Noteikumu projekts

Ministru kabineta noteikumi Nr. 185
Rīgā 2024. gada 26. martā (prot. Nr. 13 5. §)
22-TA-2628
Noteikumi par iedzīvotāju nodrošināšanu ar pirmās nepieciešamības precēm valsts apdraudējuma gadījumā
Izdoti saskaņā ar Mobilizācijas likuma 9. panta 6.1 punktu
1.
Noteikumi nosaka:
1.1.
pirmās nepieciešamības preces, ar kurām nodrošināmi iedzīvotāji valsts apdraudējuma gadījumā;
1.2.
kārtību, kādā plānots nodrošināt iedzīvotājus ar pirmās nepieciešamības precēm, kā arī pirmās nepieciešamības preču izsniegšanas un izsniegšanas kontroles kārtību valstī;
1.3.
valsts un pašvaldību institūciju uzdevumus un pienākumus iedzīvotāju nodrošināšanā ar pirmās nepieciešamības precēm.
2.
Pirmās nepieciešamības preces un to viena mēneša normas vienam iedzīvotājam noteiktas šo noteikumu 1. pielikumā.
3.
Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" (turpmāk – sabiedrība Possessor) tiek deleģēts valsts pārvaldes uzdevums nodrošināt iedzīvotājus ar pirmās nepieciešamības precēm (turpmāk – valsts pārvaldes uzdevums). Pildot valsts pārvaldes uzdevumu, sabiedrība Possessor veic šādas darbības: 
3.1.
pieprasa Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei Fizisko personu reģistra datus par iedzīvotāju skaitu pa vecuma grupām un to sadalījumu pa novadu un valstspilsētu administratīvajām teritorijām atbilstoši šo noteikumu 2. pielikumam;
3.2.
plāno finanšu līdzekļus šādu izdevumu segšanai:
3.2.1.
pirmās nepieciešamības preču iegādei un to krājumu atjaunošanai;
3.2.2.
pirmās nepieciešamības preču piegādei līdz to uzglabāšanas vietai;
3.2.3.
pirmās nepieciešamības preču uzglabāšanai;
3.2.4.
šajos noteikumos sabiedrībai Possessor noteikto darbību īstenošanai;
3.3.
nosaka pirmās nepieciešamības preču uzglabāšanas vietas un informē pašvaldību sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisijas (turpmāk – komisija) par attiecīgajai pašvaldības sadarbības teritorijai paredzēto pirmās nepieciešamības preču uzglabāšanas vietu;
3.4.
slēdz līgumus ar piegādātājiem par pirmās nepieciešamības preču piegādi, transportēšanu uz uzglabāšanas vietu, uzglabāšanu un utilizāciju, ievērojot Publisko iepirkumu likumā noteikto regulējumu iepirkuma veikšanai;
3.5.
nosaka pirmās nepieciešamības preču uzglabāšanas vietā uzglabājamo preču skaitu, sadalot pirmās nepieciešamības preces pa uzglabāšanas vietām proporcionāli attiecīgajā pašvaldības teritorijā reģistrētajam iedzīvotāju skaitam;
3.6.
uzskaita uzglabāšanas vietās esošās pirmās nepieciešamības preces atbilstoši to derīguma termiņiem;
3.7.
vismaz reizi gadā veic pārbaudi pirmās nepieciešamības preču uzglabāšanas vietās un izvērtē:
3.7.1.
vai nav konstatējami vizuāli pirmās nepieciešamības preču bojājumi;
3.7.2.
vai pirmās nepieciešamības preces tiek uzglabātas, ievērojot ražotāju noteiktos uzglabāšanas nosacījumus;
3.7.3.
pirmās nepieciešamības preču skaita atbilstību veiktajai uzskaitei;
3.8.
nodrošina pirmās nepieciešamības preču krājumu atjaunošanu;
3.9.
nosaka pirmās nepieciešamības preces, kuru krājumus nepieciešams atjaunot prioritāri, ja kalendāra gadā šo noteikumu 1. pielikumā minēto preču iegādei piešķirtā finansējuma apmērs nav pietiekams;
3.10.
pieņem lēmumu par pirmās nepieciešamības preču izsniegšanu iedzīvotājiem valsts apdraudējuma gadījumā, pamatojoties uz attiecīgās pašvaldības iesniegtu rakstveida ierosinājumu.
