Anotācija (ex-ante)

22-TA-3289: Likumprojekts starptautiskā līguma apstiprināšanai (Jauns)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Par Protokolu, ar ko groza Konvencijas par notiesāto personu nodošanu soda izciešanai Papildu protokolu" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Ar likumu, kas stājās spēkā 1997. gada 9. aprīlī, Latvija pieņēma un apstiprināja 1983. gada 21. marta Eiropas padomes konvenciju par notiesāto personu nodošanu soda izciešanai (turpmāk – Konvencija). 2005. gada 30. aprīlī spēkā stājās likums, ar kuru Latvija pieņēma un apstiprināja Konvencijas 1997. gada 18. decembra Papildu protokolu (turpmāk – Papildu protokols). 2017. gada 22. novembrī Strasbūrā parakstīšanai tika atvērts Protokols, ar ko groza Konvencijas Papildu protokolu. Līdz šim Protokolu ir parakstījušas 16 valstis (Austrija, Bulgārija, Beļģija, Vācija, Ungārija, Itālija, Lietuva, Luksemburga, Melnkalne, Nīderlande, Norvēģija, Sanmarīno, Šveice, Turcija, Ukraina un Apvienotā Karaliste) un septiņas valstis (Austrija, Itālija, Lietuva, Nīderlande, Šveice, Ukraina un Svētais Krēsls) ratificējušas.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Likumprojekts "Par Protokolu, ar ko groza Konvencijas par notiesāto personu nodošanu soda izciešanai Papildu protokolu" (turpmāk - likumprojekts) izstrādāts, lai ratificētu 2017. gada 22. novembra protokolu, ar ko groza Konvencijas par notiesāto personu nodošanu soda izciešanai Papildu protokolu (turpmāk – Protokols).
Likumprojekts noteic, ka Protokols stājas spēkā tā 4. pantā noteiktajā laikā un kārtībā.
Tieslietu ministre Protokolu parakstīja 2023. gada 30. jūnijā Francijā, Strasbūrā.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Protokola mērķis ir modernizēt un pilnveidot Konvencijas Papildu protokolu, ņemot vērā starptautiskās sadarbības attīstību notiesāto personu nodošanas jomā kopš tā stāšanās spēkā 2000. gada jūnijā.
Protokols paredz noteikumus, kas piemērojami personu nodošanai soda izpildei divos dažādos gadījumos, proti:
1) ja notiesātā persona ir atstājusi valsti, kurā tā notiesāta, un atrodas savas pilsonības valstī, tādējādi valstij, kurā persona notiesāta, vairumā gadījumu nav iespējams izpildīt piespriesto sodu;
2) ja notiesātā persona pēc soda izciešanas tiek pakļauta izraidīšanas vai deportācijas rīkojumam.
Tāpat kā Konvencija, arī Protokols neparedz obligātu pienākumu valstij, kurā persona notiesāta, vai valstij, kurā sods tiks izciests, piekrist notiesātās personas nodošanai soda izciešanai, bet tikai noteic procedūru, kādā iesaistītās valstis var sadarboties.
Lai izvērtētu dažādu institūciju sniegtos priekšlikumus grozījumiem Kriminālprocesa likuma (turpmāk – KPL) C daļā "Starptautiskā sadarbība krimināltiesiskajā jomā", kā arī nepieciešamības gadījumā izstrādātu grozījumus KPL C daļā "Starptautiskā sadarbība krimināltiesiskajā jomā" un ar to saistītajos normatīvajos tiesību aktos, 2019. gada 13. septembrī tika izveidota darba grupa KPL C daļas "Starptautiskā sadarbība krimināltiesiskajā jomā" grozījumu izstrādei (turpmāk – C daļas darba grupa) ar pārstāvjiem no Augstākās tiesas, pilsētas (rajona) tiesām, Ģenerālprokuratūras, Valsts policijas, Valsts probācijas dienesta, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja, Latvijas Universitātes, Valsts ieņēmumu dienesta, Ieslodzījuma vietu pārvaldes. Protokola, ar ko groza Konvencijas Papildu protokolu, sākotnējais izvērtējums un iespējamā rīcība Protokola, ar ko groza Konvencijas Papildu protokolu, ieviešanai tika saskaņota ar C daļas darba grupu, un Protokola, ar ko groza Konvencijas Papildu protokolu, parakstīšana C daļas darba grupā tika atbalstīta.
Lielākoties Protokola normas atbilst Latvijas normatīvajam regulējumam, tomēr Protokols ietver atsevišķas normas, kurās noteiktais šobrīd nav regulēts Latvijas normatīvajos aktos vai arī ir regulēts Latvijas normatīvajos aktos, bet pilnīgai atbilstībai Protokola normām būtu nepieciešams tos pilnveidot.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Lai pilnībā nodrošinātu Latvijas normatīvā regulējuma atbilstību Protokola normām, paredzēts izdarīt grozījumus Kriminālprocesa likuma (turpmāk – KPL) 773. panta otrās daļas 2. punktā, 816. pantu papildināt ar jaunu ceturto daļu un  precizēt 818. panta sesto daļu.
Risinājuma apraksts
Protokola normas, kuru ieviešanai nav nepieciešami grozījumi nacionālajos tiesību aktos:
Protokola 1. pants paredz papildināt Papildu protokola 2. pantu ar nosacījumu, ka, ja vienas dalībvalsts pilsonim tiek piemērots galīgais spriedums, valsts, kurā pilsonis ir notiesāts, var lūgt viņa pilsonības valsti pārņemt soda izpildi šādos apstākļos, ja šis pilsonis ir aizbēdzis uz savas pilsonības valsti vai kā citādi atgriezies tajā, zinot par kriminālprocesu, kas pret viņu uzsākts valstī, kas šo personu notiesājusi.
