Rīkojuma projekts

PAZIŅOJUMS: Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 8. jūnijā.
Ministru kabineta rīkojums Nr. 275
Rīgā 2023. gada 23. maijā (prot. Nr. 26 23. §)
23-TA-581
Par Satiksmes ministrijas atzinuma sniegšanu par pašvaldību iesniegtajiem ceļu būvniecības projektiem aizņēmuma saņemšanai
1.
Satiksmes ministrijai saskaņā ar likuma ''Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" (turpmāk – likums) 36. panta pirmās daļas 7. punkta ''c'' apakšpunktu sniegt atzinumu par pašvaldību iesniegtajiem ceļu būvniecības projektiem (izņemot par būvprojektā paredzēto, bet ceļa funkcijā neiekļauto inženiertīklu būvniecību) (turpmāk – investīciju projekts) aizdevumu (ieskaitot būvprojekta izstrādes, būvuzraudzības un autoruzraudzības izmaksas, ja nepieciešams) saņemšanai, izvērtējot šādus obligātos kritērijus:
1.1.
ceļš vai tā posms (turpmāk – objekts) ir nozīmīgs mobilitātes nodrošināšanai pašvaldības teritorijā;
1.2.
objekta vizuālais vērtējums ir ''ļoti slikts'' vai ''slikts'' vai analoģisks vērtējums citā vērtēšanas skalā atbilstoši pašvaldības apstiprinātai metodikai (kritērijs neattiecas uz gadījumu, ja projekts paredz jauna ceļa vai tā posma būvniecību);
1.3.
vai investīciju projektam ir augsta realizācijas gatavības stadija – ir uzsākta vai var tikt uzsākta projekta īstenošana (atbilstoši publisko iepirkumu normatīvajam regulējumam ir veiktas nepieciešamās iepirkumu procedūras (tai skaitā apvienotā projektēšanas un būvdarbu iepirkuma procedūra, ja nepieciešams) un uz investīciju projekta pieteikuma izskatīšanas termiņa dienu ir stājušies spēkā nepieciešamo iepirkumu rezultāti, būvniecības iepirkuma gadījumā ir izdota būvatļauja autoceļa vai ielas būvniecībai  ar būvvaldes atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi vai paskaidrojuma raksts transporta būvju atjaunošanai ar atzīmi par būvniecības ieceres akceptu, vai būvvaldes izdots apliecinājums, ka atjaunošanai paredzētajiem darbiem (virskārtas atjaunošanai) nav nepieciešama būvniecības dokumentācija);
1.4.
investīciju projekta īstenošanu paredzēts uzsākt līdz 2023. gada 31. decembrim un pabeigt līdz 2025. gada 31. decembrim;
1.5.
vai pašvaldība atbilstoši likuma 36. panta pirmās daļas 7. punkta ''a'' apakšpunktam nodrošina pašvaldības budžeta līdzfinansējumu ne mazāk kā 15 % apmērā no kopējām projekta izmaksām;
1.6.
vai investīciju projekts atbilst pašvaldības attīstības programmas investīciju plānam;
1.7.
vai investīciju projekts Likuma par budžetu un finanšu vadību izpratnē ir budžetu investīcijas, tas ir, vai investīciju projekts ietver tikai kapitālos izdevumus;
1.8.
vai ir pievienots pašvaldības apliecinājums, ka investīciju projektā plānotie pasākumi netika un netiek finansēti, kā arī nav apstiprināta to finansēšana no Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļiem vai no citiem Eiropas Savienības politiku un ārvalstu finanšu palīdzības instrumentiem.
2.
Noteikt, ka objekts ir nozīmīgs mobilitātes nodrošināšanai pašvaldības teritorijā, ja tas atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:
2.1.
objekts ir vai tā sastāvā ietilpst tilts;
2.2.
investīciju projekts radīs labvēlīgus apstākļus gājējiem, mikromobilitātes rīku izmantošanai;
2.3.
objekts ietilpst sabiedriskā transporta vai skolēnu pārvadāšanas maršrutā;
2.4.
objekts nodrošina piekļūšanu pašvaldībai būtiskam saimnieciskam uzņēmumam, pakalpojumu sniedzējam vai pašvaldības infrastruktūras objektiem.
3.
Ja Rīgas valstspilsētas iesniegtais investīciju projekts atbilst informatīvajā ziņojumā “Par Rīgas valstspilsētas stratēģiski svarīgu transporta infrastruktūras objektu atjaunošanu un pārbūvi” (pieņemts zināšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2022. gada 14. jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 32 41. §) 1. punktu) norādītajai informācijai, Satiksmes ministrijai atzīt to par prioritāri atbalstāmu un nevērtēt attiecīgā investīciju projekta atbilstību šā rīkojuma 1. un 2. punktam​​​​​.
4.
