Noteikumu projekts

21-TA-673
Valsts aģentūras “Civilās aviācijas aģentūra” publisko maksas pakalpojumu cenrādis”
Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 5.panta devīto daļu un Publisko aģentūru likuma 5. panta pirmo daļu
1.
Noteikumi nosaka:
1.1.
valsts aģentūras “Civilās aviācijas aģentūra” (turpmāk – Civilās aviācijas aģentūra) sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi;
1.2.
šo noteikumu pielikumā minēto Civilās aviācijas aģentūras sniegto maksas pakalpojumu maksāšanas kārtību, likmes un atvieglojumu (samazināto izcenojumu) piemērošanas nosacījumus.
2.
Civilās aviācijas aģentūra publiskos maksas pakalpojumus sniedz saskaņā ar šo noteikumu pielikumu.
 
3.
Šo noteikumu pielikuma 1.1.2., 1.4.3.3., 1.5.3., 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3., 2.1.4., 2.1.5., 2.1.6., 2.1.7., 2.1.8., 2.1.9., 2.1.10., 2.1.11., 2.1.12., 2.1.13., 2.1.14., 2.1.15., 2.1.16., 2.1.17., 2.1.18., 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3., 2.3.1., 2.3.2., 2.3.3., 2.3.4., 2.4.1., 2.4.2., 2.4.3., 2.4.4., 2.4.5., 2.4.6., 2.4.7., 2.4.8., 2.4.9., 2.5.1., 2.5.2., 5.2., 5.4., 5.6., 5.8., 6.3., 7.2.1., 7.2.2., 7.2.3., 7.2.4., 8.1.1., 8.1.2., 8.1.4., 8.1.5., 8.1.6., 8.1.7., 8.1.8., 8.1.9., 8.2., 9.1., 9.2., 10.6., 10.7., 12.5., 12.6., 13.2., 13.3., 13.4., 13.5., 13.6., 13.7., 13.9., 13.11., 14.1., 14.2., 14.3., 14.4., 16.1., 16.2., 17.1., 17.2., 17.3., 17.4., 17.5., 18.1., 18.2., 20.2.1., 20.2.2., 20.4., 20.4.1., 20.5., 20.6.1., 20.6.2., 20.6.3., 20.7.1., 20.7.2., 21.3.7., 21.5., 21.6., 21.12., 21.13., 24.1., 24.2., 24.3., 24.4., 24.5., un 34.1. apakšpunktā un VI sadaļā minētajiem pakalpojumiem tiek piemēroti samazināti izcenojumi:
3.1.
2022.gadā - 76,92% no cenas;
 
3.2.
2023.gadā – 88,46% no cenas.
 
4.
Pakalpojumus, kas nav minēti šo noteikumu pielikumā un kuru sniegšanas pamatojums noteikts normatīvajos aktos, kas stājušies spēkā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās, Civilās aviācijas aģentūra sniedz saskaņā ar aprēķinātajām cilvēkresursu stundas izmaksām 43,26 euro.
5.
Šo noteikumu pielikuma 10.2.1. apakšpunktā noteiktajam pakalpojumam piemēro 5955 cilvēkresursu stundas gadā.
6.
Klients par maksas pakalpojumu norēķinās pirms maksas pakalpojuma saņemšanas. 
7.
Samaksu par sniegtajiem pakalpojumiem veic vienā no šādiem veidiem:
7.1.
ar maksājumu karti maksājumu karšu pieņemšanas terminālī Civilās aviācijas aģentūrā;
7.2.
ar tāda maksājumu pakalpojumu sniedzēja starpniecību, kuram ir tiesības sniegt maksājumu pakalpojumus Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma  izpratnē.
8.
Ja Civilās aviācijas aģentūra ir uzsākusi pakalpojuma izpildi, bet pakalpojumu nevar izpildīt klienta vainas dēļ vai klients atsakās no pakalpojuma, tostarp pirms pakalpojuma sniegšanas termiņa beigām, maksu par pakalpojumu neatmaksā.
 
9.
Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra noteikumus Nr.999 “Noteikumi par valsts aģentūras “Civilās aviācijas aģentūra” sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi” (Latvijas Vēstnesis, 2013, 202.nr.; 2020, 248.nr.).
10.
Noteikumi stājas spēkā 2022.gada 1.janvārī.
Ministru prezidents V. Uzvārds
Ministrs V. Uzvārds
Pielikums
Ministru kabineta
[21-TA-673 Dt]
noteikumiem Nr.
[21-TA-673 Nr]
Valsts aģentūras „Civilās aviācijas aģentūra” publisko maksas pakalpojumu cenrādis "