Noteikumu konsolidētā versija

23-TA-77
Stipendiju piešķiršanas kārtība ārzemniekiem
Izdoti saskaņā ar Augstskolu likuma 83.1 pantu un 
Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 13.1 panta piekto un sesto daļu
(MK 05.04.2022. noteikumu Nr. 223 redakcijā)
I.Vispārīgie jautājumi
1.
Noteikumi nosaka:
1.1.
kārtību, kādā piešķir un administrē stipendiju ārzemniekam (turpmāk – stipendija), kā arī kritērijus, pēc kuriem ārzemnieks var pretendēt uz stipendiju;
1.2.
kārtību, kādā Ukrainas civiliedzīvotājiem piešķir stipendiju studiju kursu apgūšanai (turpmāk – studiju stipendija) un stipendiju zinātniskā vai akadēmiskā darba veikšanai (turpmāk – pētniecības stipendija), kā arī stipendijas apmēru un termiņu, uz kādu piešķir stipendiju.
(MK 05.04.2022. noteikumu Nr. 223 redakcijā)
2.
Ārzemnieks šajos noteikumos minētajā kārtībā var pieteikties stipendijai, ja ir noslēgts starptautisks līgums, kura ietvaros ir paredzēta stipendiju piešķiršana attiecīgās valsts iedzīvotājiem studijām Latvijas augstskolās un koledžās (turpmāk – augstākās izglītības institūcija), vai ja ārzemnieks ir tādas valsts iedzīvotājs, kura piešķir savas valsts stipendijas Latvijas studentiem. Izglītības un zinātnes ministrija (turpmāk – ministrija) sagatavo un apstiprina minēto valstu sarakstu un katru gadu līdz 1. novembrim rakstveidā nosūta to Valsts izglītības attīstības aģentūrai (turpmāk – aģentūra).
(Grozīts ar MK 11.02.2014. noteikumiem Nr. 88; MK 06.12.2016. noteikumiem Nr. 758; grozījums punktā stājas spēkā 01.01.2017, sk. grozījumu 2. punktu)
II.Stipendijas piešķiršanas nosacījumi
3.
Ārzemnieks var pieteikties stipendijas saņemšanai starptautiskajā līgumā norādītajam studiju līmenim. Ja starptautiskajā līgumā studiju līmenis nav norādīts vai ja ārzemnieks ir tādas valsts iedzīvotājs, kura piešķir savas valsts stipendijas Latvijas studentiem, ārzemnieks var pieteikties pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studijām, otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studijām, bakalaura studijām, maģistra studijām vai doktora studijām. Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studijām vai bakalaura studijām var pieteikties ārzemnieks, kurš līdz dokumentu iesniegšanai stipendijas saņemšanai ir pabeidzis vismaz vienu pilnu studiju gadu.
(Grozīts ar MK 11.02.2014. noteikumiem Nr.88)
4.
Stipendiju piešķir studijām augstākās izglītības programmās, kas tiek īstenotas valsts valodā vai citā Eiropas Savienības oficiālajā valodā.
5.
Stipendiju viena konkursa ietvaros piešķir ne ilgāk kā uz vienu akadēmisko gadu un ne vairāk kā divus termiņus pēc kārtas. Stipendiju diviem akadēmiskiem gadiem var piešķirt latviešu un baltu filoloģijas, literatūras un kultūras vai Latvijas vēstures studijām maģistra programmā. Ar studentu tiek slēgta vienošanās uz diviem akadēmiskiem gadiem par stipendijas piešķiršanu uz vienu akadēmisko gadu, vienlaikus nosakot, ka stipendija tiks piešķirta arī otrajā akadēmiskajā gadā, ja students būs sekmīgi nokārtojis visas akadēmiskās saistības.
(Grozīts ar MK 11.02.2014. noteikumiem Nr.88)
6.
Ministrija katru gadu līdz 1. novembrim nosaka stipendijas apmēru nākamajam studiju gadam – vismaz 498,01 euro mēnesī pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studijām, otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studijām, bakalaura studijām un maģistra studijām un vismaz 668,75 euro mēnesī doktorantūras studijām.
(MK 11.02.2014. noteikumu Nr. 88 redakcijā, kas grozīta ar MK 06.12.2016. noteikumiem Nr. 758; grozījums punktā stājas spēkā 01.01.2017, sk. grozījumu 2. punktu)
7.
