Anotācija (ex-ante)

23-TA-1623: Noteikumu projekts (Grozījumi)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījums Ministru kabineta 2013. gada 24. septembra noteikumos Nr. 1000 "Valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" publisko maksas pakalpojumu cenrādis"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Ceļu satiksmes likuma 4.panta piektā daļa papildināta ar normu, ka šā likuma 45.panta otrajā daļā minētās caurlaides izsniedz saskaņā ar valsts akciju sabiedrības “Ceļu satiksmes drošības direkcija” (turpmāk – CSDD) publisko maksas pakalpojumu cenrādi. 

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra noteikumos Nr.1000 “Valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija” publisko maksas pakalpojumu cenrādis”” (turpmāk - Noteikumu projekts) izstrādāts ar mērķi noteikt cenu jaunam CSDD e-pakalpojumam.
 
Spēkā stāšanās termiņš
01.01.2024.
Pamatojums
Nepieciešams noteikt pakalpojuma maksu par caurlaides noformēšanu CSDD nodrošināto e-pakalpojumu vidē.

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
CSDD normatīvajos aktos paredzētajiem publiskajiem pakalpojumiem cena noteikta Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra noteikumos Nr.1000 “Valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" publisko maksas pakalpojumu cenrādis” (turpmāk - Noteikumi Nr.1000). Ceļu satiksmes likuma 45.panta otrās daļas 1.punktā ir noteikts, ka atsevišķos gadījumos ar Ministru kabineta noteiktajā kārtībā izsniegtām caurlaidēm pasta komersantu transportlīdzekļiem un tādiem Saeimas, Valsts prezidenta kancelejas, Valsts kancelejas, ministriju, Augstākās tiesas un Ģenerālprokuratūras transportlīdzekļiem, ar kuriem nogādā pasta sūtījumus, pildot attiecīgo uzdevumu, ir tiesības neievērot apstāšanās noteikumus un stāvēšanas noteikumus uz laiku līdz 30 minūtēm, blakus caurlaidei novietojot informāciju par laiku, kad transportlīdzeklis attiecīgajā vietā apturēts, kā arī ceļa zīmju "Braukt aizliegts", "Mehāniskajiem transportlīdzekļiem braukt aizliegts" un "Kravas automobiļiem braukt aizliegts" prasības. Ceļu satiksmes likuma 45.panta otrās daļas 2.punktā ir noteikts, ka transportlīdzekļiem, ar kuriem veic inkasāciju, pildot attiecīgo uzdevumu, ir tiesības neievērot apstāšanās un stāvēšanas noteikumus, kā arī ceļa zīmju "Braukt aizliegts", "Mehāniskajiem transportlīdzekļiem braukt aizliegts" un "Kravas automobiļiem braukt aizliegts" prasības.
Pamatojoties uz Ceļu satiksmes likuma 45.panta 2.2 daļu izdoti Ministru kabineta 2016.gada 22.novembra noteikumi Nr.738 “Noteikumi par caurlaidēm, kas dod tiesības transportlīdzekļu vadītājiem darba uzdevumu pildīšanas laikā neievērot atsevišķas ceļu satiksmes noteikumu prasības” (turpmāk – Noteikumi Nr.738).
Saskaņā ar Noteikumu Nr.738 2.punktu Satiksmes ministrija caurlaides izsniedz pasta komersantu reģistrā reģistrēta pasta komersanta (turpmāk – pasta komersants) īpašumā vai turējumā reģistrētam transportlīdzeklim, kuru izmanto pasta pakalpojumu sniegšanai (turpmāk – pasta komersanta transportlīdzeklis), universālā pasta pakalpojuma sniedzēja īpašumā vai turējumā reģistrētam transportlīdzeklim (turpmāk – universālā pasta pakalpojuma sniedzēja transportlīdzeklis), kuru izmanto universālā pasta pakalpojuma sniegšanai, kā arī Saeimas, Valsts prezidenta kancelejas, Valsts kancelejas, Augstākās tiesas, Ģenerālprokuratūras un ministrijas (turpmāk – institūcija) īpašumā vai turējumā reģistrētam transportlīdzeklim (turpmāk – institūcijas transportlīdzeklis), ar kuru nogādā šo institūciju dokumentus.
Saskaņā ar Noteikumu Nr.738 3.punktu Valsts policija izsniedz caurlaides apsardzes komersantam vai kredītiestādes iekšējās drošības dienestam, kas veic skaidras naudas inkasācijas apsardzi (turpmāk – inkasents).
Lai atvieglotu caurlaižu izsniegšanas procesu un atteiktos no caurlaižu noformēšanas papīrformā un nodrošinātu caurlaižu pieteikšanu un noformēšanu elektroniskā  vidē,  tādējādi, samazinot administratīvo slogu, tiek izstrādāts jauns tiesiskais regulējums. Paredzēts ieviest jaunu CSDD e-pakalpojumu, kas saistīts ar caurlaižu noformēšanu elektroniski pasta komersantu, institūciju un inkasentu transportlīdzekļiem un  atteikties no caurlaižu izsniegšanas papīrformā,  samazinot ar to saistīto administratīvo slogu.
Noteikumu projektā paredzēts noteikt šī jaunā pakalpojuma izcenojumu, kura aprēķins pievienots pielikumā.
 
