Anotācija (ex-ante)

21-TA-1493: Rīkojuma projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
    [1] Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 24. pants.
    [2] Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 14. panta ceturtā daļa; Darba likuma 138. panta pirmā daļa.
    [3] Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojuma Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 10. punkts, 10.12. apakšpunkts un 10.2 punkts.
[10. Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu un muitas policijas pārvaldes un Muitas pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm, kā arī pašvaldības policijas darbiniekiem un Pārtikas un veterinārā dienesta robežkontroles inspektoriem nosaka piemaksu par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos saistībā ar Covid-19 infekcijas slimības uzliesmojumu un tās seku novēršanu 75 procentu apmērā no stundas algas likmes. Piemaksas noteikšanas kritērijus un piešķiršanas kārtību attiecībā uz Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēm nosaka iekšlietu ministrs, attiecībā uz Valsts ieņēmumu dienestu – finanšu ministrs, bet attiecībā uz Pārtikas un veterinārā dienesta robežkontroles inspektoriem – zemkopības ministrs. Piemaksas noteikšanas kritērijus un piešķiršanas kārtību attiecībā uz pašvaldības policijas darbiniekiem nosaka attiecīgās pašvaldības dome. Ar piemaksām saistītos izdevumus sedz no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" atbilstoši faktiski nepieciešamajam apmēram.
10.1 Ievērojot Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 14. panta ceturto daļu, Darba likuma 67. pantu un 138. panta pirmo daļu, izdevumus, kas saistīti ar piemaksām par nakts darbu Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm un pašvaldību policijas darbiniekiem, kuri iesaistīti virsstundu darbā (dienesta pienākumu izpildē virs noteiktā dienesta pienākumu izpildes laika) no 2021. gada 21. oktobra līdz 2021. gada 14. novembrim, lai kontrolētu iedzīvotāju pārvietošanās aizlieguma ievērošanu laikposmā no plkst. 22.00 līdz plkst. 5.00, segt no:
10.1 2. valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" un pašvaldību budžeta līdzekļiem – pašvaldību policijas darbiniekiem.
10.2 Izdevumus, kas saistīti ar piemaksām par nakts darbu pašvaldību policijas darbiniekiem, kuri no 2021. gada 21. oktobra līdz 2021. gada 14. novembrim kontrolē iedzīvotāju pārvietošanās aizlieguma ievērošanu laikposmā no plkst. 22.00 līdz plkst. 5.00, pašvaldību institūcijām kompensēt no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" 75 procentu apmērā no aprēķinātās atlīdzības summas (ar darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām).]
    [4] Ministru kabineta 2018. gada 17. jūlija noteikumi Nr. 421 “Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas”.
Noteikumu 48.punkts nosaka, ka pašvaldībai nepieciešamos līdzekļus pieprasa Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, tomēr šajā konkrētajā gadījumā, ievērojot līdzšinējo praksi saistībā ar izdevumu kompensēšanu pašvaldībām, kad pašvaldību policijas darbinieki tika iesaistīti  iedzīvotāju pārvietošanās aizlieguma ievērošanas uzraudzībā (2021.gada 1.janvāris līdz 7.februārim), un to, ka pašvaldību policijas iesaisti organizē Valsts policija, finansējuma pieprasījumu ir sagatavojusi Iekšlietu ministrija. Noteikumu 52. punkts nosaka, ka, ja ministrija saņemtos līdzekļus pārskaita pašvaldībai vai citam līdzekļu izlietotājam, ministrija ir atbildīga par līdzekļu izlietojuma uzraudzību atbilstoši mērķim. Ministrijai ir tiesības pieprasīt pārskatus par līdzekļu izlietojumu, lai nodrošinātu šajā punktā minēto uzraudzību par mērķa sasniegšanu.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Piešķirt Iekšlietu ministrijai finansējumu 227 674 euro apmērā, lai segtu izdevumus piemaksām pašvaldību policijas darbiniekiem par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos saistībā ar Covid-19 infekcijas slimības uzliesmojumu un tās seku novēršanu no 2021. gada 11. oktobra līdz 2021. gada 31. oktobrim, kā arī piemaksām par nakts darbu pašvaldību policijas darbiniekiem, kuri tika iesaistīti virsstundu darbā no 2021. gada 21. oktobra līdz 2021. gada 31. oktobrim, lai kontrolētu iedzīvotāju pārvietošanās aizlieguma ievērošanu laikposmā no plkst. 22.00 līdz plkst. 5.00.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Atbilstoši Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumam Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” (turpmāk – rīkojums Nr. 720) Latvijā no 2021. gada 11. oktobra līdz 2022. gada 11. janvārim ir izsludināta ārkārtējā situācija, lai apturētu straujo Covid-19 infekcijas izplatību.