4.
Komisijas:
4.1.
informē sabiedrību Possessor par kontaktpersonu (tās norīkošanu vai maiņu), kas ir atbildīga par pirmās nepieciešamības precēm;
4.2.
nosaka pirmās nepieciešamības preču izsniegšanas punktus un izvietojumu attiecīgajās valstspilsētas pašvaldībās vai novada pašvaldībās;
4.3.
nosaka pirmās nepieciešamības preču iespējamos piegādes ceļus no pirmās nepieciešamības preču uzglabāšanas vietas līdz izsniegšanas punktiem;
4.4.
sniedz Ekonomikas ministrijai priekšlikumus par nepieciešamību veikt izmaiņas šo noteikumu 1. pielikumā noteiktajā pirmās nepieciešamības preču sarakstā;
4.5.
iestājoties valsts apdraudējumam:
4.5.1.
informē iedzīvotājus par pirmās nepieciešamības preču izsniegšanas kārtību un izsniegšanas punktiem;
4.5.2.
nodrošina transportu pirmās nepieciešamības preču piegādei no preču uzglabāšanas vietas līdz attiecīgās pašvaldības preču izsniegšanas punktiem;
4.5.3.
organizē un kontrolē pirmās nepieciešamības preču izsniegšanu un izsniegto pirmās nepieciešamības preču uzskaiti;
4.5.4.
reizi dienā informē sabiedrību Possessor par izsniegto preču apjomu un nepieciešamību papildus piegādāt pirmās nepieciešamības preces.
5.
Veicot valsts pārvaldes uzdevumu, sabiedrība Possessor ir Ekonomikas ministrijas funkcionālā pārraudzībā.
6.
Ekonomikas ministrija un sabiedrība Possessor noslēdz līgumu par šo noteikumu 3. punktā deleģētā valsts pārvaldes uzdevuma izpildi, informācijas sniegšanu un tā izpildes uzraudzības kārtību.
Ministru prezidente E. Siliņa
Ekonomikas ministrs V. Valainis
1.
pielikums
Ministru kabineta
2024. gada 26. marta
noteikumiem Nr.
185
Pirmās nepieciešamības preces
2.
pielikums
Ministru kabineta
2024. gada 26. marta
noteikumiem Nr.
185
Fizisko personu reģistra dati par iedzīvotāju skaitu pa vecuma grupām un to sadalījumu pa novadu un valstspilsētu administratīvajām teritorijām pēc datubāzes stāvokļa uz __________. gada 1. janvāri
  Kopā Valstspilsēta/novads
  kopā vīrieši sievietes kopā vīrieši sievietes
0 gadi            
1 gads            
2 gadi            
3 gadi            
4 gadi            
5 gadi            
6 gadi            
7 gadi            
8 gadi            
9 gadi            
10 gadi            
11 gadi            
12 gadi            
13 gadi            
14 gadi            
15 gadi            
16 gadi            
17 gadi            
18 gadi            
19 gadi            
20 gadi            
21 gads            
22 gadi            
23 gadi            
24 gadi            
25 gadi            
26 gadi            
27 gadi            
28 gadi            
29 gadi            
30 gadi            
31 gads            
32 gadi            
33 gadi            
34 gadi            
35 gadi            
36 gadi            
37 gadi            
38 gadi            
39 gadi            
40 gadi            
41 gads            
42 gadi            
43 gadi            
44 gadi            
45 gadi            
46 gadi            
47 gadi            
48 gadi            
49 gadi            
50 gadi            
51 gads            
52 gadi            
53 gadi            
54 gadi            
55 gadi            
56 gadi            
57 gadi            
58 gadi            
59 gadi            
60 gadi            
61 gads            
62 gadi            
63 gadi            
64 gadi            
65 gadi            
66 gadi            
67 gadi            
68 gadi            
69 gadi            
70 gadi            
71 gads            
72 gadi            
73 gadi            
74 gadi            
75 gadi            
76 gadi            
77 gadi            
78 gadi            
79 gadi            
80 gadi un vairāk