Stipendiju saskaņā ar studiju plānu piešķir:
7.1.
pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā, otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā, bakalaura studiju programmā vai maģistra studiju programmā studējošam – līdz 10 mēnešiem gadā;
7.2.
doktorantam – līdz 11 mēnešiem gadā;
7.3.
latviešu un baltu filoloģijas, literatūras un kultūras vai Latvijas vēstures maģistra studiju programmā studējošam – līdz diviem akadēmiskiem gadiem, slēdzot vienošanos uz diviem akadēmiskiem gadiem par stipendijas piešķiršanu uz vienu akadēmisko gadu, vienlaikus nosakot, ka stipendija tiks piešķirta arī otrajā akadēmiskajā gadā, ja students būs sekmīgi nokārtojis visas akadēmiskās saistības.
(MK 11.02.2014. noteikumu Nr.88 redakcijā)
8.
Stipendiju nepiešķir par to mēnesi, kad stipendijas saņēmējs augstākās izglītības institūcijā studē mazāk par 15 kalendāra dienām.
III.Dokumentu iesniegšana stipendijas saņemšanai
9.
Stipendijas administrē Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk – aģentūra).
10.
Katru gadu līdz 31. janvārim aģentūra tīmekļa vietnē www.viaa.gov.lv un ministrija tīmekļa vietnē www.izm.gov.lv ievieto šādu informāciju (latviešu un angļu valodā) par stipendijām nākamajam akadēmiskajam gadam:
10.1.
to valstu sarakstu, kuru iedzīvotāji var pieteikties uz stipendiju;
10.2.
iesniedzamo dokumentu sarakstu;
10.3.
finanšu nosacījumus;
10.4.
informāciju par stipendijas iesnieguma (turpmāk – iesniegums) iesniegšanas, iesnieguma vērtēšanas un lēmuma par stipendijas piešķiršanu pieņemšanas procedūru;
10.5.
norādi, ka iesniegumu var iesniegt no 1. februāra līdz 1. aprīlim.
(Grozīts ar MK 11.02.2014. noteikumiem Nr.88; MK 06.12.2016. noteikumiem Nr. 758)
11.
Šo noteikumu 10.punktā minēto informāciju aģentūra nosūta to valstu institūcijām, kas atbildīgas par ārvalstu stipendiju administrēšanu (turpmāk – ārvalstu institūcijas), kuru iedzīvotāji var pretendēt uz stipendijas saņemšanu saskaņā ar šo noteikumu 2.punktu. Informāciju nosūta uzaicinājuma vēstules formā. Uzaicinājuma vēstuļu kopijas aģentūra nosūta attiecīgo ārvalstu diplomātiskajām pārstāvniecībām Latvijā un Latvijas diplomātiskajām pārstāvniecībām attiecīgajās ārvalstīs.
(Grozīts ar MK 06.12.2016. noteikumiem Nr. 758)
12.
Ārzemnieks, izmantojot personas elektroniskās identifikācijas līdzekļus (izveidotu lietotājvārdu ar paroli), elektroniski iesniedz elektroniskajā stipendiju iesniegumu iesniegšanas sistēmā (turpmāk – sistēma), kuras saite ir publiskota aģentūras tīmekļa vietnē www.viaa.gov.lv, aizpildītu tiešsaistes formas iesnieguma veidlapu (1. pielikums), tai pievienojot:
12.1.
dzīvesgaitas aprakstu (Curriculum Vitae);
12.2.
motivācijas vēstuli (norādot arī aktivitātes ārpus studijām Latvijā vai savā valstī, kas saistītas ar izvēlēto studiju jomu, piemēram, prakse profesionālajās organizācijās, dalība zinātniskajās konferencēs, starptautiskajos projektos);
12.3.
vidējās izglītības dokumenta un tā pielikuma vai augstāko izglītību apliecinoša dokumenta un tā pielikuma, vai sekmju izraksta (ja studijas nav pabeigtas) kopiju;
12.4.
divu akadēmiskā personāla rekomendācijas vēstuļu (parakstītas pēdējo sešu mēnešu laikā no dienas, kad iesniegums iesniegts sistēmā) kopijas;
12.5.