Protokola 2. pantā paredzēts precizēt Papildu protokola 3. panta pirmo daļu, svītrojot vārdus "šim spriedumam sekojošais", tādējādi nosakot, ka rīkojums par personas izraidīšanu vai deportāciju vai arī par jebkādu citu pasākumu, kura rezultātā šai personai vairs netiek atļauts palikt tajā valstī, kurā persona notiesāta, pēc tam, kad šī persona tiek atbrīvota no brīvības atņemšanas iestādes, var būt noteikts kā spriedumā, tā arī jebkurā citā lēmumā, kurš nav tieši saistīts ar izpildāmo spriedumu.
Protokola normas, kuru ieviešanai nepieciešami grozījumi nacionālajos tiesību aktos:
Protokola 2. pants paredz papildināt Papildu protokola 3. panta 3. punkta a. apakšpunktu ar noteikumu, ka tā valsts, kurā persona notiesāta, nodod valstij, kurā sods tiks izciests, vai nu deklarāciju, kurā ietverts notiesātās personas viedoklis par tās paredzamo nodošanu, vai arī  paziņojumu, ka notiesātā persona atsakās paust savu viedokli šajā saistībā. Šis grozījums paredz iespēju personas nodot soda izciešanai arī gadījumos, kad tās atsakās sniegt viedokli par paredzamo nodošanu. Grozījums KPL 818. panta sestajā daļā paredz papildināt to ar iespēju lūgumam pievienot paziņojumu, ka notiesātā persona atsakās paust savu viedokli.
Papildu protokola 2. pants paredz arī grozījumus Papildu protokola 3. panta 4. punkta a. apakšpunktā, kas nosaka, ka valsts var izpildīt brīvības atņemšanas sodu, kas piespriests par citu noziedzīgu nodarījumu, kā to, par ko persona nodota, ja valsts, kas nodevusi personu piekrīt tam, kā arī apakšpunkts nosaka, ka šai valstij sava piekrišana jāsniedz 90 dienu laikā vai nekavējoties jāpaziņo, ka piekrišanu nav iespējams sniegt šajā termiņā. Šobrīd KPL šādi piekrišanas sniegšanas noteikumi nav paredzēti. Tāpēc, lai ieviestu 90 dienu termiņu piekrišanas sniegšanai, ir nepieciešams papildināt KPL 816. pantu ar ceturto daļu, nosakot, ja ārvalsts Latvijai lūdz atļauju personu tiesāt vai nodot soda izciešanai par citiem nodarījumiem, kas izdarīti pirms šīs personas pārņemšanas izņemot tos nodarījumus, par kuriem pieņemts izpildāmais spriedums, Tieslietu ministrija ārvalstij sniedz atbildi 90 dienu laikā. Ja atbildi nav iespējams sniegt minētajā termiņā, Tieslietu ministrija to nekavējoties paziņo ārvalstij.
Savukārt Protokola 2. pantā paredzētais grozījums Papildu protokola 3. panta 4. punkta b. apakšpunktā paredz no 45 dienām uz 30 dienām saīsināt termiņu, kurā izraidīšanai pakļautās personas pēc atbrīvošanas drīkst atstāt tās valsts teritoriju, kurā sods izciests, un, kurā personu bez tās piekrišanas nedrīkst saukt pie kriminālatbildības, tiesāt vai nodot soda izciešanai par citiem nodarījumiem. Lai nodrošinātu šīs normas ievērošanu piedāvāts izdarīt grozījumus KPL 773. panta otrās daļas 2. punktā, nosakot, ka personai var tikt piemērots īsāks laika periods valsts atstāšanai, ja tas paredzēts starptautiskā līgumā. KPL 773. panta otrās daļas 2. punkta 45 dienu termiņš netika grozīts uz 30 dienām, ņemot vērā, ka tas ir pieņemts standarts laikam, kurā persona var atstāt valsti. Šāds termiņš ir notikts ne tikai Papildu protokolā, bet arī citos starptautiskajos līgumos, kas saistoši Latvijai, piemēram, Nolīgumā starp Latvijas Republikas valdību un Norvēģijas Karalistes valdību par tādu spriedumu krimināllietās atzīšanu un izpildi, ar kuriem tiek piespriesti brīvības atņemšanas sodi vai ar brīvības atņemšanu saistīti pasākumi.
Likumprojekts izstrādāts, lai nodrošinātu Protokola ratifikāciju, tāpēc likumprojekta 1. pants nosaka, ka ar likumprojektu Protokols tiek pieņemts un apstiprināts.
Likumprojekta 2. pants nosaka, ka Tieslietu ministrija ir atbildīga par Protokolā paredzēto saistību izpildi, ņemot vērā, ka Tieslietu ministrija ir atbildīgā institūcija par kriminālprocesuālo tiesību politiku, kā arī veic tiesisko sadarbību personu nodošanā soda izciešanai.
Tā kā Protokols oficiāli stāsies spēkā tikai tad, kad to būs ratificējušas visas valstis, kas pievienojušās  Papildu protokolam, kas tiek grozīts ar Protokolu, Protokola 5. pants nosaka, ka valstīm ir tiesības izteikt deklarāciju par to, ka tās piemēros Protokolu pagaidu kārtībā sadarbībā ar tām valstīm, kas izteikušas tādu pašu deklarāciju. Ņemot vērā, ka valstu ratifikācijas procesi var aizņemt ilgu laiku, kā arī to, ka iespējams atsevišķas valstis izvēlēsies Protokolu neratificēt, likumprojekta 3. pants paredz, ka Latvijas Republikai izteikt deklarāciju par Protokola pagaidu piemērošanu.
Savukārt likumprojekta 4. pants nosaka, ka Protokols stājas spēkā tajā noteiktajā kārtībā.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

