Noteikumu (grozījumu) projekts

Ministru kabineta noteikumi Nr. 249
Rīgā 2024. gada 23. aprīlī (prot. Nr. 17 22. §)
23-TA-3206
Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 3. septembra noteikumos Nr. 761 "Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem"
Izdoti saskaņā ar Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likuma
3.panta sesto daļu, 7.panta trešo daļu un 19.panta piekto daļu
1.
Izdarīt Ministru kabineta 2013. gada 3. septembra noteikumos Nr. 761 "Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem" (Latvijas Vēstnesis, 2013, 181. nr.; 2016, 124. nr.; 2018, 168. nr.; 2020, 66. nr.; 2021, 91. nr.) šādus grozījumus:
1.1.
izteikt 30. punktu šādā redakcijā:
"30. Ja dzimtsarakstu nodaļā vai pārstāvniecībā iesniedz ārvalstu institūciju izsniegtos dokumentus, kas nepieciešami laulības noslēgšanai, reģistra ierakstā norāda iestādi, kas izdevusi attiecīgo dokumentu, dokumenta numuru (ja attiecināms) un izdošanas datumu.";
1.2.
izteikt 45. punktu šādā redakcijā:
"45. Ja laulības noslēgšanas vietā tehniski nav iespējams nodrošināt ziņu iekļaušanu Fizisko personu reģistrā, aizpilda protokolu par laulības noslēgšanu (10. pielikums). Protokolu paraksta abi laulātie, liecinieks(-i), ja liecinieks(-i) piedalās laulības reģistrācijā, un dzimtsarakstu nodaļas amatpersona. Protokolu apstiprina ar valsts ģerboņzīmogu.";
1.3.
izteikt 53. punktu šādā redakcijā:
"53. Noslēdzot laulību ieslodzījuma vietā, protokolā izdara ierakstu par laulības noslēgšanu ieslodzījuma vietā (13. pielikums). Protokolu paraksta abi laulātie, liecinieks(-i), ja liecinieks(-i) piedalās laulības reģistrācijā, un dzimtsarakstu nodaļas amatpersona. Protokolu apstiprina ar valsts ģerboņzīmogu.";
1.4.
izteikt 116. punktu šādā redakcijā:
"116. Faktu, ka reģistra ieraksts gājis bojā vai pazudis, apliecina izziņa no dzimtsarakstu nodaļas, kurā atjaunojamais reģistra ieraksts bija sastādīts, vai dzimtsarakstu nodaļas, kurā jāglabājas reģistra ieraksta pirmajam un otrajam eksemplāram, vai izziņa no Tieslietu ministrijas, ja Tieslietu ministrijā glabājas reģistra ieraksta otrais eksemplārs.";
1.5.
izteikt 117. punktu šādā redakcijā:
"117. Izziņā no dzimtsarakstu nodaļas, kurā atjaunojamais reģistra ieraksts bija sastādīts, vai dzimtsarakstu nodaļas, kurā jāglabājas reģistra ieraksta pirmajam un otrajam eksemplāram, un izziņā no Tieslietu ministrijas norāda, ka reģistra ieraksts nav saglabājies un agrāk nav atjaunots.";
1.6.
izteikt 135. punktu šādā redakcijā:
"135. Veicot papildinājumus bērna dzimšanas reģistra ierakstā šo noteikumu 134.3., 134.4., 134.5., 134.7., 134.8. un 134.14.  apakšpunktā minētajā gadījumā, ir nepieciešama vecāku piekrišana.";
1.7.
izteikt 170. punktu šādā redakcijā:
"170. Lai atkārtoti saņemtu dokumentu, persona dzimtsarakstu nodaļai, pārstāvniecībai vai Tieslietu ministrijai iesniedz, nosūta pa pastu vai uz iestādes oficiālo e-pastu vai iesniedz elektroniska dokumenta veidā, izmantojot e-pakalpojumus valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.gov.lv, attiecīgu iesniegumu. Iesniegumā norāda:
170.1. vārdu(-us), uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, kontakttālruni vai e-pasta adresi;
170.2. pamatojumu dokumenta atkārtotas saņemšanas nepieciešamībai;
170.3. atkarībā no dokumenta veida, kuru nepieciešams saņemt atkārtoti, – laulības noslēgšanas, laulības šķiršanas, dzimšanas, miršanas datumu un vietu, attiecīgā reģistra ieraksta reģistrācijas vietu un gadu;
170.4. tās personas datus, par kuru pieprasa atkārtoti izsniegt dokumentu, un ziņas par personas saistību ar iesniedzēju.";
1.8.
izteikt 177. punktu šādā redakcijā:
"177. Ja iesniegums saņemts pa pastu, dzimtsarakstu nodaļa vai Tieslietu ministrija atkārtoti izsniegto dokumentu pēc iesniedzēja pieprasījuma mēneša laikā ierakstītā vēstulē nosūta uz iesniegumā norādīto adresi.";
1.9.
izteikt 178. punktu šādā redakcijā:
"178. Dokumentus uz ārvalstīm nosūta saskaņā ar kārtību, kāda noteikta Latvijas Republikai saistošajos starptautiskajos līgumos. Uz ārvalstīm, ar kurām Latvijas Republika nav noslēgusi starptautiskus līgumus, kas nosaka dokumentu pārsūtīšanas kārtību, dokumentus nosūta ar Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta starpniecību, ja dokumentu nepieciešams legalizēt.";
1.10.
izteikt 4. pielikumu jaunā redakcijā (1. pielikums);
1.11.
izteikt 6. pielikumu jaunā redakcijā (2. pielikums);
1.12.
izteikt 7. pielikumu jaunā redakcijā (3. pielikums);
1.13.
izteikt 10. pielikumu jaunā redakcijā (4. pielikums);
1.14.
izteikt 11. pielikumu jaunā redakcijā (5. pielikums);
1.15.
izteikt 12. pielikumu jaunā redakcijā (6. pielikums);
1.16.
izteikt 13. pielikumu jaunā redakcijā (7. pielikums);
1.17.
izteikt 14. pielikumu jaunā redakcijā (8. pielikums);
1.18.
izteikt 15. pielikumu jaunā redakcijā (9. pielikums).
2.
Noteikumi stājas spēkā 2024. gada 1. jūlijā.
Ministru prezidente E. Siliņa
Tieslietu ministre I. Lībiņa-Egnere
1.
pielikums
Ministru kabineta
2024. gada 23. aprīļa
noteikumiem Nr.
249
2.
pielikums
Ministru kabineta
2024. gada 23. aprīļa
noteikumiem Nr.
249
3.
pielikums
Ministru kabineta
2024. gada 23. aprīļa
noteikumiem Nr.
249
4.
pielikums
Ministru kabineta
2024. gada 23. aprīļa
noteikumiem Nr.
249
5.
pielikums
Ministru kabineta
2024. gada 23. aprīļa
noteikumiem Nr.
249
6.
pielikums
Ministru kabineta
2024. gada 23. aprīļa
noteikumiem Nr.
249
7.
pielikums
Ministru kabineta
2024. gada 23. aprīļa
noteikumiem Nr.
249
8.
pielikums
Ministru kabineta
2024. gada 23. aprīļa
noteikumiem Nr.
249
9.
pielikums
Ministru kabineta
2024. gada 23. aprīļa
noteikumiem Nr.
249