Noteikumu (grozījumu) projekts

22-TA-1588
Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 30. augusta noteikumos Nr. 676 "Vīzu noteikumi"
Izdoti saskaņā ar Imigrācijas likuma 3.panta trešo daļu, 12.panta pirmās daļas 3.punktu, 13. panta trešo un ceturto daļu un 17. panta 2.1 daļu
1.
Papildināt 1.punktu ar 1.8.apakšpunktu šādā redakcijā:
“1.8. vīzu dokumentu un datu glabāšanas un iznīcināšanas kārtību.”;

 
2.
Izteikt 11.punktu šādā redakcijā:
“11. Ārzemnieks, kas likumīgi uzturas Latvijas Republikā, vīzas pagarināšanai nepieciešamos dokumentus pārvaldei iesniedz elektroniski saskaņā ar normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu apriti noteikto kārtību vai atsūta pa pastu. Ja ārzemnieks veselības stāvokļa dēļ vīzas pagarināšanai nepieciešamos dokumentus nevar atsūtīt personīgi, dokumentus nosūta:
11.1. ārzemnieka pilnvarotā persona, pievienojot ārsta izsniegtu izziņu un notariāli apliecinātu pilnvaru;
11.2. ārzemnieka radinieks, pievienojot ārsta izsniegtu izziņu un radniecību apliecinošu dokumentu kopijas.”
 
3.
Izteikt 15.punktu šādā redakcijā:
“15. Attiecīgā vīzu izsniedzējiestāde vīzu pieteikuma anketas un citus vīzas pieprasīšanai iesniegtos dokumentus vai to kopijas glabā vienu gadu un pēc šā termiņa beigām nodod glabāšanā pārvaldei. Ja saskaņā ar Vīzu kodeksa 25. panta 2. punktu izsniegta vīza ar ierobežotu teritoriālo derīgumu, kas ir derīga vairāk nekā vienas dalībvalsts teritorijā, pievieno dokumentus, kas apliecina katras šīs dalībvalsts piekrišanu. Vīzu pieteikuma anketas un citus vīzas pieprasīšanai iesniegtos dokumentus vai to kopijas pārvalde glabā divus gadus, skaitot no galīgā lēmuma par vīzas izsniegšanu pieņemšanas dienas, un pēc tam iznīcina, nesaistot ar dokumentu aprakstīšanu par konkrēto gadu.”;
 
4.
Izteikt 17.punktu šādā redakcijā:
"17. Ilgtermiņa vīzas pieteikumu ārzemnieks iesniedz ne agrāk kā trīs mēnešus pirms plānotās ieceļošanas dienas. Ja ilgtermiņa vīzas pieteikumu iesniedz pārvaldē, vīzas pieprasīšanai iesniedzamos dokumentus pārvaldei iesniedz elektroniski saskaņā ar normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu apriti noteikto kārtību vai atsūta pa pastu."
5.
19.punktā:
5.1. Izteikt 19.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
"19.1. derīgu ceļošanas dokumentu, kura derīguma termiņš vismaz par trim mēnešiem pārsniedz pieprasītās vīzas derīguma termiņu un kurā ir vismaz divas brīvas lappuses vīzu ielīmēšanai. Ja dokumentus iesniedz pārvaldē elektroniski vai pa pastu, pieteikumam pievieno ceļošanas dokumenta kopiju;”;
5.2. Izteikt 19.9.apakšpunktu šādā redakcijā: 
"19.9. dokumentus, kas pamato, ka viņa ieceļošanas mērķis ir dokumentu iesniegšana uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai vai šo noteikumu 21.2 punktā minētais gadījums.";
5.3. Papildināt ar 19.10.apakšpunktu šādā redakcijā:
"19.10. Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalsts nodokļu administrācijas vai sociālās apdrošināšanas iestādes izsniegtu ārzemnieka pašreizējo nodarbinātību apliecinošu dokumentu un šajā valstī reģistrēta darba devēja apliecinājumu par vismaz sešus mēnešus ilgu ārzemnieka iepriekšēju nodarbinātību pie šī darba devēja, informāciju par darba samaksas apmēru (ne mazāk kā strādājošo mēneša vidējā bruto darba samaksa iepriekšējā gadā, piemērojot koeficientu 2,5 (saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes pēdējo publicēto informāciju)) un to, ka ārzemnieks savus darba pienākumus var veikt attālināti, ja ārzemnieks vēlas saņemt ilgtermiņa vīzu attālināta darba veikšanai. Ja vīzu attālinātā darba veikšanai pieprasa pašnodarbināta persona, pieteikumam pievieno Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalsts nodokļu administrācijas vai sociālās apdrošināšanas iestādes izsniegtu dokumentu, kas apliecina to, ka ārzemnieks šajā valstī ir reģistrēts kā pašnodarbināta persona, un ienākumi no pašnodarbinātas personas aktivitātēm pēdējo sešu mēnešu laikā ir ne mazāki kā strādājošo mēneša vidējā bruto darba samaksa iepriekšējā gadā, piemērojot koeficientu 2,5 (saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes pēdējo publicēto informāciju). Pašnodarbināta persona vīzas pieteikumam pievieno brīvas formas iesniegumu, kurā sniedz informāciju par veicamā darba jomu un iespējām pašnodarbinātas personas aktivitātes veikt attālināti.".
6.
Izteikt 20.punktu šādā redakcijā:
"20. Ja ārzemniekam ieceļošanai Latvijas Republikā nepieciešama vīza, un viņa ieceļošanas mērķis ir dokumentu iesniegšana uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai vai uzturēšanās atļaujas saņemšana Latvijas Republikā, pārstāvniecība pieņem lēmumu par ilgtermiņa vīzas izsniegšanu atbilstoši imigrācijas jomu regulējošajiem normatīvajiem aktiem un pozitīva lēmuma gadījumā izsniedz vīzu uz laiku līdz 90 dienām.".
7.
Izteikt 23.punktu šādā redakcijā:
"23.  Pieprasot ilgtermiņa vīzu, uz ārzemnieku neattiecas:
23.1. šo noteikumu 19.5., 19.6. un 19.7. apakšpunktā minētā prasība, ja ārzemnieks pieprasa vīzu, lai ieceļotu Latvijas Republikā uzturēšanās atļaujas saņemšanai vai šo noteikumu 24.punktā minētajā gadījumā; 
23.2. šo noteikumu 19.5. apakšpunktā minētā prasība, ja ārzemnieka ieceļošanas mērķis ir dokumentu iesniegšana uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai vai šo noteikumu 21.1 vai 21.2 punktā minētais gadījums.".
8.
Izteikt 24.punktu šādā redakcijā:
"24. Ja ārzemniekam, kuram ir derīga uzturēšanās atļauja, uzturoties ārvalstīs, uzturēšanās atļauja ir zudusi, pārstāvniecība izsniedz ilgtermiņa vīzu uz laiku līdz 90 dienām.".
9.
Izteikt 42.punktu šādā redakcijā:
"42. Ja pieņemts lēmums pagarināt vīzu, vīzas pieteikuma anketu un citus vīzas pagarināšanai iesniegtos dokumentus vai to kopijas attiecīgi pārvalde un Konsulārais departaments glabā divus gadus, skaitot no galīgā lēmuma pieņemšanas dienas, bet pēc tam iznīcina, nesaistot ar dokumentu aprakstīšanu par konkrēto gadu.”;
10.
Aizstāt 51. un 58. punktā, 61.1. apakšpunktā, 61.1 punktā, 61.21 un 61.22. apakšpunktā vārdus “Drošības policija” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “Valsts drošības dienests” (attiecīgā locījumā).
11.
Svītrot 53.11.7. un 53.11.8.apakšpunktu;
12.
Papildināt noteikumus ar 53.11.9.apakšpunktu šādā redakcijā:
“53.11.9. vīzas uzlīmes piezīmju laukā izdarītās atzīmes:
53.11.9.1. "R/[pārstāvētās dalībvalsts kods saskaņā ar Vīzu kodeksa VII pielikuma 1.1.apakšpunkta "b" apakšpunktā noteikto]" – ja vīza izsniegta citas Šengenas līguma dalībvalsts vārdā;
53.11.9.2. "LONG-STAY VISA" – ja izsniegta ilgtermiņa vīza;
53.11.9.3. "AIRPORT TRANSIT" – ja izsniegta lidostas tranzītvīza;
53.11.9.4. "TRANSIT" – ja vienotā vīza vai vīza ar ierobežotu teritoriālo derīgumu izsniegta tranzīta nolūkā;
53.11.9.5. "HUMANITARIAN REASONS" – ja izsniegta vīza, pamatojoties uz Vīzu kodeksa 25.panta 1., 2. vai 3.punktu vai Imigrācijas likuma 16.panta ceturto daļu;
53.11.9.6. "UKR-HUMANITARIAN REASONS" – ja izsniegta ilgtermiņa vīza saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma noteikumiem;
53.11.9.7. "BUSINESS" – ja ilgtermiņa vīza izsniegta ārzemniekam, kurš ir komercreģistrā reģistrēts individuālais komersants, valdes vai padomes loceklis, prokūrists, administrators, likvidators vai personālsabiedrības biedrs, kam ir tiesības pārstāvēt personālsabiedrību, vai persona, kura pilnvarota pārstāvēt komersantu (ārvalsts komersantu) darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai pašnodarbināta persona;
53.11.9.8. "SEAMAN IN TRANSIT" – ja vienotā vīza vai vīza ar ierobežotu teritoriālo derīgumu izsniegta jūrniekam, kurš ceļo tranzītā;
53.11.9.9. "FOR RESIDENCE PERMIT" – ja ilgtermiņa vīza izsniegta, pamatojoties uz pārvaldes pieņemto lēmumu par uzturēšanās atļaujas izsniegšanu, vai ar mērķi pieprasīt uzturēšanās atļauju pēc ieceļošanas Latvijā;
53.11.9.10. "DIPLOMATIC" – ja izsniegta diplomātiskā vīza;
53.11.9.11. "OFFICIAL" – ja izsniegta dienesta vīza;
53.11.9.12. "RAILROAD CARRIER" – ja vīza izsniegta ārzemniekam, kurš nodrošina starptautiskos pasažieru vai kravas pārvadājumus pa dzelzceļu;
53.11.9.13. "SEASONAL WORK" – ja ārzemniekam izsniegta vīza sezonas darba veikšanai;
53.11.9.14. "VOLUNTARY WORK" – ja ārzemniekam izsniegta vīza brīvprātīgā darba veikšanai;
53.11.9.15. "NO INSURANCE REQUIRED" – ja apdrošināšanas polise nav nepieciešama;
53.11.9.16. "INTERNATIONAL ROAD CARRIER" – ja vīza izsniegta ārzemniekam, kurš nodrošina starptautisko pasažieru vai kravas satiksmi;
53.11.9.17.  “STUDENTS MOBILITY PROGRAM” – ja vīza izsniegta studentam, kurš mācās apmaiņas programmā, vai ir zināms, ka [augstskolas vai koledžas] students mācību programmas ietvaros daļu programmas plāno apgūt citā Eiropas Savienības dalībvalstī;
53.11.9.18. “RESEARCHER-MOBILITY” – ja vīza izsniegta pētniekam un ir zināms, ka pētniecības projekta daļa tiks veikta vēl citā Eiropas Savienības dalībvalstī;
53.11.9.19. "THE RIGHT TO WORK WITH A SPECIFIC EMPLOYER" – ja ārzemniekam piešķirtas tiesības uz nodarbinātību Latvijas Republikā pie noteikta darba devēja;
53.11.9.20. "THE RIGHT TO WORK 20H PER WEEK" – ja ilgtermiņa vīza izsniegta ārzemniekam sakarā ar pilna laika studijām Latvijas Republikā akreditētā izglītības iestādē vai sakarā ar studentu apmaiņu;
53.11.9.21. “THE RIGHT TO WORK WITHOUT RESTRICTION” – ja vīza izsniegta ārzemniekam, kuram piešķirtas tiesības uz nodarbinātību bez ierobežojumiem;
53.11.9.22. "EU/EEA/CH FAMILY MEMBER" – ja vīza izsniegta Eiropas Savienības pilsoņa ģimenes loceklim;
53.11.9.23. "REMOTE WORK VISA" - ja vīza izsniegta attālinātā darba veikšanai.".
 
13.
Izteikt 61.7.apakšpunktu šādā redakcijā:
"61.7. Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu un muitas policija;".
14.
Izteikt 61.24 apakšpunktu šādā redakcijā:
"61.24. Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu un muitas policija – ar Valsts robežsardzes starpniecību.".
15.
Izteikt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:
„Informatīvā atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:
1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2014.gada 26.februāra Direktīvas 2014/36/ES par trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumiem nodarbinātības kā sezonas darbiniekiem nolūkā;
2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 11.maija Direktīvas 2016/801/ES par nosacījumiem attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanu un uzturēšanos pētniecības, studiju, stažēšanās, brīvprātīga darba, skolēnu apmaiņas programmu vai izglītības projektu un viesaukles darba nolūkā.”.
16.
Izteikt 4.pielikumu jaunā redakcijā.
Ministru prezidents V. Uzvārds
Ministrs V. Uzvārds
Pielikums
Ministru kabineta
[22-TA-1588 Dt]
noteikumiem Nr.
[22-TA-1588 Nr]