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Lai ieviestu jaunu CSDD e-pakalpojumu, proti, nodrošinātu caurlaižu pasta komersantu transportlīdzekļiem, institūciju transportlīdzekļiem un inkasentu transportlīdzekļiem noformēšanu CSDD e-pakalpojumu tiešsaistē, nepieciešams veikt tehniskās darbības, lai salāgotu transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistru ar pasta komersantu reģistru. Vienlaikus CSDD jaunā e-pakalpojuma izveide un attiecīgas infrastruktūras uzturēšana saistīta ar noteiktiem izdevumiem, kuru izmaksas norādīti anotācijas pielikumā.
 
Risinājuma apraksts
Lai nodrošinātu e-pakalpojuma izveidi un noteiktu pakalpojuma maksu par caurlaides noformēšanu CSDD  nodrošināto e-pakalpojumu vidē, Saeimā virzītajā likumprojektā “Grozījumi Ceļu satiksmes likumā” (turpmāk – likumprojekts) (Nr. 61/Lp14), bija paredzēts svītrot likuma 45.panta otrajā daļā 1.punktā minēto norādi uz caurlaides papīrformā novietošanu automobiļa salonā pie priekšējā stikla, lai nodrošinātu iespēju īstenot plānotās izmaiņas caurlaides izsniegšanas regulējumā un turpmāk caurlaides izsniegt elektroniski, ko veiktu CSDD. Likumprojekts 2023.gada 22.jūnijā pieņemts Saeimā un 2023.gada 6.jūlijā stājies spēkā.
Ceļu satiksmes likuma 4.panta piektā daļa papildināta ar normu, ka šā likuma 45.panta otrajā daļā minētās caurlaides izsniedz saskaņā ar CSDD publisko maksas pakalpojumu cenrādi. Minēta norma tiks piemērota, sākot ar 2024.gada 1.janvāri.
Ceļu Satiksmes likuma 45.panta 22 daļā noteikts, ka caurlaižu izsniegšanas, lietošanas un kontroles kārtību, kā arī gadījumus un kārtību, kādā tās anulē, nosaka Ministru kabinets. Savukārt Ceļu Satiksmes likuma 4.panta piektajā daļā noteikts, ka Ministru kabinets izdod noteikumus par normatīvajos aktos noteikto CSDD pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu, kā arī nosaka to personu loku, kuras ir atbrīvojamas no samaksas par minētajiem pakalpojumiem.
Vienlaikus tiek izstrādāts un virzīts saskaņošanai Ministru kabineta noteikumu projekts “Caurlaižu, ar kurām ir tiesības neievērot atsevišķas ceļu satiksmes noteikumu prasības,  izsniegšanas, lietošanas, kontroles un anulēšanas kārtība” (21-TA-985), kas aizstās Ministru kabineta 2016.gada 22.novembra noteikumus Nr.738 “Noteikumi par caurlaidēm, kas dod tiesības transportlīdzekļu vadītājiem darba uzdevumu pildīšanas laikā neievērot atsevišķas ceļu satiksmes noteikumu prasības”. Ar minēto noteikumu projektu tiks noteikta caurlaižu elektroniskā veidā pieprasīšanas un noformēšanas kārtība, kas stāsies spēkā no 2024.gada 1.janvāra. Pamatojoties uz jauno kārtību, caurlaides tiks noformētas elektroniski, izmantojot CSDD e-pakalpojumu. Jaunā kārtība tiek ieviesta, lai mazinātu administratīvo slogu, izsniedzot caurlaides papīra formā, kā arī paātrinātu un optimizētu caurlaižu noformēšanas procesu. Abus noteikumu projektus jāizskata Ministru kabinetā vienlaicīgi.
E-pakalpojuma lietošana caurlaides noformēšanai notiks saskaņā ar CSDD tīmekļa vietnē: https://www.csdd.lv/e-csdd-pakalpojumu-lietosanas-noteikumi-un-nosacijumi/e-csdd-pakalpojumu-lietosanas-noteikumi-un-nosacijumi pieejamo kārtību “e-CSDD pakalpojumu lietošanas noteikumi un nosacījumi”. Abus noteikumu projektus jāizskata Ministru kabinetā vienlaicīgi.
Lai nodrošinātu e-pakalpojuma izveidi, ir noteikta pakalpojuma maksa par caurlaides noformēšanu CSDD nodrošināto e-pakalpojumu vidē. Tādējādi nepieciešams papildināt Noteikumi Nr.1000 2.pielikumu ar jaunu ierakstu, nosakot maksu par caurlaides noformēšanu. Atsevišķiem Noteikumu Nr.1000 2.pielikumā ietvertajiem CSDD sniegtajiem maksas pakalpojumiem pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN) nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3.panta astoto daļu, kas paredz, ka publiskas personas, kā arī privātpersonas, kuras saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu pilda tām deleģētus vai ar pilnvarojumu nodotus valsts pārvaldes uzdevumus, neuzskata par nodokļa maksātājiem attiecībā uz darbībām vai darījumiem, kuros tās iesaistās valsts pārvaldes funkciju vai uzdevumu pildīšanā. Noteikumu Nr.1000 2.pielikumā šādi pakalpojumi atzīmēti ar zvaigznīti, ietverot paskaidrojumu atsaucē tabulas beigās.
Ņemot vērā, ka pasta sūtījumu piegāde un inkasācijas pakalpojumi nav valsts deleģēts uzdevums, caurlaižu noformēšanai CSDD e-pakalpojumu vidē tiks piemērots PVN. Noteikumu projekts paredz, ka maksa par caurlaides noformēšanu CSDD e-pakalpojumu vidē sastādīs 7,26 euro ar PVN. 
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

Tika izstrādāts Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra noteikumos Nr.1000 "Valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" publisko maksas pakalpojumu cenrādis"" (21-TA-1458) (turpmāk - noteikumu projekts 21-TA-1458). Paralēli noteikumu projektam 21-TA-1458 tika izstrādāts tiesību akta projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra noteikumos Nr.1000 "Valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" publisko maksas pakalpojumu cenrādis"" (22-TA-119) (turpmāk - noteikumu projekts 22-TA-119). Stājoties spēkā noteikumu projektam 22-TA-119, vairs nebija tehnisku iespēju veikt precizējumus noteikumu projektā 21-TA-1458. Līdz ar to tika izstrādāts  noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra noteikumos Nr.1000 "Valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" publisko maksas pakalpojumu cenrādis"" (23-TA-1623), lai ietvertu nepieciešamos precizējumus, kurus pirms tam bija paredzēts ietvert noteikumu projektā 21-TA-1458. Noteikumu projekta 21-TA-1458 izziņa pievienota pielikumā.
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
Juridiskās personas
 • pasta komersanti, inkasenti
Ietekmes apraksts
Noteikumu projektā paredzētais tiesiskais regulējums ietekmēs pasta komersantus un inkasentus, kas izmanto caurlaides.

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
Sabiedrības grupa
Vai ietekmē?
Izmaksas par vienību - euro
Vienību skaits
Atbilstības izmaksas - euro
Aprēķinu skaidrojums
Juridiskās personas
Kopā (juridiskās personas)
8 421,60
pasta komersanti, inkasenti
Vērtības nozīme:
7,26
Vienas caurlaides, kas noformēta elektroniski, izmantojot CSDD e-pakalpojumu, cena ar PVN
1 160
Caurlaides, kas izsniegtas pasta komersantu un inkasentu transportlīdzekļiem 2022.gadā
8 421,60
Maksa par 1160 caurlaižu noformēšanu saskaņā ar CSDD cenrādi.
Kopā
8 421,60
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
Institūcijas (Latvijas Republikas Saeima, Valsts kanceleja, Valsts prezidenta kanceleja, Ģenerālprokuratūra, Augstākā tiesa un ministrijas) segs izmaksas no sava budžeta līdzekļiem.

4.1.1. Ministru kabineta noteikumu projekts "Caurlaižu, ar kurām ir tiesības neievērot atsevišķas ceļu satiksmes noteikumu prasības,  izsniegšanas, lietošanas, kontroles un anulēšanas kārtība" (21-TA-985)

Pamatojums un apraksts
Lai mainītu caurlaižu izsniegšanas kārtību, un nodrošinātu caurlaižu izsniegšanu e-vidē, vienlaikus tiek virzīts saskaņošanai Ministru kabineta noteikumu projekts "Caurlaižu, ar kurām ir tiesības neievērot atsevišķas ceļu satiksmes noteikumu prasības,  izsniegšanas, lietošanas, kontroles un anulēšanas kārtība", kurā noteikts, ka  caurlaides tiks noformētas elektroniski, izmantojot CSDD e-pakalpojumu saskaņā ar CSDD publisko pakalpojumu maksas cenrādi. Minēto noteikumu spēkā stāšanās laiks paredzēts 2024.gada 1.janvārī. Abus noteikumu projektus jāizskata Ministru kabinetā vienlaicīgi.
Atbildīgā institūcija
Satiksmes ministrija
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija"
Nevalstiskās organizācijas
Cits

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

Veids
Publiskā apspriešana
Saite uz sabiedrības līdzdalības rezultātiem
https://tapportals.mk.gov.lv/public_participations?search%5Bquery%5D=1458&quicksearch=

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

Priekšlikumi un komentāri netika saņemti.

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
 • Zemkopības ministrija
 • Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija
 • Satiksmes ministrija
 • Ārlietu ministrija
 • Latvijas Republikas Saeima
 • Finanšu ministrija
 • Latvijas Valsts prezidenta kanceleja
 • Izglītības un zinātnes ministrija
 • Latvijas Republikas Augstākā tiesa
 • Valsts kanceleja
 • Kultūras ministrija
 • Ekonomikas ministrija
 • Tieslietu ministrija
 • Veselības ministrija
 • Valsts policija
 • Ģenerālprokuratūra

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
Sabiedrības grupa
Palielinās/samazinās
Stundas samaksas likme - euro
Laika patēriņš uz vienību - stundās
Subjektu skaits
Cik bieži - reizes gadā
Administratīvās izmaksas - euro
Aprēķinu skaidrojums
Zemkopības ministrija
Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija
Satiksmes ministrija
samazinās
Vērtības nozīme:
7,70
SM vecākais referents, 2022.gads
0,50
dokumentu pārbaudes, vienas caurlaides sagatavošanas un izsniegšanas laiks
1
Pasta komersanti un institūcijas, kurām izsniegtas caurlaides 2021.gadā
1 110
Caurlaižu, kas izsniegtas pasta komersantu un institūciju transportlīdzekļiem, skaits 2022.gadā
-4 273,50
Ieviešot CSDD e-pakalpojumu, nebūs jāveic darbs, kas attiecas uz pasta komersantu un institūciju dokumentu pārbaudi, caurlaižu sagatavošanu un izsniegšanu.
Ārlietu ministrija
Latvijas Republikas Saeima
Finanšu ministrija
Latvijas Valsts prezidenta kanceleja
Izglītības un zinātnes ministrija
Latvijas Republikas Augstākā tiesa
Valsts kanceleja
Kultūras ministrija
Ekonomikas ministrija
Tieslietu ministrija
Veselības ministrija
Valsts policija
samazinās
Vērtības nozīme:
7,70
Valsts policijas vecākais inspektors, 2022.gads
0,50
dokumentu pārbaudes, vienas caurlaides sagatavošanas un izsniegšanas laiks
1
Inkasenti, kuriem izsniegtas caurlaides 2022.gadā
50
Caurlaižu, kas izsniegtas inkasentu transportlīdzekļiem, skaits 2022.gadā
-192,50
Ieviešot e-pakalpojumu, nebūs jāveic darbs, kas attiecas uz inkasentu dokumentu pārbaudi, caurlaižu sagatavošanu un izsniegšanu
Ģenerālprokuratūra
Kopā
-4 466,00

