilst plānotajiem uzdevumiem

4
3.3. izmaksu (par atalgojumu, materiāliem, pakalpojumiem) samērojamība ar sasniedzamajiem rezultātiem:
3.3.1.

izmaksas ir samērojamas ar sasniedzamajiem rezultātiem

8
3.3.2.

izmaksas ir daļēji samērojamas ar sasniedzamajiem rezultātiem

4
4. Projektā plānotā intelektuālā darba izmaksu samērojamība (ja tiek iegādāts pakalpojums):
4.1. intelektuālā darba izmaksas ir pamatotas un samērīgas ar vidējām līdzvērtīgas kompetences izmaksām nozarē Ir
4.2. intelektuālā darba izmaksas nav pamatotas un būtiski (vairāk nekā par 30 %) atšķiras no vidējām līdzvērtīgas kompetences izmaksām nozarē Nav

 

4.
pielikums
Ministru kabineta
2023. gada 1. jūnija
noteikumiem Nr.
265
Pārskats par projekta īstenošanu vai starppārskats
5.
pielikums
Ministru kabineta
2023. gada 1. jūnija
noteikumiem Nr.
265
Papildu nosacījumi pretendentiem, kas pārstāv plašsaziņas līdzekļus

Papildu nosacījumi pretendentiem, kas pārstāv plašsaziņas līdzekļus1, konkursā par sabiedrības un meža īpašnieku informēšanu un izglītošanu periodiskajos preses izdevumos

 

Latvijas Republikā reģistrēts, konkrētai mērķauditorijai paredzēts noteikta satura periodisks preses (laikraksts vai žurnāls) izdevums (turpmāk – periodiskais izdevums), kurš iznāk ne mazāk kā 10 reižu gadā un kura katra tirāža pārsniedz:

a) nacionālā līmeņa periodiskajiem izdevumiem – 10 000 eksemplāru;

b) nacionālā līmeņa periodiskajiem izdevumiem uzņēmējdarbības jomā – 5000 eksemplāru;

c) specializētajiem meža nozares periodiskajiem izdevumiem – 1000 eksemplāru;

d) reģionālajiem periodiskajiem izdevumiem – 2000 eksemplāru.

 

Projekta iesniedzējs var būt komersants, biedrība vai nodibinājums – izdevējs vai īpašnieks periodiskajam izdevumam, kas reģistrēts Uzņēmumu reģistra masu informācijas līdzekļu reģistrā. Ja iesniedzējs nav periodiskā izdevuma izdevējs vai īpašnieks, iesniedzējs pievieno apliecinājuma vēstuli no periodiskā izdevuma īpašnieka vai izdevēja par sadarbību projekta īstenošanā un attiecīgo publikāciju publicēšanu. Apliecinājuma vēstule ir jāparaksta personai ar pārstāvības tiesībām vai pilnvarotajai personai un jāpievieno pilnvaras oriģināls vai apliecināta kopija.

 

Papildu nosacījumi pretendentiem, kas pārstāv plašsaziņas līdzekļus2, konkursā par sabiedrības un meža īpašnieku informēšanu un izglītošanu, veidojot raidījumus radio vai televīzijā vai publikācijas (tīmekļvietnēs)

 

Raidījumiem televīzijā vai radio ir jāatbilst šādiem kritērijiem:

a) vismaz 25 % no katra raidījuma raidlaika ir veltīti atbilstošai tematikai;

b) viena raidījuma raidlaika ilgums ir vismaz 20 minūšu (neskaitot reklāmas pauzes) vai raidījumi tiek veidoti kā vismaz 60 sekunžu ilgas meža nozares aktuālo tematu rubrikas;

c) raidījums tiek pārraidīts bezmaksas virszemes apraidē, un pēc tā pārraidīšanas ir pieejams bez maksas arī tīmekļvietnē(-s) vismaz vienu gadu pēc projekta īstenošanas laika beigām;

d) raidījuma prognozētā auditorija sasniedz vismaz 40 000 skatītāju (klausītāju) vienam raidījumam, un ir pieejami (var tikt uzrādīti) auditorijas mērījuma dati.

 

Publikācijām tīmekļvietnēs ir jāatbilst šādiem kritērijiem:

a) tīmekļvietnes unikālo apmeklētāju skaits ir ne mazāk kā 400 000 mēnesī;

b) publikācijas tīmekļvietnē ir pieejamas bez maksas vismaz vienu gadu pēc projekta īstenošanas laika beigām.

 

Projekta iesniedzējs var būt:

a) raidījumiem televīzijā: komersants, biedrība vai nodibinājums – Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (turpmāk – NEPLP) reģistrā reģistrēta raidorganizācija (turpmāk – raidorganizācija), kurai ir apraides atļauja un pārraides tiesības bezmaksas virszemes apraidē (televīzijai). Ja iesniedzējs nav raidorganizācija, tas pievieno apliecinājuma vēstuli no raidorganizācijas par sadarbību projekta īstenošanā un televīzijas raidījuma pārraidīšanu raidorganizācijas programmā (kanālā);

b) raidījumiem radio: komersants, biedrība vai nodibinājums – NEPLP reģistrā reģistrēta raidorganizācija, kurai ir apraides atļauja. Ja iesniedzējs nav raidorganizācija, tas pievieno apliecinājuma vēstuli no raidorganizācijas par sadarbību projekta īstenošanā un raidījuma pārraidīšanu raidorganizācijas programmā (kanālā);

c) publikācijām tīmekļvietnēs: komersants, biedrība vai nodibinājums – īpašnieks Latvijas tīmekļvietnei, kurā tiek informēta sabiedrība. Ja iesniedzējs nav īpašnieks tīmekļvietnei, kurā tiek informēta sabiedrība, iesniedzējs pievieno apliecinājuma vēstuli no tā par sadarbību projekta īstenošanā un attiecīgo publikāciju publicēšanu.  

 

Piezīmes.

1 NACE 58.14, 63.12, 59.11, 60.10, 60.20, 58.13, 73.11.

2 NACE 58.14, 63.12, 59.11, 60.10, 60.20, 58.13, 73.11.