Kriminālprocesa likumā nepieciešamie grozījumi ietverti likumprojektā "Grozījumi Kriminālprocesa likumā" (tiesību akta lietas ID 23-TA-798).  
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
-
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.1. Saistības pret Eiropas Savienību

Vai ir attiecināms?

5.2. Citas starptautiskās saistības

Vai ir attiecināms?
Starptautiskā dokumenta nosaukums
Konvencija par notiesāto personu nodošanu soda izciešanai un Konvencijas par notiesāto personu nodošanu soda izciešanai Papildu protokols
Apraksts
-

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

5.5. 2. tabula. Ar tiesību akta projektu izpildītās vai uzņemtās saistības, kas izriet no starptautiskajiem tiesību aktiem vai starptautiskas institūcijas vai organizācijas dokumentiem. Pasākumi šo saistību izpildei

Attiecīgā starptautiskā tiesību akta vai starptautiskas institūcijas vai organizācijas dokumenta (turpmāk – starptautiskais dokuments) datums, numurs un nosaukums
Konvencija par notiesāto personu nodošanu soda izciešanai un Konvencijas par notiesāto personu nodošanu soda izciešanai Papildu protokols
Starptautiskās saistības pasākums/uzdevums
Projekta vienība, ar ko izpilda A minēto
Tiek pārņemts pilnībā vai daļēji
A
B
C
Protokola
1.pants
KPL 818. panta piektā daļa
Pārņemtas pilnībā
Protokola
2.pants
Tiks izpildīts ar grozījumiem KPL 818. panta sestajā daļā, 773. panta otrajā daļā un KPL 816. panta papildināšanu ar ceturto daļu.
Pārņemtas pilnībā
Protokola
3.pants
Pants paredz parakstīšanas un ratifikācijas noteikumus
Pārņemtas pilnībā
Protokola
4.pants
Likumprojekta 4. pants
Pārņemtas pilnībā
Protokola
5.pants
Likumprojekta 3. pants
Pārņemtas pilnībā
Protokola
6.pants
Pants paredz pagaidu piemērošanas kārtības termiņu
Pārņemtas pilnībā
Protokola
7.pants
Pants paredz kādus paziņojumus sniedz Eiropas Padomes Ģenerālsekretariāts
Pārņemtas pilnībā
Vai starptautiskajā dokumentā paredzētās saistības nav pretrunā ar jau esošajām Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Likumprojekts av pretrunā ar jau esošajām Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām.
Cita informācija
-

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Tieslietu ministrija
  • Ārlietu ministrija

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi