Noteikumu konsolidētā versija

21-TA-1290
Kārtība, kādā aprēķina un piešķir valsts budžeta finansējumu programmas "Latvijas skolas soma" īstenošanai no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim
Izdoti saskaņā ar likuma
"Par valsts budžetu 2021. gadam" 43. pantu
I.Vispārīgie jautājumi
1.
Noteikumi nosaka kārtību, kādā aprēķina un piešķir valsts budžeta finansējumu programmas "Latvijas skolas soma" (turpmāk – programma) īstenošanai no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim (turpmāk – finansējums) to izglītības iestāžu dibinātājiem, kuras īsteno klātienes vispārējās un profesionālās izglītības programmas, kā arī programmas attiecināmās izmaksas un finansējuma izlietošanas nosacījumus.
2.
Finansējumu piešķir, lai segtu tādu pasākumu izmaksas, kuri dod iespēju izglītojamiem iepazīt Latviju mākslas un kultūras norisēs (mūzikā, teātrī, dejā, cirkā, vizuālajā mākslā, kino, arhitektūrā, dizainā, materiālajā un nemateriālajā kultūras mantojumā, literatūrā un grāmatniecībā) un ir saistīti ar mācību un audzināšanas darba saturu.
II.Finansējuma aprēķināšanas un piešķiršanas kārtība
3.
Finansējuma sadalījums programmas īstenošanai privāto izglītības iestāžu dibinātājiem, ministrijām un augstskolām, kuru padotībā ir programmai atbilstošas izglītības iestādes, noteikts šo noteikumu 1. pielikumā, finansējuma sadalījums pašvaldībām līdz 2021. gada 30. jūnijam – šo noteikumu 2. pielikumā un finansējuma sadalījums pašvaldībām pēc administratīvi teritoriālās reformas no 2021. gada 1. jūlija – šo noteikumu 3. pielikumā. Finansējumu aprēķina, izmantojot šādu formulu:

D = S x K, kur


D – programmas īstenošanai piešķirtā finansējuma apmērs attiecīgajam izglītības iestādes dibinātājam (turpmāk – finansējuma saņēmējs);

S – Valsts izglītības informācijas sistēmā ievadītais un apstiprinātais izglītojamo skaits uz 2020. gada 1. septembri attiecīgā finansējuma saņēmēja izglītības iestādēs, kas klātienē īsteno vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas (tai skaitā profesionālās pamatizglītības programmas speciālajās izglītības iestādēs), un izglītojamo skaits uz 2020. gada 1. oktobri attiecīgā finansējuma saņēmēja izglītības iestādēs, kas klātienē īsteno pamata un vidējās profesionālās izglītības programmas (turpmāk – izglītības programmas);

K – 7 euro.
4.
Kultūras ministrija, pamatojoties uz savstarpēji noslēgto finansēšanas līgumu par valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu:
4.1.
nodrošina finansējumu atbilstoši normatīvajiem aktiem budžeta izpildes jomā, ja finansējuma saņēmējs ir valsts budžeta iestāde;
4.2.
pārskaita finansējumu uz kontu Valsts kasē vai Eiropas Ekonomikas zonā reģistrētā kredītiestādē, ja finansējuma saņēmējs ir cita publiska persona vai tās iestāde, izņemot valsts budžeta iestādes;
4.3.
pārskaita finansējumu uz kontu Eiropas Ekonomikas zonā reģistrētā kredītiestādē, ja finansējuma saņēmējs ir privātpersona.
5.
Kultūras ministrija atlikumu, ko finansējuma saņēmējs norādījis pārskatos par programmas īstenošanai izlietotajiem valsts budžeta līdzekļiem 2020. gadā, ietur no finansējuma saņēmējam paredzētajiem valsts budžeta līdzekļiem programmas īstenošanai no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 18. jūnijam.
III.Programmas attiecināmās izmaksas un finansējuma izlietošanas nosacījumi
6.
Finansējuma saņēmējs nodrošina katram tā dibinātās izglītības iestādes izglītojamam, kas klātienē apgūst izglītības programmas, iespēju vismaz vienu reizi katrā mācību semestrī apmeklēt šo noteikumu 2. punktā minētajam programmas mērķim atbilstošu pasākumu. Minētais nosacījums attiecībā uz izglītojamiem, kas apgūst izglītības programmas ieslodzījuma vietā, attiecināms tiktāl, ciktāl tas nav pretrunā ar citu normatīvo aktu prasībām.
7.
Finansējuma saņēmēja pienākums ir nodrošināt, ka programmas pasākumi ir saistīti ar mācību un audzināšanas darba saturu vienā vai vairākās mācību satura jomās vai audzināšanas darbā.
8.
Programmas ietvaros ir šādas attiecināmās izmaksas, kas radušās laikposmā no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 18. jūnijam un laikposmā no 2021. gada 1. septembra līdz 2021. gada 31. decembrim:
8.1.
pasākuma ieejas maksa un izdevumi par biļetēm izglītojamiem un personām, kuras pavada grupu atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka pavadošo personu skaitu (turpmāk – pavadošās personas);
8.2.
maksa pakalpojuma sniedzējam par pasākuma norises nodrošināšanu (tehniskās izmaksas, pakalpojuma sniedzēja personāla atlīdzība, tai skaitā autoratlīdzība, kas saistīta ar pasākuma nodrošināšanu, pakalpojuma sniedzēja transporta izmaksas);
8.3.
pasākuma piekļuves (ieejas) maksa vai maksa par digitāla pasākuma norises nodrošināšanu;
8.4.
transporta izdevumi (izdevumi par degvielu un transporta nomu) izglītojamo un pavadošo personu nokļūšanai uz pasākuma norises vietu un atpakaļ.
9.
Izdevumi, kas saistīti ar pasākuma satura veidošanu, nav attiecināmi.
10.
Finansējuma saņēmējs:
10.1.
atbilstoši savstarpēji noslēgtajā finansēšanas līgumā noteiktajam termiņam iesniedz Kultūras ministrijā pārskatu par piešķirtā finansējuma izlietojumu un sasniegtajiem kvantitatīvajiem rādītājiem (4. pielikums);
10.2.
pārskatu sagatavošanai, pārbaudei, parakstīšanai un iesniegšanai izmanto Valsts kases e-pakalpojumu ePārskati atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā nodrošina informācijas apriti, izmantojot Valsts kases e-pakalpojumus.
11.
Mēneša laikā pēc pārskata saņemšanas Kultūras ministrija, izmantojot Valsts kases e-pakalpojumu ePārskati, pārbauda pārskata atbilstību piešķirtā finansējuma izlietojumam un apstiprina pārskatu, lai nodrošinātu informāciju grāmatvedības ierakstu veikšanai.
12.
Finansējuma atlikumu pēc pārskata apstiprināšanas drīkst izmantot nākamajam programmas īstenošanas pārskata periodam. Finansējuma atlikumu, ko finansējuma saņēmējs norādījis pārskatos par programmas īstenošanai izlietotajiem valsts budžeta līdzekļiem 2021. gadā, neveicot grozījumus 2021. gada finansēšanas līgumos, ietur no finansējuma saņēmējam paredzētajiem valsts budžeta līdzekļiem programmas īstenošanai no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 21. jūnijam.
13.
Par finansējuma izlietojuma atbilstību šo noteikumu prasībām un citiem normatīvajiem aktiem atbild finansējuma saņēmējs.
14.
Kultūras ministrija atbilstoši savstarpēji noslēgtā finansēšanas līguma nosacījumiem kontrolē finansējuma izlietojuma atbilstību šo noteikumu prasībām.
15.
Ja finansējums nav izlietots atbilstoši šiem noteikumiem vai savstarpēji noslēgtajam finansēšanas līgumam, Kultūras ministrijai ir tiesības pieprasīt finansējuma saņēmējam dokumentus, kas apliecina attiecīgus izdevumus un norises satura atbilstību, kā arī pārskaitītā finansējuma vai tā daļas atmaksu mēneša laikā pēc attiecīga pieprasījuma nosūtīšanas dienas.
16.
Ja finansējuma izmaksa tiek pārtraukta vai finansējuma saņēmējs veicis pārskaitītā finansējuma atmaksu, Kultūras ministrija var lemt par neizlietotā finansējuma piešķiršanu citiem ar programmas īstenošanu saistītiem mērķiem.
1.
pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 4. februāra
noteikumiem Nr.
78
Valsts budžeta finansējuma sadalījums programmas "Latvijas skolas soma" īstenošanai privāto izglītības iestāžu dibinātājiem, ministrijām un augstskolām no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim
Nr.
p. k.
Izglītības iestādes dibinātāja nosaukums Valsts budžeta finansējuma apmērs (euro) 2020./2021. mācību gada 2. semestrim Valsts budžeta finansējuma apmērs (euro) 2021./2022. mācību gada 1. semestrim
1. Aglonas Bazilikas draudze 203 217
2. Akciju sabiedrība "Izglītības Nams" 0 1 414
3. Biedrība "APECEF" 0 1 393
4. Biedrība "Brāļu draudze" 154 154
5. Biedrība "Ceļabiedri" 63 63
6. Biedrība "Gulbenes Valdorfskola" 21 21
7. Biedrība "Ikšķiles Brīvā skola" 378 385
8. Biedrība "Kuldīgas mantojums" 0 161
9. Biedrība "Latvijas Starptautiskā skola" 0 2 604
10. Biedrība "MāruGuns" 280 322
11. Biedrība "Montessori bērnu māja" 119 119
12. Biedrība "Preiļi izglītotai Latvijai" 0 161
13. Biedrība "Privātā vidusskola ĀBVS" 1 317 2 793
14. Biedrība "Privātskola "Latreia"" 0 1 533
15. Biedrība "Rīgas jaunā skola" 374 574
16. Biedrība "Rīgas Starptautiskā skola" 1 025 1 575
17. Biedrība "Rūdolfa Šteinera skolas biedrība" 252 294
18. Biedrība "Saknes un spārni" 98 98
19. Biedrība "Sporta un izglītības centrs ZAĻĀ SKOLA" 0 231
20. Biedrība "Tautskola 99 Baltie zirgi" 0 28
21. Izglītības un zinātnes ministrija 74 518 131 999
22. Kultūras ministrija 15 666 15 666
23. Labklājības ministrija (Sociālās integrācijas valsts aģentūra) 261 266
24. Latvijas Jūras akadēmija 415 2 877
25. Latvijas Lauksaimniecības universitāte (sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bulduru Dārzkopības vidusskola") 1 253 1 253
26. Nodibinājums "Rīgas Romas katoļu ģimnāzija" 869 1 253
27. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija 815 826
28. Rīgas Tehniskā universitāte 626 770
29. Romas Katoļu baznīcas Liepājas diecēze 1 141 1 141
30. Romas katoļu Baznīcas Rēzeknes–Aglonas diecēze 1 098 1 113
31. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Alinvest" 314 721
32. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ANT" 371 889
33. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA"" 0 2 940
34. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Cēsu Jaunā pamatskola" 463 511
35. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Citrum" 294 294
36. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Darbīgās rociņas" 41 63
37. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Domdaris" 919 1 519
38. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Exupery" 1 232 1 232
39. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Gaismas tilts 97" 319 966
40. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Izglītības un attīstības centrs Universum" 1 518 1 526
41. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Klauvas" 0 14
42. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Lazdiņas privātā vidusskola "Punktiņš"" 430 434
43. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mazulītis Rū" 112 112
44. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mēs pieci" 294 308
45. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mīlestības māja" 203 203
46. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Papilio Via" 0 210
47. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Patnis" 1 191 1 603
48. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Pedagoģiskais centrs "Eksperiments"" 0 455
49. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Pētnieku darbnīca" 343 343
50. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Pietura ģimenei" 0 21
51. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Privātsākumskola" 0 266
52. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas ģimnāzija Maksima" 0 546
53. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas Tehniski-lingvistiskā koledža" 231 231
54. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RTU inženierzinātņu vidusskola" 344 497
55. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Talsu kristīgā skola" 2 070 2 100
56. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Templum" 352 413
57. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TMKA" 231 231
58. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Torņkalna Privātā vidusskola" 0 497
59. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VS Skola" 216 336
60. Tieslietu ministrija (Ieslodzījuma vietu pārvalde) 0 140
61. Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" 2 510 12 019
Kopā  114 944 202 944
2.
pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 4. februāra
noteikumiem Nr.
78
Valsts budžeta finansējuma sadalījums programmas "Latvijas skolas soma" īstenošanai pašvaldībām no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 30. jūnijam
Nr.
p. k.
Izglītības iestādes dibinātāja nosaukums Valsts budžeta finansējuma apmērs (euro) 2020./2021. mācību gada 2. semestrim
1. Aglonas novada pašvaldība 1 042
2. Aizkraukles novada pašvaldība 5 231
3. Aizputes novada pašvaldība 6 221
4. Aknīstes novada pašvaldība 1 345
5. Alojas novada pašvaldība 2 432
6. Alsungas novada pašvaldība 618
7. Alūksnes novada pašvaldība 9 768
8. Amatas novada pašvaldība 2 380
9. Apes novada pašvaldība 1 620
10. Auces novada pašvaldība 3 201
11. Ādažu novada pašvaldība 12 082
12. Babītes novada pašvaldība 7 683
13. Baldones novada pašvaldība 4 224
14. Baltinavas novada pašvaldība 512
15. Balvu novada pašvaldība 8 405
16. Bauskas novada pašvaldība 12 389
17. Beverīnas novada pašvaldība 1 512
18. Brocēnu novada pašvaldība 3 829
19. Burtnieku novada pašvaldība 1 722
20. Carnikavas novada pašvaldība 1 998
21. Cesvaines novada pašvaldība 1 846
22. Cēsu novada pašvaldība 14 151
23. Ciblas novada pašvaldība 1 025
24. Dagdas novada pašvaldība 4 046
25. Daugavpils novada pašvaldība 7 405
26. Daugavpils pilsētas pašvaldība 52 434
27. Dobeles novada pašvaldība 11 084
28. Dundagas novada pašvaldība 2 422
29. Durbes novada pašvaldība 1 211
30. Engures novada pašvaldība 3 804
31. Ērgļu novada pašvaldība 1 546
32. Garkalnes novada pašvaldība 2 781
33. Grobiņas novada pašvaldība 4 632
34. Gulbenes novada pašvaldība 12 721
35. Iecavas novada pašvaldība 5 970
36. Ikšķiles novada pašvaldība 8 287
37. Ilūkstes novada pašvaldība 2 583
38. Inčukalna novada pašvaldība 2 330
39. Jaunjelgavas novada pašvaldība 1 422
40. Jaunpiebalgas novada pašvaldība 534
41. Jaunpils novada pašvaldība 1 170
42. Jelgavas novada pašvaldība 14 450
43. Jelgavas pilsētas pašvaldība 48 071
44. Jēkabpils novada pašvaldība 1 650
45. Jēkabpils pilsētas pašvaldība 15 323
46. Jūrmalas pilsētas pašvaldība 25 384
47. Kandavas novada pašvaldība 4 536
48. Kārsavas novada pašvaldība 2 592
49. Kocēnu novada pašvaldība 2 791
50. Kokneses novada pašvaldība 1 526
51. Krāslavas novada pašvaldība 8 241
52. Krimuldas novada pašvaldība 2 802
53. Krustpils novada pašvaldība 2 913
54. Kuldīgas novada pašvaldība 17 480
55. Ķeguma novada pašvaldība 2 640
56. Ķekavas novada pašvaldība 12 541
57. Lielvārdes novada pašvaldība 6 645
58. Liepājas pilsētas pašvaldība 52 831
59. Limbažu novada pašvaldība 9 787
60. Līgatnes novada pašvaldība 1 208
61. Līvānu novada pašvaldība 4 974
62. Lubānas novada pašvaldība 778
63. Ludzas novada pašvaldība 7 665
64. Madonas novada pašvaldība 14 309
65. Mazsalacas novada pašvaldība 1 778
66. Mālpils novada pašvaldība 1 921
67. Mārupes novada pašvaldība 16 617
68. Mērsraga novada pašvaldība 0
69. Naukšēnu novada pašvaldība 559
70. Neretas novada pašvaldība 1 550
71. Nīcas novada pašvaldība 1 703
72. Ogres novada pašvaldība 18 976
73. Olaines novada pašvaldība 5 197
74. Ozolnieku novada pašvaldība 5 981
75. Pārgaujas novada pašvaldība 1 413
76. Pāvilostas novada pašvaldība 1 407
77. Pļaviņu novada pašvaldība 1 392
78. Preiļu novada pašvaldība 6 423
79. Priekules novada pašvaldība 3 374
80. Priekuļu novada pašvaldība 842
81. Raunas novada pašvaldība 973
82. Rēzeknes novada pašvaldība 12 066
83. Rēzeknes pilsētas pašvaldība 25 127
84. Riebiņu novada pašvaldība 1 995
85. Rīgas pilsētas pašvaldība 430 635
86. Rojas novada pašvaldība 1942
87. Ropažu novada pašvaldība 3 716
88. Rucavas novada pašvaldība 739
89. Rugāju novada pašvaldība 1 330
90. Rundāles novada pašvaldība 1 888