Latvijas augstākās izglītības institūcijas vēstules kopiju, kas apstiprina ārzemnieka iespēju studēt izvēlētajā studiju programmā un to, ka attiecīgo studiju programmu īsteno valsts valodā vai citā Eiropas Savienības oficiālajā valodā;
12.6.
studiju plānu stipendijas saņemšanas periodam;
12.7.
sertifikāta vai cita dokumenta kopiju, kas apliecina studijām nepieciešamo valodas prasmi;
12.8.
pases vai personas apliecības kopiju.
(MK 06.12.2016. noteikumu Nr. 758 redakcijā)
13.
Dokumentiem, kas nav latviešu vai angļu valodā, pievieno attiecīgās valsts noteiktā kārtībā apstiprinātu tulkojumu vienā no minētajām valodām.
14.
(Svītrots ar MK 06.12.2016. noteikumiem Nr. 758)
15.
Iesniegumu un tam pievienotos dokumentus ārzemnieks iesniedz elektroniska dokumenta veidā atbilstoši Eiropas Savienības elektroniskos dokumentus reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
(Grozīts ar MK 06.12.2016. noteikumiem Nr. 758)
15.1
Par iesnieguma iesniegšanas datumu un laiku uzskata datumu un laiku, kad tas ir iesniegts sistēmā.
(MK 06.12.2016. noteikumu Nr. 758 redakcijā)
15.2
Iesnieguma saņemšanas datums un laiks tiek reģistrēts sistēmā ar brīdi, kad ārzemnieks sistēmā tiešsaistes režīmā ir veicis šo noteikumu 12. punktā minētās darbības un darbību "iesniegt". Sistēma uz iesniegumā norādīto ārzemnieka elektroniskā pasta adresi un aģentūras elektroniskā pasta adresi scholarships@viaa.gov.lv nosūta apstiprinājumu par iesnieguma saņemšanu. Apstiprinājums ietver:
15.21.
ārzemnieka vārdu un uzvārdu;
15.22.
iesnieguma reģistrācijas numuru;
15.23.
iesnieguma saņemšanas datumu un laiku sistēmā.
(MK 06.12.2016. noteikumu Nr. 758 redakcijā)
IV.Stipendiju vērtēšanas kritēriji un stipendijas piešķiršanas kārtība
16.
Iesniegumu vērtē atbilstoši šo noteikumu 2.pielikumā minētajiem administratīvās vērtēšanas kritērijiem un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem.
17.
Aģentūra vērtē iesnieguma atbilstību administratīvās vērtēšanas kritērijiem ar "Jā" un "Nē" ("Jā" – atbilst, "Nē" – neatbilst). Ja iesniegums neatbilst kādam no administratīvās vērtēšanas kritērijiem, aģentūra pieņem lēmumu par atteikumu piešķirt stipendiju. Aģentūras lēmumu var pārsūdzēt ministrijā mēneša laikā pēc lēmuma spēkā stāšanās dienas.
18.
Iesnieguma atbilstību kvalitātes vērtēšanas kritērijiem vērtē aģentūras izveidota vērtēšanas komisija (turpmāk – komisija), piešķirot noteiktu punktu skaitu. Komisijas sastāvā iekļauj divus aģentūras pārstāvjus, divus ministrijas pārstāvjus un vienu Latvijas Studentu apvienības deleģētu pārstāvi. Aģentūra, ja nepieciešams, komisijas darbā piesaista ekspertus.
(MK 11.02.2014. noteikumu Nr.88 redakcijā)
19.
Komisija pieņem lēmumu par stipendijas piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt stipendiju, kā arī izveido rezerves kandidātu sarakstu prioritārā secībā. Komisijas lēmumu var apstrīdēt mēneša laikā pēc lēmuma spēkā stāšanās dienas, iesniedzot attiecīgu iesniegumu aģentūras direktoram. Aģentūras direktora lēmumu var pārsūdzēt tiesā.
20.