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
Sabiedrības grupa
Vai ietekmē?
Izmaksas par vienību - euro
Vienību skaits
Atbilstības izmaksas - euro
Aprēķinu skaidrojums
Zemkopības ministrija
Vērtības nozīme:
7,26
Vienas caurlaides, kas noformēta elektroniski, izmantojot CSDD e-pakalpojumu, cena ar PVN
3
Izsniegto caurlaižu skaits 2022.gadā
21,78
Maksa par visām elektroniski noformētām caurlaidēm Zemkopības ministrijas transportlīdzekļiem saskaņā ar CSDD cenrādi.
Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija
Vērtības nozīme:
7,26
Vienas caurlaides, kas noformēta elektroniski, izmantojot CSDD e-pakalpojumu, cena ar PVN
4
Izsniegto caurlaižu skaits 2022.gadā
29,04
Maksa par visām elektroniski noformētām caurlaidēm Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas transportlīdzekļiem saskaņā ar CSDD cenrādi.
Satiksmes ministrija
Vērtības nozīme:
7,26
Vienas caurlaides, kas noformēta elektroniski, izmantojot CSDD e-pakalpojumu, cena ar PVN
4
Izsniegto caurlaižu skaits 2022.gadā
29,04
Maksa par visām elektroniski noformētām caurlaidēm Satiksmes ministrijas transportlīdzekļiem saskaņā ar CSDD cenrādi.
Ārlietu ministrija
Vērtības nozīme:
7,26
Vienas caurlaides, kas noformēta elektroniski, izmantojot CSDD e-pakalpojumu, cena ar PVN
9
Izsniegto caurlaižu skaits 2022.gadā
65,34
Maksa par visām elektroniski noformētām caurlaidēm Ārlietu ministrijas transportlīdzekļiem saskaņā ar CSDD cenrādi.
Latvijas Republikas Saeima
Vērtības nozīme:
7,26
Vienas caurlaides, kas noformēta elektroniski, izmantojot CSDD e-pakalpojumu, cena ar PVN
74
Izsniegto caurlaižu skaits 2022.gadā
537,24
Maksa par visām elektroniski noformētām caurlaidēm Saeimas transportlīdzekļiem saskaņā ar CSDD cenrādi.
Finanšu ministrija
Vērtības nozīme:
7,26
Vienas caurlaides, kas noformēta elektroniski, izmantojot CSDD e-pakalpojumu, cena ar PVN
4
Izsniegto caurlaižu skaits 2022.gadā
29,04
Maksa par visām elektroniski noformētām caurlaidēm Finanšu ministrijas transportlīdzekļiem saskaņā ar CSDD cenrādi.
Latvijas Valsts prezidenta kanceleja
Vērtības nozīme:
7,26
Vienas caurlaides, kas noformēta elektroniski, izmantojot CSDD e-pakalpojumu, cena ar PVN
1
Izsniegto caurlaižu skaits 2022.gadā
7,26
Maksa par visām elektroniski noformētām caurlaidēm Latvijas Valsts prezidenta kancelejas transportlīdzekļiem saskaņā ar CSDD cenrādi.
Izglītības un zinātnes ministrija
Vērtības nozīme:
7,26
Vienas caurlaides, kas noformēta elektroniski, izmantojot CSDD e-pakalpojumu, cena ar PVN
3
Izsniegto caurlaižu skaits 2022.gadā
21,78
Maksa par visām elektroniski noformētām caurlaidēm Izglītības un zinātnes ministrijas transportlīdzekļiem saskaņā ar CSDD cenrādi.
Latvijas Republikas Augstākā tiesa
Vērtības nozīme:
7,26