Lai nodrošinātu COVID-19 izplatīšanās ierobežošanu, pašvaldību policijas darbinieki veica darba pienākumus paaugstināta riska un slodzes apstākļos sabiedrības veselības apdraudējumā saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu un seku novēršanu laika periodā no 2021. gada 11. oktobra līdz 2021. gada 31. oktobrim, kā arī tika iesaistīti virsstundu darbā un veica pienākumus nakts laikā periodā no 2021. gada 21. oktobra līdz 2021. gada 31. oktobrim, lai kontrolētu iedzīvotāju pārvietošanās aizlieguma ievērošanu laikposmā no plkst. 22.00 līdz plkst. 5.00. Pašvaldību policija nodrošināja sabiedrisko kārtību un drošību, veicot patrulēšanu attiecīgo pašvaldību teritorijās. Tika iesaistīti vairāk nekā 1080 pašvaldību policijas darbinieku.
Pašvaldību policijas darbinieki veica šādus pasākumus:
1) tirdzniecības vietu,  sabiedriskās ēdināšanas vietu, degvielas uzpildes staciju, skaistumkopšanas salonu, spēļu zāļu apsekošana, lai kontrolētu Covid-19 ierobežojumu ievērošanu;
2) sabiedriskās kārtības nodrošināšana objektos, nodrošinot apmeklētāju un objektu darbinieku ielaišanu un to kontroli atbilstoši objektu iekšējo kārtību noteikumu prasībām, kā arī sejas aizsargmasku nēsāšanas kontroli un sadarbspējīga Covid-19 sertifikāta un personu apliecinošu dokumentu kontroli;
3) pulcēšanās ierobežojumu kontroli, apsekojot, piemēram, jauniešu iespējamās pulcēšanas vietas;
4) sabiedrisko transportlīdzekļu apsekošana, sejas masku lietošanas kontrole;
5) personu aizturēšana un pārmeklēšana, personu nogādāšana policijas iestādē;
6) procesuālo darbību veikšana administratīvo pārbaužu lietu ietvaros (paskaidrojumu, liecību pieņemšana u.c.) vai pārrunu vedēja pienākums tiešā vai ilgstošā kontaktā ar pakalpojuma saņēmējiem vai procesa dalībniekiem;
7) noteikto iedzīvotāju pārvietošanās ierobežojumu ievērošanas uzraudzība, noteiktajos datumos un laikposmos;
8) personu aizturēšana un nogādāšana uz atskurbšanas telpām, slimnīcas uzņemšanas nodaļu vai uz personas mājokli;
9) personu (kuras ir bez noteiktas dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušas pilngadīgas personas, kā arī personas alkohola, narkotisko vai toksisko vielu reibumā, kuras nav iespējams nogādāt savā dzīvesvietā) nogādāšana nakts patversmē;
10) piedalīšanās Valsts policijas rīkotājās zibakcijās, pārbaudot tirdzniecības vietas un sabiedrisko transportu;
11) sabiedriskās kārtības un drošības pasākumu nodrošināšana, reaģējot uz izsaukumiem par karantīnas vai pašizolācijas pārkāpumiem un citiem likumpārkāpumiem;
12) piedalīšanās kopā ar sociālo dienestu, bāriņtiesu, Valsts darba inspekciju objektu un dzīvesvietu apsekošanā;
13) izsaukumu apkalpošana.
Rīgas pašvaldības policijas darbinieki strādāja atbilstoši speciāli izstrādātiem pasākuma plāniem, nodrošinot kontroles pasākumus Rīgas apkaimēs, kopumā bija iesaistīti 625 policijas darbinieki. 3319 reizes tika apsekoti dažādi objekti, konstatējot tajos 262 ierobežojumu neievērošanas gadījumus, kā arī pārbaudītas 3194 personas, fiksējot 890 pārkāpumus. Veicot pašizolācijas kontroles pasākumus, pārbaudītas 1472 personas. Veicot ikdienas kontroles pasākumus, kopumā fiksēti 1712 pārkāpumi, kas saistīti ar ārkārtējās situācijas neievērošanu.