Komisija stipendijas piešķir konkursa kārtībā atbilstoši iegūtajam punktu skaitam, kas ir ne mazāks kā 11 punkti, ievērojot šādus nosacījumus:
20.1.
minimālais obligātais atbalsta apjoms, kas noteikts starptautiskos līgumos;
20.2.
studējošiem no vienas valsts nepiešķir vairāk kā 10 procentus no kopējā pieejamā stipendiju finansējuma apjoma attiecīgajam gadam;
20.3.
ja diviem vai vairākiem ārzemniekiem, kuri pretendē uz stipendiju, pēc kvalitātes vērtēšanas ir vienāds punktu skaits, priekšroka dodama vispirms doktorantūras, tad maģistrantūras studentiem;
20.4.
ja stipendiju finansējums studijām netiek sadalīts, izpildot šo noteikumu 20.1., 20.2. un 20.3. apakšpunktā minētos nosacījumus, stipendiju piešķir ārzemniekam, kuram kvalitātes vērtēšanas kritērijos ir nākamais augstākais punktu skaits, neņemot vērā noteikto valstu kvotu;
20.5.
priekšroka dodama rezerves kandidātu sarakstā iekļautiem pretendentiem ar augstāku punktu skaitu, neņemot vērā noteikto valstu kvotu.
(MK 11.02.2014. noteikumu Nr.88 redakcijā)
20.1
Komisija dod priekšroku attiecīgās valsts pilnvarotās institūcijas nominētajiem kandidātiem, ja viņi ir ieguvuši šo noteikumu 20. punkta ievaddaļā noteikto punktu skaitu, ievērojot šo noteikumu 20.2. apakšpunktu.
(MK 11.02.2014. noteikumu Nr.88 redakcijā)
20.2
Komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par šo noteikumu 20.2. apakšpunktā minētā nosacījuma nepiemērošanu attiecībā uz studējošiem ārzemniekiem no Ukrainas.
(MK 05.04.2022. noteikumu Nr. 223 redakcijā)
21.
Komisija pieņem lēmumu par atteikumu piešķirt stipendiju, ja likumā par valsts budžetu kārtējam gadam šim mērķim piešķirtais finansējums ir nepietiekams.
22.
Par komisijas lēmumu aģentūra informē iesnieguma iesniedzēju un attiecīgās ārvalsts institūciju. Aģentūra iesnieguma iesniedzējam lēmumu nosūta uz elektroniskā pasta adresi, kas norādīta viņa iesniegumā Latvijas stipendijas saņemšanai.
(Grozīts ar MK 11.02.2014. noteikumiem Nr.88)
23.
Aģentūra, pamatojoties uz komisijas lēmumu par stipendijas piešķiršanu, slēdz līgumu ar Latvijas augstākās izglītības institūciju par finansējuma nodrošināšanu ārzemniekam piešķirtajai stipendijai. Līgumā cita starpā norāda līguma priekšmetu, līguma summas samaksas kārtību, pārskatu sniegšanas kārtību, līdzēju tiesības un pienākumus, tai skaitā norādot, ka augstākās izglītības institūcija 30 dienu laikā pēc stipendijas saņemšanas laikposma beigām iesniedz aģentūrā apliecinājumu, ka stipendijas saņēmējs attiecīgajā laikposmā ir studējis izvēlētajā augstākās izglītības institūcijā un ir saņēmis stipendiju.
24.
Latvijas augstākās izglītības institūcija slēdz līgumu ar ārzemnieku par uzņemšanu augstskolā. Līgumā iekļauj stipendijas izmaksas kārtību.
25.
Aģentūra var atcelt lēmumu par stipendijas piešķiršanu, ja aģentūra vai augstākās izglītības institūcija konstatē, ka stipendijas saņēmējs ir sniedzis nepatiesu informāciju stipendijas saņemšanai vai rupji pārkāpj augstākās izglītības institūcijas iekšējās kārtības noteikumus, vai pilnībā nepilda akadēmiskās saistības.
(MK 11.02.2014. noteikumu Nr.88 redakcijā)
26.
Aģentūra lemj par stipendijas neizmaksāšanu pilnā apmērā attiecīgajā studiju periodā, ja augstākās izglītības institūcija konstatē, ka ārzemnieks ir apguvis mazāk par 80 procentiem no apstiprinātajā studiju darba plānā noteiktā apjoma vai nav sekmīgi nokārtojis izvēlētos studiju kursus. Studiju plāns tiek apstiprināts pēc stipendijas saņemšanas, un to kopīgi apstiprina augstākās izglītības institūcija un stipendijas saņēmējs.
(MK 11.02.2014. noteikumu Nr.88 redakcijā)
V.Ukrainas civiliedzīvotāja stipendijas 
(Nodaļa MK 05.04.2022. noteikumu Nr. 223 redakcijā)
27.