91. Rūjienas novada pašvaldība 2 053
92. Salacgrīvas novada pašvaldība 1 542
93. Salas novada pašvaldība 2 053
94. Salaspils novada pašvaldība 14 133
95. Saldus novada pašvaldība 13 658
96. Saulkrastu novada pašvaldība 4 865
97. Sējas novada pašvaldība 859
98. Siguldas novada pašvaldība 13 906
99. Skrīveru novada pašvaldība 2 231
100. Skrundas novada pašvaldība 2 638
101. Smiltenes novada pašvaldība 3 419
102. Stopiņu novada pašvaldība 8 289
103. Strenču novada pašvaldība 881
104. Talsu novada pašvaldība 17 302
105. Tērvetes novada pašvaldība 1 783
106. Tukuma novada pašvaldība 15 039
107. Vaiņodes novada pašvaldība 1 481
108. Valkas novada pašvaldība 2 945
109. Valmieras pilsētas pašvaldība 22 812
110. Varakļānu novada pašvaldība 1 592
111. Vārkavas novada pašvaldība 809
112. Vecpiebalgas novada pašvaldība 1 912
113. Vecumnieku novada pašvaldība 2 814
114. Ventspils novada pašvaldība 6 232
115. Ventspils pilsētas pašvaldība 19 347
116. Viesītes novada pašvaldība 1 846
117. Viļakas novada pašvaldība 2 612
118. Viļānu novada pašvaldība 3 325
119. Zilupes novada pašvaldība 0
 Kopā 1 213 750
3.
pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 4. februāra
noteikumiem Nr.
78
Valsts budžeta finansējuma sadalījums programmas "Latvijas skolas soma" īstenošanai pašvaldībām pēc administratīvi teritoriālās reformas no 2021. gada 1. jūlija līdz 2021. gada 31. decembrim
Nr.
p. k.
Izglītības iestādes dibinātāja nosaukums Valsts budžeta finansējuma apmērs (euro) 2021./2022. mācību gada 1. semestrim
1. Aizkraukles novads (Aizkraukle) 20 580
2. Alūksnes novads (Alūksne) 9 835
3. Augšdaugavas novads (Daugavpils) 13 013
4. Ādažu novads (Ādaži) 14 924
5. Balvu novads (Balvi) 13 223
6. Bauskas novads (Bauska) 32 361
7. Cēsu novads (Cēsis) 31 122
8. Dienvidkurzemes novads (Grobiņa) 23 443
9. Daugavpils valstspilsētas pašvaldība 63 189
10. Dobeles novads (Dobele) 21 581
11. Gulbenes novads (Gulbene) 13 398
12. Jelgavas novads (Jelgava) 21 728
13. Jelgavas valstspilsētas pašvaldība 52 220
14. Jēkabpils novads (Jēkabpils) 29 897
15. Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība 30 877
16. Krāslavas novads (Krāslava) 13 069
17. Kuldīgas novads (Kuldīga) 21 077
18. Ķekavas novads (Ķekava) 22 372
19. Liepājas valstspilsētas pašvaldība 57 246
20. Limbažu novads (Limbaži) 17 248
21. Līvānu novads (Līvāni) 7 882
22. Ludzas novads (Ludza) 13 181
23. Madonas novads (Madona) 20 041
24. Mārupes novads (Mārupe) 29 267
25. Ogres novads (Ogre) 46 991
26. Olaines novads (Olaine) 12 341
27. Preiļu novads (Preiļi) 10 591
28. Rēzeknes novads (Rēzekne) 16 856
29. Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība 26 306
30. Rīgas valstspilsētas pašvaldība 476 231
31. Ropažu novads (Ulbroka) 21 021
32. Salaspils novads (Salaspils) 14 133
33. Saldus novads (Saldus) 20 258
34. Saulkrastu novads (Saulkrasti) 5 726
35. Siguldas novads (Sigulda) 26 019
36. Smiltenes novads (Smiltene) 12 922
37. Talsu novads (Talsi) 23 835
38. Tukuma novads (Tukums) 35 210
39. Valkas novads (Valka) 4 914
40. Valmieras novads (Valmiera) 43 281
41. Varakļānu novads (Varakļāni) 1 820
42. Ventspils novads (Ventspils) 6 363
43. Ventspils valstspilsētas pašvaldība 27 594
 Kopā 1 425 186
4.
pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 4. februāra
noteikumiem Nr.
78
Pārskats par piešķirtā valsts budžeta finansējuma izlietojumu programmas "Latvijas skolas soma" īstenošanai