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas pašvaldības policija” organizēja auto patruļas, kuras veica tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas vietu pārbaudes, kā arī kontrolēja, lai personas ievēro pulcēšanās ierobežojumus. Patrulēšanās laikā kopā pārbaudītas 53 tirdzniecības vietas, 4 sabiedriskās ēdināšanas vietas, 4 skaistumkopšanas saloni un 8 spēļu zāles. Veikto pasākumu laikā pārbaudītas 817 personas. Veicot iedzīvotāju pārvietošanās aizlieguma kontroli, uzsākti administratīvā pārkāpuma procesi un piemēroti naudas sodi 71 personām, 44 personām doti preventīvi norādījumi saistībā ar atrašanos ārpus dzīvesvietas.
Jēkabpils novada pašvaldības Jēkabpils pilsētas pašvaldības policija veica 56 tirdzniecības vietu pārbaudes; kontrolējot iedzīvotāju pārvietošanās aizliegumu laikposmā no plkst. 22.00 līdz plkst. 5.00, pārbaudīja183 personas, kā arī 20 transportlīdzekļus; piedalījās arī 8 Valsts policijas rīkotājās zibakcijās, pārbaudot tirdzniecības vietas un sabiedrisko transportu; veica 36 procesuālās darbības administratīvo, pārbaužu lietu ietvaros (paskaidrojumu, liecību pieņemšana u.c.), un citus pasākumus.
Ķekavas reģionālā pašvaldības policija veica 74 tirdzniecības vietu pārbaudes, 29 sabiedriskā transporta pārbaudes,  177 personu pārbaudes.  
Limbažu novada pašvaldības policija pārbaudīja 84 personas, no kurām 78 gadījumos bija pašapliecinājumi, par 6 gadījumiem uzsākti administratīvā pārkāpuma procesi. 13 procesi uzsākti par privātu pulcēšanos no vairākām mājsaimniecībām.
Ādažu pašvaldības policija un Carnikavas novada pašvaldības policija pārbaudīja 114 transporta līdzekļus, 225 personas. Kontrolējot ierobežojumus, veikti 196 tirdzniecības vietu apsekošanas pasākumi. Šajā laikā iestādēs uzsākti 68 administratīvo pārkāpumu procesi, veiktas procesuālās darbības, pieņemti procesuālie lēmumi.         
Limbažu novada pašvaldības policija, nodrošinot iedzīvotāju pārvietošanās ierobežojumu ievērošanas uzraudzību, pārbaudīja 84 personas, no kurām 78 gadījumos bija pašapliecinājumi, par 6 gadījumiem uzsākti administratīvā pārkāpuma procesi. 13 procesi uzsākti par privātu pulcēšanos no vairākām mājsaimniecībām.
Ropažu novada pašvaldības policijas darbinieki veica pārbaudes komersantu objektos 291 reizes, no tām 95 apsekošanas reizēs sastādot pārbaudes aktu.
Salaspils novada pašvaldības policija veica pulcēšanās ierobežojumu, masku lietošanas, distances ievērošanas pārbaudes 140 reizes, kur 77 personām doti preventīvi norādījumi, izteikts mutvārdu aizrādījums un uzsākti 16 administratīvā pārkāpuma procesi. Kontrolējot iedzīvotāju pārvietošanās aizliegumu, pārbadīti 109 transportlīdzekļi, pārbaudītas 262 personas, kur konstatēti 47 pārkāpumi.
Siguldas novada Pašvaldības policija veica 305 personu pārbaudes, no kurām  pret 17 personām uzsākts administratīvā pārkāpuma process un piemērots administratīvais sods.