Studiju stipendijas saņemšanas nosacījumi Ukrainas civiliedzīvotājam ir šādi:
27.1.
studējošais laikposmā no 2022. gada 1. marta līdz 2022. gada 30. jūnijam vai no 2022. gada 1. septembra līdz 2023. gada 30. jūnijam, vai no 2023. gada 1. septembra līdz 2023. gada 31. decembrim ir imatrikulēts Latvijas augstskolā vai koledžā (turpmāk – izglītības iestāde) pilna laika studijām;
27.2.
laikposmā no 2022. gada 1. marta līdz 2022. gada 30. jūnijam izglītības iestāde apstiprinājusi Ukrainas civiliedzīvotāja izvēlētos studiju kursus individuāli īslaicīgo studiju ietvaros no pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studijām vai otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studijām, vai bakalaura studijām, vai maģistra studijām, vai doktora studijām, kuras īsteno Eiropas Savienības oficiālajā valodā ne mazāk kā 20 akadēmiskās stundas nedēļā (turpmāk – īstermiņa studijas);
27.3.
šo noteikumu 27.1. apakšpunktā minētajā termiņā persona nesaņem citu studiju stipendiju no valsts budžeta līdzekļiem;
27.4.
persona ir noslēgusi šo noteikumu 30. punktā minēto vienošanos.
(MK 05.04.2022. noteikumu Nr. 223 redakcijā, kas grozīta ar MK 06.09.2022. noteikumiem Nr. 559)
28.
Pētniecības stipendijas saņemšanas nosacījumi Ukrainas civiliedzīvotājam ir šādi: 
28.1.
laikposmā no 2022. gada 1. marta līdz 2022. gada 31. augustam vai no 2022. gada 1. septembra līdz 2023. gada 31. decembrim persona stažēšanās ietvaros ir iesaistīta izglītības iestādes vai zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētas zinātniskās institūcijas (turpmāk – zinātniskā institūcija) zinātniskajā vai akadēmiskajā darbībā pētnieka statusā vai akadēmiskā personāla statusā ar zinātnes doktora grādu vai tā ekvivalentu, maģistra grādu vai zinātniskā grāda pretendentam atbilstošu statusu un Ukrainā nesaņem par to atalgojumu;
28.2.
persona šo noteikumu 28.1. apakšpunktā  minētajā termiņā nav nodibinājusi darba tiesiskās attiecības ar valsts, pašvaldības institūciju vai privātpersonu un nesaņem cita veida pētniecības stipendiju;
28.3.
persona ir noslēgusi šo noteikumu ​ 30. punktā minēto vienošanos.
(MK 05.04.2022. noteikumu Nr. 223 redakcijā, kas grozīta ar MK 06.09.2022. noteikumiem Nr. 559 )
29.
Ukrainas civiliedzīvotāju stipendijas administrē un izmaksā aģentūra.
(MK 05.04.2022. noteikumu Nr. 223 redakcijā)
30.
Izglītības iestāde vai zinātniskā institūcija atbilstoši noteiktajai kārtībai slēdz ar Ukrainas civiliedzīvotāju vienošanos par īstermiņa vai pilna laika studijām vai zinātnisko vai akadēmisko darbību un iekļauj tajā studiju stipendijas vai pētniecības stipendijas izmaksas kārtību.
(MK 06.09.2022. noteikumu Nr. 559 redakcijā)
31.
Studiju stipendijas un pētniecības stipendijas izmaksā par šādu laikposmu:
31.1.
studiju stipendijas – par laikposmu no 2022. gada 1. marta līdz 2022. gada 30. jūnijam vai no 2022. gada 1. septembra līdz 2023. gada 30. jūnijam, vai no 2023. gada 1. septembra līdz 2023. gada 31. decembrim;
31.2.
pētniecības stipendijas – par laikposmu no 2022. gada 1. marta līdz 2022. gada 31. augustam vai no 2022. gada 1. septembra līdz 2023. gada 31. decembrim.
(MK 05.04.2022. noteikumu Nr. 223 redakcijā, kas grozīta ar MK 06.09.2022. noteikumiem Nr. 559)
32.
Studiju stipendijas apmērs ir 140 euro mēnesī un pētniecības stipendijas apmērs – 900 euro mēnesī.
(MK 05.04.2022. noteikumu Nr. 223 redakcijā)
33.
Studiju stipendiju vai pētniecības stipendiju izmaksā par pilnu mēnesi. Studiju stipendiju vai pētniecības stipendiju par attiecīgo mēnesi Ukrainas civiliedzīvotājam nepiešķir, ja Ukrainas civiliedzīvotājs studē vai veic zinātnisko vai akadēmisko darbību mazāk par 15 kalendāra dienām mēnesī.
(MK 05.04.2022. noteikumu Nr. 223 redakcijā)
34.
Pieteikšanās kārtību studiju stipendijas vai pētniecības stipendijas saņemšanai un iesniedzamo dokumentāciju nosaka Ukrainas civiliedzīvotāju stipendiju nolikumā (turpmāk – nolikums). Aģentūra nolikumu ievieto tīmekļa vietnē www.viaa.gov.lv un ministrija – tīmekļa vietnē www.izm.gov.lv. Nolikumu izstrādā un pēc saskaņošanas ar ministriju un Latvijas Zinātnes padomi apstiprina aģentūra. Nolikumā nosaka:
34.1.
studiju stipendijas iesnieguma un pētniecības stipendijas iesnieguma veidlapas paraugu (saturu, formu, ja nepieciešams, iesnieguma pielikumu veidlapas, citu iesniedzamo informāciju);
34.2.
kārtību, kādā izglītības iestāde vai zinātniskā institūcija aģentūrā iesniedz aizpildītu studiju stipendijas iesniegumu vai pētniecības stipendijas iesniegumu un, ja nepieciešams, citu iesnieguma izskatīšanai nepieciešamo informāciju;
34.3.
studiju stipendijas izmaksas līguma un pētniecības stipendijas izmaksas līguma paraugu (saturu, formu),  kā arī līguma noslēgšanas kārtību;
34.4.
finanšu pārskata veidlapas paraugu par piešķirtā studiju stipendijas vai pētniecības stipendijas finansējuma izlietojumu, kā arī citu veidlapu paraugus, lai nodrošinātu piešķirto studiju stipendiju vai pētniecības stipendiju izlietojuma uzskaiti un kontroli.
(MK 05.04.2022. noteikumu Nr. 223 redakcijā)
35.
Studiju stipendijas iesniegumu un pētniecības stipendijas iesniegumu izskata aģentūras izveidota Ukrainas civiliedzīvotāju stipendiju piešķiršanas komisija (turpmāk – stipendiju komisija). Komisijas sastāvā iekļauj divus aģentūras pārstāvjus, divus ministrijas pārstāvjus un vienu Latvijas Zinātnes padomes pārstāvi. Aģentūra, ja nepieciešams, komisijas darbā padomdevēja statusā bez balsstiesībām var piesaistīt attiecīgās jomas ekspertus. 
(MK 05.04.2022. noteikumu Nr. 223 redakcijā)
36.
Stipendiju komisija pieņem vienu no šādiem lēmumiem:
36.1.
par studiju stipendijas piešķiršanu, ja Ukrainas civiliedzīvotājs atbilst šo noteikumu 27. punktā ​​​​​​ minētajiem nosacījumiem;
36.2.
par pētniecības stipendijas piešķiršanu, ja Ukrainas civiliedzīvotājs atbilst šo noteikumu 28. punktā ​​​​​​ minētajiem nosacījumiem;
36.3.
par atteikumu piešķirt studiju stipendiju, ja Ukrainas civiliedzīvotājs neatbilst šo noteikumu 27. punktā minētajiem nosacījumiem;
36.4.
par atteikumu piešķirt pētniecības stipendiju, ja Ukrainas civiliedzīvotājs neatbilst šo noteikumu 28. punktā minētajiem nosacījumiem;
36.5.
par studiju stipendijas vai pētniecības stipendijas izmaksas pārtraukšanu, ja Ukrainas civiliedzīvotājs, kurš saņem studiju stipendiju vai pētniecības stipendiju, piecas darbdienas bez attaisnojuma nav īstenojis īstermiņa vai pilna laika studijas vai veicis zinātnisku vai akadēmisku darbību šo noteikumu 30. punktā minētās vienošanās ietvaros un nav sniedzis institūcijai informāciju par kavējuma iemesliem, un izglītības iestāde vai zinātniskā institūcija par to ir informējusi aģentūru.
(MK 05.04.2022. noteikumu Nr. 223 redakcijā, kas grozīta ar MK 06.09.2022. noteikumiem Nr. 559)
37.
Stipendiju komisijas lēmumu var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu aģentūras direktoram, un pārsūdzēt tiesā saskaņā ar Administratīvā procesa likumu.
(MK 05.04.2022. noteikumu Nr. 223 redakcijā)
38.
Aģentūra, pamatojoties uz šo noteikumu 36.1. vai 36.2. apakšpunktā minēto lēmumu, noslēdz ar attiecīgo izglītības iestādi vai zinātnisko institūciju studiju stipendijas izmaksas vai pētniecības stipendijas izmaksas līgumu, ar kuru saskaņā aģentūra veic studiju stipendijas vai pētniecības stipendijas pārskaitījumu šo noteikumu 32. punktā paredzētajā apmērā. Izglītības iestāde vai zinātniskā institūcija saskaņā ar šo noteikumu 30. punktā minēto vienošanos studiju stipendiju vai pētniecības stipendiju Ukrainas civiliedzīvotājam izmaksā reizi mēnesī par kārtējo mēnesi.
39.
Izglītības iestāde finanšu pārskatu par studiju stipendiju finansējuma izlietojumu un citu dokumentāciju, kas noteikta studiju stipendijas izmaksas līgumā, par laikposmu no 2022. gada 1. marta līdz 2022. gada 30. jūnijam iesniedz aģentūrā līdz 2022. gada 31. jūlijam, par laikposmu no 2022. gada 1. septembra līdz 2022. gada 31. decembrim – līdz 2023. gada 31. janvārim, par laikposmu no 2023. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 30. jūnijam – līdz 2023. gada 31. jūlijam, savukārt par laikposmu no 2023. gada 1. septembra līdz 2023. gada 31. decembrim – līdz 2024. gada 31. janvārim. 
40.
Izglītības iestāde vai zinātniskā institūcija finanšu pārskatu par pētniecības stipendiju finansējuma izlietojumu un citu dokumentāciju, kas noteikta pētniecības stipendiju izmaksas līgumā, par laikposmu no 2022. gada 1. marta līdz 2022. gada 31. augustam iesniedz aģentūrā līdz 2022. gada 15. septembrim, par laikposmu no 2022. gada 1. septembra līdz 2022. gada 31. decembrim – līdz 2023. gada 15. janvārim, par laikposmu no 2023. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 30. jūnijam – līdz 2023. gada 31. jūlijam, savukārt par laikposmu no 2023. gada 1. jūlija līdz 2023. gada 31. decembrim – līdz 2024. gada 31. janvārim.
41.
Izglītības iestādes vai zinātniskās institūcijas veiktā studiju stipendijas izmaksa laikposmā no 2022. gada 1. marta līdz 2022. gada 30. jūnijam vai no 2022. gada 1. septembra līdz 2022. gada 31. decembrim un pētniecības stipendijas izmaksa laikposmā no 2022. gada 1. marta līdz 2022. gada 31. augustam vai no 2022. gada 1. septembra līdz 2022. gada 31. decembrim ir nodrošināma 2022. gadā no valsts budžeta programmā 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" ministrijai piešķirtajiem līdzekļiem, ja tā veikta, pamatojoties uz šiem noteikumiem.
(MK 06.09.2022. noteikumu Nr. 559 redakcijā)
42.
Izglītības iestādes vai zinātniskās institūcijas veiktā Ukrainas civiliedzīvotāju stipendijas izmaksa laikposmā no 2023. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 31. decembrim ir nodrošināma no 74. resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" valsts budžeta programmas 17.00.00 "Finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteikto pasākumu īstenošanai" ministrijai piešķirtajiem līdzekļiem, ja tā veikta, pamatojoties uz šiem noteikumiem.
1.
pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 24.janvāra
noteikumiem Nr.
68
(Pielikums MK 06.12.2016. noteikumu Nr. 758 redakcijā)
2.
pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 24.janvāra
noteikumiem Nr.
68
Stipendijas vērtēšanas kritēriji
(Pielikums MK 06.12.2016. noteikumu Nr. 758 redakcijā)