Satiksmes ministrijai sniegt pozitīvu atzinumu, ja investīciju projekts atbilst visiem šā rīkojuma 1. punktā minētajiem kritērijiem vai tas atbilst objektiem, kas norādīti šā rīkojuma 3. punktā minētajā informatīvajā ziņojumā.
5.
Satiksmes ministrijai piecu darbdienu laikā pēc šā rīkojuma spēkā stāšanās informēt pašvaldības, ka investīciju projektus Satiksmes ministrijā iespējams iesniegt katru mēnesi līdz četrpadsmitajam datumam, bet ne vēlāk kā līdz 2023. gada 14. augustam.
6.
Satiksmes ministrijai piecu darbdienu laikā pēc šā rīkojuma spēkā stāšanās informēt pašvaldības par šā rīkojuma 1. un 2. punktā minētajiem kritērijiem, kā arī par informāciju, kuru pašvaldība norāda atbilstoši šā rīkojuma ​pielikumam, iesniedzot Satiksmes ministrijā investīciju projektu, ja tā uz attiecīgo investīciju projektu attiecināma (ievērojot šā rīkojuma 1. un 2. punktā minētos kritērijus):
6.1.
investīciju projekta nosaukums un informācija par tā ietvaros īstenojamiem darbiem;
6.2.
informācija par investīciju projekta atbilstību pašvaldības attīstības programmas investīciju plānam, tai skaitā informācija, kas pamato investīciju projektā plānoto pasākumu atbilstību investīciju projekta mērķim, informācija par pieņemtu domes lēmumu, kas apliecina pašvaldības gatavību īstenot investīciju projektu, tai skaitā nodrošināt pašvaldības budžeta līdzfinansējumu atbilstoši likuma 36. panta pirmās daļas 7. punktam;
6.3.
informācija par rezultātiem, kas tiks sasniegti, īstenojot investīciju projektu, kā arī informācija par to, kā tiks nodrošināta īstenotā investīciju projekta uzturēšana un ilgtspēja;
6.4.
investīciju projekta kopējās izmaksas, tai skaitā šo izmaksu sadalījums pa finanšu avotiem – pašvaldības budžets un valsts budžeta aizdevums sadalījumā pa gadiem (2023.–2025. gads);
6.5.
investīciju projekta īstenošanas termiņš;
6.6.
investīciju projekta tehniskā gatavība un būvniecības informācijas sistēmā esošās būvniecības lietas numurs, ja investīciju projektā plānotajiem būvdarbiem ir izdota būvatļauja autoceļa vai ielas būvniecībai  ar būvvaldes atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi vai paskaidrojuma raksts transporta būvju atjaunošanai ar izdarītu atzīmi par būvniecības ieceres akceptu, vai būvvaldes izdots apliecinājums, ka atjaunošanai paredzētajiem darbiem (virskārtas atjaunošanai) nav nepieciešama būvniecības dokumentācija un investīciju projektam pievienots būves defektu akts, darbu daudzumu saraksts, ceļu specifikācijas uzdevuma apraksts;
6.7.
informācija par investīciju projekta īstenošanai veiktajām iepirkumu procedūrām;
6.8.
pašvaldības apliecinājums, ka investīciju projektā plānotie pasākumi netika un netiek finansēti, kā arī nav apstiprināta to finansēšana no Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļiem vai no citiem Eiropas Savienības politiku un ārvalstu finanšu palīdzības instrumentiem;
6.9.
informācija par investīciju projekta iesniegumā ietvertā objekta vizuālo vērtējumu;
6.10.
informācija par to, vai objekts ir vai tā sastāvā ietilpst tilts;
6.11.
informācija par to, vai investīciju projekts radīs labvēlīgus apstākļus gājējiem, mikromobilitātes rīku izmantošanai;
6.12.
informācija par to, vai objekts ietilpst sabiedriskā transporta vai skolēnu pārvadāšanas maršrutā;
6.13.
informācija par to, vai objekts nodrošina piekļūšanu pašvaldībai būtiskam saimnieciskam uzņēmumam, pakalpojumu sniedzējam vai pašvaldības infrastruktūras objektiem;
6.14.
informācija par saistītajiem projektiem, ja tāda ir, norādot informāciju par citiem iepriekšējo piecu gadu laikā pabeigtiem, īstenošanā esošiem vai plānotiem Eiropas Savienības struktūrfondu projektiem, Eiropas Savienības politiku un ārvalstu finanšu palīdzības instrumentu projektiem un citu finanšu instrumentu investīciju projektiem, ar kuriem ir saskatāma papildināmība un demarkācija.
7.
Ja investīciju projektā nepieciešami precizējumi vai papildu informācija, Satiksmes ministrijai nosūtīt pašvaldībai vai citai institūcijai informācijas pieprasījumu un norādīt informācijas iesniegšanas termiņu, kas nav īsāks par piecām darbdienām.
8.
Satiksmes ministrijai piecu darbdienu laikā pēc šā rīkojuma spēkā stāšanās informēt pašvaldības, ka Satiksmes ministrija katru mēnesi 10 darbdienu laikā pēc šā rīkojuma 5. punktā minētā investīciju projektu iesniegšanas termiņa vai pēc šā rīkojuma 7. punktā norādītās papildu informācijas saņemšanas izvērtēs pašvaldību iesniegto investīciju projektu atbilstību šā rīkojuma 1. un 2. punktā minētajiem kritērijiem un atzinumu rakstiski nosūtīs attiecīgajai pašvaldībai un Finanšu ministrijai uz tās elektroniskā pasta adresi fmpadomes@fm.gov.lv.
9.
Satiksmes ministrijai, nosūtot pašvaldībai pozitīvu atzinumu par investīciju projektu, informēt par pašvaldības tiesībām līdz 2023. gada 1. septembrim iesniegt aizņēmuma pieprasījumu atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai, kādā pašvaldības var ņemt aizņēmumus.
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Satiksmes ministrs J. Vitenbergs
Pielikums
Ministru kabineta
2023. gada 23. maija
rīkojumam Nr.
275
Informācija par investīciju projektu pašvaldību ceļu būvniecībai
1. Investīciju projekta nosaukums un informācija par tā ietvaros īstenojamiem darbiem  
2. Informācija par investīciju projekta atbilstību pašvaldības attīstības programmas investīciju plānam, tai skaitā informācija, kas pamato investīciju projektā plānoto pasākumu atbilstību investīciju projekta mērķim, informācija par pieņemtu domes lēmumu, kas apliecina pašvaldības gatavību īstenot investīciju projektu, tai skaitā nodrošināt pašvaldības budžeta līdzfinansējumu atbilstoši likuma ''Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam'' 36. panta pirmās daļas 7. punktam  
3. Informācija par rezultātiem, kas tiks sasniegti, īstenojot investīciju projektu, kā arī informācija par to, kā tiks nodrošināta investīciju projekta uzturēšana un ilgtspēja  
4. Investīciju projekta kopējās izmaksas, tai skaitā šo izmaksu sadalījums pa finanšu avotiem – pašvaldības budžets un valsts budžeta aizdevums sadalījumā pa gadiem (2023.–2025. gads)  
5.

Investīciju projekta īstenošanas termiņš

 
6. Investīciju projekta  tehniskā gatavība un būvniecības informācijas sistēmā esošās būvniecības lietas numurs, ja investīciju projektā plānotajiem būvdarbiem ir izdota būvatļauja  autoceļa vai ielas būvniecībai  ar būvvaldes atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi vai paskaidrojuma raksts transporta būvju atjaunošanai ar izdarītu atzīmi par būvniecības ieceres akceptu, vai būvvaldes izdots apliecinājums, ka atjaunošanai paredzētajiem darbiem (virskārtas atjaunošanai) nav nepieciešama būvniecības dokumentācija un  investīciju projektam pievienots būves defektu akts, darbu daudzumu saraksts, ceļu specifikācijas uzdevuma apraksts  
7. Informācija par investīciju projekta īstenošanai veiktajām iepirkumu procedūrām  
8. Pašvaldības apliecinājums, ka investīciju projektā plānotie pasākumi netika un netiek finansēti, kā arī nav apstiprināta to finansēšana no Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļiem vai no citiem Eiropas Savienības politiku un ārvalstu finanšu palīdzības instrumentiem  
9. Informācija par investīciju projekta iesniegumā ietvertā objekta vizuālo vērtējumu  
10. Informācija par to, vai objekts ir vai tā sastāvā ietilpst tilts  
11. Informācija par to, vai investīciju projekts radīs labvēlīgus apstākļus gājējiem, mikromobilitātes rīku izmantošanai  
12. Informācija par to, vai objekts ietilpst sabiedriskā transporta vai skolēnu pārvadāšanas maršrutā  
13. Informācija par to, vai objekts nodrošina piekļūšanu pašvaldībai būtiskam saimnieciskam uzņēmumam, pakalpojumu sniedzējam vai pašvaldības infrastruktūras objektiem  
14. Informācija par saistītajiem projektiem, ja tāda ir, norādot informāciju par citiem iepriekšējo piecu gadu laikā pabeigtiem, īstenošanā esošiem vai plānotiem Eiropas Savienības struktūrfondu projektiem, Eiropas Savienības politiku un ārvalstu finanšu palīdzības instrumentu projektiem un citu finanšu instrumentu investīciju projektiem, ar kuriem ir saskatāma papildināmība un demarkācija  
15. Pielikumi  
16. Investīciju projekta kontaktpersona (vārds, uzvārds, e-pasts, tālruņa numurs)