Vienas caurlaides, kas noformēta elektroniski, izmantojot CSDD e-pakalpojumu, cena ar PVN
2
Izsniegto caurlaižu skaits 2022.gadā
14,52
Maksa par visām elektroniski noformētām caurlaidēm Augstākās tiesas transportlīdzekļiem saskaņā ar CSDD cenrādi.
Valsts kanceleja
Vērtības nozīme:
7,26
Vienas caurlaides, kas noformēta elektroniski, izmantojot CSDD e-pakalpojumu, cena ar PVN
2
Izsniegto caurlaižu skaits 2022.gadā
14,52
Maksa par visām elektroniski noformētām caurlaidēm Valsts kancelejas transportlīdzekļiem saskaņā ar CSDD cenrādi.
Kultūras ministrija
Vērtības nozīme:
7,26
Vienas caurlaides, kas noformēta elektroniski, izmantojot CSDD e-pakalpojumu, cena ar PVN
3
Izsniegto caurlaižu skaits 2022.gadā
21,78
Maksa par visām elektroniski noformētām caurlaidēm Kultūras ministrijas transportlīdzekļiem saskaņā ar CSDD cenrādi.
Ekonomikas ministrija
Vērtības nozīme:
7,26
Vienas caurlaides, kas noformēta elektroniski, izmantojot CSDD e-pakalpojumu, cena ar PVN
3
Izsniegto caurlaižu skaits 2022.gadā
21,78
Maksa par visām elektroniski noformētām caurlaidēm Ekonomikas ministrijas transportlīdzekļiem saskaņā ar CSDD cenrādi.
Tieslietu ministrija
Vērtības nozīme:
7,26
Vienas caurlaides, kas noformēta elektroniski, izmantojot CSDD e-pakalpojumu, cena ar PVN
2
Izsniegto caurlaižu skaits 2022.gadā
14,52
Maksa par visām elektroniski noformētām caurlaidēm Tieslietu ministrijas transportlīdzekļiem saskaņā ar CSDD cenrādi.
Veselības ministrija
Vērtības nozīme:
7,26
Vienas caurlaides, kas noformēta elektroniski, izmantojot CSDD e-pakalpojumu, cena ar PVN
1
Izsniegto caurlaižu skaits 2022.gadā
7,26
Maksa par visām elektroniski noformētām caurlaidēm Veselības ministrijas transportlīdzekļiem saskaņā ar CSDD cenrādi.
Valsts policija
Vērtības nozīme:
7,26
Vienas caurlaides, kas noformēta elektroniski, izmantojot CSDD e-pakalpojumu, cena ar PVN
50
Izsniegto caurlaižu skaits 2022.gadā
363,00
Maksa par visām elektroniski noformētām caurlaidēm Valsts policijas transportlīdzekļiem saskaņā ar CSDD cenrādi.
Ģenerālprokuratūra
Vērtības nozīme:
7,26
Vienas caurlaides, kas noformēta elektroniski, izmantojot CSDD e-pakalpojumu, cena ar PVN
19
Izsniegto caurlaižu skaits 2022.gadā
137,94
Maksa par visām elektroniski noformētām caurlaidēm Ģenerālprokuratūras transportlīdzekļiem saskaņā ar CSDD cenrādi.
Kopā
1 335,84

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi
1. pielikums
Nosaukums
Cenas izmaksas aprēķini
2. pielikums
Nosaukums
Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījums Ministru kabineta 2013. gada 24. septembra noteikumos Nr. 1000 "Valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" publisko maksas pakalpojumu cenrādis"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)