Arī citās pašvaldībās pašvaldības policijas veikto pasākumu rezultātā tika nodrošināta drošība un kārtība, sekmējot COVID-19 izplatīšanās ierobežošanu.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Par darba pienākumu veikšanu COVID-19 izplatīšanās ierobežošanā pašvaldību policijas darbiniekiem tika veikti aprēķini par faktiski nepieciešamo finansējumu, lai nodrošinātu:
   1) piemaksu par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos (turpmāk – riska piemaksa) par laika periodu no 2021. gada 11. oktobra līdz 2021. gada 31. oktobrim.  Rīkojuma Nr. 720 10. punkts nosaka riska piemaksu 75 procentu apmērā no stundas algas likmes, un to, ka piemaksas noteikšanas kritērijus un piešķiršanas kārtību attiecībā uz pašvaldības policijas darbiniekiem nosaka attiecīgās pašvaldības dome, un ar piemaksām saistītos izdevumus sedz no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" atbilstoši faktiski nepieciešamajam apmēram.
   2) piemaksu par nakts darbu iedzīvotāju pārvietošanās aizlieguma ievērošanas kontrolē no 2021. gada 21. oktobra līdz 2021. gada 31. oktobrim laikposmā no plkst. 22.00 līdz plkst. 5.00 pašvaldību policijas darbiniekiem, kuri iesaistīti virsstundu darbā (dienesta pienākumu izpildē virs noteiktā dienesta pienākumu izpildes laika), ja izpildījās Darba likuma 138. panta pirmajā daļā noteiktie nosacījumi (nakts darbs ir ikviens darbs, ko veic nakts laikā vairāk nekā divas stundas. Ar nakts laiku saprotams laikposms no pulksten 22.00 līdz 6.00). Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 14. panta ceturtā daļa piemaksu par nakts darbu nosaka 50 procentu apmērā no stundas algas likmes. Rīkojuma Nr. 720 10.12. apakšpunkts nosaka, ka izdevumus, kas saistīti ar piemaksām par nakts darbu pašvaldību policijas darbiniekiem, kuri iesaistīti virsstundu darbā no 2021. gada 21. oktobra līdz 2021. gada 14. novembrim, lai kontrolētu iedzīvotāju pārvietošanās aizlieguma ievērošanu laikposmā no plkst. 22.00 līdz plkst. 5.00, segt no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" un pašvaldību budžeta līdzekļiem. Savukārt 10.2 punkts paredz minētos izdevumus kompensēt 75 procentu apmērā no aprēķinātās atlīdzības summas (ar darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām).
    Atbilstoši pašvaldību institūciju iesniegtajiem aprēķiniem pašvaldību institūcijām kompensējamo izdevumu apmērs riska piemaksai un piemaksai par nakts darbu kopā ar darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (turpmāk – DD VSAOI) no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” ir 227 674 euro.
Risinājuma apraksts
Iekšlietu ministrija ir sagatavojusi rīkojuma projektu, kas paredz:
1. Finanšu ministrijai no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirt Iekšlietu ministrijai finansējumu 227 674 euro apmērā pārskaitīšanai šā rīkojuma pielikumā minētajām pašvaldību institūcijām, lai kompensētu izdevumus, kas saistīti ar:
1.1. piemaksām pašvaldību policijas darbiniekiem par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos saistībā ar Covid-19 infekcijas slimības uzliesmojumu un tās seku novēršanu laikposmā no 2021. gada 11. oktobra līdz 2021. gada 31. oktobrim;
1.2. piemaksām par nakts darbu pašvaldību policijas darbiniekiem, kuri tika iesaistīti virsstundu darbā (dienesta pienākumu izpildē virs noteiktā dienesta pienākumu izpildes laika) no 2021. gada 21. oktobra līdz 2021. gada 31. oktobrim, lai kontrolētu iedzīvotāju pārvietošanās aizlieguma ievērošanu laikposmā no plkst. 22.00 līdz plkst. 5.00, - 75 procentu apmērā no aprēķinātās atlīdzības summas (ar darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām).
2. Iekšlietu ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu par šā rīkojuma 1. punktā minēto līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".
3. Finanšu ministram normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā informēt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju par apropriācijas izmaiņām atbilstoši šā rīkojuma 1. punktam un, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darbdienu laikā pēc attiecīgās informācijas saņemšanas nav izteikusi iebildumus, veikt apropriācijas izmaiņas.
4. Šā rīkojuma pielikumā minētās pašvaldību institūcijas ir atbildīgas par piešķirtā finansējuma izlietojumu atbilstoši tā piešķiršanas mērķim.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
  • Pašvaldību policijas darbinieki
Ietekmes apraksts
Tiks nodrošināta taisnīga un tiesību aktu prasībām atbilstoša darba samaksa par darba  pienākumu izpildi paaugstināta riska un slodzes apstākļos, kā arī nakts laikā.
Juridiskās personas

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2021
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2022
2023
2024
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
0
227 674
0
0
0
0
0
2.1. valsts pamatbudžets
0
227 674
0
0
0
0
0
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
0
-227 674
0
0
0
0
0
3.1. valsts pamatbudžets
0
-227 674
0
0
0
0
0
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
227 674
0
0
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
0
0
0
0
5.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
Pašvaldību institūcijas iesniegušas aprēķinus par pašvaldību institūciju izdevumiem riska piemaksām laikposmam no 2021.gada 11. oktobra līdz 31. oktobrim, kā arī  piemaksām par nakts darbu iedzīvotāju pārvietošanās aizlieguma ievērošanas kontrolē no 2021. gada 21. oktobra līdz 2021. gada 31. oktobrim laikposmā no plkst. 22.00 līdz plkst. 5.00 (piemaksām par nakts darbu kompensē izdevumus 75% apmērā), atbilstoši kuriem 227 674 euro plānots kompensēt no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".
EKK 7460 “Pārējie valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldībām” - 227 674 euro.
Aprēķina kopsavilkumu un detalizētu aprēķinu skatīt anotācijas pielikumos.
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
-
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
-
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
Amata vietu skaita izmaiņas nav.
Cita informācija
Izdevumi tiks segti Iekšlietu ministrijas budžeta programmas 99.00.00 “Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums” ietvaros, līdzekļus pārdalot no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” Iekšlietu ministrijai, kas savukārt tos pārskaitīs attiecīgajai pašvaldību institūcijai. Pašvaldību instirūcijas ir atbildīgas par sniegtās informācijas patiesumu. Saskaņā ar Likumu par budžetu un finanšu vadību budžeta finansētu institūciju vadītāji ir atbildīgi par Likumā par budžetu un finanšu vadību noteiktās kārtības un prasību ievērošanu, izpildi un kontroli, kā arī par budžeta līdzekļu efektīvu un ekonomisku izlietošanu atbilstoši paredzētajiem mērķiem.
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Iesaistītās pašvaldību institūcijas
Nevalstiskās organizācijas
Cits

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

-

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Iekšlietu ministrija
  • Finanšu ministrija
  • iesaistītās pašvaldību institūcijas

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi
1. pielikums
Nosaukums
Kopsavilkums par pašvaldību institūciju izdevumiem (euro) pašvaldības policijas darbinieku piemaksām par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos par laika periodu no 2021.gada 11.oktobra līdz 31.oktobrim un piemaksai par nakts darbu iedzīvotāju pārvietošanās aizlieguma ievērošanas kontrolē laika periodā no 2021.gada 21.oktobra līdz 31.oktobrim laikposmā no plkst. 22.00 līdz plkst. 5.00
2. pielikums
Nosaukums
Pašvaldību institūciju izdevumi (euro) pašvaldības policijas darbinieku piemaksām par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos ārkārtas sabiedrības veselības apdraudējumā saistībā ar “Covid-19” uzliesmojumu un seku novēršanu par laika periodu no 2021.gada 11.oktobra līdz 31.oktobrim
3. pielikums
Nosaukums
Rīgas pašvaldības policija_Izdevumi (euro) pašvaldības policijas darbinieku piemaksām par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos ārkārtas sabiedrības veselības apdraudējumā saistībā ar “Covid-19” uzliesmojumu un seku novēršanu par laika periodu no 2021.gada 11.oktobra līdz 31.oktobrim
4. pielikums
Nosaukums
Pašvaldību institūciju izdevumi (euro) pašvaldības policijas darbinieku piemaksai par nakts darbu iedzīvotāju pārvietošanās aizlieguma ievērošanas kontrolē laika periodā no 2021.gada 21.oktobra līdz 31.oktobrim laikposmā no plkst. 22.00 līdz plkst. 5.00